Tulorekisteriin ilmoitettujen palkkatietojen korjaaminen

Tulorekisteriin korjataan virheet, jotka kohdistuvat 1.1.2019 ja sen jälkeen maksettuihin palkkatuloihin.

Jos virhe koskee ennen vuotta 2019 maksettua suoritusta, tiedot pitää korjata suoraan asianomaiselle viranomaiselle. Poikkeuksena ovat 1.1.2019 tai sen jälkeen takaisinperityt suoritukset, jotka ilmoitetaan tulorekisteriin, vaikka alkuperäinen tulo olisi maksettu ennen vuotta 2019.

Maksajan on korjattava virheellinen tai puutteellinen ilmoitus heti

Työnantajan tai muun suorituksen maksajan on korjattava ilmoittamissaan palkkatiedoissa olevat virheet heti, kun virhe on huomattu.

Tieto perusteettomasta edusta pitää antaa viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun perusteeton etu on huomattu.

Tieto takaisin peritystä määrästä pitää antaa viimeistään 5. kalenteripäivänä sen päivän jälkeen, jona on saatu tieto takaisinmaksusta, sen maksajasta ja siitä, mihin perusteettomaan etuun takaisinmaksu liittyy.

Jos tulonsaaja huomaa tiedoissaan virheen, hänen pitää pyytää suorituksen maksajaa korjaamaan tiedot tulorekisteriin. Tulorekisteriviranomainen tai tulonsaaja ei voi korjata tietoja tulorekisteriin.

Tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja voi ylläpitää ja korjata niin kauan, kuin niitä tulorekisterissä säilytetään. Tiedot säilytetään tulotietojärjestelmässä 10 vuotta tiedon tallentamisvuotta seuraavan vuoden alusta lukien. 

Tiedot korjataan yleensä korvaavalla ilmoituksella

Palkkatiedoissa olevat virheet korjataan yleensä antamalla korvaava ilmoitus. Tietyissä tilanteissa alkuperäinen ilmoitus on mitätöitävä ja annettava sen jälkeen uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla.

Kaikki virheelliset tiedot on korjattava

Kaikki ilmoituksella virheellisinä annetut tiedot, sekä pakolliset että täydentävät, on korjattava. Myös alkuperäisestä ilmoituksesta puuttuneet tiedot pitää sisällyttää korvaavaan ilmoitukseen.

Jos palkkatietoilmoituksen ilmoitetut tulot muuttuvat siten, että samalla maksettavan työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä muuttuu, maksajan on korjattava myös työnantajan erillisilmoitus.

Korjaa tiedot ensisijaisesti teknisen rajapinnan tai sähköisen asiointipalvelun kautta

Suositeltavaa on korjata tiedot teknisen rajapinnan tai sähköisen asiointipalvelun kautta. Tietojen korjaamisen kannalta ei ole merkitystä, millä tavalla alkuperäinen ilmoitus on annettu. Esimerkiksi teknisen rajapinnan kautta annetun ilmoituksen voi korjata sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella ja latauspalvelun kautta annetun ilmoituksen voi korjata teknisen rajapinnan kautta.

Erilaisia virhetilanteita

Ilmoituksessa oleva virhe voi liittyä joko ilmoittamiseen tai maksamiseen.

Ilmoittamisen virhe tarkoittaa, että tulo on maksettu oikein, mutta se on ilmoitettu tulorekisteriin väärin. Ilmoittamisen virheestä on kyse esimerkiksi näissä tilanteissa:

 • Tulonsaajaa koskevaan ilmoitukseen on tullut näppäilyvirhe.
 • Maksettu tulo on ilmoitettu väärällä tulolajilla.
 • Pakollinen tieto on ilmoitettu väärin tai unohdettu kokonaan ilmoittaa. Esimerkiksi
  • tulonsaajan käytössä ollut luontoisetu on jäänyt ilmoittamatta
  • tulolajin vakuuttamistieto on ilmoitettu väärin tai se on jäänyt ilmoittamatta
  • tieto rajoitetusti verovelvollisesta tulonsaajasta on ilmoitettu väärin tai se on jäänyt ilmoittamatta.

Ilmoitusta saatetaan joutua korjaamaan muustakin syystä kuin virheen vuoksi. Työskentelyolosuhde tai tulonsaajan verovelvollisuusasema saattaa muuttua, ja alkuperäistä ilmoitusta on korjattava korvaavalla ilmoituksella taannehtivasti. Jos esimerkiksi ulkomaisen tulonsaajan työskentelyaikaa pidennetään siten, että rajoitetusti verovelvollisesta henkilöstä tulee yleisesti verovelvollinen, tiedot pitää korjata.

Korjaamiskertojen määrää ei ole rajoitettu.

Maksamisen virheessä on kyse siitä, että ilmoitus on annettu maksettuun tuloon nähden oikein, mutta tulo on maksettu liian pienenä tai suurena.

Jos tulonsaajalle on maksettu palkkaa liian vähän, koska on esimerkiksi unohdettu maksaa ylityökorvauksia, alkuperäistä ilmoitusta ei korjata. Tällöin unohtuneesta ja sittemmin maksetusta suorituksesta annetaan uusi ilmoitus tulorekisteriin viimeistään 5. kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen. Jos tulonsaajalle on maksettu palkkaa liian paljon, liikaa maksettu osuus ilmoitetaan perusteettomana etuna.

Ennakonpidätyksen oikaiseminen

Myös ennakonpidätys on voitu toimittaa liian suurena tai liian pienenä. Maksaja on esimerkiksi voinut tehdä laskuvirheen tai käyttänyt väärää ennakonpidätysprosenttia.

Liian suurena toimitettu ennakonpidätys korjataan alentamalla myöhemmin saman kalenterivuoden aikana maksettavasta palkasta pidätettävää ennakonpidätystä.

Jos samalle tulonsaajalle ei enää makseta palkkaa saman kalenterivuoden aikana, liian suurena toimitetun ennakonpidätyksen voi korjata palauttamalla liikapidätyksen osuuden tulonsaajalle. Tulonsaajalle takaisin maksettu ennakonpidätys ilmoitetaan tulorekisteriin omalla palkkatietoilmoituksellaan, kun liikapidätys on maksettu saajan tilille. Liikapidätys ilmoitetaan tulorekisteriin negatiivisena lukuna.

Liikapidätys on palautettava tulonsaajalle saman kalenterivuoden aikana. Sitä ei voi oikaista enää seuraavana vuonna ilmoittamalla negatiivista ennakonpidätystä. Jos liikapidätystä ei ehditä maksaa takaisin ajallaan, ei sitä voida enää palauttaa tulonsaajalle vaan koko ennakonpidätyksen määrä luetaan tulonsaajan hyväksi maksuvuoden verotuksessa.

Katso esimerkkejä ennakonpidätyksen oikaisemisesta ohjeesta Tietojen korjaaminen tulorekisterissä (luku 2.3).

Negatiivisia lukuja voi ilmoittaa vain poikkeustapauksissa

Tulorekisterissä ei voi korjata tulotietoja käyttämällä negatiivisia eli miinusmerkkisiä lukuja. Väärin ilmoitettu tai väärin maksettu tulo korjataan antamalla korvaava ilmoitus, jossa ilmoitetaan tulon oikea määrä tai muuttunut luonne, esimerkiksi maksetun tulon muuttuminen perusteettomaksi eduksi.

Joissakin poikkeustilanteissa tietyt tulolajit, kuten ennakonpidätys ja työntekijältä perityt sosiaalivakuutusmaksut, voidaan ilmoittaa negatiivisena lukuna. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, jos työsuhde on päättynyt ja tulonsaajalle maksetusta tulosta on toimitettu ennakonpidätys liian suurena eikä hänelle enää makseta suorituksia saman kalenterivuoden aikana.

Negatiivisten lukujen käytöstä on hyvä muistaa, että

 • negatiivisen ennakonpidätyksen saa ilmoittaa palkkatietoilmoituksella vain, jos ennakonpidätystä ei voida oikaista alentamalla myöhempien palkkojen ennakonpidätystä.

Tärkeää huomata ilmoittamisessa ja tietojen korjaamisessa

 • Palkkatietoilmoituksella ilmoitetaan vain henkilölle tosiasiassa maksettuja suorituksia ja niistä tosiasiassa perittyjä veroja ja muita maksuja. Ennakonpidätyksiä, työntekijämaksuja ja muita korvauksia ei ilmoiteta tulorekisteriin, jos niitä ei ole tosiasiassa peritty.
 • Tulorekisteriin ei ilmoiteta palkkajärjestelmässä tehtäviä teknisiä vähennyksiä, kuten tulon siirtoja palkkalajista toiseen.
 • Tulorekisteriin ei ilmoiteta keinotekoisia takaisinperintöjä.

Katso tarkempia tietoja ja esimerkkejä korjaamisesta ohjeesta Tietojen korjaaminen tulorekisterissä.

Tietojen korjaaminen tulorekisterissä

Infograafi, jossa on kuvattu miten tietoja korjataan tulorekisterissä.