Ulkomaisen yhteisön lähdeverokorttihakemus (lomake 6202), täyttöohje työkorvausta varten

Lomakkeen saat lomakesivulta.

Yleisiä ohjeita

Tämä täyttöohje on tarkoitettu tilanteeseen, jossa ulkomainen yhteisö hakee lomakkeella 6202 lähdeverokorttia Suomesta saamaansa työkorvausta varten. Jos lähdeverokorttihakemus koskee muuta tuloa (esim. osinko-, korko tai rojaltituloa), käytä lomaketta 6211.

Yhteisö voi esittää lähdeverokortin tulon maksajalle ennen maksamista. Silloin maksaja perii tulosta oikean lähdeveron jo maksamisen yhteydessä. Liikaa tai aiheettomasti perityn lähdeveron voi hakea takaisin Verohallinnolta lähdeveron palautuslomakkeella. Lue lisää lähdeverosta ja sen palauttamisesta ulkomaiselle yritykselle.

Verohallinto myöntää lähdeverokortin yleensä kuluvalle kalenterivuodelle.

Kun haet lähdeverokorttia Suomesta saatavaa tuloa varten, liitä hakemukseen:

 • ulkomainen kaupparekisteriote tai vastaava asiakirja
 • kopio sopimuksesta maksajan kanssa.

Voit lisätä hakemukseen muitakin liitteitä.

Jos yhteisölle on aiemmin myönnetty lähdeverokortti tai yhteisöllä on jo suomalainen Y-tunnus, ulkomaista kaupparekisteriotetta ei tarvitse liittää.

Hakemuslomake on saatavilla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja viroksi.

Täytä lomake huolellisesti

Hakemuslomakkeen tiedot luetaan Verohallinnossa optisesti eli skannataan ja muutetaan sähköiseen muotoon. Sen vuoksi hakemuslomakkeessa olevan QR-kuviokoodin ympärille ei saa lisätä leimaa, tekstiä tai muita merkintöjä.

Hakemuslomakkeen voi tulostaa yksi- tai kaksipuolisena ja sen voi halutessaan täyttää myös käsin.

Merkitse lomakkeen jokaiseen täyttökenttään vain ne tiedot, joita siinä kohdassa kysytään. Esimerkiksi osoite on merkittävä niin, että katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka ovat kukin omassa kentässään. Tiedot (esim. osoite- tai pankkitiedot) voi merkitä lomakkeeseen myös tarralla, kunhan tarra ei ylitä kentän reunoja. Poikkeuksena on hakijan virallinen nimi: sitä varten varatussa kentässä teksti tai tarra voi tarvittaessa mennä lomakekentän reunojen yli.

Lähetä hakemus osoitteeseen:

Verohallinto
PL 560
FI-00052 VERO

Voit myös viedä hakemuksen verotoimiston kirjaamoon. Etelä-Suomen yritysverotoimiston käyntisoite on Verohallinnon kirjaamo, Vääksyntie 4, 00510 Helsinki.

Näin täytät lomakkeen

Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi

Kirjoita hakijan nimi virallisessa muodossa eli siinä muodossa kuin se on hakijan kaupparekisteriotteessa tai vastaavassa asiakirjassa.

Osoite

Jos yhteisöllä ei ole asianhoitajaa, Verohallinto lähettää lähdeverokortin ja mahdolliset selvityspyynnöt osoitteeseen, jonka ilmoitat tässä kohdassa. Kirjoita katuosoite kohtaan "Osoite kotivaltiossa". Merkitse osoite niin, että katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka ovat kukin omassa kentässään.

Asuinvaltio ja maakoodi

Ilmoita yhteisön kotivaltio eli asuinvaltio. Ilmoittamasi kotivaltion pitäisi olla sama valtio, joka on myöntänyt yhteisön kotipaikkatodistuksen tai muun rekisteröintitodistuksen.

Ilmoita aina myös hakijan asuinvaltion maakoodi. Huomaa, että ulkomaisen yhteisön asuinvaltio ei voi olla Suomi (FI).

Käytä standardin ISO 3166 mukaista maakoodia (www.iso.org). Voit tarkistaa maakoodin sivulta Voimassa olevat verosopimukset. Huomaa kuitenkin, että sivulla on lueteltu vain ne maat, joiden kanssa Suomella on voimassa oleva verosopimus.

Suomalainen Y-tunnus ja verotunnus kotivaltiossa

Ilmoita suomalainen Y-tunnus, jos yhteisöllä on sellainen. Merkitse myös yhteisön verotunnus kotivaltiossa: VAT tai TIN. Yhtiö voi ilmoittaa myös muun verotunnuksen, jonka asuinvaltio on myöntänyt.

Kuvaus yrityksen toiminnasta kotivaltiossa

Kuvaa, millaista toimintaa yhteisö harjoittaa kotivaltiossa ja mikä on yhteisön toimiala.

Onko yritys hakenut lähdeverokorttia aiemmin

Jos yhteisö on hakenut lähdeverokorttia aiemmin, rastita "Kyllä". Merkitse kohtaan "Milloin" päivämäärä, jolloin aiempaa lähdeverokorttia on haettu.

Mille ajanjaksolle lähdeverokorttia haetaan

Lähdeverokortti myönnetään lähtökohtaisesti kuluvalle kalenterivuodelle. Toimeksiannon keston ja lähdeverokortin voimassaoloajan ei tarvitse olla samat. Lähdeverokortti voi olla voimassa toimeksiannon päättymisen jälkeen, jos maksu suoritetaan myöhemmin.

Suorituksen maksajan/toimeksiantajan nimi ja Y-tunnus

Merkitse suorituksen maksajan tai toimeksiantajan nimi sekä Y-tunnus.

Kuvaus Suomessa harjoitetusta toiminnasta

Harjoittaako yritys Suomessa rakennus- tai asennustoimintaa

Merkitse rasti kohtaan "Kyllä", jos yritys harjoittaa Suomessa rakennus- tai asennustoimintaa.

Anna myös vaaditut tiedot urakoista.

 • Merkitse kohtaan "Kohde" urakan kohde.
 • Merkitse kohtaan "Projektinumero" esimerkiksi urakkakohteen lähiosoite, työmaan numero tai muu työmaan tunniste.
 • Kirjoita kohtaan "Kesto" urakan alku- ja loppupäivä. Jos urakan kesto ei vielä ole tiedossa, ilmoita arvioitu alku- ja loppupäivä. Urakan kesto on tärkeää määrittää, jotta Verohallinto voi tehdä lähdeverokortin.

Jos urakoita on enemmän kuin kaksi, anna tiedot erillisellä liitteellä.

Muista liittää mukaan myös kopiot urakkasopimuksista.

Merkitse rasti kohtaan "Ei", jos yritys ei harjoita rakennus- eikä asennustoimintaa Suomessa. Kerro lyhyesti, millaista toimintaa yrityksellä on Suomessa. Jos yhtiö myy Suomessa palveluja, kuvaile minkälaisesta palvelusta on kyse. Kerro myös, kenelle yhtiö myy tuotteita tai palveluita Suomessa. Esimerkki: Yhtiö myy konsulttipalveluja it-alan yhtiöille.

Muista liittää mukaan myös toimeksiantosopimukset.

Onko yrityksellä Suomessa toimistoa, työpajaa, myyntipaikkaa, ostopaikkaa, varastoa tai muuta toimipistettä

Rastita, onko yrityksellä Suomessa jokin seuraavista liikepaikoista:

 • toimisto tai työpaja
 • myyntipaikka
 • ostopaikka
 • varasto
 • muu toimipiste.

Jos yrityksellä on muu toimipiste, kerro, millainen toimipiste on kyseessä. Liikepaikka voi sijaita myös toisen yrityksen tiloissa – esimerkiksi silloin, kun ulkomaisella yrityksellä on jatkuvasti käytettävissään tietyt toisen yrityksen omistamat tilat tai osa niistä.

Asuvatko yrityksen johtohenkilöt Suomessa

Ilmoita, asuvatko yrityksen johtohenkilöt Suomessa pysyvästi.

Missä yritystä koskevat merkittävät päätökset tehdään

Ilmoita, missä yritystä koskevat merkittävät päätökset tehdään. Jos päätöksiä tehdään sekä yrityksen kotivaltiossa että Suomessa, merkitse rasti molempiin kohtiin. Jos päätökset tehdään muualla kuin yrityksen kotivaltiossa tai Suomessa, rastita kohta "Muualla, missä" ja kirjoita viereiseen kenttään, missä päätökset tehdään.

Onko Suomessa joku luonnollinen tai juridinen henkilö, jolla on valtuus tehdä yritystä sitovia sopimuksia tai vastaanottaa tilauksia

Merkitse rastilla, onko yrityksellä Suomessa joku luonnollinen tai juridinen henkilö, jolla on valtuus tehdä yritystä sitovia sopimuksia tai vastaanottaa tilauksia. Kirjoita viereiseen kenttään henkilön nimi tai henkilöiden nimet ja tehtävät yrityksessä.

Myykö yritys Suomessa tuotteita tai palveluita

Merkitse rastilla, kenelle yritys myy Suomessa tuotteita tai palveluita. Jos yritys myy Suomessa tuotteita tai palveluita sekä yksityishenkilöille että Suomessa alv-rekisteröidyille yrityksille, merkitse rasti molempiin kohtiin.

Suomessa työskentelevien henkilöiden lukumäärä

Merkitse tähän kohtaan, kuinka monta työntekijää yrityksellä on Suomessa. Laske mukaan kaikki työntekijät, jotka työskentelevät yrityksen työntekijöinä Suomessa toimeksiannon aikana.

Hakeeko yritys lähdeverokorttia esiintyvän taiteilijan tai urheilijan tuloa varten?

Jos yritys hakee lähdeverokorttia esiintyvän taiteilijan tai urheilijan tuloa varten, merkitse rasti kohtaan "Kyllä". Kirjoita viereisiin kenttiin artistin tai urheilijan nimi sekä asuinvaltio.

Lähdeverokortin liitteet

Rastita liitteet, jotka toimitat hakemuksen mukana. Hakemus käsitellään nopeammin, kun toimitat liitteet hakemuksen mukana.

Pakollisia liitteitä ovat

 1. ulkomainen kaupparekisteriote
 2. kopio sopimuksesta suorituksen maksajan kanssa.

Ulkomaisen yrityksen on liitettävä hakemukseen kaupparekisteriote tai vastaava asiakirja, jonka on antanut yrityksen kotivaltion viranomainen. Myös kopio kaupparekisteriotteesta riittää.

Rekisteriotteesta pitää käydä ilmi yrityksen

 • toiminimi
 • kotipaikka
 • toimiala
 • tilikausi
 • nimenkirjoitusoikeudet.

Jos näitä tietoja ei ole kaupparekisteriotteessa, ilmoitukseen pitää liittää myös kopio yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta tai muista vastaavista säännöistä, joista käy ilmi puuttuvat tiedot. Kaupparekisteriotteesta tai muista asiakirjoista täytyy liittää mukaan myös suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset käännökset, jos alkuperäiset asiakirjat on laadittu muulla kielellä.

Kopio sopimuksesta suorituksen maksajan kanssa voi olla esimerkiksi kopio

 • urakkasopimuksesta
 • työvoimanvuokraussopimuksesta
 • muusta toimeksiantosopimuksesta.

Hakemukseen voi lisätä myös muita liitteitä, joista voi olla apua hakemuksen käsittelyssä. Jos lähdeverokorttihakemuksen allekirjoittaa valtuutettu, muista liittää mukaan valtakirja.

Lähdeverokortin toimitusosoite

Merkitse rastilla, mihin osoitteeseen haluat lähdeverokortin. Jos haluat, että lähdeverokortti toimitetaan muuhun kuin hakijan tai maksajan osoitteeseen, merkitse vastaanottajan nimi- ja osoitetiedot niille varattuihin kohtiin.

Lisätietoja antavan henkilön nimi ja puhelinnumero

Kirjoita sen henkilön nimi ja puhelinnumero, joka antaa lisätietoja hakemukseen liittyvistä asioista.

Paikka ja aika

Merkitse paikka, jossa hakemus laaditaan sekä päivämäärä, jolloin hakemus laaditaan.

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Allekirjoita hakemus ja merkitse myös nimenselvennys.

Ulkomaisen yrityksen nimenkirjoitusoikeuden täytyy käydä ilmi kotivaltion kaupparekisteriotteesta tai muusta vastaavasta rekisteriotteesta, joka pitää toimittaa hakemuksen liitteenä. Lähdeverokorttihakemuksen voi allekirjoittaa myös yrityksen edustaja tai muu valtuutettu. Tässä tapauksessa liitä mukaan valtakirja.