Siirtohinnoitteluasioihin voi hakea ennakkoratkaisua

Yritys voi hakea kirjallisesti Verohallinnolta ennakkoratkaisua yksilöityyn siirtohinnoittelukysymykseen. Ennakkoratkaisuhakemukseen annettu päätös on maksullinen. Lainvoimainen ennakkoratkaisu sitoo Verohallintoa, jos yritys vaatii sen noudattamista verotusta toimitettaessa. Ennakkoratkaisu ei kuitenkaan sido toisen valtion veroviranomaisia.

Ennen ennakkoratkaisun hakemista

Jotta yritys saisi mahdollisimman suuren hyödyn ennakkoratkaisumenettelystä siirtohinnoitteluasiassaan, yrityksen kannattaa pohtia muun muassa seuraavia asioita ennen ennakkoratkaisuhakemuksen tekemistä:

  • Onko siirtohinnoitteluun liittyvä riski niin merkittävä, että yrityksen kannattaa hakea ennakkoratkaisua? Vai onko kyse mahdollisesti yksinkertaisemmasta asiasta, joka voitaisiin selvittää ennakollisen keskustelun avulla?
  • Jos asia on monimutkainen, mutta myös kiireellinen, onko ennakkoratkaisu sopiva työkalu, kun otetaan huomioon kirjallinen menettely ja käsittelyajan mahdollinen pitkä kesto?
  • Onko yrityksellä valmius kuvata asia seikkaperäisesti ja avoimesti niin, että asiassa voidaan antaa ennakkoratkaisu?

Verohallinto neuvoo ja ohjaa sopivimman menettelytavan valinnassa. Harkitessaan ennakkoratkaisun hakemista siirtohinnoitteluasiaan yritys voi keskustella Verohallinnon kanssa erillisessä valmistelevassa tapaamisessa esimerkiksi parhaiten soveltuvasta menettelytavasta, ennakkoratkaisun saamisen edellytyksistä ja hakemuksessa annettavasta selvityksestä.

Mitä hakemuksen pitää sisältää?

Yrityksen tulee esittää hakemuksessa asian ratkaisemiseksi ja markkinaehtoperiaatteen soveltamisen arvioimiseksi tarvittava selvitys. Hakemukseen on käytännössä liitettävä siirtohinnoitteludokumentointia vastaava selvitys, jotta hakemus pystytään ratkaisemaan. On siten tärkeää, että hakemus sisältää muun muassa

  • selvityksen liiketoimen osapuolten asiaankuuluvista kaupallisista tai rahoituksellisista suhteista
  • liiketoimea koskevat sopimusehdot
  • liiketoimen osapuolten toimintoarvioinnit (selvitys toiminnoista, varoista ja riskeistä)
  • selvityksen muista taloudellisesti olennaisista erityispiirteistä, kuten siirretyn omaisuuden tai tarjotun palvelun ominaispiirteistä, osapuolten ja markkinoiden taloudellisista olosuhteista sekä osapuolten liiketoimintastrategioista.
  • oleellisen taloudellisen informaation
  • ehdotetun siirtohinnoittelumenetelmän soveltamisen yksityiskohdat.

Verohallinto voi pyytää yritykseltä tarvittaessa lisäselvitystä. Yritys voi myös oma-aloitteisesti antaa lisäselvitystä hakemuksen käsittelyn aikana.

Hakemuksen käsittelyn aikana voidaan järjestää tapaamisia

Siirtohinnoittelua koskevassa ennakkoratkaisumenettelyssä voidaan keskustella vapaamuotoisesti asiaan liittyvistä veroriskeistä sekä eri vaihtoehdoista prosessin loppuunsaattamiseksi. Siirtohinnoittelua koskevien ennakkoratkaisuhakemusten käsittelyn yhteydessä järjestetään asian selvittämiseksi usein myös tapaamisia tai puhelinkeskusteluja yrityksen edustajien kanssa. Verohallinto dokumentoi tapaamisissa esitetyt näkemykset  kirjallisesti, jotta ne voidaan ottaa huomioon varsinaista ennakkoratkaisua tehtäessä. Verohallinto voi myös pyytää yritystä toimittamaan keskusteluissa saadun lisäselvityksen kirjallisesti.

Lisätietoa ennakkoratkaisumenettelystä

Verohallinnon siirtohinnoittelutoiminto käsittelee siirtohinnoittelua koskevat ennakkoratkaisuhakemukset kiireellisinä. Kiireellisestä käsittelystä huolimatta ennakkoratkaisukysymysten monimutkaisuus voi johtaa verrattain pitkiin käsittelyaikoihin.

Lisätietoja ennakkoratkaisumenettelystä saat sitä koskevista yleisistä ohjeista.

Lue yksityiskohtaisempi ohje ennakkoratkaisu- ja poikkeuslupahakemuksen tekemisestä.

Katso myös ohjeet ennakkoratkaisun hakemisesta keskusverolautakunnalta.