Siirtohinnoitteluasioihin voi hakea ennakkoratkaisua

Yritys voi hakea kirjallisesti Verohallinnolta ennakkoratkaisua yksilöityyn siirtohinnoittelukysymykseen. Lainvoimainen ennakkoratkaisu sitoo Verohallintoa, jos yritys vaatii sen noudattamista verotusta toimitettaessa. Ennakkoratkaisu ei kuitenkaan sido toisen valtion veroviranomaisia.

Ennen ennakkoratkaisun hakemista

Jotta yritys saisi mahdollisimman suuren hyödyn ennakkoratkaisumenettelystä siirtohinnoitteluasiassaan, yrityksen kannattaa pohtia seuraavia asioita ennen ennakkoratkaisuhakemuksen tekemistä:

  • Onko siirtohinnoitteluun liittyvä riski niin merkittävä, että yrityksen kannattaa hakea ennakkoratkaisua? Vai onko kyse mahdollisesti yksinkertaisemmasta asiasta, joka voitaisiin selvittää vapaamuotoisesti?
  • Jos asia on monimutkainen, mutta myös kiireellinen, onko ennakkoratkaisu sopiva työkalu, kun otetaan huomioon käsittelyajan mahdollinen pitkä kesto?
  • Onko yrityksellä valmius kuvata asia seikkaperäisesti ja avoimesti niin, että asiassa voidaan antaa ennakkoratkaisu?

Verohallinto neuvoo ja ohjaa menettelytavan valinnassa. Harkitessaan ennakkoratkaisun hakemista siirtohinnoitteluasiaan yritys voi keskustella Verohallinnon kanssa erillisessä valmistelevassa tapaamisessa esimerkiksi parhaiten soveltuvasta menettelytavasta, ennakkoratkaisun saamisen edellytyksistä ja hakemuksessa annettavasta selvityksestä.

Mitä hakemuksen pitää sisältää?

Yrityksen tulee esittää hakemuksessa asian ratkaisemiseksi tarvittava selvitys. On tärkeää, että hakemus sisältää muun muassa

  • toimintoarvioinnin
  • ehdotetun siirtohinnoittelumenetelmän soveltamisen yksityiskohdat
  • oleellisen taloudellisen informaation
  • kyseessä olevaa liiketoimea koskevat sopimukset.

Verohallinto voi pyytää yritykseltä tarvittaessa lisäselvitystä. Yritys voi myös oma-aloitteisesti antaa lisäselvityksen hakemuksen käsittelyn aikana.

Hakemuksen käsittelyn aikana voidaan järjestää tapaamisia

Siirtohinnoittelua koskevassa ennakkoratkaisumenettelyssä voidaan keskustella vapaamuotoisesti asiaan liittyvistä veroriskeistä sekä eri vaihtoehdoista prosessin loppuunsaattamiseksi. Siirtohinnoittelua koskevien ennakkoratkaisuhakemusten käsittelyn yhteydessä järjestetään asian selvittämiseksi usein myös tapaamisia yrityksen edustajien kanssa. Tapaamisissa esitetyt näkemykset ja näyttö dokumentoidaan kirjallisesti, jotta ne voidaan ottaa huomioon varsinaista ennakkoratkaisua tehtäessä.

Lisätietoa ennakkoratkaisumenettelystä

Verohallinnon Konserniverokeskukseen sijoitettu siirtohinnoitteluyksikkö käsittelee siirtohinnoittelua koskevat ennakkoratkaisuhakemukset kiireellisinä. Kiireellisestä käsittelystä huolimatta ennakkoratkaisukysymysten monimutkaisuus voi johtaa verrattain pitkiin käsittelyaikoihin.

Lisätietoja ennakkoratkaisumenettelystä saat sitä koskevista yleisistä ohjeista.

Lue yksityiskohtaisempi ohje ennakkoratkaisu- ja poikkeuslupahakemuksen tekemisestä.

Katso myös ohjeet ennakkoratkaisun hakemisesta keskusverolautakunnalta.