Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Tillfällig vinstskatt för företag inom elbranschen och sektorn för fossila bränslen

Företag inom elbranschen och sektorn för fossila bränslen ska både betala skatt och lämna en skattedeklaration för vinster inom elbranschen och sektorn för fossila bränslen. Vinstskatterna har fastställts som tillfälliga skatter i lagen. Lagen om tillfällig skatt på vinster inom elbranschen och sektorn för fossila bränslen (vinstskattelagen) trädde i kraft den 24 mars 2023. I enlighet med vinstskattelagen betalar företag inom branscherna i form av skatt till staten en del av de vinster som har ökat i och med att priserna på elström och fossila bränslen har stigit. Skatten ska betalas utöver inkomstskatt.

Företag inom elbranschen och sektorn för fossila bränslen ska lämna en separat vinstskattedeklaration till Skatteförvaltningen. Företaget ska lämna deklarationen senast den 30 april 2024 om företagets räkenskapsperiod har gått ut inom 2023. Om företagets räkenskapsperiod går ut under 2024 ska det lämna skattedeklarationen före utgången av april 2025.

Hurdana företag ska betala vinstskatt?

Med företag avses i beskattningen samfund, näringssammanslutningar och sådana fysiska personer som bedriver rörelse och utövar yrke. Definitionen är densamma i beskattningen av vinst både inom elbranschen och inom sektorn för fossila bränslen.

Skatt på vinst inom elbranschen betalar de företag som är verksamma på elmarknaden och producerar eller levererar el. Företagets totala omsättning av elaffärsverksamheten ska vara minst 500 000 euro. Med elleverans avses försäljning av el till kunder eller för återförsäljning, och med elproduktion avses framställning av el.

Ett företag inom elbranschen behöver inte betala skatt för vinst om det endast bedriver elnätsverksamhet eller om företagets elaffärsverksamhet är sådan detaljförsäljning av el som avses i 3 § 12 punkten i elmarknadslagen. Skattefriheten behandlas närmare i kapitel 2.2 i den detaljerade skatteanvisningen Skattefrihet för företag som bedriver detaljförsäljning av el.

Skatt på vinster inom sektorn för fossila bränslen betalar de företag av vars omsättning mer än 75 procent består av en eller flera av följande verksamheter:

  • utvinning av råolja eller naturgas
  • framställning av raffinerade oljeprodukter av råolja
  • tillverkning av stenkolsprodukter.

Om företaget är verksamt både inom sektorn för fossila bränslen och elbranschen ska företaget endast betala skatt för vinsten av sektorn för fossila bränslen.

Hur beräknas vinstskatten?

Grunden för skatten på vinsten av elbranschen är den del av vinsten som överstiger en viss gräns för intäkten. Gränsen är 10 procent av den årliga intäkten av det justerade egna kapitalet i den skattskyldiges elaffärsverksamhet. Vinstskatt betalas inte för hela intäkten av elaffärsverksamheten utan endast för det belopp som överstiger denna intäktsgräns. Skatten på vinsten är 30 procent av det resultat av elaffärsverksamheten som överstiger gränsen.

Exempel: 

Ett företags resultat av elaffärsverksamheten är 3 000 000 euro. Det justerade egna kapitalet i företagets elaffärsverksamhet är 10 000 000 euro. Den årliga intäkten på 10 procent som har beräknats på det egna kapitalet i elaffärsverksamheten är 1 000 000 euro. Den vinst, alltså skattegrund, som överstiger intäktsgränsen är 2 000 000 euro (3 000 000 euro – 1 000 000 euro). Beloppet av skatten på vinsten är 600 000 euro (2 000 000 euro x 30 %).

Grunden för skatten på vinsten inom sektorn för fossila bränslen är den del av vinsten som överstiger en viss gräns för intäkten. Enligt vinstskattelagen är referensgränsen 120 procent av medeltalet av resultaten av näringsverksamheten för skatteåren 2018–2021. Företaget ska betala 33 procent i vinstskatt på det belopp av resultatet av näringsverksamheten för skatteåret som överstiger denna gräns.

Exempel:

Resultatet av näringsverksamheten (enligt 3 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, NärSkL) för ett företag inom sektorn för fossila bränslen var förlustbringande, –500 000 euro, för skatteåret 2018. Resultatet för skatteåret 2019 var 1 500 000 euro. Från detta avdrogs förlusten för året innan och därmed blev resultatet för skatteåret 1 000 000 euro enligt NärSkL 3 §. Resultatet enligt NärSkL 3 § för de följande åren var 2 000 000 euro för skatteåret 2020 och 2 500 000 euro för skatteåret 2021.

Företaget ska betala skatt för vinsten inom sektorn för fossila bränslen för skatteåret 2023. Resultatet för skatteåret 2023 är 5 000 000 euro. För att räkna ut vinstskatten ska först en referensgräns räknas ut för företaget. Företagets vinst för skatteåret 2023 jämförs sedan med referensgränsen. Enligt 14 § i vinstskattelagen baserar sig referensgränsen på medeltalet av resultaten av näringsverksamheten för skatteåren 2018–2021. Medeltalet av resultaten för skatteåren är 1 375 000 euro: summan av –500 000 euro, 1 500 000 euro, 2 000 000 euro och 2 500 000 euro dividerat med 4. Referensgränsen är 120 procent av detta medeltal, alltså 1 650 000 euro.

Vid beräkningen av den vinst som överstiger referensgränsen subtraheras referensgränsen från resultatet för skatteåret 2023. Den vinst som överstiger referensgränsen blir sålunda 3 350 000 euro (5 000 000 euro – 1 650 000 euro). Detta är skattegrunden vid uträkningen av vinstskatten. Skatten på vinsten inom sektorn för fossila bränslen är 33 procent av den vinst som överskrider referensgränsen, det vill säga 33 % x 3 350 000 euro = 1 105 500 euro.

Anvisningar för deklaration och betalning av vinstskatt

Skatten på vinsten beräknas för skatteåret. Om företagets räkenskapsperiod inte är ett kalenderår, bildas skatteåret av den räkenskapsperiod eller de räkenskapsperioder som har avslutats under samma kalenderår. Om skatteåret bildas av flera än en räkenskapsperiod ska en skattedeklaration lämnas separat för varje räkenskapsperiod.

Om företaget har räkenskapsperioder som har gått ut under kalenderåret 2023 ska det lämna vinstskattedeklarationen senast den 30 april 2024. Om företaget inte har sådana räkenskapsperioder ska det lämna deklarationen för den räkenskapsperiod som går ut under året 2024 på våren 2025. Observera att företagets inkomstskattedeklaration i vissa fall ska lämnas tidigare än vinstskattedeklarationen.

Vinstskattedeklarationen ska lämnas elektroniskt. Skatteförvaltningen kan endast av särskilda skäl godkänna en deklaration på papper.

Lämna vinstskattedeklarationen i MinSkatt

Du kan i MinSkatt ansöka om förlängd tid för att lämna deklarationen.

Företaget får ett beskattningsbeslut från Skatteförvaltningen om skatten på vinsten. Det går inte att betala vinstskatter i form av förskottsskatt eller att få en nätfaktura på dem, såsom exempelvis på inkomstskatterna. Skatten kan betalas i MinSkatt. Betalningsuppgifterna visas i MinSkatt och på beskattningsbeslutet.

Du kan ansöka om förhandsavgörande i vinstskatten

Vid behov går det att ansöka om ett förhandsavgörande hos Skatteförvaltningen i vinstskatten för elbranschen och sektorn för fossila bränslen. Läs mer om att ansöka om förhandsavgörande.

Ytterligare information

Sidan har senast uppdaterats 11.1.2024