Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skattedeklaration för vinster inom elbranschen och sektorn för fossila bränslen – deklarationsanvisning

I den här deklarationsanvisningen berättar vi vilka uppgifter du ska lämna i en skattedeklaration för vinster inom elbranschen och sektorn för fossila bränslen.

Skattedeklarationen ska lämnas in av

 • i fråga om elaffärsverksamhet de företag som bedriver elaffärsverksamhet och vars omsättning av elaffärsverksamheten är minst 500 000 euro. Dessutom ska skattedeklarationen lämnas av elförsäljare som är befriade från skatt.
 • i fråga om sektorn för fossila bränslen de företag av vars omsättning mer än 75 procent består av en eller flera av följande verksamheter:
  • utvinning av råolja eller naturgas
  • framställning av raffinerade oljeprodukter av råolja
  • tillverkning av stenkolsprodukter (företag som är verksamt inom sektorn för fossila bränslen).

Bifoga till skattedeklarationen ett särredovisat bokslut för elaffärsverksamheten. Detta krav gäller dock inte de detaljförsäljare av el som är befriade från skatt.

Basuppgifter

Kunduppgifter

 • Namn
 • FO-nummer eller personbeteckning
 • räkenskapsperiod

Företaget eller organisationen är en detaljförsäljare av elström

Ange här om företagets elaffärsverksamhet är sådan detaljförsäljning av el som avses i 3 § 12 punkten i elmarknadslagen och

 • företaget inte bedriver sådan elproduktion som avses i elmarknadslagen
 • företaget inte är i koncerngemenskap med ett företag som bedriver sådan elproduktion som avses i elmarknadslagen
 • företaget eller ett företag som är i koncerngemenskap med det inte direkt eller indirekt äger aktier eller andelar i ett företag som bedriver elproduktion och vars innehav av aktier eller andelar ger företaget rätt att skaffa el till ett pris som understiger det verkliga värdet.

Om företaget uppfyller alla ovan nämnda villkor är det befriat från skatt och det behöver inte fortsätta vidare med att fylla i skattedeklarationen.

Uträkning av resultatet

Så här beräknar du resultatet av elaffärsverksamheten:

Först ska du beräkna antingen Resultatet av elaffärsverksamheten före förluster i andra koncernbolag eller Förlusten i elaffärsverksamheten. Den här punkten består av följande faser:

 • Ange intäkterna av elaffärsverksamheten.
 • Ange kostnaderna för elaffärsverksamheten (innehåller en specifikation av avskrivningarna).
 • Efter det ska du ange skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna i elaffärsverksamheten.
 • Ange den icke-avdragbara andelen av räntorna i elaffärsverksamheten om du senare i samband med justeringar av det egna kapitalet yrkar på att vissa aktier som bestämts separat ska räknas in i det justerade egna kapitalet.
 • Fyll i delen Intern elaffärsverksamhet om intäkterna av företagets interna elaffärsverksamhet ingår i intäkterna av elaffärsverksamheten. Den här delen ska fyllas i eftersom den interna elaffärsverksamhetens resultat inte tas i beaktande när resultatet av elaffärsverksamheten beräknas i skattedeklarationen.
 • Utifrån de ovan nämnda delarna får du antingen Resultatet av elaffärsverksamheten före förluster i andra koncernbolag eller Förlusten i elaffärsverksamheten.
 • Ange i slutet av den här fasen även om du yrkar på att i beskattningen av det här företaget ska beaktas de förluster i elaffärsverksamheten som andra företag inom samma koncern haft.

Intäkter av elaffärsverksamheten

Intäkter enligt bokföringen

Ange här intäkterna av elaffärsverksamheten enligt bokföringen på det sätt som de har tagits upp i den resultaträkning som ingår i det särredovisade bokslutet för elaffärsverksamheten. I den här punkten anges alla intäkter enligt resultaträkningen i det särredovisade bokslutet, dvs. omsättning, ränte- och finansieringsintäkter, erhållna koncernbidrag och övriga intäkter. Observera att minskning av avskrivningsdifferensen inte ska anges här.

Erhållna koncernbidrag

Ange i den här punkten erhållna koncernbidrag, om de tagits upp i resultaträkningen för elaffärsverksamheten. Sådana koncernbidrag dras av från det sammanlagda beloppet av intäkterna av elaffärsverksamheten.

Intäkter från utländskt fast driftställe

Ange här intäkterna av ett utländskt fast driftställe, om de ingår i resultaträkningen för elaffärsverksamheten. Sådana intäkter av ett fast driftställe utomlands dras av från det sammanlagda beloppet av intäkterna av elaffärsverksamheten.

Övriga avdrag från intäkterna

Ange här sådana eventuella skattefria intäkter som ingår i inkomstskattedeklarationen och som hänför sig till elaffärsverksamheten. Skattefria intäkter beaktas inte i det sammanlagda beloppet av intäkter av elaffärsverksamheten.

Intäkter av elaffärsverksamheten sammanlagt

Ange här de sammanlagda intäkterna av elaffärsverksamheten. Du får beloppet när du från intäkterna enligt resultaträkningen för elaffärsverksamheten drar av ovan angivna erhållna koncernbidrag, intäkter av det utländska fasta driftstället och övriga avdrag från intäkterna. MinSkatt beräknar summan automatiskt för dig utifrån de uppgifter du angett.

Kostnader för elaffärsverksamheten

Andra kostnader enligt bokföringen än avskrivningar på anläggningstillgångar

Ange i den här punkten alla andra kostnader enligt resultaträkningen för elaffärsverksamheten förutom avskrivningarna på anläggningstillgångar. Ange beloppet så att det motsvarar företagets särredovisade resultaträkning för elaffärsverksamheten. I den här punkten anges alla kostnader enligt resultaträkningen för det särredovisade bokslutet, dvs. även ränte- och finansieringskostnader, givna koncernbidrag och övriga kostnader.

Avskrivningar på anläggningstillgångar (både lösa anläggningstillgångar och andra än lösa anläggningstillgångar) beaktas enligt vinstskattelagen i den följande delen Specifikation av avskrivningarna. I den här punkten anges alltså inte sådana avskrivningar enligt plan eller ändringar i avskrivningsdifferensen som ingår i den särredovisade resultaträkningen för elaffärsverksamheten.

Specifikation av avskrivningar

I den här avskrivningsspecifikationen beräknas den andel av avskrivningarna på lösa anläggningstillgångar som beaktas i beskattningen av elaffärsverksamheten. Därtill anges den andel av avskrivningarna på andra än lösa anläggningstillgångar som ska beaktas i beskattningen av elaffärsverksamheten. Ta med i beloppen för lösa anläggningstillgångar också den höjda avskrivningen på maskiner och anläggningar.

Avskrivningar på elaffärsverksamhetens lösa anläggningstillgångar enligt resultaträkningen

Ange avskrivningarna på lösa anläggningstillgångar inom elaffärsverksamheten såsom de har tagits upp i resultaträkningen. Ange här både de avskrivningar enligt plan för förslitning underkastade lösa anläggningstillgångar som dragits av i den särredovisade resultaträkningen och ändringen av avskrivningsdifferensen.

Avskrivningar på hela affärsverksamhetens lösa anläggningstillgångar enligt resultaträkningen

Ange avskrivningarna enligt resultaträkningen på lösa anläggningstillgångar för hela affärsverksamheten. Ange här både avskrivningarna enligt plan och ändringen av avskrivningsdifferensen.

Kontrollera att de belopp som du anger här finns med i de uppgifter som du angett i avskrivningsspecifikationen (blankett 62, avskrivningar enligt plan och avskrivningsdifferenser).

Den relativa andelen av avskrivningarna i elaffärsverksamheten av alla avskrivningar

Beräkna här elaffärsverksamhetens relativa andel av samtliga avskrivningar (nedan relationstalet för avskrivningar). Du får talet när du dividerar de ovan nämnda avskrivningarna för elaffärsverksamheten med avskrivningarna för hela affärsverksamheten. Ange talet som ett decimaltal.

Sätt ut så många decimaler som det behövs för att kunna räkna ut den rätta andelen av sådana utgiftsrestavskrivningar på lösa anläggningstillgångar som beaktas i beskattningen av elaffärsverksamheten (punkt nedan).

Ordinarie beskattning (NärSkL): utgiftsrestavskrivningar på lösa anläggningstillgångar

Ange i den här punkten utgiftsrestavskrivningarna på lösa anläggningstillgångar enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (NärSkL).

Kontrollera att de belopp som du anger här i finns med även i avskrivningsspecifikationen (blankett 62, normal avskrivning av lösa anläggningstillgångar, tilläggsavskrivning och skattelättnadsavskrivning).

Den andel av utgiftsrestavskrivningar på lösa anläggningstillgångar som ska beaktas i beskattningen av elaffärsverksamheten

Beräkna här den andel av utgiftsrestavskrivningarna på lösa anläggningstillgångar som ska beaktas i beskattningen av elaffärsverksamheten. Du får beloppet när du multiplicerar det ovan beräknade relationstalet för avskrivningar med de utgiftsrestavskrivningar på lösa anläggningstillgångar som görs enligt NärSkL.

MinSkatt beräknar beloppet automatiskt för dig utifrån de uppgifter du angett. Om du deklarerar på papper ska du överföra beloppet från kolumnen Bakgrundskalkyl också till kolumnen Uträkning av skatt.

Avskrivningar på elaffärsverksamhetens andra tillgångar än lösa anläggningstillgångar enligt resultaträkningen

Ange här sådana avskrivningar enligt den särredovisade resultaträkningen som du gjort på andra än sådana lösa anläggningstillgångar som ingår i elaffärsverksamheten. Ange här både avskrivningarna enligt plan och ändringen av avskrivningsdifferensen.

Den andel av avskrivningar på andra än lösa anläggningstillgångar som ska beaktas i beskattningen av elaffärsverksamheten

Ange här den andel av sådana avskrivningar i resultaträkningen som du gjort på andra än lösa anläggningstillgångar i elaffärsverksamheten och som enligt NärSkL ska beaktas vid vinstbeskattningen av elaffärsverksamheten.

Givna koncernbidrag

Ange här givna koncernbidrag, om sådana ingår i resultaträkningen för elaffärsverksamheten. Givna koncernbidrag dras av från det sammanlagda beloppet av kostnaderna i elaffärsverksamheten.

Kostnader för utländskt fast driftställe

Ange här kostnaderna för ett utländskt fast driftställe, om sådana ingår i resultaträkningen för elaffärsverksamheten. Kostnaderna för det utländska fasta driftstället dras av från det sammanlagda beloppet av kostnaderna i elaffärsverksamheten.

Övriga avdrag från kostnaderna

Ange här sådana eventuella icke-avdragbara kostnader som du angett i inkomstskattedeklarationen och som hänför sig till elaffärsverksamheten. De icke-avdragbara kostnaderna beaktas inte i det sammanlagda beloppet av kostnaderna för elaffärsverksamheten.

Kontrollera vilka icke-avdragbara kostnader du har angett i inkomstskattedeklarationen. Du hittar dem i skattedeklarationen under icke-avdragbara kostnader samt exempelvis i de punkter i deklarationen där uppgiften i kolumnen I beskattningen är mindre än uppgiften i kolumnen I bokföringen.

Kostnader för elaffärsverksamheten sammanlagt

Ange här de sammanlagda kostnaderna av elaffärsverksamheten. Du får beloppet när du räknar med till de övriga kostnaderna än avskrivningarna på anläggningstillgångar i resultaträkningen för elaffärsverksamheten de avskrivningar som påverkar beskattningen av elaffärsverksamheten samt drar av givna koncernbidrag, kostnaderna för ett utländskt fast driftställe och de övriga avdragen från kostnaderna. MinSkatt beräknar summan automatiskt för dig utifrån de uppgifter du angett.

Skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna i elaffärsverksamheten

Räkna ut skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna i elaffärsverksamheten, dvs. Intäkter av elaffärsverksamheten sammanlagt minus Kostnader för elaffärsverksamheten sammanlagt. MinSkatt beräknar summan automatiskt för dig utifrån de uppgifter du angett. Om du deklarerar på papper och beloppet blir negativt ska du sätta ut ett minustecken framför beloppet.

Den andel av räntorna i elaffärsverksamheten som inte kan dras av

Ange i den här punkten den icke-avdragbara andelen av räntorna i elaffärsverksamheten. Fyll i punkten endast om du senare i skattedeklarationen i samband med justeringar av det egna kapitalet yrkar på att vissa separat bestämda aktier ska räknas in i det justerade egna kapitalet. I en sådan situation är icke-avdragbar den relativa andel av elaffärsverksamhetens räntor som du får genom att anskaffningsutgiften för aktier som avses i 12 § 2 mom. enligt bokslutet för den skattskyldiges elaffärsverksamhet under det år som föregår skatteåret (i skattedeklarationen för 2023 avses det särredovisade bokslutet för 2022, om räkenskapsperioden sammanfaller med kalenderåret) divideras med balansomslutningen i det särredovisade bokslutet för den skattskyldiges elaffärsverksamhet (6 § 4 mom. i vinstskattelagen).

Beloppet i den här punkten ökar beloppen i punkterna Resultatet av hela elaffärsverksamheten (i kalkylen för den interna elaffärsverksamheten) samt Resultatet av elaffärsverksamheten före förluster i andra koncernbolag (eller Förlusten i elaffärsverksamheten).

Specifikation av intern elaffärsverksamhet

Förhållande mellan nettokostnaderna och omsättningen för elaffärsverksamheten

I den här delen beräknar du den interna elaffärsverksamhetens andel av resultatet av elaffärsverksamheten. Beloppet minskar det belopp som anges i punkten Resultatet av elaffärsverksamheten före förluster i andra koncernbolag.

Nettokostnader för företagets egen elanskaffning

Ange i den här punkten nettokostnaderna för företagets egen elanskaffning. Med nettokostnader för elanskaffningen avses anskaffningspriset på elenergi, i vilket de inkomster och utgifter som eventuellt uppkommer till följd av prisskyddsåtgärder har beaktats upp till de belopp som tagits upp i bokföringen. Ange här endast sådana nettokostnader för elanskaffningen som inte ingår i den särredovisade resultaträkningen för elaffärsverksamheten, dvs. sådana nettokostnader som hänför sig till företagets övriga verksamheter än elaffärsverksamheten.

Nettokostnader för elanskaffning för företag som är i koncerngemenskap

Ange här sådana företags nettokostnader för elanskaffning som är i koncerngemenskap med varandra. Med nettokostnader för elanskaffningen avses anskaffningspriset på elenergi, i vilket de inkomster och utgifter som eventuellt uppkommer till följd av prisskyddsåtgärder har beaktats upp till de belopp som tagits upp i bokföringen. Ange uppgiften endast om

 • den i 10 § 4 mom. i vinstskattelagen avsedda koncerngemenskapen mellan den skattskyldige och det andra företaget har varat hela skatteåret
 • företaget i koncerngemenskap med den skattskyldige är finländskt
 • nettokostnaderna för elanskaffningen för övriga verksamheter i företaget i koncerngemenskap med den skattskyldige inte samtidigt har beaktats vid uträkningen av resultatet av den egna elaffärsverksamheten i företaget i koncerngemenskap med den skattskyldige eller vid beräkningen av resultatet av elaffärsverksamheten för ett annat företag som är i koncerngemenskap med den skattskyldige.

 Lämna punkten tom om de ovan nämnda villkoren enligt 10 § 5 mom. i vinstskattelagen för att beakta nettokostnaderna för elanskaffningen för övriga verksamheter i företag i koncerngemenskap med den skattskyldige inte uppfylls vid uträkningen av resultatet av den skattskyldiges interna elaffärsverksamhet.

Omsättning för elaffärsverksamheten

Ange här omsättningen för elaffärsverksamheten enligt det särredovisade bokslutet.

Förhållande mellan nettokostnader för elanskaffningen och omsättningen för elaffärsverksamheten

Beräkna utifrån de ovan nämnda uppgifterna förhållandet mellan nettokostnader för elanskaffningen och omsättningen för elaffärsverksamheten. Ange uppgiften som ett decimaltal (sätt ut så många decimaler som det behövs för att kunna räkna ut den interna elaffärsverksamhetens andel till rätt belopp). MinSkatt beräknar beloppet för dig utifrån uppgifterna som du angett. Observera att om de nettokostnader för företagets eller ett koncernföretags elanskaffning som ska beaktas vid beräkningen av den interna elaffärsverksamhetens andel överstiger företagets omsättning för elaffärsverksamheten, kan relationstalet vara högst 1. Justering av den interna elaffärsverksamheten kan inte leda till att det uppkommer ett förlustresultat.

Resultat av den interna elaffärsverksamheten vilket inte tas i beaktande i det beskattningsbara resultatet

I de följande punkterna beräknar du den interna elaffärsverksamhetens andel av resultatet av elaffärsverksamheten utifrån det ovan beräknade relationstalet samt resultatet av hela elaffärsverksamheten.

Resultat av hela elaffärsverksamheten

Ange här resultat av hela elaffärsverksamheten. Resultatet får du när du räknar ihop differensen mellan intäkterna och kostnaderna i elaffärsverksamheten och eventuella icke-avdragbara räntor på elaffärsverksamheten enligt 6 § 4 mom. i vinstskattelagen. Om icke-avdragbara räntor inte finns kan du i den här punkten ange differensen mellan intäkterna och kostnaderna i elaffärsverksamheten. MinSkatt beräknar punkten för dig utifrån uppgifterna som du angett.

Den interna elaffärsverksamhetens andel av resultatet av elaffärsverksamheten

Beräkna här den interna elaffärsverksamhetens andel av resultatet av elaffärsverksamheten. Du får beloppet när du multiplicerar resultatet av hela elaffärsverksamheten med det ovan beräknade relationstalet. MinSkatt beräknar beloppet för dig utifrån uppgifterna som du angett. Om du deklarerar på papper ska du överföra beloppet från kolumnen Bakgrundskalkyl också till kolumnen Uträkning av skatt.

I kolumnen Uträkning av skatt beaktas endast den del av resultatet som uppvisar vinst. Den här punkten kan inte heller omvanda resultatet av elaffärsverksamheten till förlust.

Resultatet av elaffärsverksamheten före förluster i andra koncernbolag

Beräkna i den här punkten resultatet av elaffärsverksamheten före förluster i andra koncernbolag. Om räkneoperation uppvisar ett negativt belopp, ange beloppet i punkten Förlust i elaffärsverksamheten. Resultatet får du när du till differensen mellan intäkterna och kostnaderna i elaffärsverksamheten lägger eventuella icke-avdragsgilla räntor på elaffärsverksamheten och drar av den ovan beräknade interna elaffärsverksamhetens andel. MinSkatt beräknar beloppet för dig utifrån uppgifterna som du angett.

Förlust i elaffärsverksamheten

Om beloppet är negativt, ange förlusten av elaffärsverksamheten. Observera att den interna elaffärsverksamhetens andel inte kan leda till att det uppkommer ett förlustresultat, utan resultatet i sådana fall är 0,00 euro.

Koncernens förluster

Ange här om du yrkar på att de förluster i elaffärsverksamheten som andra företag inom samma koncern haft ska beaktas i beskattningen av företaget.

Jag yrkar på att de förluster i elaffärsverksamheten som andra företag inom samma koncern haft ska beaktas i beskattningen av företaget

Ange i MinSkatt FO-numret för det företag vars förlust du yrkar på att ska beaktas i beskattningen av företaget. På pappersblanketten ska du fylla i företagets FO-nummer och namn.

Skatteförvaltningen beräknar förlustbeloppet och beaktar det i resultatet av elaffärsverksamheten.

Grund för skatt på vinster inom elbranschen

Grund för skatt på vinster inom elaffärsverksamheten

I den här punkten beräknar du den andel av resultatet av företagets elaffärsverksamhet som överstiger en årlig intäkt på tio procent beräknat på beloppet av det justerade egna kapitalet i den skattskyldiges elaffärsverksamhet. Kalkylen kan också uppvisa att avkastningsgränsen på tio procent underskrids.

I den här delen beräknas också eventuella justeringar av det egna kapitalet i elaffärsverksamheten. Justeringarna kan vara tillägg av anskaffningsutgiften till det egna kapitalet i elaffärsverksamheten för separat bestämda s.k. Mankala-bolag samt beräkning av den andel av den interna elaffärsverksamheten som inte beaktas i det egna kapitalet i elaffärsverksamheten. I beräkningen används i regel det särredovisade bokslutet för elaffärsverksamheten för året före skatteåret (i skattedeklarationen för 2023 avser detta det särredovisade bokslutet för 2022, om räkenskapsperioden sammanfaller med kalenderåret).

Justeringar av elaffärsverksamhetens eget kapital:

Eget kapital enligt det särredovisade bokslutet

Ange här det egna kapitalet enligt den särredovisade balansräkningen för elaffärsverksamheten för året före skatteåret.

Jag yrkar på att separat fastställda aktier ska räknas in i det egna kapitalet

Ange här om du yrkar du på att vissa separat bestämda aktier ska räknas in i det egna kapitalet. Om du deklarerar på papper och framställer yrkandet ska du med hjälp av kolumnen Bakgrundskalkyl beräkna den justerade anskaffningsutgiften för aktierna. Om du inte framställer något yrkande ska du inte fylla i uppgifterna i kolumnen Bakgrundskalkyl. Ange i så fall det egna kapitalets belopp enligt det särredovisade bokslutet direkt i punkten Eget kapital efter justeringarna.

Anskaffningsutgift för separat fastställda aktier

Ange här anskaffningsutgiften för aktier i s.k. Mankala-bolag. Ange anskaffningsutgiften enligt den anskaffningsutgift för aktierna som tagits upp i den särredovisade balansräkningen för elaffärsverksamheten, inte den oavskrivna anskaffningsutgiften för aktierna i beskattningen.

Balansomslutning enligt det särredovisade bokslutet

Ange här balansomslutningen enligt det föregående årets balansräkning i det särredovisade bokslutet för elaffärsverksamheten.

Förhållande mellan anskaffningsutgiften för aktierna och balansomslutningen i det särredovisade bokslutet

Beräkna i den här punkten förhållandet mellan de separat bestämda aktierna och den särredovisade balansomslutningen för elaffärsverksamheten. Ange talet som ett decimaltal. Talet behövs när du nedan beräknar det belopp som ska dras av från värdet på aktierna.

Posterna för bundet eget kapital och posterna för inbetalt fritt eget kapital sammanlagt

Ange i den här punkten det sammanlagda beloppet av posterna för bundet eget kapital och inbetalt fritt eget kapital enligt det särredovisade bokslutet för elaffärsverksamheten året före skatteåret.

Om den skattskyldiges bolagsform är aktiebolag, avses med det bundna egna kapitalet de poster som enligt aktiebolagslagen anses utgöra bundet eget kapital. Med inbetalt fritt eget kapital avses sådant inbetalt fritt eget kapital som exempelvis fonden för inbetalt fritt eget kapital. Som poster av inbetalt fritt eget kapital betraktas inte vinstmedel från tidigare räkenskapsperioder enligt det särredovisade bokslutet, förluster från tidigare räkenskapsperioder, räkenskapsperiodens vinst eller förlust eller avskrivningsdifferens.

Post som ska dras av från värdet på aktierna

Beräkna i den här punkten den andel av anskaffningsutgiften för de separat bestämda aktierna som inte beaktas i den justerade anskaffningsutgiften för aktierna. Du får beloppet när du multiplicerar posterna för bundet eget kapital och inbetalt fritt eget kapital med det ovan beräknade relationstalet (förhållandet mellan anskaffningsutgiften för aktierna och bokslutets balansomslutning). MinSkatt beräknar beloppet för dig utifrån uppgifterna som du angett.

Justerad anskaffningsutgift för de separat fastställda aktierna

Beräkna i den här punkten utifrån de ovan beräknade uppgifterna den justerade anskaffningsutgiften för de separat bestämda aktierna. Du får beloppet när du minskar dessa aktiers anskaffningsutgift med den post som ska dras av från värdet på aktierna. MinSkatt beräknar beloppet för dig utifrån uppgifterna som du angett.

Om du deklarerar på papper ska du överföra beloppet i den här punkten från kolumnen Bakgrundskalkyl också till kolumnen Uträkning av skatt. Observera att beräkningen inte kan leda till att anskaffningsutgiften för aktierna blir negativ. Om du får en negativ justerat anskaffningsutgift i kolumnen Bakgrundskalkyl, ska du sätta ut noll i kolumnen Uträkning av skatt eller lämna punkten tom.

Om du har yrkat på att vissa separat bestämda aktier ska räknas in i det egna kapitalet, ska du observera att beloppet i den här punkten ökar beloppet i punkten Eget kapital efter justeringarna.

Eget kapital efter justeringarna

Beräkna i den här punkten beloppet av eget kapital som justerats med anskaffningsutgiften för de separat bestämda aktierna. Du får beloppet när du räknar ihop beloppet av eget kapital enligt det särredovisade bokslutet och anskaffningsutgiften för de separat bestämda aktierna. MinSkatt beräknar beloppet för dig utifrån uppgifterna som du angett.

Det egna kapitalet som är bundet i verksamheten vid ett fast driftställe och som ingår i balansräkningen för elaffärsverksamheten

Ange här det belopp av eget kapital som är bundet i verksamheten vid ett fast driftställe och som ingår i balansräkningen för det särredovisade bokslutet för elaffärsverksamheten (12 § 1 mom. 1 punkten i vinstskattelagen). Beloppet i den här punkten minskar beloppet i punkten Det justerade egna kapitalet i elaffärsverksamheten. Du får beloppet av det egna kapital som är bundet i verksamheten vid ett fast driftställe genom att dra av det fasta driftställets skulder från det fasta driftställets tillgångar.

Sammandrag av intern elaffärsverksamhet

I 12 § 1 mom. 2 punkten i vinstskattelagen anges att den interna elaffärsverksamhetens andel ska inte heller räknas med vid beräkningen av det justerade egna kapitalet för elaffärsverksamheten. Denna andel beräknas i följande punkter.

Förhållande mellan nettokostnader för elanskaffningen och omsättningen för elaffärsverksamheten

Ange här förhållandet mellan nettokostnader för elanskaffningen och omsättningen för elaffärsverksamheten.

Detta belopp får vara högst ett, och det har redan beräknats ovan på den här blanketten i delen Intern elaffärsverksamhet.

Den interna elaffärsverksamhetens andel av det egna kapitalet i elaffärsverksamheten

Beräkna i den här punkten den interna elaffärsverksamhetens andel av det egna kapitalet i elaffärsverksamheten. Du får beloppet när du multiplicerar relationstalet i den föregående punkten med det belopp av eget kapital som du justerat med den justerade anskaffningsutgiften för de separat bestämda aktierna och som du angett ovan i punkten Eget kapital efter justeringarna. MinSkatt beräknar detta automatiskt för dig utifrån uppgifterna som du angett.

När du deklarerar på papper ska du överföra beloppet från kolumnen Bakgrundskalkyl också till kolumnen Uträkning av skatt. Observera att en eventuell negativ andel inte beaktas i Uträkningen av skatt. Om kalkylen utvisar ett negativt belopp ska du i ange noll i Uträkningen av skatt eller lämna punkten tom.

Beloppet i den här punkten minskar beloppet i den följande punkten Det justerade egna kapitalet i elaffärsverksamheten.

Det justerade egna kapitalet i elaffärsverksamheten

Beräkna här det justerade egna kapitalet i elaffärsverksamheten. Du får beloppet när du från beloppet i punkten Eget kapital efter justeringarna drar av uppgifterna i punkterna Det egna kapitalet som är bundet i verksamheten vid ett fast driftställe och som ingår i balansräkningen för elaffärsverksamheten och Den interna elaffärsverksamhetens andel av det egna kapitalet i elaffärsverksamheten.

En årlig avkastning på 10 % av det egna kapitalet i elaffärsverksamheten

Beräkna i den här punkten en årlig intäkt på 10 % av det egna kapitalet i elaffärsverksamheten. Du får beloppet när du multiplicerar med 0,1 det justerade egna kapitalet för elaffärsverksamheten i den föregående punkten.

Resultatet av elaffärsverksamheten före förluster i andra koncernbolag

Ange här resultatet av elaffärsverksamheten före förluster i andra koncernbolag. Uppgiften har beräknats redan tidigare på blanketten, dvs. ange samma uppgift i den här punkten.

Förlust i elaffärsverksamheten

Om resultatet av elaffärsverksamheten i den föregående punkten skulle vara negativt, ange beloppet i den här punkten (utan förtecken).

Den andel av resultatet av elaffärsverksamheten som överskrider (eller underskrider) en avkastning på 10 %, före förluster i andra koncernbolag

Till sist ska du beräkna i den här punkten den andel av resultatet av elaffärsverksamheten som före förluster i andra koncernbolag överskrider (eller underskrider) en avkastning på 10 %. Du får beloppet när du från resultatet av elaffärsverksamheten före förlusterna i andra koncernbolag drar av en årlig avkastning på 10 % på det egna kapitalet i elaffärsverksamheten.

Om du har yrkat på att de förluster i elaffärsverksamhet som andra företag inom samma koncern haft ska beaktas i beskattningen av företaget, beräknar Skatteförvaltningen det belopp av förluster som tas i beaktande. Den andel av avkastningen som överskrider 10 % och som du angett här ändras därefter i och med att beloppet av skatt har beräknats.

MinSkatt beräknar beloppet för dig utifrån uppgifterna som du angett.

Om avkastningsgränsen på 10 % underskrids, sätt ut ett minustecken framför beloppet.

Uträkning av vinsten inom sektorn för fossila bränslen

I skattedeklarationen beräknas skatten på vinster inom sektorn för fossila bränslen bygger på den vinst som överskrider referensgränsen. Med vinst som överskrider referensgränsen avses det belopp med vilket resultatet av näringsverksamheten under skatteåret överstiger 120 procent av medeltalet av resultaten av näringsverksamheten under skatteåren 2018–2021.

Med resultat av näringsverksamhet avses vid beräkningen av vinstskattebeloppet det resultat av näringsverksamheten som avses 3 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (NärSkL). I detta resultat ingår inte till exempel förlustutjämning, koncernbidrag, höjda avskrivningar på anläggningstillgångar, tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet eller koncernavdrag.

Näringsverksamhetens resultat sammanlagt för skatteåren 2018–2021

Ange här de sammanlagda resultaten av näringsverksamheten för skatteåren 2018–2021.

Förlustutjämning beaktas inte vid beräkningen av resultatet. Ange i den här punkten resultatet (eller resultaten) av näringsverksamheten före förlustutjämningens inverkan.

Beakta i beloppen också inverkan av eventuella företagsomstruktureringar. Övriga rättelseposter anges i följande punkter.

Givna koncernbidrag

Ange i den här punkten koncernbidrag som bolaget gett under skatteåren 2018–2021. Dessa beaktas inte vid beräkningen av medeltalet av näringsverksamhetens resultat enligt NärSkL 3 §.

Koncernavdrag

Ange i den här punkten de koncernavdrag som bolaget gjort under skatteåren 2018–2021. Dessa beaktas inte vid beräkningen av medeltalet av näringsverksamhetens resultat enligt NärSkL 3 §.

Höjda avskrivningar

Ange här de höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar som bolaget gjort för skatteåren 2020–2021. Dessa beaktas inte vid beräkningen av medeltalet av näringsverksamhetens resultat enligt NärSkL 3 §.

Tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet

Ange i den här punkten ett sådant tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet som bolaget gjort under skatteåret 2021. Avdraget beaktas inte vid beräkningen av medeltalet av näringsverksamhetens resultat enligt NärSkL 3 §.

Erhållna koncernbidrag

Ange i den här punkten de koncernbidrag som bolaget mottagit under skatteåren 2018–2021. Dessa beaktas inte vid beräkningen av medeltalet av näringsverksamhetens resultat enligt NärSkL 3 §.

Övriga tillägg

Ange i den här punkten eventuella övriga poster som läggs till näringsverksamhetens resultat för skatteåren 2018–2021 vid beräkningen av medeltalet av näringsverksamhetens inkomster enligt NärSkL 3 §.

Övriga avdrag

Ange i den här punkten eventuella övriga poster som dras av från näringsverksamhetens resultat för skatteåren 2018–2021 vid beräkningen av medeltalet av näringsverksamhetens inkomster enligt NärSkL 3 §.

Näringsverksamhetens resultat sammanlagt för skatteåren 2018–2021 efter tillägg och avdrag

Ange i den här punkten näringsverksamhetens sammanlagda resultat för skatteåren 2018–2021 efter ovan nämnda tillägg och avdrag. Utifrån detta belopp beräknas medeltalet av näringsverksamhetens resultat.

Om medeltalet av resultaten av näringsverksamhet under skatteåren 2018–2021 är negativt eller företaget inte alls bedrivit näringsverksamhet under skatteåren 2018–2021, ska du ange noll i den här punkten.

Antalet skatteår under vilka näringsverksamhet har bedrivits under åren 2018–2021

Ange i den här punkten antalet skatteår under vilka du har bedrivit näringsverksamhet under åren 2018–2021. Denna uppgift används när du i följande punkt räknar ut medeltalet av resultaten av näringsverksamhet. Medeltalet beräknas utifrån resultatet av näringsverksamheten under de år då du har bedrivit näringsverksamhet.

Medeltalet av resultaten av näringsverksamheten

Beräkna i den här punkten medeltalet av resultaten i näringsverksamheten under 2018–2021. Du får beloppet när du dividerar det sammanlagda resultatet av näringsverksamheten efter tilläggen och avdragen med antalet skatteår.

Referensgräns: 120 % av medeltalet av resultaten av näringsverksamheten

Beräkna i den här punkten en s.k. jämförelsegräns. Du behöver uppgiften när du beräknar beloppet av vinst som överskrider referensgränsen. Jämförelsegränsen är 120 % av medeltalet av resultaten av näringsverksamhet i den föregående punkten.

Näringsverksamhetens resultat år 2023 (eller år 2024)

Ange i den här punkten resultatet av näringsverksamheten för skatteåret 2023. Beakta i resultatet som ska anges i denna punkt eventuella tillägg och avdrag såsom ovan i fråga om resultatet av näringsverksamheten.

Om företaget eller organisationen inte har en räkenskapsperiod som går ut under kalenderåret 2023, ska du i den här punkten ange resultatet av näringsverksamhet för skatteåret 2024.

Vinst som överskrider referensgränsen

Ange i den här punkten den vinst som överskrider referensgränsen.

Enligt 14 § 2 mom. i vinstskattelagen avses med vinst som överskrider referensgränsen det belopp med vilket resultat av näringsverksamheten under skatteåret överstiger 120 procent av medeltalet av resultaten av näringsverksamheten under skatteåren 2018–2021.

Du får vinstbeloppet som överskrider jämförelsegränsen när du från resultatet av näringsverksamheten för skatteåret 2023 (eller 2024) drar av den jämförelsegräns som du angett i den tidigare punkten.

Resultat som underskrider referensgränsen

Om resultatet inte överskrider referensgränsen, ska du i den här punkten ange resultatet som underskrider referensgränsen.

Sidan har senast uppdaterats 5.3.2024