Vad baserar sig förskottsskattebeloppet på?

Du kan kontrollera din förskottsskatt i MinSkatt eller i beslutet som du fick per post. I MinSkatt kan du också vid behov ansöka om ändring i förskottsskatten.

Skatteförvaltningen beräknar förskottsskatten, dvs. förskottet, enligt den senast slutförda beskattningen. Om du är en ny företagare, baserar sig förskottsskattebeloppet på din egen uppskattning som du anger i MinSkatt eller med etableringsanmälan.

Kom ihåg att följa upp situationen. Om inkomsterna ser ut att bli lägre eller högre än din uppskattning eller det föregående skatteårets resultat, ska du ansöka om ändring av förskottsskatten.

På vilka inkomster ska man betala förskottsskatt?

På vilka inkomster ska man betala förskottsskatt?
Rörelseidkare och yrkesutövare
Jordbruksföretagare
  • det beskattningsbara resultatet av näringsverksamheten och jordbruket
  • företagarens alla övriga inkomster och avdrag under skatteåret
Bolagsman i öppet bolag och kommanditbolag
  • inkomstandelen från sammanslutningen
  • bolagsmannens alla övriga inkomster och avdrag under skatteåret
Aktiebolag och andelslag 
  • 20 % av den beskattningsbara inkomsten
Allmännyttig förening eller stiftelse
  • 20 % av näringsinkomsten
  • 6,27 % av den skattepliktiga inkomsten från fastighet eller jordbruk
Annan än allmännyttig förening eller stiftelse
  • 20 % på hela verksamheten