Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Kännetecken för företagarverksamhet och arbetsförhållande

Begreppen uppdragsförhållande och anställningsförhållande i anknytning till företagsverksamhet har inte definierats i skattelagstiftningen. I fall där det finns rum för tolkning avgörs genom en helhetsbedömning av olika kännetecken om ett arbets- eller uppdragsförhållande har uppstått.

Kännetecken som beaktas vid helhetsbedömningen

Kännetecken som beaktas i gränsdragningen mellan arbets- och uppdragsförhållande kan grupperas enligt formella och faktiska kännetecken. De formella kännetecknen anknyter till uppfyllandet av olika skyldigheter relaterade till inledning av företagsverksamhet och verksamhet som företagare. De faktiska kännetecknen anknyter till innehållet i skyldigheterna mellan betalaren och mottagaren enligt avtalsförhållandet samt de faktiska anställningsförhållandena och arbetsvillkoren. 

Formella kännetecken är bland annat:

 • om verksamheten sker i en firma eller i bolagsform
 • tecknandet av obligatoriska socialförsäkringar
 • införandet i förskottsuppbördsregistret
 • införandet i andra register
 • inlämnandet av lagstadgade anmälningar
 • en koncession.

Kännetecken för faktiska omständigheter är bland annat:

 • innehållet i arbets- eller uppdragsavtalet
 • personligt eller självständigt utförande av arbetet
 • arbete för annans eller egen räkning
 • rätten att leda och övervaka arbetet
 • arbetsredskapen, tillbehören och materialen
 • tidpunkten för arbetet
 • arbetsplatsen
 • fastställandet av vederlaget
 • ersättandet av arbetskostnaderna som beror på att arbetet utförs
 • ansvarsförbindelserna, garantierna och försäkringarna
 • uppsägningsvillkoren
 • begränsandet av uppdrag, konkurrensförbud och sekretess.

Läs mer om kännetecken som nämnts ovan

Betydelsen av kännetecken som betalaren inte känner till

Utöver de formella och faktiska kännetecken som nämnts ovan finns det också sådana omständigheter som betalaren inte nödvändigtvis känner till vid betalningstidpunkten. I helhetsbedömningen kan man till betalarens fördel alltid beakta allmänna kännetecken för näringsverksamhet som talar för ett uppdragsförhållande, till exempel:

 • verksamhetens omfattning
 • verksamhetens allmänhet och offentlighet
 • verksamhetens självständighet
 • affärsorganisationen
 • den ekonomiska risken
 • förtjänstsyftet
Sidan har senast uppdaterats 1.5.2020