Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Är jag löntagare eller företagare?

Gränsdragningen mellan företagarverksamhet och lönearbete påverkas i beskattningen av många faktorer. I och med att samhället utvecklas har arbetsformerna blivit mångsidigare. Det har samtidigt blivit vanligare att man blir företagare. För både den som betalar ersättning och mottagaren är det är viktigt att man skiljer arbetsförhållandet från företagsverksamheten.

Den som låter utföra arbetet och den som utför arbetet kan ingå ett arbetsavtal eller uppdragsavtal om arbetet. Endast om det är oklart huruvida det är fråga om ett arbets- eller uppdragsförhållande, avgörs avtalsförhållandets karaktär utifrån en helhetsbedömning av de olika kännetecknen.

Gränsdragningen mellan lönearbete och företagarverksamhet har betydelse

Ersättning som betalas för utfört arbete kan utgöra lön eller arbetsersättning. I beskattningen är gränsdragningen mellan arbetsersättningen och lönen viktig eftersom parternas skyldigheter är beroende av om det betalas lön eller arbetsersättning. Om det existerar ett arbetsförhållande mellan uppdragsgivaren och den som utför arbetet, är det fråga om lön. Även vissa arvoden betraktas som lön även om något arbetsförhållande inte skulle bildas. Om arbetet utförs i uppdragsförhållande, är det fråga om arbetsersättning.

Att man identifierar arbetsförhållande och företagsverksamhet har också i övrig betydelse för beskattningen. Om det uppstår ett arbetsförhållande, måste arbetsgivaren sköta arbetstagarens socialskydd och lagstadgade pensions- och försäkringspremier. Arbetsgivaren ska dessutom i allmänhet betala lön för semester- och sjukdomstiden och följa arbetstidslagen. En företagare får betalt endast för utfört arbete och på grundval av fakturan som företagaren ger. Faktureringen kan basera sig t.ex. på totalpriset eller timdebiteringen. Timersättning till en företagare är i allmänhet större eftersom han betalar själv sina socialkostnader.

Helhet avgör om det är fråga om lön eller arbetsersättning

I beskattningen bedömer man utgående från flera olika faktorer om det är fråga om lönearbete eller företagsverksamhet. Avgörandet grundar sig alltid på helhetsbedömning eftersom vissa faktorer talar för att prestationen ska betraktas som lön och andra däremot att den ska betraktas som arbetsinkomst till företagare. Mera ingående information om bedömningen av arbetsförhållande och företagarverksamhet samt om bedömningen av den utbetalda ersättningens karaktär finns i Skatteförvaltningens anvisning Lön och arbetsersättning.

Man ska observera att gränsdragningen inte nödvändigtvis sker på samma sätt i olika sammanhang. Vissa lagar har sina egna bestämmelser om hur gränsdragningen ska ske: trots att den som utför arbete skulle vara företagare enligt exempelvis lagen om pension för företagare, kan ersättningen han får för arbetet ändå betraktas som lön i beskattningen.

Om det råder oklarhet om det är fråga om lönearbete eller om företagarverksamhet, lönar det sig att ta reda på i förväg hur det förhåller sig. I enskilda fall kan den som betalar prestationen eller mottagaren be Skatteförvaltningen meddela ett avgiftsbelagt förhandsavgörande i ärendet. Mera ingående information om hur förhandsavgörande ska ansökas finns i avsnittet Ansökan om förhandsavgörande och dispens.

Sidan har senast uppdaterats 13.5.2020