Ulkomaisen yrityksen tai yhteisön oikeus ajoneuvon verottomaan käyttöön

Ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa voi käyttää verotta muualla kuin Suomessa olevan yrityksen tai yhteisön toiminnassa, jos ajoneuvon tuo maahan ja sitä käyttää ulkomailla vakituisesti asuva henkilö.

Ajoneuvoa voi käyttää verottomasti enintään 7 kuukautta 12 kuukauden aikana.

Tällä perusteella tapahtuvasta ajoneuvon verottomasta käytöstä ei tarvitse tehdä ilmoitusta Verohallinnolle.

Ajoneuvon kuljettajan on tarvittaessa osoitettava vakituinen asuinpaikkansa Verohallinnolle ja selvitettävä muut verotukseen vaikuttavat seikat. Lue lisää vakituisen asuinpaikan määrittelystä autoverotuksessa. Ajoneuvon kuljettajan lisäksi yrityksen tai yhteisön, jonka lukuun ajoneuvoa käytetään, on Verohallinnon kehotuksesta annettava tiedot ja selvitykset ajoneuvon verottomasta käytöstä.

Myös ulkomailla oleva kansainvälinen järjestö tai muu yhteisö, joka käyttää ajoneuvoa Suomessa omaan toimintaansa, voi käyttää ajoneuvoa verottomasti edellä kuvatulla tavalla.

Muualla kuin Suomessa olevana yrityksenä tai muuna oikeushenkilönä ei voida pitää esimerkiksi muualla olevan yrityksen Suomessa toimivaa osastoa, tytäryritystä tai muuta vastaavaa täällä olevaa organisaation osaa.

Jos verottoman käytön edellytykset eivät täyty, ajoneuvo katsotaan otetuksi verolliseen käyttöön ja käyttöönottajan on annettava ajoneuvosta käyttöönottoilmoitus ja veroilmoitus. Lue lisää veroilmoituksen antamisesta.

Ajoneuvon käyttöönottaja on se, joka käyttää ajoneuvoa enimmäistä kertaa Suomessa liikenteessä tai jonka lukuun ajoneuvoa käytetään. Jos ajoneuvo on ollut verottomassa käytössä, käyttöönottaja on se, joka käyttää ajoneuvoa verottomuuden edellytysten päätyttyä tai jonka lukuun ajoneuvoa tällöin käytetään. Jos käyttöönottajaa ei muuten pystytä osoittamaan, käyttöönottajaksi katsotaan ajoneuvon omistaja.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2021