Yritys työnantajana

Toiselle tehdystä työstä maksettava korvaus on yleensä joko palkkaa tai yrittäjälle maksettavaa työkorvausta. Maksajan työnantajavelvollisuudet määräytyvät verotuksessa sen mukaan, kummasta on kyse.

Ohjeet koskevat kaikkia yrityksiä ja yhteisöjä, jotka toimivat työnantajana. Työnantajana toimiville kotitalouksille on eri ohjeet

Milloin korvaus on palkkaa?

Palkkaa on korvaus, joka on maksettu työ- ja virkasuhteessa tehdystä työstä. Lisäksi eräät seuraavat ennakkoperintälaissa luetellut palkkiot ovat palkkaa, vaikka työsuhdetta ei muodostuisikaan:

 • kokouspalkkiot
 • henkilökohtaiset luento- ja esitelmäpalkkiot
 • hallintoelimen jäsenyydestä saatu palkkio
 • toimitusjohtajan palkkio
 • avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehen nostama palkka sekä
 • luottamustoimesta saatu korvaus.

Työnantaja voi antaa työntekijälle rahapalkan lisäksi myös palkkana pidettäviä luontoisetuja (esimerkiksi auto-, ravinto- ja puhelinetu).

Milloin korvaus on työkorvausta?

Jos työ tehdään toimeksiantosuhteessa, kyse on työkorvauksesta.

Työsuhde ja toimeksiantosuhde sekä maksajan velvollisuudet

Maksajan velvollisuuksien kannalta on ratkaisevaa, tehdäänkö työtä työ- vai toimeksiantosuhteessa.

Työn teettäjä ja työn tekijä voivat solmia työtä koskevan työsopimuksen tai toimeksiantosopimuksen. Jo sopimusta laadittaessa on syytä ottaa huomioon näiden sopimustyyppien tunnusmerkit sekä varmistaa, että sopimuksen tyyppi ja sisältö sekä tosiasiallinen toiminta vastaavat osapuolten tarkoitusta.

Mahdollisissa ristiriitatilanteissa sopimustyyppien tunnusmerkkien perusteella tehdään kokonaisarvio, jonka perusteella ratkaistaan, onko suoritus palkkaa vai työkorvausta.

Tarkempaa tietoa työsuhteen tunnistamisesta sekä palkan ja työkorvauksen eroista

Palkan maksajan velvollisuudet

Huolehdi seuraavista asioista, kun maksat palkkaa työ- tai virkasuhteen perusteella tai erikseen palkaksi säädetyistä suorituksista:

 • toimita ennakonpidätys
 • maksa yleensä työnantajan sairausvakuutusmaksu
 • ota työntekijöille työeläkevakuutus
  • myös tapaturmavakuutus, työttömyysvakuutus ja ryhmähenkivakuutus, jos tietyt edellytykset täyttyvät
 • anna ilmoitukset palkoista:
  • Ilmoita tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella tiedot palkoista, jotka olet maksanut 1.1.2019 tai sen jälkeen. Ilmoita työnantajan sairausvakuutusmaksut tulorekisteriin työnantajan erillisilmoituksella. Maksuvuodelta 2019 ei anneta enää vuosi-ilmoitusta.
  • Ilmoita vuonna 2018 tai aiemmin maksetut palkat ja työnantajasuoritukset Verohallintoon työnantajasuoritusten veroilmoituksella. Maksuvuodelta 2018 pitää antaa myös vuosi-ilmoitus.
 • ilmoittaudu Verohallinnon työnantajarekisteriin, jos maksat palkkaa säännöllisesti.

Työkorvauksen maksajan velvollisuudet

Huolehdi seuraavista asioista, jos maksat työkorvausta saajalle, joka ei ole yritykseen työsuhteessa ja jota ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin:

 • toimita ennakonpidätys
 • anna ilmoitukset työkorvauksista:
  • Ilmoita tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella työkorvaukset, jotka olet maksanut 1.1.2019 tai sen jälkeen. Maksuvuodelta 2019 ei anneta enää vuosi-ilmoitusta.
  • Ilmoita vuonna 2018 tai aiemmin maksetut työkorvaukset Verohallintoon työnantajasuoritusten veroilmoituksella. Maksuvuodelta 2018 pitää antaa myös vuosi-ilmoitus.

Verohallinnon työnantajarekisteri

Työnantajaa pidetään verotuksessa joko satunnaisena tai säännöllisenä työnantajana. 

Jos työnantaja maksaa säännöllisesti palkkoja, työnantajan pitää ilmoittautua työnantajarekisteriin säännölliseksi työnantajaksi. Ilmoittaudu työnantajaksi verkossa tai Y-lomakkeella (YTJ). Yritysten rekisteritiedot voi myös tarkistaa YTJ-yrityshausta (ytj.fi). Palvelu on maksuton. Tietoja voi hakea joko yrityksen nimellä tai Y-tunnuksella.

Yritys on säännöllinen työnantaja, jos jompikumpi ehdoista täyttyy:

 • Yritys maksaa vakituisesti palkkaa vähintään 2 palkansaajalle.
 • Yritys maksaa palkkaa samanaikaisesti vähintään 6 palkansaajalle, vaikka heidän työsuhteensa ovat tilapäisiä ja tarkoitettu lyhytaikaisiksi.

Yritys on satunnaisesti palkkoja maksava työnantaja, jos jompikumpi ehdoista täyttyy:

 • Yrityksellä on palveluksessa vain 1 vakituinen työntekijä.
 • Yrityksellä on palveluksessa 1–5 työntekijää, joiden työsuhde ei kestä koko kalenterivuotta.

Ellei satunnaisesti palkkoja maksava työnantaja itse halua, häntä ei merkitä työnantajarekisteriin.

Sekä satunnaisesti että säännöllisesti palkkoja maksavan työnantajan pitää ilmoittaa 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetut palkat ja ennakonpidätykset tulorekisteriin viimeistään 5. kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen. Kaikki palkkatiedot pitää ilmoittaa summasta riippumatta. Työnantajan sairausvakuutusmaksut pitää ilmoittaa kuukausittain, viimeistään palkanmaksua seuraavan kalenterikuukauden 5 päivänä. Työnantajarekisterissä olevan säännöllisen työnantajan pitää antaa työnantajan erillisilmoitus myös niiltä kuukausilta, jolloin palkkaa ei makseta.

Lue lisää