Muutoksen hakeminen tuloverotukseen – osakeyhtiö ja osuuskunta

Osakeyhtiö tai osuuskunta voi hakea muutosta verotukseen. Muutosta voi hakea sellaiseen verotuspäätökseen, jonka liitteenä on muutoksenhakuohje. Muutosta haetaan oikaisuvaatimuksella, joka tehdään verotuksen oikaisulautakunnalle

Muutoksenhaun määräaikoihin tuli muutoksia vuoden 2017 alussa. Uusia muutoksenhakuaikoja sovelletaan joissakin tapauksissa myös aikaisempia verovuosia koskeviin verotuspäätöksiin.

Tarkista muutoksenhaun määräajat ja ohjeet aina päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta.

Kuka voi hakea muutosta

Tuloverotukseen voi hakea muutosta osakeyhtiön tai osuuskunnan lisäksi jokainen, jonka oman veron määrään osakeyhtiön tai osuuskunnan verotus välittömästi saattaa vaikuttaa tai joka on vastuussa veron maksamisesta.

Esimerkiksi sulautumisessa vastaanottanut osakeyhtiö saa hakea muutosta sulautuneen yhtiön verotuksesta. Sen sijaan emoyhtiö ei voi hakea muutosta tytäryhtiönsä verotuksesta.

Miten muutosta haetaan

Tee oikaisuvaatimus kirjallisesti 

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös vapaamuotoisesti. Oikaisuvaatimuksessa on aina ilmoitettava 

  • muutoksenhakijan nimi ja Y-tunnus 
  • mihin päätökseen ja minkä verovuoden verotukseen halutaan muutosta 
  • miten verotusta halutaan muutettavaksi 
  • millä perusteella muutosta vaaditaan.

Oikaisuvaatimus on allekirjoitettava. Liitä oikaisuvaatimukseen asiakirjat, joihin osakeyhtiö tai osuuskunta vetoaa, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu Verohallintoon.

Milloin oikaisuvaatimus on tehtävä

Tuloverotuksen oikaisuvaatimuksen voi tehdä 5 vuoden ajan. Määräajan laskeminen alkaa verotuksen päättymistä seuraavan kalenterivuoden alusta. Verovuodesta 2017 alkaen määräaika on 3 vuotta, ja määräajan laskeminen alkaa verovuoden päättymistä seuraavan kalenterivuoden alusta. Päätöksen liitteenä on muutoksenhakuohje. Siitä on hyvä tarkistaa muutoksenhakuajat ja ohjeet muutoksen hakemiseksi.

Verovuosi 2016 ja sitä aikaisemmat vuodet: muutoksenhakuaika on 5 vuotta 

Tuloverotuksen oikaisuvaatimus on tehtävä 5 vuoden kuluessa. Aika lasketaan verotuksen päättymistä seuraavan kalenterivuoden alusta.

Osakeyhtiön ja osuuskunnan verovuosi on yleensä kalenterivuosi. Poikkeuksena on tilanne, jossa tilikausi ei ole kalenterivuosi. Tällöin verovuosi on se tai ne tilikaudet, jotka ovat päättyneet kalenterivuoden aikana.

Osakeyhtiön ja osuuskunnan verotus päättyy kymmenen kuukautta tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisen jälkeen. Jos kalenterivuoden aikana on päättynyt useita tilikausia, kymmenen kuukauden aika lasketaan viimeisimmän tilikauden päättymiskuukauden lopusta.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä heti verotuksen päättymisen jälkeen.

Esimerkki:
Osakeyhtiön tilikausi on ollut 1.1.2012−31.12.2012. Verovuoden 2012 verotus on päättynyt 31.10.2013. Verovuotta 2012 koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 31.12.2018.

Esimerkki:
Osakeyhtiön tilikausi on ollut 1.7.2012−30.6.2013. Verovuoden 2013 verotus on päättynyt 30.4.2014. Verovuotta 2013 koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 31.12.2019.

Esimerkki:
Osakeyhtiön tilikausi on ollut 1.1.2016−31.12.2016. Verovuoden 2016 verotus päättyy 31.10.2017. Viisi vuotta verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta on kulunut 31.12.2022. Koska 31.12.2022 on lauantai, verovuotta 2016 koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään seuraavana arkipäivänä 2.1.2023.

Verovuodesta 2017 alkaen muutoksenhakuaika on 3 vuotta

Tuloverotuksen oikaisuvaatimus on tehtävä 3 vuoden kuluessa. Aika lasketaan verovuoden päättymistä seuraavan kalenterivuoden alusta. 

Osakeyhtiön ja osuuskunnan verovuosi on yleensä kalenterivuosi. Poikkeuksena on tilanne, jossa tilikausi ei ole kalenterivuosi. Silloin verovuosi on se tai ne tilikaudet, jotka ovat päättyneet kalenterivuoden aikana. 

Esimerkki:
Osakeyhtiön tilikausi on 1.1.2017−31.12.2017. Verovuotta 2017 koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 31.12.2020.

Esimerkki:
Osakeyhtiön tilikausi on 1.7.2017−30.6.2018. Verovuoden 2018 verotusta koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 31.12.2021.

Onko oikaisu tehty Verohallinnon aloitteesta?

Verotusta voidaan oikaista myös Verohallinnon aloitteesta, jos Verohallinto saa jälkikäteen verotukseen vaikuttavia tietoja. Myös tällaiseen Verohallinnon aloitteesta tehtyyn verotuksen oikaisupäätökseen voi hakea muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle.

Tarkista muutoksenhakuaika aina päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta. Muutoksenhaun määräaika on joko 5 vuotta verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta tai 3 vuotta verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta sen mukaan, onko päätös tehty ennen 1.1.2017 vai sen jälkeen.

Lue lisää Verohallinnon aloitteesta tehdyistä oikaisuista ja niiden muutoksenhausta.

Vain määräajassa tehdyt oikaisuvaatimukset tutkitaan

Oikaisuvaatimus on jätettävä määräajassa Verohallintoon. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ovat Verohallinnossa viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä. Määräajan jälkeen saapunut oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Vero on maksettava, vaikka muutosta olisi haettu

Vaikka verotukseen olisi haettu muutosta, osakeyhtiön tai osuuskunnan pitää maksaa sille määrätty vero määräaikana. Osakeyhtiö tai osuuskunta voi kuitenkin hakea ulosoton kieltämistä tai keskeyttämistä. Täytäntöönpanon kiellon tai keskeytyksen aikana verolle kertyy normaalisti viivästyskorkoa.

Valitus hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeudelle tehtävän valituksen määräaika muuttui 1.1.2017 alkaen. Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä, kun hakija on saanut tiedon oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä. Uutta määräaikaa noudatetaan verovuodesta 2017 alkaen. Uutta määräaikaa voidaan joissakin tapauksissa soveltaa myös aikaisempia verovuosia koskeviin verotuspäätöksiin.

Hallinto-oikeuden tekemästä päätöksestä voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus antaa valitusluvan.  

Tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen ovat muutoksenhakuohjeessa, joka on päätöksen liitteenä (valitusosoitus).

Hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtävä valitus voi olla maksullinen.

Lue lisää maksuista ja tarkista hallinto-oikeuksien osoitteet (www.oikeus.fi)