Oma-aloitteisen veron palautuksen maksaminen

Verohallinto maksaa palautuksen viivytyksettä palautusajankohdan ja -rajan mukaisesti, kunhan oikeus palautukseen on selvitetty eikä palautusta käytetä veron tai muun saatavan suoritukseksi. Palautus voi muodostua negatiivisesta arvonlisäverosta, aiemmin ilmoitetun veron tai Verohallinnon määräämän veron alenemisesta, omasta maksusta tai hyvityskorosta. Jos palautusten yhteismäärä on alle 20 euroa, summaa ei palauteta.

Palautusajankohta ja sen muuttaminen

Verohallinto maksaa oma-aloitteisen veron palautukset (esimerkiksi negatiivisen arvonlisäveron) heti käsittelyn jälkeen, jos asiakas ei ole valinnut muuta palautusajankohtaa tai asettanut palautusrajaa eikä palauttamiselle ole muita esteitä.

Palautusajankohtaa muuttamalla voi vaikuttaa siihen, jääkö palautus odottamaan tulevia maksettavia veroja vai maksetaanko palautus asiakkaalle heti käsittelyn jälkeen.

Muutokset palautusajankohtaan ja palautusrajaan voi tehdä OmaVerossa (vero.fi/omavero).

Palautusajankohtien vaihtoehdot

Oletuksena palautus maksetaan heti (negatiivinen arvonlisävero, veron alenemisesta johtuva palautus, hyvityskorko).  Negatiivinen arvonlisävero voidaan kuitenkin palauttaa aikaisintaan verokautta seuraavan kuun yleisen eräpäivän jälkeen. Palautus ei jää odottamaan tulevia erääntyviä veroja. Asiakkaan omat maksut palautetaan pyynnöstä.

Esimerkki 1: Asiakkaan verokausi on kalenterikuukausi. Asiakas on ilmoittanut 4.3. tammikuun negatiivisen arvonlisäveron Verohallinnolle ja helmikuun työnantajasuoritukset Tulorekisteriin.  Negatiivinen arvonlisävero palautetaan asiakkaalle heti käsittelyn jälkeen, jos maksamattomia veroja ei ole, eikä sitä käytetä kalenterikuukauden aikana erääntyviin työnantajasuorituksiin.

Esimerkki 2: Asiakkaan verokausi on kalenterikuukausi. Asiakas on ilmoittanut 4.2. (eli ennen verokautta seuraavan kuun yleistä eräpäivää) negatiivista arvonlisäveroa ja tammikuun työnantajasuorituksia. Negatiivinen arvonlisävero käytetään 1.2. erääntyviin työnantajasuorituksiin. Jos palautusta jää jäljelle eräpäivänä erääntyvien oma-aloitteisten verojen jälkeen, palautus käytetään muihin Verohallinnon saataviin tai kuitataan Verohallinnon ulkopuolelle (esimerkiksi ulosottoon). Mahdollinen ylijäämä palautetaan.

Esimerkki 3: Liiketoiminnan harjoittajan tai alkutuottajan arvonlisäveron verokausi on kalenterivuosi. Asiakas on antanut ilmoituksen 4.1. (eli ennen verokautta seuraavan kuun eräpäivää) edellisen vuoden negatiivisesta arvonlisäverosta. Negatiivinen arvonlisävero palautetaan heti käsittelyn jälkeen, aikaisintaan kuitenkin 14.1. jälkeen. Se on verokautta eli kalenterivuotta seuraava yleinen eräpäivä. Ilmoituksen edelliseltä vuodelta voi antaa vasta, kun selvillä ovat kaikki tapahtumat, jotka vaikuttavat kalenterivuoden arvonlisäveron määrään. Jos palautusta jää jäljelle eräpäivänä erääntyvien oma-aloitteisten verojen jälkeen, palautus käytetään muihin Verohallinnon saataviin tai kuitataan Verohallinnon ulkopuolelle (esimerkiksi ulosottoon). Mahdollinen ylijäämä palautetaan.

Palautus muodostetaan negatiivisesta arvonlisäverosta, veron alenemisesta ja hyvityskorosta. Myös asiakkaan maksamat käyttämättömät omat maksut palautetaan.

Verokausi on kalenterikuukausi: Palautus odottaa asiakkaan ilmoituspäivää seuraavaa yleistä eräpäivää, jolloin palautus käytetään erääntyville oma-aloitteisille veroille. Jos palautusta jää jäljelle eräpäivänä erääntyvien oma-aloitteisten verojen jälkeen, palautus käytetään muille kuin oma-aloitteisten verojen erääntyneille saataville. Tämän jälkeen jäljelle jäänyt määrä palautetaan. Eräpäivänä ilmoitettu negatiivinen arvonlisävero käytetään samana eräpäivänä erääntyviin Verohallinnon saataviin.

Esimerkki: Asiakkaan verokausi on kalenterikuukausi.  Asiakas on antanut 4.3. ilmoituksen tammikuun negatiivisesta arvonlisäverosta ja helmikuun työnantajasuorituksista. Negatiivinen arvonlisävero käytetään 12.3. erääntyviin työnantajasuorituksiin. Jos palautusta jää jäljelle eräpäivänä erääntyvien oma-aloitteisten verojen jälkeen, palautus käytetään muihin Verohallinnon saataviin tai kuitataan Verohallinnon ulkopuolelle (esimerkiksi ulosottoon). Mahdollinen ylijäämä palautetaan.

Esimerkki: Asiakkaan verokausi on kalenterikuukausi. Yritys on antanut 15.3. ilmoituksen helmikuun negatiivisesta arvonlisäverosta. Negatiivinen arvonlisävero käytetään 12.4. erääntyviin työnantajasuorituksiin. Jos palautusta jää jäljelle eräpäivänä erääntyvien oma-aloitteisten verojen jälkeen, palautus käytetään muihin Verohallinnon saataviin tai siirretään Verohallinnon ulkopuolelle (esimerkiksi ulosottoon). Mahdollinen ylijäämä palautetaan.

Valinnainen pidennetty verokausi: Palautus odottaa verokauden eräpäivää. Jos asiakas antaa ilmoituksen vasta verokauden eräpäivän jälkeen, palautus muodostuu seuraavan kuukauden yleisenä eräpäivänä.

Esimerkki: Asiakkaan verokausi on neljänneskalenterivuosi, ja asiakas on antanut ilmoituksen ensimmäisen kalenterivuosineljänneksen negatiivisesta arvonlisäverosta 15.4. Palautus odottaa kohdekauden eräpäivää 13.5. Jos palautusta jää jäljelle eräpäivänä erääntyvien oma-aloitteisten verojen jälkeen, palautus käytetään muihin Verohallinnon saataviin tai kuitataan Verohallinnon ulkopuolelle (esimerkiksi ulosottoon). Mahdollinen ylijäämä palautetaan.

Esimerkki: Asiakkaan verokausi on neljänneskalenterivuosi, ja asiakas on antanut ilmoituksen ensimmäisen kalenterivuosineljänneksen negatiivisesta arvonlisäverosta 15.5. Palautus odottaa seuraavaa yleistä eräpäivää 12.6. Jos palautusta jää jäljelle eräpäivänä erääntyvien oma-aloitteisten verojen jälkeen, palautus käytetään muihin Verohallinnon saataviin tai siirretään Verohallinnon ulkopuolelle (esimerkiksi ulosottoon). Mahdollinen ylijäämä palautetaan.

Palautus jää kokonaan odottamaan tulevia Verohallinnon saatavia, eikä palautusta makseta asiakkaalle. Negatiivinen arvonlisävero, veron alenemisesta muodostuva palautus ja hyvityskorko sekä myös omat maksut säilytetään. Kuukauden viimeisenä päivänä palautusta kuitenkin käytetään mahdollisiin verovelkoihin.

Esimerkki: Asiakkaan verokausi on kalenterikuukausi. Asiakas on antanut 4.3. ilmoituksen tammikuun negatiivisesta arvonlisäverosta ja helmikuun työnantajasuorituksista. Negatiivinen arvonlisävero käytetään 12.3 erääntyviin työnantajasuorituksiin ja mahdollinen jäljellä oleva palautus jää odottamaan tulevia erääntyviä veroja. Kuukauden viimeisenä päivänä palautusta käytetään mahdollisiin verovelkoihin tai kuitataan Verohallinnon ulkopuolelle (esimerkiksi ulosottoon).

Kuinka palautusraja asetetaan?

Asiakkaan on mahdollista asettaa euromääräinen palautusraja, jos palautusajankohdaksi on valittu ”Palautus heti käsittelyn jälkeen” tai ”Palautus seuraavan yleisen eräpäivän jälkeen”. Silloin Verohallinto palauttaa vain rajan ylittävän määrän käyttämättä olevista palautuksista ja hyvityskoroista. Palautusrajan alle jäävä osuus säilytetään myöhemmin erääntyviä veroja varten. Palautus voidaan käyttää muihin erääntyneisiin saataviin kuukauden lopussa, vaikka palautusraja on määritelty.

Palautukselle maksetaan hyvityskorkoa

Palautettavalle määrälle lasketaan hyvityskorkoa. Hyvityskorko on kalenterivuotta edeltävänä puolivuotiskautena voimassa ollut viitekorko, josta on vähennetty kaksi prosenttiyksikköä. Hyvityskorko on kuitenkin aina vähintään 0,5 %. Hyvityskoron määrä tarkistetaan vuosittain. Vuonna 2019 korko on 0,5 %.

Palautukseen oikeuttavalle arvonlisäverolle maksetaan hyvityskorkoa verokauden veron eräpäivää seuraavasta päivästä siihen päivään, jona palautukseen oikeuttava arvonlisävero on käytetty muiden verojen suoritukseksi tai veloitettu Verohallinnon tililtä.

Esimerkki: Verokausi on tammikuu. Palautukseen oikeuttavalle verolle saa hyvityskorkoa maaliskuun yleistä eräpäivää 12.3. seuraavasta päivästä 13.3. alkaen.

Esimerkki: Verokausi on tammi-maaliskuu. Hyvityskorkoa saa toukokuun yleistä eräpäivää 13.5. seuraavasta päivästä 15.5. alkaen.

Jos arvonlisäveron verokausi on kalenterivuosi, arvonlisäveron eräpäivä on helmikuun viimeinen päivä ja palautukselle lasketaan hyvityskorkoa 1.3. alkaen.

Hyvityskorko ei ole tuloverotuksessa veronalaista tuloa.

Palautukset maksetaan pankkitilille

Palautettava määrä maksetaan ensisijaisesti asiakkaan pankkitilille. Verohallinnon asiakastiedoissa voi olla kerrallaan vain yksi voimassa oleva pankkitilinumero.

Tilinumeron voi ilmoittaa OmaVerossa. Jos tilinumeroa ei ole ilmoitettu, veronpalautus maksetaan maksuosoituksena pankin välityksellä. Alle 15 euron suuruinen veronpalautus maksetaan maksuosoituksena vain asiakkaan pyynnöstä. Tarkemmat ohjeet palautuksen nostamisesta ovat pankin lähettämässä maksuosoituksessa. Maksuosoituksen voi saada vain Suomessa olevaan osoitteeseen.

Pankkitilille maksettu veronpalautus on asiakkaan käytössä noin viikkoa aikaisemmin kuin maksuosoituksena maksettu palautus.

Palautusta voidaan käyttää maksamattomiin veroihin

Verohallinto voi käyttää palautusta maksamatta oleviin Verohallinnon veroihin ja muihin maksuihin, tai palautusta voidaan käyttää tiettyihin Verohallinnon ulkopuolisiin saataviin. Verohallinto voi käyttää veronpalautuksen myös niiden verovelkojen suoritukseksi, joista palautuksen saaja on vastuussa. Palautuksen käyttämisestä ilmoitetaan aina palautuksen saajalle.

Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti estää palautuksen maksamisen

Jos asiakas ei ole antanut veroilmoitusta tai ilmoituksissa on ollut puutteita, palautusta ei voida maksaa. Sekä oma-aloitteiset verot että yhteisöjen ja yhteisetuuksien tulovero otetaan huomioon: jos ilmoituksissa on puutteita, Verohallinto ei voi palauttaa kumpaakaan veroa. Ilmoitusten puutteet näkyvät OmaVerossa ilmoituksen määräpäivää seuraavana päivänä.

Palautuksen maksaminen voi viivästyä myös siksi, että pankkitili- tai osoitetiedot ovat puutteellisia. Näissä tilanteissa palautukset säilytetään ja käytetään myöhemmin erääntyviin veroihin. Maksamatta jääneet palautukset näkyvät OmaVerossa.

Aiheettoman oman maksun palauttaminen

Erehdyksessä tai aiheettomasti maksettu oma-aloitteinen suoritus voidaan palauttaa asiakkaan pyynnöstä. Pienin palautettava määrä on 20 euroa. Palautuspyynnön voi tehdä OmaVerossa.

Muutokset palautusajankohtaan ja palautusrajaan voi tehdä OmaVerossa.

Avainsanat: