Miten vanhuuseläkkeelle siirtyminen ilmoitetaan tulorekisteriin?

Kun työntekijä jää vanhuuseläkkeelle, ilmoita palkkatietoilmoituksella

  • palvelussuhteen alkupäivä ja loppupäivä
  • palvelussuhteen päättymisen syy tulorekisterin koodiston mukaan: 6 Eläkkeelle siirtyminen.

Jos eläkevakuuttaja on Keva tai Suomen Pankki, ilmoita lisäksi palvelussuhteen päättymisen syy Kevan tai Suomen Pankin koodiston mukaan.  Ilmoita myös palvelussuhteen rekisteröinnin peruste sekä ammattiluokka ja muut ammattia koskevat tiedot.

Työeläkelaitos saa tiedon eläkkeelle siirtymisestä tulorekisteristä.

Palvelussuhteella tarkoitetaan työsuhteita, virkasuhteita ja toimeksiantosuhteita.

Ilmoita vanhuuseläkkeelle siirtymisestä

Voit ilmoittaa tiedon suoraan palkkahallinnon järjestelmästä rajapintaa pitkin tai tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Ilmoita vanhuuseläkkeelle siirtyminen

Ilmoita palvelussuhdetiedot tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella. Palvelussuhdetiedot ilmoitetaan samalla sivulla tulonsaajan poissaolotietojen kanssa.

1. Ilmoita tulonsaajan olevan palvelussuhteessa maksajaan.

Sähköisen asiointipalvelun toiminto, palvelussuhteessa.

2. Ilmoita Palvelussuhteen tyyppi.

Valitse Kokoaikainen, jos työntekijän työaika on kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöaika. Useimmiten enimmäistyöajasta on sovittu työehtosopimuksessa. Jos palvelussuhteeseen ei sovelleta mitään työehtosopimusta, katsotaan kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajan olevan työaikalain mukainen enimmäistyöaika eli 40 tuntia viikossa.

Valitse Osa-aikainen, jos työntekijän työaika on lyhyempi kuin enimmäistyöaika, josta on sovittu joko alalla sovellettavassa työehtosopimuksessa tai työaikalaissa.

Valitse Tietoa ei ole saatavilla, jos tietoa palvelussuhteen kokoaikaisuudesta tai osa-aikaisuudesta ei ole saatavilla.

3. Ilmoita Palvelussuhteen kesto.

Valitse Toistaiseksi voimassa oleva, jos palvelussuhteen päättymispäivää ei ole sovittu työsopimuksessa tai virkanimitystä koskevassa asiakirjassa.

Valitse Määräaikainen, jos palvelussuhteen päättymispäivä on sovittu työsopimuksessa tai virkanimitystä koskevassa asiakirjassa. Palvelussuhteen kestoksi ilmoitetaan määräaikainen myös silloin, jos palvelussuhde on rajattu kestämään tietyn työtehtävän suorittamisen ajan.

Voit ilmoittaa myös osa-aikaisuuden prosenttiosuuden, säännöllisen sovitun viikkotyöajan ja palkkauksen muodon. Kun ilmoitat vanhuuseläkkeelle siirtymisen, nämä ovat täydentäviä tietoja, joiden ilmoittaminen on vapaaehtoista.

4. Ilmoita Palvelussuhteen voimassaoloaika ja päättymisen syy.

Anna palvelussuhteen alkupäivä ja loppupäivä.

Valitse ensin palvelussuhteen päättymisen syykoodistoksi Tulorekisterin koodisto. Valitse palvelussuhteen päättymisen syykoodiksi 6 Eläkkeelle siirtyminen.

Jos eläkevakuuttaja on Keva tai Suomen Pankki, ilmoita lisäksi tieto eläkkeelle siirtymisestä Kevan tai Suomen Pankin koodiston mukaisesti valitsemalla Lisää syykoodi. Ilmoita myös palvelussuhteen rekisteröinnin peruste sekä ammattiluokka ja muut ammattia koskevat tiedot.

Sähköisen asiointipalvelun toiminto, palvelussuhteen voimassaolo ja päättymisen syykoodisto.

Korjaa ilmoitukseen palvelussuhteen päättymispäivä

Jos olet unohtanut ilmoittaa työntekijän vanhuuseläkkeelle siirtymisestä palkkatietoilmoituksella, voit lisätä tiedon korjaamalla jo annettua ilmoitusta.

Hae ilmoitus tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun sivulla Annetut ilmoitukset. Käytä hakuehtona esimerkiksi ilmoitusviitettä. Avaa ilmoitus ja valitse Korjaa.

Sähköisen asiointipalvelun toiminto, korjaa ilmoitusta.

Ilmoita tiedot sen jälkeen kuten edellä on ohjeistettu.

Loppupalkka

Loppupalkalla tarkoitetaan palvelussuhteen päättyessä maksettavaa palkkaa. Loppupalkka voi sisältää esimerkiksi ylityökorvausta, lomarahaa, lomakorvauksia, pitämättä jääneistä työajan lyhennysvapaista maksettavia korvauksia sekä muita vastaavia suorituksia. Loppupalkkaan sisältyvät myös päättyneestä palvelussuhteesta jälkikäteen saadut työansiot, kuten tulospalkkiot.

Ilmoita loppupalkka tulorekisteriin samalla palkkatietoilmoituksella, jolla ilmoitat työntekijän palvelussuhteen päättymisestä, jos loppupalkan määrä on jo tiedossa. Jos työntekijälle maksetaan loppupalkka useassa erässä, palvelussuhteen päättymisen tiedot pitää ilmoittaa jokaisella loppupalkan erää koskevalla ilmoituksella.

Ilmoita loppupalkka tuloa vastaavalla tulolajilla, esimerkiksi Aikapalkka (201).

Loppupalkka on työeläkevakuutusmaksun alaista tuloa, joten älä merkitse palkkatietoilmoitukseen vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppiä. Jos loppupalkka kuitenkin sisältää eriä, jotka eivät ole työeläkevakuutusmaksun alaista tuloa, ilmoita näiden tulolajien yhteydessä vakuuttamistiedon tyyppi "Työeläkevakuutusmaksun alainen: Ei".

Loppupalkan määrä ei ole tiedossa

Voit ilmoittaa tulorekisterin palkkatietoilmoituksella tiedon siitä, että työntekijä jää eläkkeelle, vaikka työntekijän loppupalkka ei olisi vielä tiedossa. Ilmoita tiedot palvelussuhteen päättymisestä, mutta jätä kohta Tulonsaajalle maksetut suoritukset täyttämättä.

Kun loppupalkan määrä on tiedossa, ilmoita loppupalkka tulorekisteriin uudella palkkatietoilmoituksella. Ilmoita loppupalkan yhteydessä myös tieto vanhuuseläkkeelle siirtymisestä, eli palvelussuhteen alku- ja loppupäivä.

Työntekijä jatkaa työskentelyä vanhuuseläkkeen rinnalla

Työntekijä voi jatkaa työskentelyä vanhuuseläkeiän täyttymisen jälkeen. Vanhuuseläkkeen rinnalla tehty työ ilmoitetaan tulorekisteriin kuten muukin työ.

Työntekijä myös yleensä vakuutetaan (pois lukien eläkkeelle jäävä yrittäjä, jonka YEL-vakuutus päättyy, ellei oteta vapaaehtoista vakuutusta).

Työntekijä jatkaa työskentelyä vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan täyttymisen jälkeen

Työntekijä voi jatkaa työskentelyä myös vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan (68–70 vuotta) täyttymisen jälkeen. Työntekijää ei vakuuteta, jos vakuuttamisvelvollisuuden yläikäraja on täyttynyt.

Jos työntekijä ei ikänsä vuoksi kuulu työeläkevakuuttamisen piiriin tai hänen tulonsa jäävät alle työeläkevakuuttamisen alarajan, ilmoita palkkatietoilmoituksella vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus).

Tällöin ei tarvitse ilmoittaa työeläkevakuutuksen tietoja, kuten työeläkelaitoksen yhtiötunnusta tai eläkejärjestelynumeroa.

Esimerkkejä ilmoittamisesta

Esimerkki 1: Työntekijä jää eläkkeelle ja hänen palvelussuhteensa päättyy 30.4.2022. Samana päivänä työntekijälle maksetaan loppupalkka.

Huhtikuun viimeisellä palkkailmoituksella ilmoitetaan:

  • palvelussuhteen alkupäivä ja loppupäivä (30.4.2022)
  • palvelussuhteen päättymisen syykoodi: 6 Eläkkeelle siirtyminen.

Esimerkki 2: Työntekijä jää eläkkeelle ja hänen palvelussuhteensa päättyy 30.4.2022. Palvelussuhteen päättymisen jälkeen työntekijälle maksetaan 3.5.2022 palkkaa palkanmaksukaudelta 10.4.–23.4.2022. Lisäksi maksetaan 17.5.2022 palkkaa palkanmaksukaudelta 24.4.–6.5.2022.

Jotta työntekijälle maksetut palkat otetaan huomioon hänelle myönnettävässä vanhuuseläkkeessä, molemmissa palkkatietoilmoituksissa ilmoitetaan:

  • palvelussuhteen alkupäivä ja loppupäivä (30.4.2022)
  • palvelussuhteen päättymisen syykoodi: 6 Eläkkeelle siirtyminen.
Sivu on viimeksi päivitetty 21.12.2022