Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Seloste henkilötietojen käsittelystä Verohallinnossa/julkiset tiedot

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 13 ja 14 artikla.

Rekisterinpitäjä

Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
puh. 029 512 000 (vaihde)
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki

Verohallinnon tietosuojavastaava

Noora Kontro

Taito von Konow

PL 325, 00052 VERO
puh. 029 512 000 (vaihde)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Verotuksen julkisten tietojen ja veronumerorekisterin lakisääteiset tehtävät.

Rekisteröityjen ryhmät

Suomessa verovelvolliset henkilöt

Henkilötietojen ryhmät
 • verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun laissa (1346/1999) säädetyt
  • tuloverotuksen julkiset tiedot
  • kiinteistöverotuksen julkiset tiedot
  • yritys- ja yhteisötietojärjestelmän julkiset tiedot
  • yritysten verovelkarekisterin julkiset tiedot
 • autoverotuksen julkiset tiedot
 • veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annetun lain (1231/2011) mukaiset julkiseen veronumerorekisteriin sisältyvät tiedot henkilön nimestä ja veronumerosta
Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät

Verohallinto voi antaa julkisia tietoja siten kuin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) ja verotuksen erityislaeissa säädetään. 

Tietojen luovuttaminen kolmansiin maihin

Verohallinto ei luovuta julkisia tietoja säännönmukaisesti Euroopan unionin ulkopuolelle.

Tietoryhmien poistamisen määräajat 

Tuloverotuksen julkiset tiedot säilytetään pysyvästi ja muut julkiset tiedot 5 vuotta.

Sivu on viimeksi päivitetty 3.5.2022