Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Seloste henkilötietojen käsittelystä Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikössä/velvoitteidenhoitoselvitykset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 13 ja 14 artikla.

Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikössä henkilötietojen käsittely perustuu lakiin Harmaan talouden selvitysyksiköstä (1207/2010). Tietosuojaselosteella käyttötarkoituksena ovat velvoitteidenhoitoselvitykset, joista säädetään Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetussa laissa.

Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikkö käsittelee henkilötietoja vain lakisääteisissä tehtävissään. Tietoja ei luovuteta muihin tarkoituksiin.

Rekisterinpitäjä Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
puh. 029 512 000 (vaihde)
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki
Verohallinnon tietosuojavastaava Noora Kontro

Taito von Konow

PL 325, 00052 VERO
puh. 029 512 000 (vaihde)

Henkilötietojen käsittelijä Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikkö käsittelee henkilötietoja itse.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Velvoitteidenhoitoselvitysten laatiminen organisaatioista ja organisaatiohenkilöistä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain (1207/2010) 6 §:ssä säädettyihin käyttötarkoituksiin.
Rekisteröityjen ryhmät Organisaatiohenkilöt (L Harmaan talouden selvitysyksiköstä 2 §:n 2-kohta).
Henkilötietojen ryhmät Velvoitteidenhoitoselvitysrekisteriin tallennetaan viranomaiselta Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 7 §:n perusteella saatuja tietoja organisaatioista ja organisaatiohenkilöistä.

Velvoitteidenhoitoselvitysrekisteriin voidaan tallentaa myös velvoitteidenhoitoselvityksen laatimiseksi julkisista lähteistä hankittuja tietoja organisaatioista ja organisaatiohenkilöistä.

Rekisteriin voidaan tallentaa organisaatioista ja organisaatiohenkilöistä tietoja, jotka kuvaavat organisaation tai organisaatiohenkilön sekä näihin välittömästi tai välillisesti kytkeytyvän organisaation ja organisaatiohenkilön toimintaa ja taloutta sekä veroihin, lakisääteisiin eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksuihin taikka tullin perimiin maksuihin liittyvien velvoitteiden hoitamista. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi organisaation tai organisaatiohenkilön seuraavat tiedot:

 • nimi, henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus taikka muut yksilöintitiedot sekä yhteystiedot;
 • organisaatiohenkilön asemaa sekä organisaation omistus- ja hallintasuhteita kuvaavat tiedot;
 • taloudellista toimintaa ja taloudellista asemaa kuvaavat tiedot;
 • veroihin, lakisääteisiin eläke-, tapaturma- ja työttömyysvakuutus- sekä tullin perimiin maksuihin liittyviä velvoitteita sekä niiden hoitamista ja valvontaa kuvaavat tiedot sekä
 • maksuhäiriöitä kuvaavat tiedot.

Velvoitteidenhoitoselvitysrekisteriin tallennetaan lisäksi velvoitteidenhoitoselvitykset.

Erityiset henkilötietojen ryhmät / rikostuomiot ja rikkomukset Velvoitteidenhoitoselvityksiä laadittaessa käsitellään välttämättömiä tietoja henkilön:
 • terveydentilasta kuten esim. tieto invaliditeettiprosentista
 • ammattiliittoon kuulumisesta kuten esim. ammattiyhdistyksen jäsenmaksusta
 • uskonnollisesta vakaumuksesta kuten esim. tieto uskontokunnasta
Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät Tietoja luovutetaan Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:ssä lueteltuihin käyttötarkoituksiin viranomaisille ja muille julkista tehtävää hoitaville, kuten
 • Verohallinnolle
 • Tullille
 • Eläketurvakeskukselle
 • Työttömyysvakuutusrahastolle
 • Tapaturmavakuutuskeskukselle
 • alkoholiviranomaisille
 • valtionapuviranomaisille
 • Ulosotolle
 • Konkurssiasiamiehelle
 • Poliisille
 • Rajavartiolaitokselle
 • lupaviranomaisille
 • työsuojeluviranomaisille
Tietojen luovuttaminen kolmansiin maihin  Henkilötietoja ei luovuteta kolmansiin maihin.
Tietoryhmien poistamisen määräajat Selvitystietojärjestelmään tallennetut selvitysten laatimiseksi hankitut tiedot on poistettava, jos ne eivät ole tarpeen kyseisen selvityksen laatimiseksi.

Selvitystietojärjestelmään tallennetut muut kuin edellä tarkoitetut tiedot on poistettava viiden vuoden kuluttua selvityksen valmistumisesta, jollei selvityksen edelleen säilyttäminen ole 1 §:ssä säädetyn tehtävän suorittamiseksi välttämätöntä. Selvityksen edelleen säilyttämisen välttämättömyys tutkitaan viimeistään kolmen vuoden kuluttua edellisestä tarkastamisesta. Tietojen uudelleen tarkastamisesta tehdään merkintä.

Sivu on viimeksi päivitetty 3.5.2022