Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Seloste henkilötietojen käsittelystä Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikössä/ilmiöselvitykset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 13 ja 14 artikla.

Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikössä henkilötietojen käsittely perustuu lakiin Harmaan talouden selvitysyksiköstä (1207/2010). Tietosuojaselosteella käyttötarkoituksena ovat ilmiöselvitykset, joista säädetään Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetussa laissa.

Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikkö käsittelee henkilötietoja vain lakisääteisissä tehtävissään. Tietoja ei luovuteta muihin tarkoituksiin.

Rekisterinpitäjä

Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
puh. 029 512 000 (vaihde)
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki

Verohallinnon tietosuojavastaava

Noora Kontro

Taito von Konow

PL 325, 00052 VERO
puh. 029 512 000 (vaihde)

Henkilötietojen käsittelijä

Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikkö käsittelee henkilötietoja itse.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Ilmiöselvitysten laatiminen harmaan talouden tiedon tuottamiseksi ja jakamiseksi.

Rekisteröityjen ryhmät

Organisaatiohenkilöt (L Harmaan talouden selvitysyksiköstä 2 §:n 2-kohta).

Henkilötietojen ryhmät

Ilmiöselvitysrekisteriin voidaan tallentaa Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 4 §:n perusteella viranomaiselta ilmiöselvityksen laatimiseksi saatuja tietoja henkilöstä ja organisaatiosta seuraavasti:

 1. nimi, henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus taikka muut yksilöintitiedot sekä yhteystiedot;
 2. organisaatiohenkilön asemaa sekä organisaation omistus- ja hallintasuhteita kuvaavat tiedot;
 3. taloudellista toimintaa ja taloudellista asemaa kuvaavat tiedot;
 4. veroihin, lakisääteisiin eläke-, tapaturma- ja työttömyysvakuutus- sekä tullin perimiin maksuihin liittyviä velvoitteita sekä niiden hoitamista ja valvontaa kuvaavat tiedot;
 5. maksuhäiriöitä kuvaavat tiedot;
 6. 1 kohdassa tarkoitetut tiedot henkilöön tai organisaatioon takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain (758/1991) 3 §:ssä tarkoitetussa suhteessa olevista henkilöistä;
 7. esitutkintaviranomaiselta esitutkintaa koskevat muutkin kuin 1–6 kohdassa tarkoitetut tiedot, kun tieto liittyy rikokseen, jonka epäillään tapahtuneen organisaation toiminnassa taikka organisaatiota hyväksi käyttäen;
 8. lukuun ottamatta oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain (370/2007) 9 §:ssä tarkoitettuja salassa pidettäviä oikeudenkäyntiasiakirjoja ja 10 §:ssä tarkoitettuja salassa pidettäviksi määrättyjä tietoja, tiedot oikeushallinnon rekistereissä olevista syyteharkinnassa, syytteessä tai tuomioistuinkäsittelyssä olevista ja olleista asioista sekä rikosasioita koskevista tuomioista, kun syyteharkinta, syyte tai tuomioistuinkäsittely liittyy rikokseen, jonka epäillään tapahtuneen organisaation toiminnassa taikka organisaatiota hyväksi käyttäen.

Ilmiöselvitysrekisteriin voidaan tallentaa myös ilmiöselvityksen laatimiseksi julkisista lähteistä hankittuja tietoja organisaatioista ja henkilöistä.

Erityiset henkilötietojen ryhmät / rikostuomiot ja rikkomukset Ilmiöselvityksiä laadittaessa käsitellään välttämättömiä tietoja henkilön:
 • terveydentilasta kuten esim. tieto invaliditeettiprosentista
 • ammattiliittoon kuulumisesta kuten esim. ammattiyhdistyksen jäsenmaksusta
 • uskonnollisesta vakaumuksesta kuten esim. tieto uskontokunnasta
 • esitutkinnassa, syyteharkinnassa, syytteessä tai tuomioistuinkäsittelyssä olevista ja olleista asioista sekä rikosasioita koskevista tuomioista, kun syyteharkinta, syyte tai tuomioistuinkäsittely liittyy rikokseen, jonka epäillään tapahtuneen organisaation toiminnassa taikka organisaatiota hyväksi käyttäen
Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät Henkilötietoja ei luovuteta.
Tietojen luovuttaminen kolmansiin maihin Henkilötietoja ei luovuteta.
Tietoryhmien poistamisen määräajat

Selvitystietojärjestelmään tallennetut selvitysten laatimiseksi hankitut tiedot on poistettava, jos ne eivät ole tarpeen kyseisen selvityksen laatimiseksi.

Selvitystietojärjestelmään tallennetut muut kuin edellä tarkoitetut tiedot on poistettava viiden vuoden kuluttua selvityksen valmistumisesta, jollei selvityksen edelleen säilyttäminen ole 1 §:ssä säädetyn tehtävän suorittamiseksi välttämätöntä. Selvityksen edelleen säilyttämisen välttämättömyys tutkitaan viimeistään kolmen vuoden kuluttua edellisestä tarkastamisesta. Tietojen uudelleen tarkastamisesta tehdään merkintä.

Sivu on viimeksi päivitetty 3.5.2022