50A Förvärvsinkomster och avdrag från dem, deklarationsanvisning

Kontrollera din förhandsifyllda skattedeklaration. Lämna de förvärvsinkomst- och avdragsuppgifter som saknas i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller som är fel i den.

I denna anvisning beskrivs hur du ska deklarera sådana förvärvsinkomster på pappersblankett 50A. Du kan skriva ut blanketten 50A på blankettbeskrivningssidan. Returadressen finns på första sidan av blanketten.

På blankett 50A kan du deklarera och korrigera exempelvis följande uppgifter:

 • löner, arvoden och ersättningar
 • pensioner
 • förmåner
 • övriga förvärvsinkomster
 • medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer och arbetslöshetskassor
 • utgifter för förvärvande av löneinkomst
 • underhållsbidrag
 • förändring av parförhållandet.

Du kan lämna uppgifterna också elektroniskt i MinSkatt. Då behöver du inte pappersblanketten. Läs anvisningen om hur du deklarerar i MinSkatt. Vid behov kan du också använda denna blankettanvisning som hjälp.

Ett undantag är invaliditetsprocent: du kan anmäla procentsatsen eller ändring av den endast på pappersblankett 50A.

Observera att förvärvsinkomsterna från arbete utomlands ska deklareras separat under utlandsinkomsterna. Du kan deklarera dem i MinSkatt eller på en pappersblankett. Om du använder pappersblankett ska du deklarera utländska förvärvsinkomster på blankett 16A (Utredning av utlandsinkomster, förvärvsinkomst).

Använd blankett 50A också när du begär omprövning efter att beskattningen har slutförts. Fyll i en begäran om omprövning och bifoga blankett 50A. Du kan begära omprövning också i MinSkatt. Då behöver du inga pappersblanketter.

Om du begär omprövning av beskattningen eller korrigerar uppgifter som du lämnat tidigare, ska du fylla i hela den del av blanketten i vilken du korrigerar någon uppgift. Du ser de olika delarna av blanketten i innehållsförteckningen:

Innehåll

1 Personuppgifter och skatteår
2 Löner, arvoden och ersättningar
3 Värdeminskning av bilförmån
4 Pensioner
5 Förmåner
6 Övriga förvärvsinkomster
7 Yrkande om inkomstutjämning eller periodisering av pensionsinkomst
8 Avdrag från förvärvsinkomst
8.1 Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga
8.2 Premier för obligatoriska pensionsförsäkringar på andra inkomster än löner
8.3 Medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer och arbetslöshetskassor
8.4 Utgifter för förvärvande av löneinkomst
8.5 Utgifter för förvärvande av övriga inkomster
8.6 Övriga avdrag
9 Underhållsbidrag som betalats
10 Internationella situationer
11 Förändring av parförhållande
12 Invaliditetsprocent

1 Personuppgifter och skatteår

Här ska du ange ditt namn och din personbeteckning.

Ange också skatteåret, dvs. det år för vilket du deklarerar inkomster eller avdrag.

2 Löner, arvoden och ersättningar

Deklarera de löner, arvoden och ersättningar som saknas i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller som du vill korrigera.

Deklarera exempelvis

 • penninglöner
 • naturaförmåner såsom
  • telefon-, bostads-, kost- och bilförmån
  • skattepliktig andel av personalbiljett
  • garage
  • fritidsbostad
  • motorbåt
  • semester- eller bonusresa
  • ränteförmån för ett personallån vilken betraktas som lön
  • försäkringspremier som räknas som lön
  • förmån från anställningsoption
 • arvoden och ersättningar som du fått i anställnings- eller tjänsteförhållande
 • arbetsersättningar och bruksavgifter
 • dividend som baserar sig på arbetsinsats och beskattas som lön
 • prestationer av lönenatur, exempelvis stöd för närståendevård
 • mötesarvoden
 • skattepliktiga kostnadsersättningar som du fått exempelvis som en kommunal familjedagvårdare
 • arbetsersättningar som du mottagit som en privat familjedagvårdare, förutsatt att du inte är registrerad i förskottsuppbördsregistret
 • den som lön betraktade andelen av premierna för en frivillig pensionsförsäkring som tecknats av arbetsgivaren
 • lön som en utländsk arbetsgivare betalat för arbete som du utfört i Finland.

Om lönerna, arvodena eller ersättningarna saknas i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller om du vill korrigera någon uppgift, ska du alltid lämna alla följande uppgifter:

 • betalarens FO-nummer eller personbeteckning
 • betalarens namn
 • en redogörelse för hurdan inkomst det handlar om
 • bruttoinkomstbeloppet (bruttoinkomst är den inkomst från vilken förskottsinnehållning, det vill säga skatt, ännu inte har dragits av)
 • förskottsinnehållning som tagits ut på inkomsten
 • obligatoriska pensionsförsäkringspremier som arbetsgivaren tagit ut
 • obligatoriska arbetslöshetsförsäkringspremier som arbetsgivaren tagit ut

Om du är rörelseidkare eller yrkesutövare ska du deklarera de arbetsersättningar som anknyter till företagsverksamheten i skattedeklarationen för rörelseidkare och yrkesutövare, det vill säga på blankett 5.

Om du bedriver förvärvsverksamhet och det saknas arbetsersättningar i den förhandsifyllda skattedeklarationen, ska du på blankett 11 (Förvärvsverksamhet) deklarera de arbetsersättningar som saknas).

Skatteförvaltningen får uppgifter om arbetsersättningar också från dem som betalar ut arbetsersättningar. Om uppgifterna om en arbetsersättning som anknyter till förvärvsverksamheten redan finns i den förhandsifyllda skattedeklarationen men det finns fel i uppgifterna, ska du korrigera arbetsersättningarnas uppgifter på denna blankett, det vill säga blankett 50A.

Deklarera de utgifter som hänför sig till förvärvsverksamheten på blankett 11.

Deklarera inkomster och utgifter med blankett 11 till exempel om du är privat familjedagvårdare och införd i förskottsuppbördsregistret.

Läs mer om näringsverksamhet, förvärvsverksamhet och hobbyverksamhet.

3 Värdeminskning av bilförmån

Om du yrkar på att bilförmånens värde ska minskas, ska du kryssa för grunden för minskningen. Om de privata körningarna är mindre än 18 000 km per år, ska du kryssa för punkten ”Jag yrkar på att bilförmånens värde ska minskas på grund av privata körningar”. Ange också antalet kilometer för privata körningar. Spara körjournalen.

Om du yrkar på att bilförmånens värde ska minskas av någon annan orsak, ska du kryssa för punkten ”Annan orsak till bilförmånens minskade värde”. Ange antalet kilometer för körningar i arbetet om arbetskörningarna överskrider 30 000 kilometer per år och du yrkar på att bilförmånens värde ska minskas på den grunden.

4 Pensioner

Deklarera de pensioner som saknas i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller korrigera pensionsuppgifterna.

Ange i denna punkt de pensioner som du fått från Finland, exempelvis

 • arbets- och företagarpensioner
 • pensioner enligt folkpensionslagen
 • garantipension
 • pensioner som baserar sig på försäkringar och beskattas som förvärvsinkomst.

Ange alla följande uppgifter om pensionen:

 • betalarens FO-nummer eller personbeteckning
 • betalarens namn
 • en redogörelse för hurdan pension det handlar om
 • bruttopensionsbeloppet (bruttoinkomst är den inkomst från vilken förskottsinnehållning, det vill säga skatt, ännu inte har dragits av)
 • förskottsinnehållning som tagits ut på pensionen.

5 Förmåner

Deklarera de förmåner som saknas i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller korrigera uppgifterna.

Ange exempelvis följande förmåner

 • inkomstrelaterad dagpenning
 • grunddagpenning
 • arbetsmarknadsstöd
 • moderskapspenning
 • föräldrapenning
 • hemvårdsstöd
 • studiepenning
 • sjukdagpenning
 • vuxenutbildningsstöd
 • temporärt epidemistöd som FPA betalat ut
 • läs mera om dagpenning vid smittsam sjukdom.

Ange alla följande uppgifter om förmånen:

 • betalarens FO-nummer eller personbeteckning
 • betalarens namn
 • en redogörelse för hurdan förmån det handlar om
 • bruttoförmånsbeloppet (bruttoinkomst är den inkomst från vilken förskottsinnehållning, det vill säga skatt, ännu inte har dragits av)
 • förskottsinnehållning ska sparas.

6 Övriga förvärvsinkomster

Deklarera i denna punkt övriga, tillfälliga förvärvsinkomster som inte är inkomster som du fått i ett anställningsförhållande eller arbetsersättning och som fattas i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Övriga förvärvsinkomster är exempelvis

Deklarera utgifterna för förvärvande av dessa förvärvsinkomster i punkten ”Utgifter som hänför sig till förmåner och övriga förvärvsinkomster”.

Om du under skatteåret får flera inkomstposter för samma verksamhet, ska du på blankett 11 (Förvärvsverksamhet) ange de inkomster och avdrag för verksamheten som saknas i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Läs mer om beskattningen av förvärvsverksamhet.

Deklarera stipendier och understöd samt de utgifter som hänför sig till dem på blankett 10 (Understöd).

7 Yrkande om inkomstutjämning eller periodisering av pensionsinkomst

Kryssa för här om du yrkar på periodisering av din inkomst eller inkomstutjämning.

Du kan yrka på inkomstutjämning om du under skatteåret har fått en förvärvsinkomst på minst 2 500 euro som en engångsbetalning som

 • har influtit i förskott eller efterskott för två eller flera år
 • utgör minst en fjärdedel av det sammanlagda beloppet av din nettoförvärvsinkomst under året. Med nettoförvärvsinkomst avses det sammanlagda beloppet av alla förvärvsinkomster minskat med kostnaderna för förvärvande av inkomsten.

Du ska framställa ditt yrkande om inkomstutjämning innan beskattningen slutförs för skatteåret i fråga.

Bifoga utbetalarens intyg över engångsinkomsten (inkomst som betalats på en gång) och dess betalningsgrund.

Om du redan vid förskottsuppbörden har yrkat på inkomstutjämning och inkomstutjämning enligt yrkandet har beaktats vid beräkning av ändringsskattekortet och vid verkställande av förskottsinnehållning, behöver du inte yrka på inkomstutjämning på nytt.

Läs mer om inkomstutjämning i beskattningen av förvärvsinkomster

Du kan yrka på periodisering av pensionsinkomsterna om båda följande villkor uppfylls:

 • Du har fått minst 500 euro i retroaktiv pension under året.
 • Den retroaktiva pensionen hänför sig i fråga om minst 3 månader till tiden före skatteåret.

Du ska framställa ditt yrkande om periodisering av pensionsinkomsten innan beskattningen slutförs för skatteåret i fråga.

Bifoga alla beslut som gäller retroaktivt utbetalda pensioner.

Om du redan vid förskottsuppbörden har yrkat på periodisering av pensionsinkomsten och periodisering enligt yrkandet har beaktats vid beräkning av ändringsskattekortet och vid verkställande av förskottsinnehållning, behöver du inte yrka på periodisering på nytt.

Läs mer om periodisering av pensionsinkomsterna i anvisningen Beskattning av pensionsinkomst.

8 Avdrag från förvärvsinkomst

8.1 Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga

I denna punkt kan du yrka på avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga. Avdraget beviljas enligt prövning och förutsätter ett särskilt skäl, t.ex. sjukdom, arbetslöshet eller underhållsskyldighet. Avdraget kan vara högst 1 400 euro.

Avdraget för nedsatt skattebetalningsförmåga kan beviljas enbart på basis av höga sjukdomskostnader om

 • det sammanlagda beloppet av dina och dina familjemedlemmars sjukdomskostnader för skatteåret är minst 700 euro
 • sjukdomskostnaderna samtidigt utgör minst 10 % av dina sammanlagda nettoförvärvs- och nettokapitalinkomster. Med nettoförvärvsinkomst avses det sammanlagda beloppet av alla inkomster minskat med kostnaderna för förvärvande av inkomsten.

På beviljande av avdraget inverkar alla familjemedlemmars inkomster och förmögenhet.

Om du yrkar på avdrag på basis av sjukdomskostnader ska du kryssa för punkten ”Sjukdom” och ange kostnadsbeloppet i punkten ”Kostnad”. Spara alla verifikationer på kostnaderna.

Om du yrkar på avdrag på basis av att det finns ett utvecklingshämmat barn i familjen, ska du kryssa för punkten ”Ett barn med utvecklingsstörning i familjen”. Ange avdragsbeloppet som du yrkar på i punkten ”Kostnad”. Du får närmare information om avdragsbeloppet genom att klicka på länken nedan.

Om du yrkar på avdrag på andra grunder ska du kryssa för punkten ”Annan orsak (t.ex. arbetslöshet, underhållsskyldighet)”. Ange dina kostnader i punkten ”Kostnad”.

Fyll även i det sammanlagda beloppet av kostnader.

Bekanta dig närmare med avdragsbeloppen och avdragsgrunderna.

8.2 Premier för obligatoriska pensionsförsäkringar på andra inkomster än löner

FöPL- eller LFöPL-försäkringspremier

Ange de premier för obligatoriska pensionsförsäkringar (FöPL- eller LFöPL-försäkringspremier) som du själv har betalat om du inte har angett dem i en skattedeklaration för jordbruk, skogsbruk eller näringsverksamhet (2, 2C eller 5). Ange även de obligatoriska LFöPL-försäkringspremierna för stipendietagare om de saknas i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Du kan ange de obligatoriska FöPL- och LFöPL-försäkringspremierna antingen i din egen eller i din makes skattedeklaration. Premierna dras av från den makes förvärvsinkomst som har yrkat på avdraget (antingen i MinSkatt eller på blankett 50A). Yrkandet ska framställas innan beskattningen slutförs för skatteåret i fråga.

Ange här även din egen andel av premierna för en kollektiv pensionsförsäkring samt premierna för en idrottsmans frivilliga pensions- eller olycksfallsförsäkring.

Pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier som betalats till utlandet samt dagpenningspremien

Ange här också de premier för obligatoriska pensions- och arbetslöshetsförsäkringar som betalats på löner till utlandet samt dagpenningspremien.

8.3 Medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer och arbetslöshetskassor

Om det i skattedeklarationen saknas medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer och arbetslöshetskassor eller om det finns fel i uppgifterna, ska du ange det sammanlagda beloppet av alla medlemsavgifter som du har betalat under året i punkten ”Medlemsavgifter till en arbetsmarknadsorganisation eller arbetslöshetskassa sammanlagt/år”.

Fyll också i den arbetsmarknadsorganisations eller arbetslöshetskassas namn och FO-nummer vars uppgifter saknades eller var felaktiga.

8.4 Utgifter för förvärvande av löneinkomst

Om du har löneinkomster beviljas du automatiskt ett avdrag på 750 euro för förvärvande av inkomst. Avdraget kan dock inte vara större än beloppet av dina löneinkomster.

Ange utgifterna för förvärvande av inkomst endast om kostnaderna överstiger 750 euro. Ange utgifterna för förvärvande av inkomst till sina fulla belopp: dra inte av det schablonmässiga avdraget på 750 euro från utgifterna.

Om du redan tidigare deklarerat utgifter för förvärvande av inkomst och vill korrigera en enskild uppgift i del 8.4, ska du lämna alla de tidigare lämnade uppgifterna i del 8.4 på nytt. Det räcker alltså inte att du bara korrigerar den felaktiga uppgiften eller lägger till en ny uppgift. Ange utgifterna för hela året.

Utbildningsutgifter

Ange beloppet av utbildningsutgifter som du har betalat under skatteåret. Avdragbara utbildningsutgifter är exempelvis studiekostnader som uppstått för att upprätthålla din yrkeskompetens.

Avdrag för arbetsrum

Ange de faktiska utgifterna för arbetsrummet eller ett schablonmässigt avdrag för arbetsrum. Beloppet av avdraget för arbetsrum är beroende av hur mycket du under skatteåret använder arbetsrummet för arbetet, huvudsakligt eller delvis. Läs mer om avdraget för arbetsrum och dess belopp.

Arbetsredskap

Ange kostnaderna för material och användning av egna arbetsredskap, exempelvis kostnaderna för telefon och arbetskläder eller uniform.

Ökade levnadskostnader som följer av resor i arbetet

Ange dina ökade levnadskostnader till följd av arbetsresor. De kan omfatta exempelvis rimliga extra måltidskostnader och kostnader för att hålla kontakt med hemmet.

Övriga utgifter

Ange övriga avdragbara utgifter, exempelvis förtroendepersonavgifter.

Utgifter för förvärvande av löneinkomst sammanlagt

Räkna ihop de utgifter för förvärvande av löneinkomst som du angett på blanketten och fyll i summan här.

Läs mer om de kostnader för förvärvande av inkomst som får dras av från förvärvsinkomsterna.

8.5 Utgifter för förvärvande av övriga inkomster

Utgifter för förvärvande av övriga arbetsinkomster

Ange för hela året sådana utgifter för förvärvande av inkomst som hänför sig till andra arbetsinkomster än löner. Övriga arbetsinkomster avser ersättningar som inte utgör lön, det vill säga exempelvis arbetsersättning eller arvode till familje- och närståendevårdare. Ange här exempelvis kostnadsersättningar för medlare och familjevårdare om uppgifterna saknas i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Om kostnaderna för familjevård är högre än det sammanlagda beloppet av kostnadsersättningar du mottagit från kommunen, ska du ange här differensen mellan de faktiska familjevårdskostnaderna och de kostnadsersättningar som samkommunen betalat och anmält.

Ange i denna punkt även de utgifter som hänför sig till familjedagvård om du är privat familjedagvårdare och inte införd i förskottsuppbördsregistret.

Ange i denna punkt kostnaderna för brytning av virtuell valuta. Läs mer om beskattning av virtuella valutor.

Utgifter som hänför sig till förmåner och övriga förvärvsinkomster

Ange här för hela året sådana utgifter som hänför sig till förmåner och övriga förvärvsinkomster. Du får dra av utgifter som anknyter till förmåner endast i undantagsfall. Observera även att vanliga levnadskostnader inte kan dras av i beskattningen. Läs mer om icke-avdragbara utgifter.

Du får deklarera kostnader för hobbyverksamhet högst upp till samma belopp som du fått inkomster av hobbyverksamheten.

Ange i denna punkt också utgifterna för underhållsstipendium (arbetsstipendium). Läs mer om utgifterna som hänför sig till understöd.

Övriga utgifter för förvärvande av inkomst – välj rätt blankett

Deklarera de utgifter som hänför sig till stipendier och understöd på blankett 10 (Understöd).

Deklarera avdraget för bostad på arbetsorten på blankett 19 (Avdrag för bostad på arbetsorten). Du kan dra av den hyra du har betalat som avdrag för bostad på arbetsorten.

Deklarera de utgifter som hänför sig till förvärvsverksamheten på blankett 11 (Förvärvsverksamhet). Använd blankett 11 till exempel om du är privat familjedagvårdare och införd i förskottsuppbördsregistret.

Deklarera de utgifter för förvärvande av inkomst som hänför sig till kapitalinkomster på blankett 50B (Kapitalinkomster och avdrag från dem).

8.6 Övriga avdrag

Donationsavdrag

Deklarera donationer som du gjort. Du får göra ett donationsavdrag för en penningdonation på 850–500 000 euro som du gjort för att främja vetenskap eller konst till ett universitet eller en högskola inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som får offentlig finansiering eller till en universitetsfond i anknytning till dessa. Anteckna i denna punkt

 • donationstagarens namn
 • donationsbeloppet i euro.

Läs mer om donationsavdraget.

Återkravsavdrag

Om en del av en förmån, exempelvis studiepenningen, har återkrävts av dig, ska du ange det återkrävda beloppet här.

9 Underhållsbidrag som betalats

Ange beloppet av de underhållsbidrag som du har betalat under skatteåret.
Ange också personbeteckningen för de barn för vilka du betalar underhållsbidrag.

Du kan beviljas underhållskyldighetsavdrag om

 • underhållsbidraget grundar sig på ett avtal eller en dom i enlighet med lagstiftningen om underhåll för barn
 • barnet inte har fyllt 17 år före skatteårets början.

Avdraget är ⅛ av det underhållsbidrag som du har betalat, dock högst 80 euro per år och minderårigt barn.

Om du tidigare har deklarerat underhållsbidrag och de har antecknats rätt i den förhandsifyllda skattedeklarationen, behöver du inte deklarera dem på nytt.

Läs mer om underhållsskyldighetsavdraget.

10 Internationella situationer

Jag yrkar på att jag ska anses vara bosatt utomlands enligt skatteavtalet

Kryssa för denna punkt om du är allmänt skattskyldig i Finland, men din hemviststat enligt ett skatteavtal är en annan än Finland.

Läs mer i anvisningen Allmän och begränsad skattskyldighet (under Ansökan om hemvist enligt skatteavtalet).

Jag yrkar på begränsad skattskyldighet

Kryssa för denna punkt om du bor utomlands och anser att du är begränsat skattskyldig i Finland.

Läs mer i anvisningen Allmän och begränsad skattskyldighet (under Ansökan om begränsad skattskyldighet).

Jag yrkar på befrielse från skatt eller på skattelättnad på basis av skatteavtalets artikel om studerande, lärare eller forskare
Kryssa för denna punkt om du är en studerande, lärare eller forskare som kommit till Finland från utlandet och yrkar på befrielse från skatt eller på skattelättnad på basis av ett skatteavtal.

Läs mer om beskattningen av studerande från utlandet.

Läs mer om beskattningen av forskare och lärare som kommer från utlandet till Finland.

Jag har intyg A1 eller motsvarande från min hemviststat

Kryssa för denna punkt om du arbetar i Finland och har ett intyg över att du omfattas av den sociala tryggheten i din hemviststat (t.ex. ett A1- eller ett E101-intyg).

Källskatteavdrag

Ange i denna punkt dina arbetsperioder om du är en begränsat skattskyldig hyrd arbetstagare och källskatteavdraget saknas i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller avdragsbeloppet är fel. Ange även det sammanlagda antalet arbetsdagar på blanketten. Om du har yrkat på progressiv skatt i stället för källskatt, behöver du inte fylla i denna punkt.

Läs mer om beskattningen av utländska hyrda arbetstagare.

Avräkning av skatt som betalas till utlandet (omvänd avräkning)

Enligt vissa skatteavtal undanröjs dubbelbeskattningen undantagsvis i den stat där inkomsten har fåtts. Detta kallas för omvänd avräkning.

Du ska deklarera här det skattebelopp som du har betalat på din pension till din hemviststat om du bor i Schweiz, Thailand eller Italien och har fått pension från Finland som grundar sig på lagstiftningen om social trygghet.

Du kan yrka på omvänd avräkning om du bor i Spanien och får pension från Finland. Ange här det skattebelopp som du har betalat för pensionen till Spanien. Läs mer om omvänd avräkning i det nya skatteavtalet med Spanien (i anvisningen Pension från Finland till Spanien).

11 Förändring av parförhållande

Om du och din make varaktigt har flyttat isär under skatteåret med avsikten att avsluta er samlevnad, ska du i denna punkt ange det datum då ni flyttade isär.

12 Invaliditetsprocent

Om du vill uppge din invaliditetsprocent som en ny uppgift eller om din invaliditetsprocent har ändrats, ska du kryssa för denna punkt. Bifoga ett läkarintyg av vilket den nya invaliditetsgraden framgår. Du kan få invalidavdrag om du har en bestående invaliditetsgrad på 30–100 procent till följd av sjukdom, lyte eller kroppsskada. Om du har beviljats invalidpension, anses invaliditetsgraden utan särskild utredning vara 100 procent. Om invalidpensionen har beviljats som delpension anses invaliditetsgraden vara 50 procent.

Läs mer om förutsättningarna för invalidavdrag.

Datera och underteckna blanketten. Ange också ett telefonnummer där vi kan nå dig dagtid.

Sidan har senast uppdaterats 17.1.2023