1A Resekostnader – Resor mellan bostaden och arbetsplatsen, deklarationsanvisning

Ange på denna blankett kostnader för följande resor:

 • resor mellan bostaden (hemmet) och den egentliga arbetsplatsen
 • resor mellan inkvarteringsstället på en annan ort (t.ex. andrabostad) och den s.k. sekundära arbetsplatsen
  Vad betyder sekundär arbetsplats?

Du kan lämna uppgifterna antingen i MinSkatt eller på denna blankett. På sidan Blanketter får du blanketten och ytterligare information. Returaddressen finns på första sidan av blanketten.

Om du har haft flera olika arbetsplatser eller om t.ex. din hemadress har ändrats under året kan du lämna uppgifterna på flera blanketter.

Deklarera övriga resekostnader i MinSkatt eller använd följande blanketter:

Avdraget kan beaktas i skattekortet

Du kan deklarera resekostnaderna för ett skattekort. Då beaktas avdraget i skattekortets förskottsinnehållningssats och inte först efteråt vid den slutliga beskattningen.

Lämna uppgifterna för skattekortet i MinSkatt. Du kan dock också söka ändring i skattekortet med pappersblankett 5010r (Ansökan om skattekort och/eller förskottsskatt). Då ska du bifoga den här blanketten till din ansökan.

Resekostnaderna som du har anmält för skattekortet överförs också till den förhandsifyllda skattedeklarationen. Kontrollera uppgifterna och korrigera dem vid behov. Om du korrigerar uppgifterna ska du på nytt ange alla de kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen som du redan har deklarerat.

Du kan också ansöka om avdrag i efterskott

Du kan också deklarera resorna mellan bostaden och arbetsplatsen senare i samband med den förhandsifyllda skattedeklarationen. Då lämnar du uppgifterna i MinSkatt eller på den här blanketten senast på den utsatt dagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Du kan använda den här blanketten även för att begära omprövning av resekostnaderna efter att beskattningen har slutförts. Fyll i en begäran om omprövning och bifoga den här blanketten. Du kan också begära omprövning i MinSkatt.

Om du korrigerar en tidigare inlämnad uppgift eller begär omprövning av beskattningen ska du fylla i alla uppgifter om resorna mellan bostaden och arbetsplatsen.

Avdragsbelopp och självrisk

Du får dra av kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen upp till 7 000 euro. Självrisken är 750 euro. Deklarera resekostnaderna endast om de överskrider självrisken. Då ska du ange resekostnaderna till hela beloppet, dvs. utan att dra av självriskandelen. Skatteförvaltningen gör det för din räkning.

Resekostnadernas självrisk är mindre om du har varit arbetslös arbetssökande en del av året. Varje full månad av arbetslöshetsersättning (= 21,5 ersättningsdagar) minskar självriskandelen med 70 euro. Självrisken är dock alltid minst 140 euro. Skatteförvaltningen räknar ut självrisken utifrån uppgifter från andra myndigheter.

Du kan dra av kostnaderna endast för de månader som du arbetar och för resor som har blivit av. Till regelbundet förvärvsarbete hör vanligtvis i genomsnitt 5 dagars arbetsvecka och en månads semester. Av den anledningen beviljas resekostnadsavdrag i allmänhet endast för 22 dagar per månad och 11 kalendermånader per år.

Resekostnaderna minskar beloppet av den beskattningsbara förvärvsinkomsten. Observera att dina skatter inte minskar lika mycket.

Läs mer om avdrag av resekostnader

1 Personuppgifter och skatteår

Här ska du ange ditt namn och din personbeteckning.

Ange också skatteåret, dvs. det år för vilket du deklarerar resekostnader.

2 Kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats med kollektivtrafikmedel/år

Om du kan åka kollektivt då du reser mellan din bostad (ditt hem) och arbetsplatsen ska du göra avdraget enligt det billigaste biljettpriset även om du använder egen bil för resorna.

Ange följande uppgifter:

 • Från: din hemadress, dvs. plats där resan mellan din bostad och arbetsplats börjar
 • Till: adressen till din arbetsplats
 • Första dag och sista dag: tidsperiod under vilken du har rest mellan bostaden och arbetsplatsen
 • Tur- och returresa: resans längd tur och retur
 • Resekostnader sammanlagt under denna tid: resekostnaderna sammanlagt under denna tidsperiod.

Om du använder flera olika kollektivtrafikmedel ska du ange biljettpriserna sammanlagt för de olika trafikmedlen i punkten Resekostnader sammanlagt under denna tid.

3 Kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats med andra fortskaffningsmedel än med kollektivtrafikmedel/år

3.1 Kryssa för vilket fordon du har använt för resan. Om du under året använt flera olika kollektivtrafikmedel ska du kryssa för det fordon du använt mest. Om ditt fordon inte nämns på blanketten ska du lämna punkterna blanka.

3.2 Kryssa för din motivering för varför du använt andra än kollektivtrafikmedel. Du kan göra avdrag enligt annat trafikmedel än kollektivtrafik i följande situationer:

 • Det finns ingen kollektivtrafik överhuvudtaget
 • promenadavståndet i en riktning är minst 3 kilometer utan tillgång till kollektivtrafik
 • väntetiden under en tur- och returresa skulle sammanlagt uppgå till minst 2 timmar (t.ex. vid byte från ett kollektivtrafikmedel till ett annat)
 • resan börjar eller slutar på natten (kl. 00.00-05.00).

Om du kryssar för Annan orsak ska du också motivera varför du inte kunnat använda kollektivtrafik.

Ange även:

 • Från: din hemadress, dvs. plats där resan mellan din bostad och arbetsplats börjar
 • Till: adressen till din arbetsplats
 • Första dag och sista dag: tidsperiod under vilken du har rest mellan bostaden och arbetsplatsen
 • Tur- och returresa: resans längd tur och retur
 • Resekostnader sammanlagt under denna tid: resekostnaderna sammanlagt under denna tidsperiod.
 • Hur många gånger du gjort resan med andra än kollektivtrafikmedel.

Kontrollera hur mycket du kan beviljas i resekostnadsavdrag för olika fordon

Om du använder flera olika kollektivtrafikmedel ska du ange biljettpriserna sammanlagt för de olika trafikmedlen i punkten Resekostnader sammanlagt under denna tid.

4 Personalbiljett (Fyll i endast om du ansöker om ändring av skattekortet.)

Om din arbetsgivare har gett dig en personalbiljett ska du här ange biljettens värde. Fyll i denna punkt endast om du deklarerar resekostnader för ett skattekort. Du behöver inte fylla i uppgiften för skattedeklarationen eftersom Skatteförvaltningen får uppgiften från din arbetsgivare.

5 Tjänstecykel (Fyll i endast om du ansöker om ändring av skattekortet.)

Om din arbetsgivare har gett dig en tjänstecykel ska du här ange dess naturaförmånsvärde. Värdet av tjänstecykeln dras av från personalbiljettens skattefria belopp, eftersom det skattefria beloppet på 3 400 euro är gemensamt för dessa förmåner. Fyll i denna punkt endast om du deklarerar resekostnader för ett skattekort. Du behöver inte fylla i uppgiften för skattedeklarationen eftersom Skatteförvaltningen får uppgiften från din arbetsgivare.

Om du använder tjänstecykeln för resor mellan bostaden och arbetsplatsen och naturaförmånsvärdet på tjänstecykeln överstiger 1 200 euro, kan du begära 85 euro i resekostnadsavdrag för cykeln i punkt 3 Kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats med andra fortskaffningsmedel än med kollektivtrafikmedel/år

Datera och underteckna blanketten. Ange också ett telefonnummer där vi kan nå dig dagtid.

Sidan har senast uppdaterats 20.11.2020