Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Beskattning av ett arbetskonsortium

För näringsverksamheten i arbetskonsortiet svarar företagen som är delägare i konsortiet. Vanligen betraktas konsortier som idkar näringsverksamhet och verkar för delägarnas gemensamma räkning som näringssammanslutningar vid beskattningen. Ett arbetskonsortium utgör dock ett undantag i denna huvudregel. 

Delägarna svarar för inkomstskatten i ett arbetskonsortium

Ett arbetskonsortium är inte en självständig inkomstskattskyldig och det lämnar inte in en egen skattedeklaration. Varje delägare i ett arbetskonsortium behandlar sin egen andel av arbetskonsortiets inkomster och utgifter som en del av sin egen näringsverksamhet. Dessa inkomster och utgifter ingår i delägarens bokföring och delägaren ska ange dem i sin egen skattedeklaration. 

Ett arbetskonsortium är vanligen momsskyldigt

Arbetskonsortiet är vanligen momsskyldigt och det ska anmäla sig till Skatteförvaltningens register över momsskyldiga. Allmänna anmälnings- och deklarationsskyldigheter och betalningsskyldigheter gäller momsskyldiga arbetskonsortier. Delägarna i arbetskonsortiet svarar gemensamt för betalning av moms. 

Läs mer om momsbeskattning

Ett arbetskonsortium som fungerar som arbetsgivare ska anmäla sig till arbetsgivarregistret

Arbetskonsortiet kan betala lön till personer som arbetar i projektet. Ett arbetskonsortium som betalar lön regelbundet ska anmäla sig till Skatteförvaltningens arbetsgivarregister. 

Delägarna i arbetskonsortiet ansvarar gemensamt för arbetsgivarskyldigheter som gäller konsortiet. Om arbetskonsortiet exempelvis inte verkställer förskottsinnehållning på lönen kan Skatteförvaltningen bestämma att en eller flera delägare i arbetskonsortiet blir betalningsskyldiga.

Läs mer om arbetsgivarskyldigheter

Förskottsinnehållning på arbetsersättning till ett arbetskonsortium 

Eftersom ett arbetskonsortium inte idkar självständig näringsverksamhet införs det inte i förskottsuppbördsregistret. Skyldigheten att verkställa förskottsinnehållning på en arbetsersättning till ett arbetskonsortium beror på om delägarna i arbetskonsortiet är införda i förskottsuppbördsregistret eller inte.

Om alla delägare i arbetskonsortiet är införda i förskottsuppbördsregistret behöver förskottsinnehållning inte verkställas. Förskottsinnehållningen ska dock verkställas om någon av delägarna inte är införd i förskottsuppbördsregistret. Betalaren kan dock välja att inte verkställa förskottsinnehållning för en delägare som är införd i förskottsuppbördsregistret för den del av arbetsersättningen som gäller denna delägare. Förutsättningen är att det för betalaren framställs en redogörelse för hur arbetsersättningen fördelas mellan delägarna i arbetskonsortiet.

Läs mer om verkställande av förskottsinnehållning

Läs mer on förskottsuppbördsregistret

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2017