Sijoitusrahasto-osuudet

Sijoitusrahasto-osuudelle maksettu vuotuinen tuotto verotetaan pääomatulona. Myös osuuksien myyntivoitto on pääomatuloa.

Pääomatulojen veroprosentti on 30 %. Yli 30 000 euron pääomatuloista maksetaan veroa 34 %.

Mikä on sijoitusrahasto-osuus?

Sijoitusrahasto jakaantuu keskenään yhtä suuriin rahasto-osuuksiin. Voit ostaa osuuksia itsellesi haluamallasi summalla. Rahasto-osuudet ovat joko tuotto- tai kasvuosuuksia.

Tuotto-osuus verotetaan vuosittain. Kasvuosuus taas liitetään rahaston pääomaan ja verotetaan myynnin yhteydessä. Saman sijoitusrahaston tuotto-osuuksien vaihto kasvuosuuksiksi ja päinvastoin on verotonta. Sen sijaan rahasto-osuuden vaihto toisen rahaston rahasto-osuudeksi rinnastetaan osuuden myyntiin.

Myynnistä syntyy myyntivoittoa tai -tappiota

Myyntivoiton tai -tappion määrä lasketaan niin, että myyntihinnasta vähennetään ostohinta (hankintahinta). Myyntihinnasta voi vähentää myös voiton hankkimiseen liittyvät kulut, esimerkiksi välityspalkkiot ja toimitusmaksut. Reaaliarvon muutokset eivät vaikuta voiton ja tappion laskemiseen, vaan myyntihintana ja hankintahintana käytetään tässä yhteydessä aina nimellisarvoa.

Rahasto-osuuksien myyntivoitto on pääomatuloa. Jos myynnistä tulee tappiota, se vähennetään kaikista pääomatuloista. Ennen vuotta 2016 syntyneet myyntitappiot vähennetään vain myyntivoitoista, ei kaikista pääomatuloista. 

Hankintahinta on yleensä osuuden ostohinta

Rahastosäästämisessä on tavallista, että saman sijoitusrahaston rahasto-osuuksia hankitaan vähitellen, esimerkiksi kuukausittain. Kun rahasto-osuudet myydään, kunkin erän myynnistä saatu voitto lasketaan erikseen.

Samanlajisten rahasto-osuuksien luovutukseen sovelletaan kuitenkin FiFo-periaatetta eli kunkin erän myyntihinnasta vähennetään osuuksien ostohinnat siinä järjestyksessä kuin osuudet on hankittu, ellei verovelvollinen muuta näytä. Rahastoyhtiön on pidettävä sijoitusrahasto-osuuksista rahasto-osuusrekisteriä, johon on merkittävä rahasto-osuudesta annetun osuustodistuksen tai rahasto-osuusmerkinnän järjestysnumero.

Rahastoyhtiötä voi pyytää lunastamaan määrätty yksilöity osuustodistuksen tarkoittama tai määrätyllä järjestysnumerolla hankitut rahasto-osuudet ja tällä tavoin poiketa FiFo-periaatteesta. Jos verovelvollinen ei ole yksilöinyt luovutettavia samanlajisia rahasto-osuuksia, sovelletaan FiFo-periaatetta. Jos rahasto-osuudet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään niitä ei voi kuitenkaan vastaavalla tavalla yksilöidä.

Hankintahinnan sijaan voi käyttää hankintameno-olettamaa

Ostohinnan ja voiton hankkimiskulujen sijaan myyntihinnasta voidaan vähentää niin sanottu hankintameno-olettama. Hankintameno-olettama on aina vähintään 20 % myyntihinnasta. Jos olet omistanut osuuden yli 10 vuotta, myyntihinnasta voi vähentää 40 %. Hankintameno-olettaman lisäksi ei enää saa vähentää todellista ostohintaa ja kuluja, vaan hankintameno-olettama on vaihtoehto niiden vähentämiselle.

Lue lisää syventävästä ohjeesta Arvopaperien luovutusten verotus.