Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Sijoitusrahasto-osuudet

Sijoitusrahasto perustuu siihen, että rahastoyhtiö kerää sijoittajilta rahaa, jotka se sijoittaa useisiin eri kohteisiin, esimerkiksi osakkeisiin. Nuo kohteet yhdessä siis muodostavat sijoitusrahaston. Sijoitusrahasto jakautuu rahasto-osuuksiin, jotka ovat keskenään yhtä suuria. Voit ostaa osuuksia haluamallasi summalla.

Miten sijoitusrahasto-osuuksia verotetaan?

Rahasto-osuuksista saamistasi tuloista maksat veroa pääomatulojen veroprosentin mukaan.

Rahasto-osuuksia on kahdenlaisia:

  • tuotto-osuuksia
  • kasvuosuuksia.

Tuotto-osuudellesi maksetusta tuotosta sinun tulee maksaa veroa joka vuosi. Käytännössä veron maksu tapahtuu siten, että rahastoyhtiö tekee tuotosta 30 %:n ennakonpidätyksen tuoton maksun yhteydessä ja tilittää sen Verohallinnolle.

Kasvuosuudesta taas maksat veroa vasta rahasto-osuuden myynnin yhteydessä. Muutoin se pysyy koko ajan rahaston pääomana.

Voit halutessasi vaihtaa tuotto-osuuksia kasvuosuuksiksi ja päinvastoin verottomasti. Se onnistuu kuitenkin vain saman sijoitusrahaston sisällä. Jos haluat vaihtaa rahasto-osuutesi toisen rahaston rahasto-osuudeksi, sitä pidetään osuuden myyntinä ja joudut maksamaan mahdollisesta myyntivoitosta pääomatuloveroa.

Selvitä myyntivoitto tai -tappio laskemalla

Kun myyt sijoitusrahasto-osuutesi, siitä koituu yleensä joko voittoa tai tappiota. Sen määrän saat selville, kun vähennät osuuksien myyntihinnasta

niiden ostohinnan

voiton hankkimiskulut, kuten välityspalkkiot ja toimitusmaksut.

Jos olet saanut sijoitusrahasto-osuudet lahjaksi tai perinnöksi, voit vähentää myyntihinnasta lahjaverotuksessa tai perintöverotuksessa käytetyn verotusarvon. 

Vaihtoehtoisesti voit vähentää osuuksien myyntihinnasta hankintameno-olettaman:

  • Jos olet omistanut rahasto-osuuden alle 10 vuotta, hankintameno-olettama on 20 % rahasto-osuuden myyntihinnasta.
  • Jos olet omistanut rahasto-osuuden vähintään 10 vuotta, hankintameno-olettama on 40 % rahasto-osuuden myyntihinnasta.

Huomaa, että jos käytät hankintameno-olettamaa, et enää saa vähentää rahasto-osuuksien myyntihinnasta niiden ostohintaa ja voiton hankkimiskuluja.

Kyseessä on siis kaksi eri vaihtoehtoa:
joko ostohinta + voiton hankkimiskulut (tai perintö- tai lahjaverotuksen verotusarvo)
tai hankintameno-olettama.

Lue lisää voiton ja tappion laskemisesta syventävän vero-ohjeen Arvopaperien luovutusten verotus kohdasta 4 Luovutusvoiton ja -tappion laskeminen.

Lue lisää hankintameno-olettamasta syventävän vero-ohjeen Arvopaperien luovutusten verotus kohdasta 4.2.2 Hankintameno-olettama ja omistusaika.

Voitosta maksat veroa, tappiosta saat vähennyksiä

Jos saat rahasto-osuuksiesi myymisestä voittoa, se on sinulle pääomatuloa. Sinun tulee siis maksaa siitä pääomatuloveroa.

Näin maksat rahasto-osuuksien myyntivoittojen veron

Jos rahasto-osuuksiesi myynnistä tulee tappiota, se vähennetään kaikista pääomatuloistasi. Jos sinulla ei ole lainkaan pääomatuloja tai niitä on vähemmän kuin vähennettäviä myyntitappioita, vähennys siirtyy seuraaville 5 vuodelle. Ennen vuotta 2016 syntyneet myyntitappiot vähennetään kuitenkin vain myyntivoitoistasi, ei kaikista pääomatuloistasi.

Osuuksien myynnissä sovelletaan usein FIFO-periaatetta

Sijoitusrahasto-osuuksien myynnissä sovelletaan yleensä FIFO-periaatetta (First In – First Out). Tällöin jokaisen erän myyntihinnasta vähennetään siihen kuuluvien osuuksien ostohinnat siinä järjestyksessä kuin olet hankkinut osuudet.

Rahasto-osuuksien tapauksessa FIFO-periaatteesta on kuitenkin mahdollista poiketa. Rahastoyhtiön on pidettävä kaikista osuuksista rahasto-osuusrekisteriä, johon sen on merkittävä osuustodistuksen tai rahasto-osuusmerkinnän järjestysnumero. Voit halutessasi pyytää rahastoyhtiötä lunastamaan tietyn osuustodistuksen tarkoittamat tai tietyllä järjestysnumerolla hankkimasi rahasto-osuudet.

Ulkomaisen sijoitusrahaston voitto-osuuden vero hyvitetään Suomessa

Jos olet sijoittanut ulkomaiseen rahastoon, kyseinen valtio saattaa periä sinulta veroa rahaston tuotto-osuuksista maksettavista voitto-osuuksista. Syynä on yleensä se, että voitto-osuus rinnastetaan kyseisessä maassa osinkotuloon. Tällaisessa tapauksessa vero hyvitetään sinulle Suomen verotuksessa.

Lue lisää veron hyvittämisestä syventävän vero-ohjeen Osinkotulojen verotus kohdasta 2.4.3 Lähdeveron hyvittäminen.

Tarkista esitäytetty veroilmoitus

Tarkista, että tiedot rahasto-osuuksiesi myynneistä ja tuotto-osuuksista saamistasi tuotoista näkyvät oikein keväällä saamassasi esitäytetyssä veroilmoituksessa. Ilmoita puuttuvat ja korjaa virheelliset tiedot.

Jos olet myynyt sijoitusrahasto-osuuksia tai muita arvopapereita ulkomaisen etävälittäjän kautta, ilmoita voitot tai tappiot myös näistä kaupoista. Verohallinto saa tietoja myös ulkomailla tapahtuneista arvopaperikaupoista ja valvoo näiden tietojen ilmoittamista verotuksessa.

Näin ilmoitat rahasto-osuuksiasi koskevat tiedot Verohallintoon

Sivu on viimeksi päivitetty 4.1.2021