Kun kotitalous palkkaa työntekijän

Kun maksat palkkaa työntekijälle, sinun on hoidettava myös työnantajalle kuuluvat velvollisuudet.
Sinun täytyy

 • huolehtia esimerkiksi ennakonpidätyksestä, työnantajan sairausvakuutusmaksuista, työeläkevakuutuksesta sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta.
 • ilmoittaa tulorekisteriin palkat sekä muut ansiotulot kuten luontoisedut ja matkakustannusten korvaukset, jotka olet maksanut 1.1.2019 jälkeen.
 • antaa Verohallinnolle vuosi-ilmoitus palkoista, jotka olet maksanut vuoden 2018 aikana.

Kun kotitalous palkkaa työntekijän, palkan määrä vaikuttaa kotitalouden velvollisuuksiin. Alla mainitut euromääräiset rajat ovat maksajakohtaisia, ja ne koskevat sekä yksityishenkilöä että kuolinpesää.

Ilmoita tiedot palkoista ja ansiotuloista aina tulorekisteriin

Kotitalouden pitää ilmoittaa tiedot maksamistaan palkoista ja ansiotuloista aina tulorekisteriin. Kaikki tiedot on ilmoitettava maksujen määrästä riippumatta - euromääräistä alarajaa ei ole. Palkkatietoilmoituksen lisäksi on annettava työnantajan erillisilmoitus, jolla ilmoitetaan maksetut työnantajan sairausvakuutusmaksut.

Tulonsaajan ikä ei vaikuta velvollisuuteen antaa ilmoitus. Palkan määrä ja työntekijän ikä vaikuttavat sen sijaan kotitalouden muihin työnantajavelvollisuuksiin. Niitä ovat esimerkiksi se, mitä palkanmaksuun liittyviä maksuja täytyy maksaa ja mitä vakuutuksia pitää ottaa. Alla mainitut velvollisuuksiin liittyvät euromääräiset rajat koskevat sekä yksityishenkilöä että kuolinpesää.

Jos maksat palkkaa yhdelle tai useammalle henkilölle enintään 1 300 euroa bruttona vuodessa, sinun on huolehdittava seuraavista asioista:

 • Peri palkasta työntekijän osuus työttömyysvakuutusmaksusta.
 • Peri palkasta työntekijän osuus työeläkemaksusta.
 • Ilmoita maksamasi palkka sekä palkasta peritty työntekijän osuus työeläkevakuutusmaksusta ja työttömyysvakuutusmaksusta tulorekisteriin.
 • Sinun ei tarvitse periä palkasta veroja (ennakonpidätystä), ellei työntekijä sitä pyydä.
 • Sinun ei tarvitse maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksua.

Jos olet kuitenkin perinyt veroja tai maksanut sairausvakuutusmaksuja, ilmoita myös ne tulorekisteriin. Voit maksaa ennakonpidätykset OmaVerossa (vero.fi/omavero). Maksut muodostuvat OmaVeroon. Verohallinto saa tiedot tulorekisteristä.

Jos maksat palkkaa yhdelle tai useammalle henkilölle yhteensä yli 1 300 euroa, mutta yhden henkilön palkka on enintään 1 500 euroa bruttona vuodessa, sinun on huolehdittava seuraavista asioista:

 • Ota työntekijöillesi työtapaturma- ja ammattitautivakuutus.
 • Maksa työttömyysvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusrahastolle (huomaa, että työnantajana sinun on aina pidätettävä palkasta työntekijän osuus työttömyysvakuutusmaksusta, vaikka palkka olisi alle 1 300 euroa).
 • Ilmoita maksamasi palkka sekä palkasta peritty työntekijän osuus työeläkevakuutusmaksusta ja työttömyysvakuutusmaksusta tulorekisteriin.
 • Sinun ei tarvitse periä palkasta veroja (ennakonpidätystä), eikä maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksuja, jos yhdenkään työntekijän palkka ei vuodessa ylitä 1 500 euroa.

Jos olet kuitenkin perinyt veroja tai maksanut sairausvakuutusmaksuja, ilmoita myös ne tulorekisteriin. Voit maksaa ennakonpidätykset OmaVerossa (vero.fi/omavero). Maksut muodostuvat OmaVeroon. Verohallinto saa tiedot tulorekisteristä.

Jos maksat palkkaa yhdelle henkilölle yhteensä yli 1 500 euroa bruttona vuodessa, sinun on huolehdittava seuraavista asioista:

 • Peri palkasta verot (ennakonpidätys).
 • Peri palkasta työntekijän osuus työttömyysvakuutusmaksusta.
 • Peri palkasta työntekijän osuus työeläkemaksusta.

Sinun täytyy myös hoitaa seuraavat työnantajamaksut:

 • työeläkemaksu (työnantajan ja työntekijän osuudet) työeläkeyhtiölle
 • verot ja työnantajan sairausvakuutusmaksu Verohallintoon
 • työtapaturma- ja ammattitautivakuutus vahinkovakuutusyhtiölle
 • työttömyysvakuutusmaksu (työnantajan ja työntekijän osuudet) Työttömyysvakuutusrahastolle.

Ilmoita tulorekisteriin maksamasi palkka, palkasta peritty työntekijän osuus työeläkevakuutusmaksusta ja työttömyysvakuutusmaksusta sekä maksetut työnantajan sairausvakuutusmaksut.

Voit maksaa ennakonpidätykset OmaVerossa (vero.fi/omavero). Maksut muodostuvat OmaVeroon. Verohallinto saa tiedot tulorekisteristä.

 

Lisätietoa: Kotitalous palkkaa työntekijän – kotitalous työnantajana (tulorekisteri.fi)

Lisätietoja saat myös vakuutusyhtiöiden sivuilta. Maksuissa on ikä- ja eurorajoja.

Laske palkka ja tee ilmoitukset Palkka.fi:ssä

Kotitaloustyönantaja voi hoitaa palkanmaksun Palkka.fi-palvelussa. Palvelussa voit laskea työntekijän palkan sivukuluineen. Palvelu lähettää automaattisesti ilmoitukset tulorekisteriin. Palkka.fi:ssä voit hoitaa kaikki tässä ohjeessa kerrotut työnantajan velvoitteet. Jos käytät palkanmaksuun Palkka.fi-palvelua, sinun ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin mitään erikseen.

Voit hakea myös kotitalousvähennystä maksamistasi palkoista. Tiedot siirtyvät suoraan esitäytettyyn veroilmoitukseen. Lisäksi saat palvelusta työntekijän palkkalaskelman. Palkka.fi arkistoi kaikki tiedot 11 vuoden ajaksi.

Siirry Palkka.fi:hin

Entä jos arvio palkkasummasta muuttuu kesken vuoden?

Arvio maksettavasta palkkasummasta voi muuttua vuoden aikana. Jos olet olettanut palkan olevan vuodessa enintään 1 500 euroa, siitä ei ole tarvinnut maksaa ennakonpidätystä ja työnantajan sairausvakuutusmaksuja. Jos vuoden aikana palkkaa kuitenkin maksetaan yli 1 500 euroa, ennakonpidätys on tehtävä palkasta siitä alkaen, kun 1 500 euron raja ylittyy. Aikaisemmin maksetuista palkoista ei tarvitse tehdä ennakonpidätystä jälkikäteen. Työnantajan sairausvakuutusmaksu on kuitenkin maksettava koko vuoden palkkasummasta. 

Esimerkki: Jos 1 500 euron raja ylittyy lokakuussa ja vuoden aikana on maksettu palkkaa yhteensä 2 000 euroa, tehdään ennakonpidätys 500 eurosta. Työnantajan sairausvakuutusmaksu maksetaan 2 000 eurosta. Marras- ja joulukuun palkoista tehdään ennakonpidätys ja maksetaan työnantajan sairausvakuutusmaksu koko palkkasummasta. Lakisääteiset työeläke- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksut on pitänyt maksaa koko palkanmaksuajalta.

Miten nettopalkka lasketaan?

Osapuolten sopimasta palkasta (bruttopalkasta) vähennetään työntekijän maksettavaksi kuuluvat maksut. Jos palkka on enemmän kuin 1 500 euroa vuodessa, työntekijälle maksettava määrä eli nettopalkka lasketaan seuraavasti:

bruttopalkka
– ennakonpidätys
– työeläkemaksu (työntekijän osuus)
– työttömyysvakuutusmaksu (työntekijän osuus)
= nettopalkka

Palkan lisäksi työnantajan on maksettava

 • työnantajan sairausvakuutusmaksu (aiemmin sosiaaliturvamaksu)
 • työeläkemaksu (työnantajan osuus)
 • työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu
 • työttömyysvakuutusmaksu
 • ryhmähenkivakuutusmaksu.

Katso maksujen määrät ohjeesta Työnantajan ja työntekijän eläke- ja vakuutusmaksuprosentit 2019.

Huom. Jos työn teettäminen oikeuttaa kotitalousvähennykseen, saat vähennyksenä 20 % maksetusta palkasta ja palkan sivukulut.

Tee ennakonpidätys verokortin mukaan

Kun työntekijälle maksetut palkat ovat yli 1 500 euroa vuodessa, työnantajan täytyy tehdä palkoista ennakonpidätys. Jos maksetut palkat ovat enintään 1 500 euroa, kotitaloustyönantajan ei tarvitse tehdä palkoista ennakonpidätystä, ellei työntekijä sitä pyydä. Ennakonpidätys on kuitenkin suositeltavaa tehdä, jotta työntekijälle ei aiheudu palkasta jäännösveroja.

Työntekijän täytyy näyttää työnantajalle verokortti, josta näkyy työntekijän ennakonpidätysprosentti. Verokorttia ei tarvitse luovuttaa palkan maksajalle. Riittää, että palkan maksaja saa verokortista työntekijän ennakonpidätys- ja henkilötiedot.

Jos työntekijällä ei ole verokorttia, ennakonpidätys on tehtävä 60 %:n suuruisena.

Anna työntekijälle palkasta tosite

Kotitaloustyönantajan on annettava palkasta tosite työntekijälle. Tosite on vapaamuotoinen. Siinä tulee kuitenkin olla ainakin seuraavat tiedot:

 • työnantajan nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero
 • työntekijän nimi, henkilötunnus ja osoite
 • palkan ja siitä toimitetun ennakonpidätyksen määrä
 • palkanmaksun ajankohta
 • työntekijältä peritty työntekijän eläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu
 • sairausvakuutuksen päivärahamaksu.

Tosite on annettava työntekijälle, vaikka ennakonpidätystä ei olisi toimitettu lainkaan tai se olisi toimitettu vain osasta palkkaa.

Säilytä muistiinpanot ja tositteet 6 vuotta

Kotitalouden täytyy tehdä maksamistaan palkoista muistiinpanot, joista ilmenevät

 • työntekijän nimi ja henkilötunnus
 • palkanmaksupäivä
 • maksettu palkka ja luontoisetujen arvo
 • maksetut kustannusten korvaukset
 • aika, jolta palkka on maksettu.

Muistiinpanot, laskut ja kuitit on säilytettävä 6 vuotta palkanmaksuvuoden päättymisestä.

Kotitalouksien työnantajarinki

Kotitaloudet voivat myös yhdessä palkata siivoojan, lastenhoitajan tai muun työntekijän. Kotitalouksien on keskenään sovittava siitä, kuka toimittaa ja maksaa ennakonpidätyksen ja hoitaa työnantajan sosiaaliturvamaksun sekä muut työnantajavelvoitteet. Vastuuhenkilö käyttää ilmoittamisessa ja maksamisessa omaa henkilötunnustaan.

Jos maksat työkorvausta, katso ohje: Kun kotitalous ostaa palvelun yritykseltä.