Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verovuoden 2023 veroilmoituksen täyttäminen – ohje suuryritysasiakkaille

Tähän ohjeeseen on koottu asioita, joihin suuryritysasiakkaiden toivotaan erityisesti kiinnittävän huomiota veroilmoituksen täyttämisessä.  

Vuonna 2023 voimaan tulleet lakimuutokset

Korkovähennysrajoituksen muutos

 • Tasevertailuun perustuvan poikkeuksen soveltamiseen vaikuttaa myös maksettujen korkojen määrä. Tasevapautusta ei sovelleta, jos konsernista merkittävän omistusosuuden omistaville tahoille maksettujen korkojen määrä on vähintään 20 % kaikista konsernin ulkopuolelle maksetuista koroista.
 • Julkisyhteisön tilaamaa pitkän aikavälin julkista infrastruktuurihanketta toteuttava osittain tai kokonaan yksityisomisteinen yhteisö saa tietyin edellytyksin vähentää muutoin vähennyskelvottomia nettokorkomenoja.
 • 81-lomakeeseen on lisätty uusia kohtia koskien infrastruktuurihankkeita sekä tasevertailua.

Verohallinnon ohje: Korkovähennysoikeuden rajoittaminen yritysverotuksessa

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleinen lisävähennys (yhdistelmävähennys)

 • Uuden lain mukainen yhdistelmävähennys koostuu yleisestä lisävähennyksestä sekä ylimääräisestä lisävähennyksestä.
 • Yleinen lisävähennys on 50 % verovelvollisen omaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvistä palkka- ja ostopalvelumenoista, verovuonna vähintään 5 000 euroa ja enintään 500 000 euroa. Vähennystä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuonna 2023.
 • Jos verovelvollisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ovat lisääntyneet edelliseen verovuoteen verrattuna, verovelvollinen saa lisäksi vähentää ylimääräisenä lisävähennyksenä 45 % tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen lisääntyneestä määrästä. Ylimääräisen vähennyksen enimmäismäärä on 500 000 euroa. Vähennystä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuonna 2024.
 • Tutkimus- ja kehittämistoiminnaksi katsotaan sellainen luova ja systemaattinen toiminta tiedon lisäämiseksi tai tiedon käyttämiseksi uusiin sovelluksiin, joilla tavoitellaan jotain olennaisesti uutta.
 • Sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan määritelmä että vähennyksen perusteena olevat kulut eroavat väliaikaisesta tutkimus- ja kehitystoiminnan lisävähennyksestä.
 • Vähennystä koskee uusi lomake 67Y.

Verohallinnon ohje: Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennys

HUOM! Tutkimus- ja kehittämistoiminnan väliaikainen lisävähennys on yhä voimassa vuoteen 2027 asti.

 • Samojen kulujen perusteella ei voi vaatia molempia vähennyksiä.
 • Lisävähennyksen määrä on 150 % tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaation verovelvolliselle alihankintana tekemän työn hinnasta, verovuonna vähintään 5 000 euroa ja enintään 500 000 euroa.
 • Vähennystä koskee päivitetty lomake 67A (aikaisemmin 67).

Verohallinnon ohje: Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys verovuosina 2021–2027

Sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaiset voittoverot

 • Sähköalaa ja fossiilisten polttoaineiden alaa koskevat voittoverot ovat kaksi uutta ja itsenäistä veroa, jotka ovat säädetty väliaikaisiksi. Lakia sovelletaan verovuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa (tilikausipoikkeuksin).
 • Sähköalan voittoveroa on velvollinen suorittamaan sähkömarkkinoilla toimiva sähköntuotantoa tai sähköntoimitusta harjoittava yritys, jonka sähköliiketoimintojen yhteinen liikevaihto on vähintään 500 000 euroa. 
 • Veron määrä on 30 prosenttia sähköliiketoiminnan tuloksesta siltä osin, kuin se ylittää 10 prosentin vuotuisen tuoton verovelvollisen sähköliiketoiminnan oikaistun oman pääoman määrälle. Veron perusteena on siten tuottorajan ylittävä voitto.
 • Fossiilisten polttoaineiden alan voittoveroa on velvollinen suorittamaan yritys, jonka liikevaihdosta yli 75 prosenttia muodostuu raakaöljyn tai maakaasun tuotannosta, jalostettujen öljytuotteiden valmistuksesta raakaöljystä tai kivihiilituotteiden valmistuksesta.
 • Veron perusteena on vertailurajan ylittävä voitto. Voittoveron määrä on 33 % vertailurajan ylittävästä voitosta. Vertailurajan ylittävällä voitolla tarkoitetaan sitä määrä, jolla verovuoden elinkeinotoiminnan tulos ylittää 120 prosenttia verovuosien 2018–2021 elinkeinotoiminnan tulosten keskiarvon.
 • Sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan voittoverot ilmoitetaan omalla ilmoituksellaan. Vuonna 2023 päättyneiden tilikausien veroilmoitus tulee antaa 30.4.2024 mennessä.

Verohallinnon ohje: Sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaiset voittoverot

Huomioitavaa liitelomakkeista

Lomake 62 (Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista)

 • Kone- ja laiteinvestoinneista normaalin 25 %:n menojäännöspoiston lisäksi (koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2023 annetun lain nojalla) tehdyn korotetun poiston osuus ilmoitetaan 62-lomakkeella kohdassa ”lisäpoisto”. Lain soveltamisaikaa on jatkettu verovuosille 2024–2025.
 • Lisäksi täytetään lomakkeen alareunassa oleva kohta ”III Erittely veronhuojennuspoistoista”

Lomake 66 (Selvitys konsernisuhteista verontilitystä varten)

 • Lomakkeen täyttää vain koko konsernin ylin kotimainen emoyhtiö, joka sisällyttää kaikki 9/10 omistusosuusedellytyksen täyttävät välittömästi ja välillisesti omistetut tytäryhteisöt lomakkeelle 66.
 • Jos konsernin ylin emoyhtiö ei omista yhtiöstä vähintään 9/10, tulee alakonsernin ylimmän emoyhteisön täyttää lomake 66 omistusosuusedellytyksen täyttävistä tytäryhteisöistään.
 • Lomakkeen täyttäminen oikein on tärkeää, jotta yhteisöveron kuntaosuudet lasketaan oikein. Konserniyhtiöiden tulee lisäksi antaa lomake 65 koskien yhteisöjä ja yhtymiä, joissa sen omistusosuus on vähintään 10 % sekä annetuista ja saaduista konserniavustuksista.

Lomake 78 (Selvitys siirtohinnoittelusta)

 • Verohallinto kerää tietoja kansainvälisen siirtohinnoittelun asiakasanalyysiä varten lomakkeella 78.
 • Lomakkeella annetaan selvitys liiketoimista, jotka verovelvollinen on tehnyt verovuoden aikana ulkomaisen VML 31 §:ssä tarkoitetun etuyhteysosapuolen kanssa. Lue lisää täyttöohjeesta.
 • Lomakkeen täyttävät konsernissa kaikki ne yhtiöt, joilla on velvollisuus laatia siirtohinnoitteludokumentointi. Myös konserniin kuuluvien pienten ja keskisuurten yritysten on täytettävä lomake, jos niille muodostuu dokumentointivelvollisuus (VML 14 a §). Lue lisää dokumentointivelvollisuudesta Verohallinnon syventävästä ohjeesta Siirtohinnoittelun dokumentointi.
 • Siirtohinnoitteludokumentointia ei liitetä veroilmoitukseen. Verohallinto voi pyytää dokumentoinnin esimerkiksi riskienhallintaa varten tai muun verotukseen liittyvän toimenpiteen yhteydessä.
 • Kysymyksiä lomakkeesta tai muista siirtohinnoitteluasioista voi lähettää sähköpostiosoitteeseen siirtohinnoittelu@vero.fi. Samaan osoitteeseen voi lähettää myös yhteydenottopyynnön Verohallinnon siirtohinnoitteluasiantuntijoille.

Muistathan myös seuraavat uudet liitelomakkeet:

Vuonna 2024 voimaan tulleet lakimuutokset

Suuria konserneja koskeva vähimmäisverolaki voimaan myös Suomessa

Veroilmoituskeskustelut

Verohallinto tarjoaa suuryrityksille mahdollisuuden veroilmoituskeskusteluun. Veroilmoituskeskustelussa yrityksellä on mahdollisuus nostaa esille sellaisia eriä, joiden ilmoittamiseen se katsoo liittyvän tulkinnanvaraisuutta, tai se kaipaa ohjausta.

Keskustelu on vapaaehtoinen, ja yritysten tulee lähtökohtaisesti itse hakeutua keskusteluun. Yhteyttä voi ottaa tuttuun asiantuntijaan tai sähköpostilla osoitteeseen suuryritysasiakkaat@vero.fi.

Esimerkkejä aiheista, joita veroilmoituskeskusteluissa voidaan ottaa esille:

 • korkovähennysoikeuden rajoituksen soveltamistilanteet (esim. koron käsite verotuksessa)
 • yrityskaupat tai kansainväliset yritysjärjestelyt
 • väliyhteisölain soveltuminen
 • IFRS-standardien noudattamisesta johtuvat erot tilinpäätöksessä ja verolaskelmassa
 • osakeperusteisiin kannustinjärjestelmiin liittyvät erät
 • merkittävät omaisuuden luovutukset
 • suoraan omaan pääomaan kirjatut verotuksessa vähennyskelpoiset kulut
 • lähdeveron hyvittäminen, jos tulon luonteeseen liittyy tulkinnanvaraisuutta (esim. rojalti-liiketulo -rajanveto)
 • konsernivähennys
 • vähimmäisverolain (pilari II) tulkinta.

Menettelyllä pyritään tehostamaan verotuksen toimittamista sekä yrityksen että Verohallinnon näkökulmasta. Tavoiteltuja hyötyjä ovat muun muassa tulkinnanvaraisten asioiden nopeampi selvittäminen. Myös tarve mahdollisille lisäselvityksille vähenee.

Verohallinnon uutiskirjeet

Verohallinnolla on useita uutiskirjeitä eri asiakasryhmille. Suuryritysten asiat sisältyvät yrityksille ja tilitoimistoille tarkoitettuun uutiskirjeeseen, johon voi valita aiheita kiinnostuksen mukaan.

Tilaa uutiskirje

Sivu on viimeksi päivitetty 14.2.2024