Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verotuksen maakohtainen raportti – näin teet raportin OmaVerossa

Verotuksen maakohtainen raportti pitää antaa tilikaudelta, jos konsernituloslaskelman liikevaihto on ollut edellisellä tilikaudella vähintään 750 miljoonaa euroa ja konserniin kuuluu selvitysvelvollisen lisäksi vähintään yksi ulkomainen osapuoli. Verotuksen maakohtaisen raportin antaa yleensä konsernin ylin emoyritys.

Myös konserniin kuulumattoman yleisesti verovelvollisen yrityksen pitää antaa maakohtainen raportti, jos yrityksellä on ulkomailla sijaitseva kiinteä toimipaikka ja yrityksen liikevaihto on ollut raportointia edeltävällä tilikaudella vähintään 750 miljoonaa euroa.

Maakohtaisessa raportissa pitää ilmoittaa selvitysvelvollisen tiedot, maakohtaiset tiedot verotuksellisista lainkäyttöalueista ja niiden osapuolista sekä tarvittavat lisätiedot. Anna maakohtainen raportti 12 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Lisätietoa maakohtaisesta raportoinnista.

Ongelmatilanteissa voit lähettää yhteydenottopyynnön Verohallinnon sähköpostiosoitteeseen siirtohinnoittelu(a)vero.fi.

 1. Kirjaudu OmaVeroon (avautuu uuteen ikkunaan)
 2. Siirry Kaikki verolajit -välilehdelle
 3. Valitse Verotuksen maakohtainen raportointi.
 4. Valitse se kausi, jolta haluat antaa maakohtaisen raportin.
 5. Siirry Valitse ilmoitus painikkeesta raportin täyttämiseen.

Jos olet antanut maakohtaisen raportin aikaisemmin OmaVerossa, voit antaa raportin Omat verolajit -välilehden kautta osiosta Verotuksen maakohtainen raportointi. Valitse kausi, jolta haluat antaa raportin ja klikkaa Valitse ilmoitus.

Aikaisemman raportin käyttäminen pohjana

 1. Siirry Omat verolajit -välilehden tai Kaikki verolajit -välilehden kautta Verotuksen maakohtaisen raportoinnin kausitietoihin.
 2. Valitse Kopioi pohjaksi.
 3. Valitse raportti, jonka tiedot haluat kopioida.

Täytä tähän osaan tiedot selvitysvelvollisesta eli maakohtaisen raportin antajasta.

Raportin antaja

Raportissa on valmiiksi näkyvissä sen yhtiön nimi ja Y-tunnus, jonka puolesta asioit. Tunnuksen myöntämisvaltioksi on automaattisesti valittu Suomi. Voit muokata valintaa, jos tunnuksen on myöntänyt jokin muu maa. Kohdassa ”Konsernin muu nimi” voit lisäksi tarvittaessa ilmoittaa jonkin toisen nimen, jota yhtiö tai konserni käyttää.

Raportin yleistiedot

Raportoitava tilikausi

Ilmoita, miltä tilikaudelta annat maakohtaisen raportin. Ilmoita tilikauden alkamis- ja päättymispäivä muodossa pp.kk.vvvv tai valitse päivät kalenterista. Tarvittaessa voit ilmoittaa lisätietoja tilikaudesta, jos esimerkiksi tilikauden pituus on muuttunut tai se on muu kuin yksi vuosi.

Selvitysvelvollisen lainkäyttöalue

Verotuksellinen lainkäyttöalue on lähtökohtaisesti Suomi. Voit muokata valintaa, jos selvitysvelvollisen lainkäyttöalue ei ole Suomi.

Raportissa käytetty valuutta

Ilmoita valuutta, jota käytät raportoinnissa.

Raportointivaluuttana voi käyttää sitä valuuttaa, jonka mukaan konsernin ylin emoyritys on laatinut konsernitilinpäätöksen. Voit ilmoittaa raportin lisätiedoissa esimerkiksi keskivaluuttakurssit, joiden mukaan eri maiden tiedot on muunnettu yhdenmukaiseksi eli samaan valuuttaan.

Raportin kieli

Ilmoita millä kielellä annat raportin tiedot. Raportti tulee kansainväliseen käyttöön, joten suosituksena on englannin kieli.

Raportin antajan rooli

Ilmoita, missä roolissa selvitysvelvollinen antaa raportin. Yleensä raportin antaa konsernin ylin emoyritys. Valitse silloin raportointirooliksi "Selvitysvelvollinen".

 • Selvitysvelvollinen on konsernin tai yrityksen osapuoli, joka ensi sijassa antaa maakohtaisen raportin Verohallinnolle. Selvitysvelvollinen voi olla joko monikansallisen konsernin ylin emoyritys tai konserniin kuulumaton yleisesti verovelvollinen yritys, jolla on ulkomailla sijaitseva kiinteä toimipaikka.
 • Nimetty selvitysvelvollinen on monikansalliseen konserniin kuuluva yritys, joka antaa raportin monikansallisen konsernin puolesta silloin, jos konsernin ylimmän emoyrityksen verotuksellinen kotipaikka on EU:n ulkopuolella ja emoyritys on nimennyt tämän toisen konserniyrityksen antamaan maakohtaisen raportin. Verohallinnolle annettavissa sähköisissä ilmoituksissa nimetystä selvitysvelvollisesta ja osoitetusta konserniin kuuluvasta osapuolesta käytetään yhteisesti termiä nimetty selvitysvelvollinen.
 • Toissijainen selvitysvelvollinen on maakohtaisen raportin antaja tilanteissa, joissa konsernin ylimmän emoyrityksen ei tarvitse laatia raporttia ja muut laissa tarkemmin säännellyt edellytykset täyttyvät. Valitse täydelliset tiedot, jos pystyt antamaan konsernin kaikki tiedot. Valitse osittaiset tiedot, jos pystyt antamaan vain osan tiedoista.

Ulkomaisen konsernin ylin emoyritys (täytä tämä kohta vain, jos raportoijan rooli on nimetty tai toissijainen selvitysvelvollinen)

Jos valitsit raportointirooliksi nimetyn tai toissijaisen selvitysvelvollisen, ilmoita tässä ylimmän emoyrityksen nimi ja tunnus. Jos ulkomaisen konsernin ylin emoyritys on kieltäytynyt antamasta verotuksen maakohtaisen raportin tietoja, ilmoita myös se tässä kohdassa.

 • Suomeen raportoivan toissijaisen selvitysvelvollisen on ilmoitettava Verohallinnolle, jos toissijainen selvitysvelvollinen on pyytänyt tietoja ulkomaiselta konsernin ylimmältä emoyritykseltä VML 14 d §:n 5 momentissa säädetyn maakohtaisen raportin antamisvelvollisuutta koskevan velvoitteensa täyttämiseksi, mutta ulkomainen konsernin ylin emoyritys on kieltäytynyt antamasta niitä. Toissijaisella selvitysvelvollisella on silloin velvollisuus raportoida ainoastaan ne tiedot, jotka se on pystynyt selvittämään.

Raportin antajan osoite

Ilmoita raportin antajan osoitetiedot. Pakollisia kohtia ovat maa ja kaupunki.

Jos olet antanut raportin ensin Ilmoitin.fi-palvelussa address free -muodossa, voit poistaa Ilmoitin.fi-palvelussa ilmoitetun osoitteen raportista. Ilmoita sitten tarvittavat osoitetiedot uudelleen.

Raportin antajan yhteyshenkilön tiedot

Ilmoita tässä sen henkilön tiedot, joka antaa tarvittaessa lisätietoja maakohtaisesta raportista.

Tietojen ilmoittamistapa

Yksitellen

Ilmoita tiedot yksitellen vaiheessa Taloudelliset tiedot ja Konsernin osapuolien tiedot.

Csv-tiedostona

Lataa maakohtaisen raportin taloudelliset tiedot ja konsernin osapuolien tiedot csv-tiedostona.

Lue lisää: ohje csv-tiedoston muodostamisesta ja mallipohjat

Ilmoita tässä osassa verotukselliset lainkäyttöalueet, joissa sijaitsee konserniin tai yritykseen kuuluvia osapuolia. Jos jollakin osapuolella ei poikkeuksellisesti ole verotuksellista kotipaikkaa, valitse Verotuksellinen lainkäyttöalue -valintalistasta vaihtoehto "X5 - Ei verotuksellista kotipaikkaa".

Maakohtaiset tiedot tuloista, veroista ja liiketoiminnasta

Anna raportin tässä osassa maakohtaiset taloustiedot verotuksellisista lainkäyttöaluista, joissa sijaitsee konserniin tai yritykseen kuuluvia osapuolia. Myös raportin antaja on osapuoli, joten myös sen lainkäyttöalueen tiedot pitää ilmoittaa.

Lisää erittely -painikkeesta voit lisätä uuden maakohtaisen taloustiedon. Toista vaiheet, kunnes olet ilmoittanut kaikkien raporttiin sisältyvien lainkäyttöalueiden tiedot.

Ilmoita verotuksellinen lainkäyttöalue, jonka taloustietoja ilmoitat. Maatunnus voi myös olla “X5”, jos jollakin osapuolella ei ole verotuksellista lainkäyttöaluetta.

Ilmoita tulot riippumattomien osapuolten kanssa tehdyistä liiketoimista sekä tulot etuyhteydessä olevien osapuolten kanssa tehdyistä liiketoimista. Tuloilla tarkoitetaan vaihto-omaisuuden ja omaisuuden myynnistä saatuja tuottoja, palvelu-, rojalti-, korko- ja preemiotuloja sekä mahdollisia muita tuloja. Tuloihin eivät kuulu maksut, jotka on saatu muilta maakohtaiseen raporttiin sisällytettäviltä osapuolilta ja joita kohdellaan osinkoina sillä lainkäyttöalueella, jossa maksaja asuu. Tulot ilmoitetaan maakohtaisesti.

Ilmoita seuraavat tiedot monikansallisen konsernin kaikista osapuolista:

 • voitto tai tappio ennen veroja kyseisellä verotuksellisella lainkäyttöalueella. Ilmoita tappio negatiivisena lukuna
 • tilikaudella maksetut tuloverot maakohtaisesti
 • kertyneet tuloverot maakohtaisesti
 • kertyneet voittovarat maakohtaisesti
 • oman pääoman kirjanpidollinen arvo maakohtaisesti
 • kokoaikaisten työntekijöiden lukumäärä maakohtaisesti. Luvun on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin nolla
 • konsernin muu aineellinen omaisuus kuin käteinen tai muut rahavarat maakohtaisesti.

Lisätietoa tulojen sekä verojen ja liiketoiminnan jakautumisen määritelmistä (syventävässä ohjeessa Verotuksen maakohtainen raportti, luvussa 5.3 Maakohtaiset taloudelliset tiedot ja tiedot työntekijöiden määrästä).

Jos haluat tarkistaa, mitä tietoja olet ilmoittanut yksittäisestä taulukossa näkyvästä lainkäyttöalueesta, klikkaa kyseistä lainkäyttöaluetta. Voit muokata yksittäisen lainkäyttöalueen tietoja tästä näkymästä. Valitse lopuksi Ok-painike.

Jos haluat poistaa yksittäisen lainkäyttöalueen tiedot, klikkaa Poista tiedot -painiketta.

Ilmoita tässä osassa verotuksellisen konsernin osapuolien tiedot yksitellen. Anna erilliset tiedot jokaisesta osapuolesta. Kaikilla raportoitavilla lainkäyttöalueilla on oltava vähintään yksi osapuoli. Osapuolella tarkoitetaan laajasti erilaisia kansainvälisiä yritysmuotoja, kuten osakeyhtiöiden ja henkilöyhtiöiden kaltaisia toimijoita sekä kiinteitä toimipaikkoja. Konserniin kuuluvana osapuolena pidetään mitä tahansa yritystä, jossa konsernilla on määräysvalta. Ilmoita myös emoyhtiön tiedot.

Lisää erittely -painikkeesta voit lisätä uuden osapuolen.

Ilmoita osapuolen nimi. Jos ilmoitat kiinteän toimipaikan tai sivuliikkeen, anna nimi muodossa “Yhtiö-Lainkäyttöalue PE”. Voit myös ilmoittaa muun yhtiön tunnetun nimen kohdassa ”Muu nimi”.

Ilmoita seuraavaksi osapuolen tunnus. Jos osapuoli sijaitsee Suomessa, ilmoita suomalainen Y-tunnus. Muussa tapauksessa ilmoita ulkomaisen osapuolen Y-tunnusta vastaava TIN-tunnus, jonka ulkomainen veroviranomainen on myöntänyt. Jos myöskään TIN-tunnusta ei ole, ilmoita muu ulkomainen tunnus ja sen tyyppi. Ilmoita myös tunnuksen myöntänyt valtio.

Konsernin ylimmästä emoyhtiöstä ja selvitysvelvollisesta voi ilmoittaa osapuolen roolin konsernissa. Rooliksi voit valita "Konsernin ylin emoyhtiö", "Selvitysvelvollinen" tai "Konsernin ylin emoyhtiö ja selvitysvelvollinen". Tyypillisesti suomalainen ylin emoyhtiö on selvitysvelvollinen ja antaa maakohtaisen raportin. Valitse silloin tämän yhtiön rooliksi "Konsernin ylin emoyhtiö ja selvitysvelvollinen". Harvinaisemmissa tilanteissa voi olla esimerkiksi niin, että konsernin ylin emoyhtiö on ulkomainen, mutta konsernin suomalainen yhtiö antaa maakohtaisen raportin. Ilmoita tällaisessa tapauksessa ulkomaisen ylimmän emoyhtiön rooliksi "Konsernin ylin emoyhtiö" ja suomalaisen, raportin antavan yhtiön rooliksi "Selvitysvelvollinen".

Ilmoita osapuolen verotuksellinen kotipaikka. Ilmoita tarvittaessa myös verotuksellinen lainkäyttöalue, jonka mukaisesti osapuoli on organisoitu tai perustettu, jos se ei ole sama kuin verotuksellinen kotipaikka.

Osapuolen osoitetiedot

Ilmoita osapuolen osoitetiedot. Pakollisia kohtia ovat maa ja kaupunki.

Jos olet antanut raportin ensin Ilmoitin.fi-palvelussa address free -muodossa, voit poistaa Ilmoitin.fi-palvelussa ilmoitetun osoitteen raportista. Ilmoita tarvittavat osoitetiedot uudelleen.

Osapuolen pääasiallinen liiketoiminta

Ilmoita, mikä on osapuolen pääasiallista liiketoimintaa. Valitse kaikki vaihtoehdot, jotka vastaavat osapuolen pääasiallista liiketoimintaa valitulla lainkäyttöalueella. Ilmoita muun liiketoiminnan kuvaus, jos olet ilmoittanut pääasiasialliseksi toiminnaksi “Muu liiketoiminta”.

Toista vaiheet, kunnes olet ilmoittanut kaikki osapuolet.

Jos halut tarkistaa, mitä tietoja olet ilmoittanut, klikkaa lainkäyttöaluetta. Voit muokata yksittäisen lainkäyttöalueen tietoja tästä näkymästä. Valitse lopuksi Ok-painike.

Jos haluat poistaa yksittäisen lainkäyttöalueen tiedot, klikkaa Poista tiedot -painiketta.

Voit tässä vaiheessa lisätä raporttiin liittyviä lisätietoja Lisää erittely -painikkeella. Voit halutessasi valita lainkäyttöalueen, jota tiedot koskevat. Oletuskielenä lisätiedoissa on englannin kieli. Voit muuttaa valintaa halutessasi.

Ilmoita tarpeelliset lisätiedot, esimerkiksi keskivaluuttakurssi, jonka mukaan eri maiden tiedot on muunnettu yhdenmukaiseksi eli samaan valuuttaan. Voit kertoa lisätiedoissa myös esimerkiksi sen, mitä tietolähteitä selvityksen tekemiseen on käytetty. Voit ilmoittaa myös muita tietoja tai selvityksiä, jotka ovat tarpeen tai jotka helpottavat raportissa olevien tietojen ymmärtämistä. Jos aiempien vuosien raporteissa käytetty tietolähde on vaihdettu, perustele se tässä kohdassa. Kerro myös, miten tietolähteen vaihtuminen vaikuttaa raporttiin.

Voit myös valita, jos lisätiedot koskevat tiettyä taloustietoa. Jos halut tarkistaa, mitä tietoja olet ilmoittanut, klikkaa kyseistä tietuetta. Jos haluat poistaa yksittäisen tietueen tiedot, klikkaa Poista tiedot -painiketta.

Kun raportin tiedot on täytetty ja raportti on valmis, lähetä raportti esikatselun jälkeen Lähetä-painikkeesta. Jos lähettäminen onnistui, saat lähettämisestä vahvistusviestin.

Voit tallentaa raportin keskeneräisenä Tallenna keskeneräisenä -painikkeesta. Silloin tiedot eivät vielä välity Verohallinnolle. Voit jatkaa raportin täyttämistä myöhemmin. Keskeneräiseksi tallennettu raportti säilyy OmaVerossa 3 kuukautta.

Jos haluat korjata aikaisemmin lähetetyn raportin tietoja, voit avata raportin ja muokata tietoja.

 1. Siirry OmaVerossa Toiminnot-välilehdelle.
 2. Valitse Ilmoitusten ja hakemusten tila -kohdasta Tehdyt ilmoitukset, veroilmoitukset ja hakemukset.
 3. Valitse oikean kauden raportti.
 4. Tee tarvittavat korjaukset raportin tietoihin.
 5. Lähetä ilmoitus Lähetä-painikkeesta.
 1. Siirry OmaVerossa Toiminnot-välilehdelle.
 2. Valitse Ilmoitusten ja hakemusten tila -kohdasta Tehdyt ilmoitukset, veroilmoitukset ja hakemukset.
 3. Valitse oikean kauden raportti.
 4. Poista raportti Poista-painikkeesta.
Sivu on viimeksi päivitetty 19.11.2023