Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ilmoitus selvitysvelvollisesta – näin ilmoitat OmaVerossa

Verotuksen maakohtaiseen raportointiin kuuluu kaksi eri ilmoitusta:

 • ilmoitus selvitysvelvollisesta eli ilmoitus verotuksen maakohtaisen raportin antajasta
 • maakohtainen raportti 

Ilmoitus selvitysvelvollisesta pitää antaa, jos yritys on Suomessa yleisesti verovelvollinen tai yrityksellä on Suomessa kiinteä toimipaikka, ja yritys kuuluu konserniin, jonka konsernituloslaskelman liikevaihto on vähintään 750 miljoonaa euroa selvitettävää tilikautta edeltävällä tilikaudella. Velvollisuuden piiriin kuuluu kiinteä toimipaikka, jos sille laaditaan erillinen tilinpäätös taloudellista raportointia, sääntelyä, verojen ilmoittamista tai sisäisen johtamisen valvontaa varten. 

Tarkempaa tietoa sähköisistä ilmoitustavoista on sivulla Verotuksen maakohtainen raportointi.

 1. Kirjaudu OmaVeroon (avautuu uuteen ikkunaan)
 2. Siirry Veroasiat-välilehdelle
 3. Valitse Verotuksen maakohtainen raportointi.
 4. Valitse se kausi, jolta haluat antaa ilmoituksen selvitysvelvollisesta.
 5. Siirry Valitse ilmoitus -painikkeesta täyttämään ilmoitus.

Selvitä ensin konsernin ylimmän emoyrityksen raportointivelvollisuus

Selvitä ennen ilmoittamista, onko konsernin ylin emoyritys velvollinen antamaan maakohtaisen raportin kotivaltiossaan. Tätä tietoa kysytään ilmoituksessa. Yleensä konsernin ylin emoyritys antaa maakohtaisen raportin kotivaltionsa veroviranomaiselle. Suomalaisella tytäryrityksellä ja Suomessa sijaitsevalla kiinteällä toimipaikalla on vain poikkeuksellisissa tilanteissa erillinen velvollisuus toimittaa verotuksen maakohtainen raportti Verohallinnolle.

Jos tilanne on epäselvä, selvitä ensisijaisesti konsernin ylimmältä emoyritykseltä, millä konserniyrityksellä on velvollisuus raportoida. Tarvittaessa voit myös ottaa yhteyttä Verohallintoon sähköpostitse: siirtohinnoittelu(a)vero.fi.

Tarvitset tietoja maakohtaisen raportin antajasta

Ilmoittamista varten tarvitset

 • maakohtaisen raportin antavan (emo)yrityksen nimen ja Y-tunnuksen
 • tiedon valtiosta, jonka veroviranomaiselle maakohtainen raportti annetaan
 • raportin antajan ulkomaisen tunnuksen, jos raportin antaa ulkomainen (emo)yritys.

Ulkomainen tunnus tarkoittaa sellaista tunnistetietoa, jota ulkomainen yritys käyttää esimerkiksi kotivaltionsa tuloveroilmoituksessa tai veroviranomaisen sähköisissä ilmoituspalveluissa.

Ilmoituksen lopussa voit eritellä muita Suomessa sijaitsevia konserniyrityksiä, jos annat ilmoituksen keskitetysti myös niiden puolesta. Tarvitset sitä varten yritysten nimet ja Y-tunnukset. Keskitettyä ilmoittamista varten et tarvitse erillistä Suomi.fi-valtuutusta.

Konsernin ylin emoyritys

Yritys, jonka on kirjanpitolain tai vastaavien ulkomaisten säännösten mukaan laadittava konsernitilinpäätöksen tai jonka olisi laadittava se, jos yrityksen oman pääoman ehtoisilla osuuksilla käytäisiin kauppaa verotuksellisen kotipaikan mukaisen lainkäyttöalueen arvopaperipörssissä. Lisäksi edellytyksenä on, että yritys ei ole sellaisen osapuolen välittömässä tai välillisessä määräysvallassa, jolla olisi velvollisuus laatia konsernitilinpäätös.

Selvitysvelvollinen

Selvitysvelvollinen on konsernin ylin emoyritys.

Nimetty selvitysvelvollinen

Nimetty selvitysvelvollinen on konserniin kuuluva osapuoli, jonka monikansallisen konsernin ulkomainen ylin emoyritys on nimennyt antamaan maakohtaisen raportin. Nimetty selvitysvelvollinen antaa raportin omaan kotivaltioonsa.

Nimetystä selvitysvelvollisesta käytetään kansainvälisesti termiä ”Surrogate Parent Entity” eli niin sanottu sijaisemoyritys.

Verohallinnolle annettavissa sähköisissä ilmoituksissa nimetystä selvitysvelvollisesta ja osoitetusta konserniin kuuluvasta osapuolesta käytetään yhteisesti termiä nimetty selvitysvelvollinen.

Toissijainen selvitysvelvollinen

Toissijainen selvitysvelvollinen on suomalainen tytäryritys tai kiinteä toimipaikka, jolla on velvollisuus toimittaa Verohallinnolle koko konsernin maakohtaisen raportin tiedot, ei pelkästään yrityksen omia tietoja. Koko konsernin raportointivastuu on ensisijaisesti konsernin ulkomaisella ylimmällä emoyrityksellä, mutta poikkeustapauksissa se voi siirtyä suomalaiselle yritykselle tai kiinteälle toimipaikalle, jonka on silloin toissijaisena selvitysvelvollisena annettava raportti. Raportointivastuu siirtyy toissijaiselle selvitysvelvolliselle esimerkiksi tilanteessa, jossa emoyrityksellä ei ole velvollisuutta toimittaa maakohtaista raporttia kotivaltionsa veroviranomaiselle eikä emoyritys ole nimennyt konserniyritystä raportoimaan puolestaan valtiossa, jonka kanssa Suomella on tietojenvaihtosopimus.

TIN

TIN on lyhenne sanoista Tax Identification Number. Suomalainen yritys käyttää ilmoittamisessa suomalaista Y-tunnusta, samoin ulkomainen yritys, jolla on Suomessa kiinteä toimipaikka. Jos raportin antaa ulkomainen (emo)yritys, ilmoita Y-tunnusta vastaava ulkomainen tunnus kohdassa ”Ulkomainen tunnus”.

Verotuksellinen lainkäyttöalue

Tässä ohjeessa lainkäyttöalue tarkoittaa raportoivan yrityksen – kuten ylimmän emoyrityksen – kotivaltiota. Kotivaltio voi olla esimerkiksi Suomi. Yritys toimittaa maakohtaisen raportin tämän valtion veroviranomaiselle, esimerkiksi Suomessa Verohallinnolle.

Ilmoittaja

Ilmoituksessa on automaattisesti valmiina sen yrityksen Y-tunnus ja nimi, jonka nimissä asioit.

Ilmoittajan rooli

Valitse ilmoittajan rooli. Valitse rooli sen mukaan, antaako ilmoittaja myös maakohtaisen raportin Suomessa.

Jos ilmoittaja ei anna maakohtaista raporttia, valitse rooliksi Muu kuin selvitysvelvollinen. Tämä on yleisin ilmoittajan rooli.

Jos ilmoittaja antaa maakohtaisen raportin Suomessa, valitse jokin muista vaihtoehdoista:

 • Selvitysvelvollinen, jos ilmoittaja on konsernin ylin emoyritys, jonka kotipaikka on Suomessa.
 • Nimetty selvitysvelvollinen, jos konsernin ylimmän emoyrityksen kotipaikka ei ole Suomessa ja emoyritys on nimennyt ilmoittajan maakohtaisen raportin antajaksi.
 • Toissijainen selvitysvelvollinen, jos ilmoittajalla on velvollisuus antaa maakohtainen raportti Suomessa.

Esimerkki 1: Ilmoittaja on suomalainen tytäryritys. Konsernin ylimmän emoyrityksen kotipaikka on Ruotsissa.

Ruotsalainen emoyritys toimittaa verotuksen maakohtaisen raportin Ruotsin veroviranomaiselle, joka puolestaan välittää raportin Verohallinnolle Suomeen.

Ilmoittaja eli suomalainen tytäryritys valitsee ilmoittajan rooliksi "Muu kuin selvitysvelvollinen".

Samaa roolia käyttävät myös Suomessa sijaitsevat konserniyritykset ja kiinteät toimipaikat, joiden ylimmän emoyrityksen kotipaikka on Suomessa.

Esimerkki 2: Ilmoittajana on suomalainen tytäryritys. Konsernin ylimmän emoyrityksen kotipaikka on valtiossa X.

Emoyrityksellä ei ole velvollisuutta toimittaa maakohtaista raporttia kotivaltion X veroviranomaiselle. Tämän takia emoyritys on nimennyt saksalaisen konserniyrityksen toimittamaan konsernin verotuksen maakohtaisen raportin Saksan veroviranomaiselle.

Ilmoittaja eli suomalainen tytäryritys valitsee ilmoittajan rooliksi "Muu kuin selvitysvelvollinen".

Esimerkki 3: Ilmoittaja on konsernin ylin emoyritys, jonka kotipaikka on Suomessa.

Konsernin ylimmällä emoyrityksellä on velvollisuus toimittaa verotuksen maakohtainen raportti Verohallinnolle.

Ylin emoyritys valitsee ilmoittajan rooliksi ”Selvitysvelvollinen”.

Esimerkki 4: Ilmoittaja on suomalainen tytäryritys. Ulkomaisen konsernin ylimmän emoyrityksen kotipaikka on valtiossa X.

Konsernin ylimmällä emoyrityksellä ei ole velvollisuutta toimittaa maakohtaista raporttia omaan kotivaltionsa X veroviranomaiselle. Emoyritys on nimennyt suomalaisen tytäryrityksen toimimaan niin sanottuna sijaisemoyrityksenä eli raportoimaan Suomessa koko konsernin puolesta.

Suomalainen ilmoittaja eli tytäryritys valitsee ilmoittajan rooliksi ”Nimetty selvitysvelvollinen”.

Verotuksen maakohtaisen raportin antajan tunnistetiedot

Y-tunnus ja nimi

Ilmoita maakohtaisen raportin antajan nimi, suomalainen Y-tunnus tai ulkomainen tunnus.

 • Jos maakohtaisen raportin antaa suomalainen (emo)yritys tai kiinteä toimipaikka, ilmoita kohdassa suomalaisen yrityksen tai kiinteän toimipaikan nimi ja suomalainen Y-tunnus.
 • Jos maakohtaisen raportin antaa ulkomainen (emo)yritys, ilmoita kohdassa ulkomaisen yrityksen nimi ja ulkomainen TIN-tunnus (Tax Identification Number). Jos TIN-tunnusta ei ole saatavilla, ilmoita muu ulkomaisen yrityksen yksilöivä tunnus.

Esimerkki 5: Ilmoittaja on suomalainen tytäryritys. Konsernin ylimmän emoyrityksen kotipaikka on Ruotsissa.

Emoyrityksellä on velvollisuus toimittaa maakohtainen raportti Ruotsin veroviranomaiselle.

Ilmoittaja eli suomalainen tytäryritys ilmoittaa raportin antajaksi ruotsalaisen emoyrityksen nimen. Kohtaan ”ulkomainen tunnus” ilmoittaja täyttää emoyrityksen ruotsalaisen tunnuksen.

Verotuksellinen lainkäyttöalue

Ilmoita maakohtaisen raportin antajan verotuksellinen lainkäyttöalue eli se valtio, jonka veroviranomaiselle maakohtainen raportti toimitetaan.

 • Tämän ohjeen esimerkin 2 mukaisessa tilanteessa verotukselliseksi lainkäyttöalueeksi valitaan Saksa, koska maakohtainen raportti annetaan Saksassa. Esimerkin 5 tilanteessa taas verotukselliseksi lainkäyttöalueeksi valitaan Ruotsi.

Tilikausi

Ilmoita konsernin ylimmän emoyrityksen tilikausi. Ilmoita tilikauden alkamis- ja päättymispäivä muodossa pp.kk.vvvv tai valitse päivät kalenterista.

Esimerkki 6: Jos ylimmän emoyrityksen tilikausi on kalenterivuosi ja maakohtainen raportti annetaan vuodelta 2023, ilmoita päivämäärät seuraavasti: 01.01.2023–31.12.2023.

Raportin antajan raportointirooli

Jos edustamasi yrityksen raportointirooliksi on aikaisemmin valittu "Muu kuin selvitysvelvollinen" eli yrityksesi ei anna maakohtaista raporttia Suomessa, ilmoita maakohtaisen raportin antajan raportointirooli:

 • Selvitysvelvollinen, jos maakohtaisen raportin antaa konsernin ylin emoyritys.
 • Nimetty selvitysvelvollinen (eli sijaisemoyritys), jos monikansallisen konsernin ulkomainen ylin emoyritys on nimennyt jonkun muun konserniin kuuluvan osapuolen antamaan maakohtaisen raportin.

Esimerkki 7: Ilmoittaja on suomalainen tytäryritys. Verotuksen maakohtaisesta raportoinnista vastaa konsernin ylin emoyritys, jonka kotipaikka on Ruotsissa.

Ilmoittaja eli suomalainen tytäryritys valitsee ruotsalaisen emoyrityksen raportointirooliksi Selvitysvelvollinen.

Esimerkki 8: Ilmoittaja on suomalainen tytäryritys. Ulkomaisella konsernin ylimmällä emoyrityksellä ei ole velvollisuutta laatia maakohtaista raporttia kotivaltiossaan.

Konsernin ylin emoyritys on nimennyt saksalaisen konserniyrityksen antamaan maakohtaisen raportin Saksan veroviranomaiselle.

Ilmoittaja eli suomalainen tytäryritys valitsee saksalaisen konserniyrityksen raportointirooliksi Nimetty selvitysvelvollinen.

Lisätietoja

Voit antaa tarvittaessa lisätietoja, jotka koskevat ilmoitusta selvitysvelvollisesta tai verotuksen maakohtaista raporttia. Voit esimerkiksi ilmoittaa, että konsernin ylin emoyritys ja samalla verotuksen maakohtaisen raportin antaja on vaihtunut kesken raportoitavan tilikauden. Voit myös ilmoittaa yritysjärjestelytilanteesta.

Lisätietojen antajan yhteystiedot

Ilmoita tiedot yhteyshenkilöstä, joka antaa tarvittaessa lisätietoja ilmoituksesta.

Tietojen ilmoittamistapa

Yksitellen

Ilmoita tiedot konserniyrityksistä yksitellen vaiheessa ”Suomessa sijaitsevat ilmoitusvelvolliset konserniyritykset”.

Csv-tiedostona

Lataa tiedot Suomessa sijaitsevista ilmoitusvelvollisista konserniyrityksistä csv-tiedostona.

Lue lisää: ohje csv-tiedoston muodostamisesta ja mallipohjat  

Suomessa sijaitsevat ilmoitusvelvolliset konserniyritykset

Ilmoita tiedot Suomessa sijaitsevista ilmoitusvelvollisista konserniyrityksistä. Ilmoita konserniyrityksen suomalainen Y-tunnus ja nimi.

Jos annat ilmoituksen keskitetysti myös muiden Suomessa sijaitsevien konserniyritysten puolesta, ilmoita näiden yritysten tiedot.

 • Konserniyrityksillä tarkoitetaan tässä yrityksiä, joiden tietojen perusteella konsernin maakohtainen raportti laaditaan. Konsernilla voi olla Suomessa useita osapuolia, jotka ovat ilmoitusvelvollisia.
 • Tämä ilmoituksen osa on tarkoitettu keventämään ilmoitusvelvollisuutta tilanteessa, jossa konsernilla on useampi kuin yksi suomalainen konserniyritys tai kiinteä toimipaikka. Tällaisessa tapauksessa riittää, että yksi suomalainen konserniyritys tai kiinteä toimipaikka erittelee kaikki Suomessa sijaitsevat yritykset, jotka ovat osa maakohtaista raporttia. Ilmoittajan tai raportin antajan omia tietoja ei tarvitse tässä kohdassa antaa uudestaan.

Esimerkki 9: Konsernin ylimmän emoyrityksen kotipaikka on Suomessa. Emoyritys haluaa antaa ilmoituksen kaikkien Suomessa sijaitsevien konserniyritysten ja kiinteiden toimipaikkojen puolesta.

Emoyritys ilmoittaa suomalaisten konserniyritysten ja kiinteiden toimipaikkojen Y-tunnukset ja nimet kohdassa ”Suomessa sijaitsevat ilmoitusvelvolliset konserniyritykset”. Tässä kohdassa emoyritys ei ilmoita omia tietojaan.

Esimerkki 10: X Limited on ulkomainen konsernin ylin emoyritys, jolla on velvollisuus laatia maakohtainen raportti kotivaltiossaan. Konserniin kuuluvat suomalaiset yritykset A ja B, joilla molemmilla on velvollisuus antaa ilmoitus selvitysvelvollisesta.

Yritys A antaa ilmoituksen, että emoyritys X Limited antaa maakohtaisen raportin kotivaltiossaan. A ilmoittaa lisäksi, että konserniin kuuluu myös suomalainen yritys B. Yrityksen B ei tarvitse antaa erikseen omaa ilmoitusta. Yritys A ilmoittaa yritys B:n Y-tunnuksen ja nimen kohdassa ”Suomessa sijaitsevat ilmoitusvelvolliset konserniyritykset”.

Toista vaiheet, kunnes olet ilmoittanut kaikkien konserniyritysten tiedot. Tarvittaessa voit poistaa konserniyrityksen tiedot Poista tiedot -painikkeesta.

Kun ilmoituksen tiedot on täytetty ja ilmoitus on valmis, voit esikatsella tietoja. Voit tallentaa ilmoituksen keskeneräisenä. Keskeneräiseksi tallennettu ilmoitus säilyy OmaVerossa 3 kuukautta. Lähetä ilmoitus Lähetä-painikkeesta. Saat lähettämisestä erillisen vahvistusviestin.

Jos haluat korjata aikaisemmin lähetetyn ilmoituksen tietoja, voit avata annetun ilmoituksen ja muokata tietoja.

 1. Siirry OmaVerossa Yhteydenpito-välilehdelle.
 2. Valitse Ilmoitusten ja hakemusten tila -kohdasta Tehdyt ilmoitukset, veroilmoitukset ja hakemukset.
 3. Valitse oikean kauden ilmoitus selvitysvelvollisesta.
 4. Avaa ilmoitus Muokkaa-painikkeesta.
 5. Tee tarvittavat korjaukset aiemman ilmoituksen tietoihin.
 6. Lähetä ilmoitus Lähetä-painikkeesta.
 1. Siirry OmaVerossa Yhteydenpito-välilehdelle.
 2. Valitse Ilmoitusten ja hakemusten tila -kohdasta Tehdyt ilmoitukset, veroilmoitukset ja hakemukset.
 3. Valitse oikean kauden ilmoitus selvitysvelvollisesta.
 4. Poista ilmoitus Poista-painikkeesta.
Sivu on viimeksi päivitetty 19.11.2023