Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

FATCA, CRS ja DAC2 – Usein kysyttyä

Kysymyksissä ja vastauksissa termit "aiempi yksikkötili" ja "aiempi tili" viittaavat

  • FATCA:n yhteydessä tileihin, jotka on avattu ennen 1.7.2014
  • CRS/DAC2:n yhteydessä tileihin, jotka on avattu ennen 1.1.2016.

Huolellisuusvelvoitteiden täyttäminen

Uuden tilin avaamisen edellytyksenä on, että finanssilaitos on saanut asiakkaalta luotettavan itse annetun todistuksen (ks. tarkemmin FATCA ja CRS/DAC2 -syventävät ohjeet).

Finanssilaitos voi pitää tilin avaamisen yhteydessä saatua itse annettua todistusta luotettavana, jos mikään muu tieto ei ole ristiriidassa sen kanssa. Finanssilaitoksen tulee tutkia kaikki sillä asiakkaasta oleva tieto mukaan lukien kaikki rahanpesun estämistä tai asiakkaan tuntemista koskevan menettelyn (AML/KYC) mukaisesti kerätty dokumentaatio. Itse annettua todistusta voidaan pitää luotettavana, jos finanssilaitos edellä mainittujen asiakastietojen tutkimisen jälkeen ei tiedä eikä sillä ole syytä tietää, että itse annettu todistus on virheellinen tai epäluotettava.

CRS/DAC2-ohjeesta löytyy esimerkkejä tilanteista, jolloin itse annettu todistus on virheellinen tai epäluotettava. Itse annettu todistus ei ole myöskään luotettava näissä vastauksissa kuvatuissa tilanteissa, joissa tilinhaltija ei ole verovelvollinen missään maassa (tax nomad).

Jos itse annettua todistusta ei voida pitää luotettavana, finanssilaitoksen on hankittava tilinavausmenettelyn aikana uusi luotettava itse annettu todistus tai muu luotettava selvitys ja tarvittava dokumentaatio.

(ks. henkilöasiakkaita koskevat esimerkkitapaukset)

Verotunniste, eli TIN on lähtökohtaisesti ilmoitettava aina. Poikkeuksena on tilanne, jossa tilinhaltijan asuinvaltio ei myönnä tilinhaltijalle verotunnistetta ja tilinhaltija on toimittanut finanssilaitokselle dokumentoidun ilmoituksen siitä, ettei verotunnistetta kysymyksessä olevasta valtiosta voi saada. Finanssilaitoksen on tässä tapauksessa aina varmistettava OECD:n automaattista tietojenvaihtoa koskevasta portaalista, myöntääkö kysymyksessä oleva valtio verotunnisteita tai soveltuuko tilinhaltijaan jokin OECD:n portaalissa kyseisen valtion osalta ilmenevä poikkeus, minkä vuoksi kyseinen tilinhaltija ei voi saada verotunnistetta.

Jos asuinvaltio ei OECD:n portaalin mukaan myönnä verotunnistetta tai finanssilaitos on todennut, että joku OECD:n portaalissa ilmenevä poikkeus soveltuu tilinhaltijaan, finanssilaitos voi luottaa tilinhaltijan antamaan tietoon. Finanssilaitos voi luottaa tilinhaltijan antamaan tietoon myös siinä tapauksessa, että portaalista ei löydy tietoa verotunnisteista kysymyksessä olevan valtion osalta. Muussa tapauksessa verotunniste on aina ilmoitettava.

FATCA velvoitteiden hoitamista varten tarvittavan verotunnisteen osalta ks. ohje Puuttuva yhdysvaltalainen verotunniste (US TIN).

OECD:n automaattista tietojenvaihtoa koskevassa portaalissa esitetään valtioittain, miten verotunniste kussakin valtiossa muodostuu. Portaalissa useat valtiot näyttävät esimerkkien avulla mistä dokumenteista verotunniste löytyy. Finanssilaitos voi tarvittaessa verotunnisteen oikeellisuuden varmistamiseksi pyytää tilinhaltijalta näitä esimerkeissä mainittuja dokumentteja. Lisäksi finanssilaitos voi hyödyntää EU-maan myöntämän luonnollisen henkilön verotunnisteen tarkistamisessa Euroopan Komission tarjoamaa helppokäyttöistä Verotunnisteiden online-tarkistusmoduulia:  TIN on-the-Web - European Commission (europa.eu).

OECD:n automaattista tietojenvaihtoa koskevassa portaalissa on valtioittain yleistä tietoa muun muassa verotunnisteen myöntämistä koskien.

Joidenkin valtioiden osalta OECD:n portaalissa on todettu, että joissain tapauksissa valtio ei myönnä mitään verotunnistetta. Verohallinto ei vaadi finanssilaitosta ilmoittamaan verotunnistetta sellaisessa tilanteessa, jossa OECD:n portaalin mukaan kyseinen valtio ei myönnä verotunnistetta ja tilinhaltija itse ilmoittaa, ettei kyseinen valtio myönnä hänelle verotunnistetta.

Kontrolloiva henkilö määritellään samoilla perusteilla kuin tosiasiallinen edunsaaja määritellään rahanpesulainsäädännössä. Kontrolloiva henkilö (eli käytännössä hänen kontrolloimansa yksikön tili) on raportoitava, jos henkilö on FATCA- tai CRS/DAC2-ohjeen mukaan raportoitava henkilö.

FATCAssa ei kuitenkaan tarvitse raportoida yhdysvaltalaista kontrolloivaa henkilöä, jos yksikkö on yhdysvaltalainen.

Uutta tiliä ei saa avata ilman voimassaolevaa luotettavaa itse annettua todistusta. Jos asiakkaalla ei ennestään ole voimassa olevaa itse annettua todistusta, on asiakkaalta saatava uuden tilin avaamisen yhteydessä luotettava itse annettu todistus. Poikkeuksena tähän ovat hyvin rajoitetut tilanteet, joissa ei edellytetä tilinhaltijalta itseltään aktiivisia toimenpiteitä. Tällaisia on esimerkiksi finanssilaitosten fuusioon tai järjestelmämuutoksiin liittyvät tekniset tilinavaukset. Tällaisessa tilanteessa itse annetun todistuksen saaminen asiakkaalta ei ole tilin avauksen edellytyksenä.

Uuden tilin avaamisen edellytyksenä on voimassa oleva itse annettu todistus. Jos asiakkaalla on ennestään saatu itse annettu todistus, uuden tilin avaamisessa voidaan pitää riittävänä menettelyä, jossa asiakas vahvistaa, että edellisen hänen antamansa itse annetun todistuksen tiedot koskevan myös avattavaa tiliä, ovat edelleen voimassa, ja myös vahvistaa näiden tietojen oikeellisuuden. Finanssilaitoksen tulee tässä yhteydessä suorittaa itse annetun todistuksen luotettavuuden arviointi ajantasaisten tietojen perusteella mukaan lukien AML/KYC:n nojalla kerätty dokumentaatio.

Rahastoyhtiön yhteydessä uuden tilin avaamiseksi katsotaan myös sellainen tilanne, jossa rahastoyhtiön nykyinen asiakas merkitsee sellaisen sijoitusrahaston rahasto-osuuksia, jossa hänellä ei ennestään ole omistuksia (ts. jokainen sijoitusrahasto katsotaan omaksi erilliseksi finanssilaitokseksi FATCA- ja CRS/DAC2:n näkökulmasta).

Huolellisuusvelvoitteiden täyttämiseen liittyvät erityiskysymykset

CBI- (citizenship by investment) ja RBI- (residence by investment) järjestelyillä tarkoitetaan sellaisia järjestelyjä, joissa henkilölle voidaan myöntää kansalaisuus tai oleskelulupa perustuen esim. investointiin kyseiseen valtioon. OECD:n sivustolla kerrotaan tarkemmin mitä järjestelyllä tarkoitetaan ja esitetään lista korkean riskin valtioista, jotka tällaisia järjestelyjä tarjoavat.

Mikäli tilinhaltija ei todellisuudessa asu CBI/RBI-valtiossa, mutta ilmoittaa itse annetulla todistuksella verotuksen asuinvaltionaan korkean riskin CBI/RBI-valtion, ei itse annettua todistusta voida pitää luotettavana.

Esimerkki: valtiossa X pysyvästi oleskeleva henkilö on hankkinut oleskeluluvan CBI/RBI-valtiosta Y ja toimittaa finanssilaitokselle tästä todistuksen, jonka perusteella tämä henkilö väittää Y:n olevan hänen ainoa verotuksen asuinvaltionsa.

Uuden tilin avaamisen edellytyksenä on, että finanssilaitos on saanut asiakkaalta luotettavan itse annetun todistuksen (ks. tarkemmin FATCA- ja CRS/DAC2-syventävät ohjeet). Finanssilaitos voi pitää tilin avaamisen yhteydessä saatua itse annettua todistusta luotettavana, jos mikään muu tieto ei ole ristiriidassa sen kanssa. Luotettavuuden arvioinnissa finanssilaitoksen tulee hyödyntää kaikki sillä asiakkaasta käytettävissä olevat tiedot mukaan lukien OECD:n CBI/RBI-riskianalyysin tulokset.

Mikäli itse annetussa todistuksessa verotuksen asuinvaltion osalta havaitaan epäilyksiä, tulee finanssilaitoksen ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin itse annetun todistuksen luotettavuuden varmistamiseksi. Mikäli finanssilaitos epäilee, että CBI/RBI-järjestelyä käytetään CRS-raportoinnin kiertämiseen, finanssilaitos voi OECD:n ohjeistuksen mukaisesti varmistaa itse annetun todistuksen luotettavuutta seuraavien kysymysten avulla:

  • perustuuko tilinhaltijan oleskeluoikeus valtiossa CBI/RBI-järjestelyyn?
  • onko tilinhaltijalla muita verotuksen kotivaltioita CBI/RBI-valtion lisäksi?
  • onko tilinhaltija oleskellut yli 90 päivää CBI/RBI-alueen lisäksi toisen valtion alueella edellisen vuoden aikana?
  • missä valtiossa tilinhaltija on jättänyt tuloveroilmoitukset edellisen vuoden aikana?

Finanssilaitoksella on oltava asiakirjoihin perustuva näyttö siitä, että aiemmin Yhdysvaltojen kansalaiseksi tunnistettu tilinhaltija on luopunut kansalaisuudestaan ja että tämän verotuksen asuinvaltio on muu valtio kuin Yhdysvallat.

Riittävänä asiakirjanäyttönä voidaan pitää esim. Yhdysvaltain ulkoministeriön (US Department of State) antamaa todistusta kansalaisuuden menettämisestä. Myös henkilön itsensä antamaa, luotettavana pidettävää vakuutusta voidaan pitää riittävänä, mikäli kansalaisuudesta luopuminen on tapahtunut kauan aikaa sitten eikä tilinhaltijalla ole tämän vuoksi esittää kansalaisuudesta luopumisesta. Muu finanssilaitoksen asiakkaasta keräämä tieto ei saa olla ristiriidassa annetun vakuutuksen sisällön kanssa.

Mikäli asiakirjanäytöstä käy ilmi, ettei tilinhaltija ole Yhdysvaltoihin verovelvollinen, ei tiliä tarvitse käsitellä raportoitavana mahdollisesta Yhdysvaltoihin viittaavasta tunnusmerkistä huolimatta.

Yhdysvaltojen kansalaisuudesta luopumista on kuvattu tarkemmin tässä osoitteessa (englanninkielinen).

Suomessa tilinhaltija on yleensä FATCA- ja CRS/DAC2:ssa sama kuin mitä yksityisoikeudellisesti ymmärretään tilinhaltijalla. Tilin käyttöoikeuden haltijalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on oikeus käyttää toisen henkilön tai yrityksen tiliä. Käyttöoikeus voi perustua esimerkiksi asemavaltuutukseen tai kyseessä voi olla ns. luonnollinen tilanne eli vanhemmalla on käyttöoikeus alaikäisen lapsensa tiliin.

Uuden tilin avaamisen edellytyksenä on asiakkaalta saatu voimassa oleva itse annettu todistus. Uuden tilin osalta finanssilaitoksen on suoritettava itse annetun todistuksen luotettavuustesti (ks. tarkemmin luotettavuustestiä koskeva UKK tai Verohallinnon syventävä CRS/DAC2-ohje). Osana luotettavuustestiä tulee selvittää, kuka on tilin tilinhaltija eli kenen varoista on todellisuudessa kyse. Mikäli tiliin liittyy käyttöoikeuden haltija, tulee finanssilaitoksen saada erillinen selvitys siitä, mikä on tilin käyttöoikeuden haltijuuden peruste. Jos käyttöoikeudesta saatu selvitys osoittaa, ettei käyttöoikeuden haltijalla ole tosiasiallisesti oikeutta tilillä oleviin varoihin, ei käyttöoikeuden haltijaa tarvitse raportoida. Vastaavasti mikäli käyttöoikeuden haltijalla on oikeus tilin varoihin kuten tilinhaltijalla, tulee käyttöoikeuden haltija raportoida tilinhaltijana (tilinhaltijan lisäksi).

Asemavaltuutukseen perustuva tilin käyttöoikeus ei tarkoita sitä, että kyse on tilinhaltijasta eikä käyttöoikeus tee itse annetusta todistuksesta epäluotettavaa. Tällöin erillistä selvitystä ei tarvita, vaan asiakirjanäyttöä ja itse annettua todistusta voidaan pitää luotettavana. Esimerkiksi osakeyhtiön omistajan käyttöoikeus yhtiön tiliin perustuu asemavaltuutukseen. Myös ns. luonnollisessa tilanteessa ei tarvita erillistä selvitystä, vaan itse annettua todistusta voidaan pitää luotettavana.

Aiemman tilin käyttöoikeuden haltijan osalta tulee tutkia mikä on tilin käyttöoikeuden peruste. Mikäli käyttöoikeuden haltijalla on oikeus tilin varoihin kuten tilinhaltijalla, tulee käyttöoikeuden haltija raportoida tilinhaltijana (tilinhaltijan lisäksi) siinä tapauksessa, että käyttöoikeuden haltijaan liittyy ulkomaille viittaava tunnusmerkki tai hän on itse annetun todistuksen perusteella raportoivassa valtiossa asuva (ks. tarkemmin Verohallinnon syventävä CRS/DAC2-ohje).

Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten osalta huolellisuusvelvoitteet ovat lähtökohtaisesti samanlaiset kuin muidenkin asiakkaiden osalta. Finanssilaitoksen on pyydettävä myös turvapaikanhakijana tai pakolaisena olevalta asiakkaalta itse annettu todistus ja suoritettava todistuksen osalta luotettavuustesti, jotta finanssilaitos voi varmistua asiakkaan verotuksen asuinvaltioista. Finanssilaitos ei voi avata asiakkaalle tiliä, jos se ei saa asiakkaalta luotettavaksi todettua itse annettua todistusta.

Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten osalta itse annetulla todistuksella ei välttämättä voida ilmoittaa kaikkia vaadittuja tietoja eikä finanssilaitos kaikissa tilanteissa pysty varmistamaan itse annetun todistuksen luotettavuutta vaaditussa laajuudessa esimerkiksi siksi, ettei henkilöllä ole esittää tilinavauksen yhteydessä riittävää dokumentaatiota. Peruspankkipalveluiden tarjoamisen osalta finanssilaitos (esim. pankki) voi tällaisissa tilanteissa hyväksyä itse annetun todistuksen luotettavaksi. Finanssilaitos voi käsitellä turvapaikanhakijaa tai pakolaista Suomessa asuvana hänen näin ilmoittaessaan eikä tiliä tarvitse raportoida.

Jos asiakkaalle tarjotaan sijoitustoimintaan liittyviä palveluita, tulee asiakas aina tutkia ja tunnistaa normaalien FATCA- ja CRS/DAC2 -vaatimusten mukaisesti.

Raportointivelvoitteiden täyttäminen

Kyllä. Suomessa raportoivan finanssilaitoksen tulee antaa myös CRS/DAC2:ssa nollailmoitus, jos raportoitavia tilejä ei ole.

Ei vaikuta. Ainoa raportointiin liittyvä poikkeus FATCAssa ja CRS/DAC2:ssa on aiempien yksikkötilien kynnysarvo. Kynnysarvo on 250 000 Yhdysvaltojen dollaria (USD). Asiaa on käsitelty Verohallinnon FATCA-ohjeessa. Kynnysarvoa ei sovelleta uusiin yksikkötileihin. Kaikki muut tilit (myös aiemmat ja uudet henkilö- yksikkötilit), joilla on tunnistettu raportoitava henkilö, on raportoitava FATCA- ja CRS/DAC2-vuosi-ilmoituksella riippumatta tilin saldosta.

Jos tilinhaltijalta ei saada luotettavaksi todettua itse annettua todistusta tai asiakirjanäyttöä verotuksen asuinvaltion määrittämiseksi, on finanssilaitoksen tutkittava tilinhaltijan tiedot huolellisuusmenettelyissä määriteltyjen tunnusmerkkien osalta. Tunnusmerkit on lueteltu Verohallinnon syventävän CRS/DAC2-ohjeen kohdassa 2.3 sekä syventävän FATCA-ohjeen kohdissa 5.10.3 ja 5.10.4.

Finanssilaitoksen on käsiteltävä tilinhaltijaa kaikissa sellaisissa valtioissa verotuksellisesti asuvana, joiden osalta on tunnistettu tunnusmerkki. Jos asuinvaltiota ei pystytä määrittämään huolellisuusmenettelyjen mukaisesti minkään tunnusmerkin perusteella, on tili raportoitava dokumentoimattomana tilinä. Tällöin tilin raportoinnissa käytetään maakoodia "FI". Dokumentoimattomana tilinä voidaan raportoida ainoastaan henkilötili.  Lisäksi on huomioitava, että uusi tili ei voi olla dokumentoimaton. Uuden tilin avaamisen edellytyksenä on, että finanssilaitos on saanut asiakkaalta luotettavan itse annetun todistuksen.

Tilinhaltijasta Yhdysvaltoihin ilmoitettuja tietoja ei ilmoiteta uudestaan CRS/DAC2-vuosi-ilmoituksessa. Yhdysvaltalaista tilinhaltijaa ei siis tarvitse ilmoittaa CRS/DAC2-vuosi-ilmoituksessa. Poikkeuksia ovat ne tilanteet, joissa Yhdysvalloissa verovelvollisella tilinhaltijalla on muukin asuinvaltio kuin Yhdysvallat. Muita maita koskevat tiedot on silloin raportoitava CRS/DAC2-vuosi-ilmoituksessa.

Raportin on oltava finanssitilikohtainen. Samalla asiakkaalla voi olla useita tilejä, jolloin raportissa on useampi AccountReport-rakenne. Esimerkiksi kaikki pankkitilit, arvopapereiden säilytystilit, vakuutukset ja omapääoma- sekä velkaosuudet on raportoitava erikseen. Sen sijaan jos esimerkiksi yhtä säilytystiliä seurataan kirjanpidossa liiketaloudellisista syistä tarkemmalla alatilitasolla, riittää, että raportointi tapahtuu säilytystileittäin.

Raportointivelvoitteiden täyttämiseen liittyvät erityiskysymykset

Lue lisää: Puuttuva yhdysvaltalainen verotunniste (US TIN).

Lähtökohta on, ettei tilinhaltijan itse antamaa todistusta voi pitää luotettavana, jos siinä ei ole tietoa verotuksen asuinvaltiosta osoitetta verotuksen asuinvaltiossa eikä verotunnistetta. Jos luotettavaa todistusta ei saada, finanssilaitos ei saa avata tiliä. Finanssilaitoksen on ennen tilin avaamista pyydettävä asiakkaalta selvitys siitä, että itse annettu todistus on luotettava puutteista huolimatta. Selvitys on riittävä osoitus todistuksen luotettavuudesta, jos selvitys sisältää esimerkiksi seuraavat tiedot:

  • perustelut sille, ettei asiakas ole missään valtiossa verovelvollinen
  • viranomaistodistukset, joilla osoitetaan, ettei asiakas ole verovelvollinen missään niistä valtioista, joissa hänellä on osoite tai joissa hän on asunut. Todistus tarvitaan myös viimeisestä valtiosta, jossa asiakas on ollut yleisesti verovelvollinen.
  • luotettavat asiantuntijalausunnot siitä, ettei asiakas ole missään maassa yleisesti verovelvollinen

Jos finanssilaitos saa asiasta luotettavan selvityksen, asiakas on niin sanottu tax nomad, joka ei ole missään valtiossa yleisesti verovelvollinen. Tällainen tili on joka tapauksessa raportoitava tili, ja tilinhaltijan asuinvaltion raportoinnissa käytetään maakoodia "FI" (Suomi). Lisäksi finanssilaitoksen on huomattava, ettei tällaiselle henkilölle voida myöntää verosopimusetuja esimerkiksi korkojen ja osinkojen lähdeverotuksessa, koska henkilö ei asu missään verosopimusvaltiossa.

Rahaston on raportoitava tuotot, rahasto-osuuksien luovutukset ja lunastukset sekä omistusten saldo tai arvo vuoden viimeisenä päivänä. Jos tili on suljettu vuoden aikana, on tämän lisäksi FATCA-vuosi-ilmoituksessaon raportoitava myös tilin saldo juuri ennen tilin sulkemista. CRS/DAC2-vuosi-ilmoituksessa taas on tilin lopetuksen lisäksi raportoitava nollasaldo (eli saldoksi ilmoitetaan 0.00).

Jos tilinhaltija ei vastaa verotusmaata koskeviin kysymyksiin, tilinhaltija on raportoitava kaikkiin niihin valtioihin, joiden tunnusmerkkejä tilinhaltijaan liittyy. Tilinhaltijan verotuksen asuinvaltioksi (ResCountryCode) merkitään kaikki ne valtiot, joista on tunnusmerkkejä. Jos tunnusmerkki on vain Suomeen ja finanssilaitos on noudattanut huolellisuusmenettelyvaatimuksia, tili ei ole raportoitava tili.

Ei. Vaikka asiakkaan tunnusmerkki viittaisi valtioon, joka ei ole mainittu CRS:n osallistuvien valtioiden listalla, raportoidaan asiakas tästä huolimatta 2-kirjaimisella ISO 3166 -maakoodilla.

CRS-standardin voimaanpanolaissa (VML 17 c §) edellytetään, että finanssilaitosten tutkimis-, tunnistamis- ja raportoimisvelvoitteet koskevat kaikkia sen tilinhaltijoita (ns. wider approach). Raportoitava valtio on siten mikä tahansa muu valtio, kuin Suomi. Poikkeuksena tähän on, että FATCA-vuosi-ilmoituksella raportoituja, ainoastaan Yhdysvaltoihin verovelvollisten tilinhaltijoiden tietoja ei raportoida enää uudelleen CRS/DAC2:ssa.

Velvoitteita sovelletaan myös tilinhaltijana olevan sijoitusyksikön kontrolloiviin henkilöihin.

Sekä FATCAssa että CRS/DAC2:ssa suorat sijoitukset suomalaisiin asunto-osakeyhtiöihin ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeisiin rinnastetaan yleensä suoriin kiinteän omaisuuden varoiksi. Jos rahaston varat koostuvat pääasiassa tällaisista osakkeista, rahasto ei siis ole sijoitusyksikkö eli finanssilaitos FATCAssa eikä CRS/DAC2:ssa. Sen sijaan sijoitukset yhtiöön, joka sijoittaa kiinteistöosakeyhtiön osakkeisiin, eivät ole suoria sijoituksia kiinteään omaisuuteen.

Lähtökohta on, että Suomessa kaikkien IRS:n FATCA-rekisterissä olevien toimijoiden on annettava vähintään nollailmoitus. Jos rekisteröinti on ollut aiheeton koko vuoden eikä yhtiö ole ollut finanssilaitos, yhtiö voi antaa perustellun kirjallisen selvityksen siitä, miksei se katso olleensa vuoden aikana lainkaan FATCA- tai CRS/DAC2-vuosi-ilmoitusvelvollinen. Selvityksessä on oltava tieto siitä, että aiheeton rekisteröinti on poistettu. Jos olosuhteet ovat muuttuneet kesken vuoden ja yhtiö on ollut osan osan vuotta ollut finanssilaitos, yhtiön täytyy huolehtia finanssitilien raportoinnista olosuhteiden muutokseen saakka – muun muassa ilmoitettava raportoitavien finanssitilien lopetukset.

Yhtiön on lisäksi annettava uusi itse annettu todistus kaikkiin niihin finanssilaitoksiin, joissa sillä on tilejä. Todistuksella on vahvistettava, ettei yhtiö GIIN-tunnuksesta huolimatta ole finanssilaitos.

Raportointi on tehtävä siitä hetkestä saakka, kun edunsaaja on pysyvästi nimetty eikä työnantaja voi enää vaihtaa edunsaajaa. Sillä ei ole merkitystä, saako tilin haltija eli edunsaaja tilistä tuloja. Finanssilaitoksen on jo ennen eläkkeen maksuajankohtaa tutkittava, täyttääkö eläkevakuutus finanssitilin määritelmän. Jos kyseessä on finanssitili, ilmoittajan on tutkittava, onko vakuutettu FATCAssa ja CRS/DAC2:ssa tarkoitettu tilinhaltija jo vapaakirjavaiheessa.

Jos tällainen vakuutettu on vahvistettu edunsaajaksi ja vakuutettu on raportoitava henkilö, tili on yleensä raportoitava. Sillä ei ole merkitystä, milloin vakuutettu voi nostaa vakuutuksen varoja. Tällaisessa tapauksessa raportoidaan vakuutuksen arvo vuoden lopussa. Jos varoja ei ole vielä voinut nostaa eli tulotapahtumia ei ole ollut, niitä ei myöskään tarvitse raportoida.

Jos taas vakuutetun edunsaantiin liittyy ehtoja ja vakuutuksenottaja voi vielä vaihtaa edunsaajaa, vakuutettu on tutkittava ja tunnistettava FATCAssa ja CRS/DAC2:ssa vain erityistilanteissa.

FATCA- ja CRS/DAC2-vuosi-ilmoituksilla tilinhaltijan osoite on pakollinen tieto, minkä vuoksi se on ilmoitettava joko AddressFix- tai AddressFree-rakenteessa (ks. tarkemmin tekniset soveltamisohjeet).

Mikäli henkilötilinhaltijalle tai passiivisen ei-finanssiyksikön kontrolloivalle henkilölle on tallennettu väestötietojärjestelmään turvakielto, joko Suomessa tai toisessa valtiossa, osoitetietona ei tule ilmoittaa turvakiellon alaista osoitetta vaan jokin muu julkinen ja tilinhaltijan näkökulmasta turvallinen osoite. Suomessa tällainen turvallinen osoite on yhteysosoite, joka voi jäädä julkiseksi osoitteeksi väestötietojärjestelmään. Yhteysosoitteena on käytetty esimerkiksi postilokeroa joko kotikunnassa tai jossain muussa kaupungissa. Mikäli finanssilaitoksella ei ole tiedossa yhteysosoitetta tai muuta asiakkaan kannalta turvallista osoitetta, ilmoitetaan AddressFree -elementtissä teksti ”Non-disclosure for personal safety reasons based on domestic legislation”.

Muutokset raportoinnin piirissä olevan yrityksen liiketoiminnassa

Yhtiön lopettaessa toimintansa sen täytyy päättää rekisteröintinsä Yhdysvaltain verohallinnon (IRS) FATCA-rekisterissä. GIIN-tunnuksen lakkauttaminen IRS:n FATCA-rekisterissä johtaa FATCA-tilin automaattiseen sulkeutumiseen myös Verohallinnon järjestelmässä, minkä jälkeen raportointivelvollisuus päättyy tunnuksen lopettamisvuoteen. CRS/DAC2-tili ei sulkeudu automaattisesti GIIN-tunnuksen lakkauttamisen jälkeen, vaan sitä on pyydettävä Verohallinnolta erikseen. Vuosi-ilmoituksen pystyy antamaan myös lakkautetulla GIIN-tunnuksella lopettamisvuodelta.

On hyvä lisäksi huomioida, että vasta lopettamisilmoitus Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) lopettaa asiakkuuden Verohallinnon järjestelmissä.

Omistajanvaihdos ei vaikuta raportointivelvollisuuteen. Yhtiön on annettava vuosi-ilmoitukset omistajanvaihdoksista riippumatta, jos yhtiö on raportoiva finanssilaitos.

Ostaja- ja myyjätahojen on syytä huomioida FATCA- ja CRS/DAC2-velvoitteet omistajanvaihdoksen yhteydessä. Uudella omistajalla on oltava käytössään tarvittavat tiedot finanssitilin haltijoista ja finanssitileistä myös omistajanvaihdosta edeltävältä ajalta. Lisäksi uuden omistajan on varmistettava, että yhtiön yhteyshenkilötiedot päivitetään tarvittaessa Yhdysvaltain verohallinnon (IRS) ylläpitämään FATCA-rekisteriin.

Tietyissä tilanteissa finanssilaitoksen pysyvä toiminnan muutos voi muuttaa yhtiön statusta siten, ettei yhtiö enää täytä raportoivan finanssilaitoksen määritelmää. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi, jos omistajanvaihdoksen kohteena olevan yhtiön toiminta muuttuu pysyvästi ja sen aiemmin ylläpitämät finanssitilit lopetetaan omistajanvaihdoksen hetkellä. Myös tällaisessa tapauksessa yhtiön on annettava vuosi-ilmoitukset siltä vuodelta, jonka aikana yhtiö vielä oli raportoiva finanssilaitos. Esimerkiksi tilien tiedot on raportoitava niiden lopetuspäivään saakka (ks. tarkemmin tekniset soveltamisohjeet). Yhtiön on ilmoitettava Verohallinnolle, että sen toiminta on muuttunut pysyvästi siten, ettei se ole enää raportoiva finanssilaitos. Lisäksi yhtiön on muistettava päättää rekisteröintinsä Yhdysvaltain verohallinnon (IRS) FATCA-rekisterissä.

Mikäli FATCA-tilin (FATCA account) salasana on unohtunut eikä salasanaa ole mahdollista palauttaa suojauskysymysten avulla (challenge questions), voi raportoiva finanssilaitos olla suoraan yhteydessä Yhdysvaltain veroviranomaiseen (lbi.fatca.fi(a)irs.gov) pyytääkseen FATCA-tilin salasanan nollaamista (the request to reset access to FATCA account).

Asiakkaan olosuhteissa tapahtuvat muutokset

CRS/DAC2:n raportointivelvollisuuden osalta, kun finanssilaitos tietää tai sillä on syy tietää uuden tilin tilinhaltijan olosuhteiden muuttuneen siten, ettei aikaisemmin saatu itse annettu todistus tai muu tilinhaltijan osalta saatu asiakirjanäyttö ole enää luotettava, on finanssilaitoksen selvitettävä olosuhteiden muutos seuraavan 90 kalenteripäivän aikana tai kalenterivuoden viimeiseen päivään (31.12) mennessä, riippuen siitä, kumpi ajankohta on kyseisessä tapauksessa myöhäisempi. CRS- ja DAC2:n yhteydessä uudella tilillä tarkoitetaan 1.1.2016 tai sen jälkeen avattua ja FATCA:ssa 1.7.2014 tai sen jälkeen avattua tiliä. Kun asiakkaalta on saatu itse annetun todistuksen päivitys olosuhteissa tapahtuneista muutoksista yllä mainittujen aikarajojen puitteissa, tulee asiakas raportoida päivitetyn itse annetun todistuksen tietojen mukaan.

FATCA:n raportointivelvollisuuden osalta, kun finanssilaitos tietää tai sillä on syy tietää uuden tilin tilinhaltijan olosuhteiden muuttuneen siten, ettei aikaisemmin saatu itse annettu todistus tai muu tilinhaltijan osalta saatu dokumentaatio ole enää luotettava, on finanssilaitoksen selvitettävä olosuhteiden muutos seuraavan 90 kalenteripäivän aikana. Käytännössä finanssilaitos voi kuitenkin Suomessa noudattaa CRS/DAC2:n aikarajoja, sillä edellytyksellä, että raportointi tapahtuu oikein.

Muut erityistilanteet

Kyllä, itse annettua todistusta voidaan pitää luotettavana. Verohallinto ei myönnä y-tunnusta esimerkiksi tie- ja kalastusosuuskunnille silloin, kun yritys- ja yhteisölain (244/2001) 3 §:n edellytykset eivät täyty. Tällaisissa tapauksissa ei edellytetä y-tunnusta.

Suomalaisen tie- ja kalastusosuuskunnan tilit eivät yleensä ole raportoitavia finanssitilejä. Jos edellä mainitut osuuskunnat olisivat passiivisia ei-finanssiyksiköitä ja niiden kontrolloiva henkilö olisi raportoitava henkilö, tilinhaltijan kohdalla vuosi-ilmoituksilla ilmoitetaan AccountHolder-rakenteen TIN-elementissä yhdeksän nollaa (000000000).

 

Sivu on viimeksi päivitetty 15.8.2022