Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Itse annetun todistuksen luotettavuus

Uuden tilin avaamisen edellytyksenä on, että finanssilaitos on saanut asiakkaalta luotettavan itse annetun todistuksen (ks. tarkemmin FATCA ja CRS/DAC2 -syventävät ohjeet). Finanssilaitos voi pitää tilin avaamisen yhteydessä saatua itse annettua todistusta luotettavana, jos mikään muu tieto ei ole ristiriidassa sen kanssa. Finanssilaitoksen tulee tutkia kaikki sillä asiakkaasta oleva tieto mukaan lukien kaikki rahanpesun estämistä tai asiakkaan tuntemista koskevan menettelyn (AML/KYC) mukaisesti kerätty dokumentaatio. Itse annettua todistusta voidaan pitää luotettavana, jos finanssilaitos edellä mainittujen asiakastietojen tutkimisen jälkeen ei tiedä eikä sillä ole syytä tietää, että itse annettu todistus on virheellinen tai epäluotettava.

Asiakkaalle ei saa avata tiliä, ellei asiakkaalta ole saatu luotettavaa itse annettua todistusta.

Henkilöasiakkaita koskevat esimerkkitapaukset

1. Asiakas ilmoittaa itse annetulla todistuksella ulkomaisen kotiosoitteen, mutta verotuksen asuinvaltiokseen hän ilmoittaa ainoastaan Suomen.

Asiakkaan antamissa tiedoissa on ristiriita eikä itse annettua todistusta voida tämän vuoksi pitää luotettavana. Asiakkaalta tulee saada selvitys siitä, miksi hänellä on ulkomainen kotiosoite, mutta hän ei ole kuitenkaan verovelvollinen kyseiseen valtioon. Esimerkiksi asiakkaan selvitystä siitä, että hän oleskelee kyseisessä valtiossa alle 6 kuukautta, voidaan pitää riittävänä. Viime kädessä ulkomaisen valtion veroviranomaisen todistus siitä, ettei henkilö ole verovelvollinen kyseisessä valtiossa, on riittävä.

2. Asiakkaan itse annetulla todistuksella ilmoittama verotuksen asuinvaltio on ristiriidassa rahanpesun estämistä tai asiakkaan tuntemista koskevan menettelyn (AML/KYC) mukaisesti kerätyssä dokumentaatiossa mainitun valtion kanssa.

Asiakkaan antamissa tiedoissa on ristiriita eikä itse annettua todistusta voida tämän vuoksi pitää luotettavana. Asiakkaalta tulee saada selvitys, miksi hänen verotuksen asuinvaltio on ristiriidassa AML/KYC-sääntelyn nojalla kerätyn tiedon kanssa.

3. Vuoden Suomessa oleskellut ulkomaalainen henkilö ilmoittaa itse annetulla todistuksella, ettei hänellä ole Suomen lisäksi muita verotuksen asuinvaltioita.

Raportoivien finanssilaitosten ei edellytetä tutkivan itse annetun todistuksen oikeellisuutta tilinhaltijan asuinvaltion verolainsäädännön perusteella. Mikäli henkilö ilmoittaa verotuksen asuinvaltiokseen Suomen ja on ilmoittautunut Suomen maistraatissa Suomessa pysyvästi asuvaksi, voidaan hänen antamaansa itse annettua todistusta lähtökohtaisesti pitää luotettavana.

4. Suomalainen opiskelija ilmoittaa itse annetulla todistuksella ulkomaisen kotiosoitteen, mutta verotuksen asuinvaltiokseen hän ilmoittaa ainoastaan Suomen.

Asiakkaan antamissa tiedoissa on ristiriita, itse annettua todistusta ei voida pitää luotettavana. Asiakkaalta tulee saada selvitys siitä, miksi hänen kotiosoitteensa on ristiriidassa verotuksen asuinvaltion kanssa. Mikäli antamassaan selvityksessä asiakas ilmoittaa, että hän on esimerkiksi opiskelijavaihdossa ulkomailla ja esittää opiskelijatodistuksen, voidaan itse annettua todistusta pitää luotettavana (ts. valtio, jossa opiskelija opiskelee ei muodostu hänen verotuksen asuinvaltiokseen).

5. Ulkomaalainen opiskelija ilmoittaa itse annetulla todistuksella suomalaisen kotiosoitteen, mutta ei ilmoita Suomea verotuksen asuinvaltiokseen.

Asiakkaan antamissa tiedoissa on ristiriita, itse annettua todistusta ei voida pitää luotettavana. Asiakkaalta tulee saada selvitys siitä, miksi hänen kotiosoitteensa on ristiriidassa verotuksen asuinvaltion kanssa. Mikäli antamassaan selvityksessä asiakas ilmoittaa, että hän on esimerkiksi opiskelijavaihdossa Suomessa ja esittää opiskelijatodistuksen, voidaan itse annettua todistusta pitää luotettavana (ts. Suomi ei muodostu opiskelijan verotuksen asuinvaltioksi).

6. Virolainen rakennusmies ilmoittaa itse annetulla todistuksella, ettei Viro ole hänen verotuksen asuinvaltionsa. Henkilö ei ole kuitenkaan ilmoittautunut Suomen maistraatissa Suomessa pysyvästi asuvaksi.

Asiakkaan antamissa tiedoissa on ristiriita eikä annettua todistusta voida pitää luotettavana. Asiakkaalta tulee saada selvitys siitä, miksi hän ei ole verovelvollinen Viroon, vaikka osoitetietojen mukaan hän ei ole myöskään Suomessa pysyvästi asuva. Asiakkaalle tulee korostaa, että tässä yhteydessä häneltä tiedustellaan nimenomaan verotuksen asuinvaltiota ts. paikkaa, jossa asiakkaan ja hänen perheensä vakituinen koti sijaitsee. Viron veroviranomaiselta saatua todistusta siitä, ettei asiakas ole Viroon verovelvollinen voidaan viime kädessä pitää riittävänä selvityksenä itse annetun todistuksen luotettavuudesta.

7. Asiakas kertoo olevansa verovelvollinen sellaiseen valtioon, jossa hänen saamiinsa tuloihin ei kohdistu lainkaan verotusta. Tästä syystä itse annetulla todistuksella asiakas ei ilmoita kyseistä valtiota verotuksen asuinvaltiokseen.

Asiakkaan antamaa itse annettua todistusta ei voida pitää luotettavana. Lähtökohtaisesti asiakas raportoidaan siihen valtioon, joka on hänen verotuksen asuinvaltionsa. Se miten tulon varsinainen verotus tapahtuu, on viime kädessä asiakkaan ja hänen kotivaltionsa välinen asia.­­

8. Asiakas kertoo, että hänen verotuksen asuinvaltionsa sijaitsee Euroopan unionin ulkopuolella eikä hänen kotivaltionsa ole kansainvälisessä CRS/DAC2-tietojenvaihdossa mukana. Tästä syystä asiakas ei ilmoita itse annetulla todistuksella kyseistä valtiota verotuksen asuinvaltiokseen.

Asiakkaan antamaa itse annettua todistusta ei voida pitää luotettavana. Suomessa asiakkaan on itse annetulla todistuksella ilmoitettava kaikki verotuksen asuinvaltionsa, riippumatta siitä onko valtio(t) mukana CRS/DAC2-tietojenvaihdossa. Eli raportointivelvollisen finanssilaitoksen ei siten tarvitse itse olla tietoinen siitä, onko valtio(t), johon asiakkaan tunnusmerkit tai itse annettu todistus viittaavat mukana CRS/DAC2-tietojenvaihdossa.

9. Asiakas ilmoittaa, ettei hän ole verovelvollinen mihinkään valtioon (tax nomad) ts. hänellä ei ole lainkaan verotuksen asuinvaltiota.

Jos tilinhaltija ilmoittaa itse annetulla todistuksella, ettei hän ole missään valtiossa yleisesti verovelvollinen, finanssilaitoksen on pyydettävä asiakkaalta selvitys asiasta. Selvitys on riittävä osoitus itse annetun todistuksen luotettavuudesta, jos selvitys sisältää esimerkiksi seuraavat tiedot:

-  perustelut sille, ettei asiakas ole missään valtiossa verovelvollinen

-  viranomaistodistukset, joilla osoitetaan, ettei asiakas ole verovelvollinen missään niistä valtioista, joissa hänellä on osoite tai joissa hän on asunut (todistus tarvitaan myös viimeisestä valtiosta, jossa asiakas on ollut yleisesti verovelvollinen)

-  luotettavat asiantuntijalausunnot siitä, ettei asiakas ole missään valtiossa yleisesti verovelvollinen

10. Suomessa asuva henkilö omistaa osakkeita ulkomailla ja saa niistä osinkotuloa. Henkilö ei kuitenkaan ilmoita kyseistä valtiota verotuksen asuinvaltiokseen.

Saaja on rajoitetusti verovelvollinen osinkojen lähdevaltiossa ja yleisesti verovelvollinen Suomessa. Osinkojen lähdevaltio perii lähdeveron. Ulkomailta saatu osinkotulo ei tarkoita sitä, että henkilö olisi FATCA:n ja CRS/DAC2:n tarkoittamalla tavalla muualle kuin Suomeen yleisesti verovelvollinen. Itse annettua todistusta voidaan pitää luotettavana.

11. Suomessa asuva henkilö, jonka vakituinen asuinpaikka ja kotiosoite ovat Suomessa, omistaa ulkomailla kiinteistön, maksaa siihen liittyviä kuluja ja saa siitä vuokratuloja. Henkilö ei kuitenkaan ilmoita kyseistä valtiota verotuksen asuinvaltiokseen.

Saaja on rajoitetusti verovelvollinen vuokratulojen lähdevaltiossa ja yleisesti verovelvollinen Suomessa. Ulkomailta saatu vuokratulo ei tarkoita sitä, että henkilö olisi FATCA:n ja CRS/DAC2:n tarkoittamalla tavalla muualle yleisesti verovelvollinen. Itse annettua todistusta voidaan pitää luotettavana.

12. Suomessa pysyvästi asuva eläkeläinen saa eläketuloa Ruotsista. Henkilö ei kuitenkaan ilmoita Ruotsia verotuksen asuinvaltiokseen.

Saaja on rajoitetusti verovelvollinen eläketulon lähdevaltiossa ja yleisesti verovelvollinen Suomessa. Ulkomailta saatu eläketulo ei tarkoita sitä, että henkilö olisi FATCA:n ja CRS/DAC2:n tarkoittamalla tavalla muualle yleisesti verovelvollinen. Itse annettua todistusta voidaan pitää luotettavana.

13. Asiakas ilmoittaa itse annetulla todistuksella syntymävaltiokseen Yhdysvallat. Asiakas kuitenkin väittää, ettei ole verovelvollinen Yhdysvaltoihin.

Asiakkaan antamissa tiedoissa on ristiriita eikä itse annettua todistusta voida pitää luotettavana. Yhdysvalloissa syntynyt henkilö saa Yhdysvaltojen kansalaisuuden tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Jos tilinhaltijan syntymäpaikka on Yhdysvalloissa, tili on raportoitava. Poikkeuksen muodostavat tilanteet, joissa finanssilaitos saa tilinhaltijalta todistuksen, joka osoittaa, ettei tilinhaltija ole Yhdysvaltain kansalainen eikä verotuksellisesti Yhdysvalloissa asuva  (esim. passi tai muu viranomaisen antama todistus tai kopio tilinhaltijan Yhdysvaltain kansalaisuuden menetystä koskevasta todistuksesta tai muu luotettava selvitys syystä, jonka vuoksi tilinhaltijalla ei ole tällaista todistusta, tai syystä, jonka vuoksi tilinhaltija ei saanut Yhdysvaltain kansalaisuutta syntyessään).

14. Itse annetulla todistuksella asiakas ilmoittaa olevansa Yhdysvaltojen kansalainen. Asiakas kuitenkin väittää, ettei ole verovelvollinen Yhdysvaltoihin.

Asiakkaan antamissa tiedoissa on ristiriita, itse annettua todistusta ei voida pitää luotettavana. Jos tilinhaltija on todisteiden mukaan Yhdysvaltain kansalainen, tili on raportoitava.

15. Itse annetulla todistuksella asiakas ilmoittaa yhdysvaltalaisen kotiosoitteen, mutta verotuksen asuinvaltiokseen hän ilmoittaa ainoastaan Suomen.

Asiakkaan antamissa tiedoissa on ristiriita eikä itse annettua todistusta voida tämän vuoksi pitää luotettavana. Asiakkaalta tulee saada selvitys siitä, miksi hänellä on yhdysvaltalainen kotiosoite, mutta hän ei ole kuitenkaan verovelvollinen Yhdysvaltoihin. Asiakkaan antamaa selvitystä (esim. diplomaattipassi) siitä, että hän työskentelee Yhdysvalloissa Suomen valtion diplomaattina, voidaan pitää riittävänä selvityksenä, joka poistaa edellä mainitun ristiriidan.

Sivu on viimeksi päivitetty 19.4.2023