Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Puuttuva yhdysvaltalainen verotunniste (US TIN)

Mikäli tilinhaltija on yhdysvaltalainen henkilö, finanssilaitoksen on selvitettävä tilinhaltijan yhdysvaltalainen verotunniste. Yhdysvaltalainen verotunniste on lain ja FATCA-sopimuksen (pdf) mukainen pakollinen tieto (ks. tarkemmin FATCA-syventävä ohje, erityisesti luku 5.7 Verotunnisteet). Poikkeuksena ovat passiiviset ei-finanssiyksiköt, joilla ei ole yhdysvaltalaista verotunnistetta. Näiden osalta FATCA-vuosi-ilmoituksen verotunniste-elementissä ilmoitetaan yhdysvaltalaisen verotunnisteen sijaan teknisen soveltamisohjeen mukaiset tiedot (ks. Vuosi-ilmoitus).

1. Poikkeus pakollisuuteen (kansallinen optio)

Poikkeuksena Suomessa edellä mainittuun yhdysvaltalaisen verotunnisteen raportoinnin pakollisuuteen ovat tilanteet, joissa voidaan soveltaa FATCA-sopimuksen liitteen I osaston II kohdan A mahdollistamaa kansallista optiota (ks. tarkemmin FATCA-syventävän ohjeen luvut 1 ja 5.7) seuraavien ehtojen täyttyessä:

  • henkilötili on avattu ennen 1.7.2014;
  • kyseisen tilin saldo ei ylittänyt 50 000 USD 30.6.2014, eikä minkään sen jälkeisen kalenterivuoden lopussa; ja
  • kyseiselle tilinhaltijalle ei ole avattu uusia tilejä 30.6.2014 jälkeen.

Yllä mainittujen ehtojen täyttyessä yhdysvaltalainen verotunniste ei ole pakollinen raportoitava tieto FATCA-vuosi-ilmoituksella, edellyttäen, että raportoiva finanssilaitos kohtuullisin keinoin (ks. FATCA-syventävän ohjeen luku 5.7) pyrkii edelleen saamaan puuttuvan yhdysvaltalaisen verotunnisteen tilinhaltijalta. Tätä poikkeusta sovellettaessa TIN-elementissä ilmoitetaan yhdeksän A-kirjainta (AAAAAAAAA).

2. Mitä vuosi-ilmoituksella tulee ilmoittaa puuttuvan TINin kohdalla?

Yhdysvaltojen veroviranomainen (IRS) on julkaissut puuttuvien US TINien ilmoittamiseen liittyviä koodeja, joita suositellaan käytettäväksi FATCA-vuosi-ilmoituksen TIN-elementissä. Tutustu tarkemmin IRS:n sivustolla olevaan ohjeistukseen (kohta Reporting, kysymykset Q3 ja Q6), Verohallinnon FATCA-tekniseen soveltamisohjeeseen (kohta AccountHolder-rakenteet/Individual ja AccountHolder-rakenteet/Organisation) sekä alla olevaan kohtaan (Notice 2023-11).

3. Yhdysvaltojen veroviranomaisen tiedote Notice 2023-11

IRS on julkaissut tiedotteen (Notice 2023-11) koskien puuttuvien yhdysvaltalaisten verotunnisteiden raportointia. Tiedotteen perusteella vuosilta 2022, 2023 ja 2024 raportoitavien FATCA-tietojen osalta US TINin puuttumista aiemmalta tililtä ei pidetä merkittävänä raportointivelvoitteiden noudattamatta jättämisenä seuraavien edellytysten täyttyessä:

  1. finanssilaitos raportoi syntymäajan jokaisen sellaisen henkilötilinhaltijan ja kontrolloivan henkilön osalta, joille ei ole raportoitu US TINiä;
  2. finanssilaitos pyytää puuttuvaa US TINiä asiakkaaltaan vuosittain vuodesta 2023 alkaen noudattaen jäljempänä erikseen kuvattua menettelyä;
  3. finanssilaitos tutkii sähköisesti ylläpitämänsä arkistomateriaalin vuosittain vuodesta 2023 alkaen US TINin löytämiseksi; ja
  4. finanssilaitos raportoi TIN-elementissä kuhunkin tapaukseen sopivan TIN-koodin käyttäen IRS:n julkaisemia puuttuvien US TINien ilmoittamiseen tarkoitettuja TIN-koodeja kulloinkin voimassa olevan FATCA-teknisen soveltamisohjeen mukaisesti.

Tarkemmat vaatimukset puuttuvien US TINien pyytämisestä vuosittain:

Täyttääkseen IRS:n tiedotteen (Notice 2023-11) mukaisen huojennuksen edellytykset, finanssilaitoksen tulee säilyttää tiedot soveltamistaan periaatteista ja menettelyistä koskien kaikkien edellä kuvattujen edellytysten täyttämistä sekä dokumentaatio, joka osoittaa, että kyseisiä periaatteita ja menettelyjä on noudatettu käytännössä. Nämä tiedot tulee säilyttää kalenterivuoden 2028 loppuun asti.

Edellä mainittujen edellytysten osalta tulee huomioida, että Suomessa on edelleen voimassa aiemmin ohjeistettu huojennus (kansallinen optio) koskien aiempia henkilötilejä (ks. ylempänä Poikkeus pakollisuuteen).

4. Menettely IRS:n virheilmoitustilanteessa

IRS:n 15.10.2019 antaman ohjeistuksen mukaan (kohta Reporting, kysymys Q3) raportoiva finanssilaitos ei ole velvollinen välittömästi sulkemaan sellaisia aiempia (30.6.2014 tai sitä ennen avattu) finanssitilejä, joiden osalta verotunnistetta ei ole saatu 1.1.2020 mennessä. Mikäli kaikkia verotunnisteita ei ole ilmoitettu FATCA-vuosi-ilmoituksella, lähettää IRS tästä virheilmoituksen Suomen Verohallinnolle. Raportoivan finanssilaitoksen on varauduttava virheen korjaamiseen tai selvityksen antamiseen 120 päivän kuluessa.

Mikäli raportoiva finanssilaitos ei ole antanut puuttuvia verotunnisteita tai selvitystä 120 päivän kuluessa, suorittaa IRS kokonaisarvioinnin siitä, onko kyse merkittävästä raportointivelvoitteiden noudattamatta jättämisestä. IRS huomioi kokonaisarvioinnissaan finanssilaitoksen Verohallinnolle antaman selvityksen, jonka Verohallinto on välittänyt IRS:lle. Ohjauksen mukaan puuttuvat verotunnisteet eivät siis automaattisesti johda IRS:n näkökulmasta tulkintaan velvoitteiden huomattavasta noudattamatta jättämisestä. Arvioinnissaan IRS ottaa huomioon tosiseikat ja olosuhteet, jotka ovat johtaneet verotunnisteiden puuttumiseen, kuten millaisia toimenpiteitä raportoiva finanssilaitos on suorittanut puuttuvien verotunnisteiden hankkimiseksi.

Mikäli kuitenkin IRS:n arviointi johtaa sellaiseen tulkintaan, että kyse on raportointivelvoitteiden huomattavasta noudattamatta jättämisestä, lähettää IRS notifikaation, jossa edellytetään, että finanssilaitos korjaa IRS:n vakaviksi katsomat ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnit 18 kuukauden kuluessa. Siten raportoivalla finanssilaitoksella on ainakin 18 kuukautta aikaa notifikaation vastaanottohetkestä ilmoittaa puuttuvat verotunnisteet (US TIN). Mikäli puuttuvia verotunnisteita ei korjata asetetussa määräajassa, tulee IRS poistamaan raportoivan finanssilaitoksen GIIN-tunnisteen (Global Intermediary Identification Number).

Sivu on viimeksi päivitetty 31.1.2023