Vero.fi on uudistunut. Lue lisää uudistuksesta.

Miten Verohallinto laskee työnantajan sairausvakuutusmaksun alaiset palkat

Työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärän, joka perustuu kuukauden aikana maksettuihin sairausvakuutusmaksun alaisiin palkkoihin. Lisäksi työnantaja ilmoittaa mahdolliset sairausvakuutusmaksusta tehtävät vähennykset. Tiedot ilmoitetaan työnantajan erillisilmoituksella.

Myös Verohallinto laskee sairausvakuutusmaksun alaiset palkat ja sairausvakuutusmaksun sillä perusteella, mitä tietoja työnantaja on antanut tulorekisteriin palkkatietoilmoituksissa ja työnantajan erillisilmoituksessa. Vertaamme tietoja keskenään, ja jos Verohallinnon laskema sairausvakuutusmaksu on eri suuruinen kuin työnantajan itsensä ilmoittama erillisilmoituksen tieto, olemme tarvittaessa yhteydessä työnantajaan.

Tällä sivulla kuvataan säännöt, joiden mukaan laskemme työnantajan sairausvakuutusmaksun alaiset palkat ja sairausvakuutusmaksun. Laskentasäännöistä käy ilmi, mitkä tulorekisterin tiedot otamme huomioon sairausvakuutusmaksun alaisten palkkojen yhteissummassa.

Työnantajan sairausvakuutusmaksun alaisten palkkojen laskentasäännöt

Sairausvakuutusmaksun alaisten palkkojen yhteissumma muodostetaan verokausikohtaisesti. Verokausi voi olla joko kalenterikuukausi tai neljännesvuosi.

Verokauden yhteissummaan lasketaan mukaan maksut, joissa tieto "Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä" on verokauden aikana.

Seuraavat palkkatietoilmoituksen tulolajit lasketaan mukaan työnantajan sairausvakuutusmaksun alaiseen palkkaan:

 • Palkka yhteissumma (101)  
 • Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksun alainen (103) 
 • Palkkasumma, joka on sairausvakuutusmaksun alainen (104) 
 • Aikapalkka (201)
 • Aloitepalkkio (202)
 • Bonuspalkka (203)
 • Etuusajalta maksettu täydennyspalkka (204)
 • Hätätyökorvaus (205)
 • Iltatyökorvaus (206)
 • Iltavuorolisä (207)
 • Kilometrikorvaus (veronalainen) (209)
 • Kokouspalkkio (210)*
 • Lauantaityökorvaus (211)
 • Lisätyökorvaus (212)
 • Lomaraha (213)
 • Luentopalkkio (214)*
 • Luottamustoimipalkkio (215)
 • Muu maksettu lisä (216)
 • Olosuhdelisä (218)
 • Sairausajan osapalkka (219)
 • Provisiopalkka (220)
 • Sunnuntaityökorvaus (221)
 • Tulospalkkio (223)
 • Työaikapankin rahakorvaus (224)
 • Työajantasauskorvaus (225)
 • Työsuhteeseen perustuva osakeanti (226)*
 • Urakkapalkka (227)
 • Varallaolokorvaus (230)
 • Viikkolepokorvaus (232)
 • Voittopalkkio (233)*
 • Vuosilomakorvaus (234)
 • Ylityökorvaus (235)
 • Yötyökorvaus (236)
 • Yövuorolisä (237)
 • Muu säännöllinen lisä (238)
 • Vastikevapaan korvaus (239)
 • Asuntoetu (301)
 • Autoetu (304)
 • Hallintoelimen jäsenyydestä maksettu palkkio (308)*
 • Henkilöstölle annettu rahalahja (310)
 • Muu henkilöstölle suunnattu veronalainen etu (315)*
 • Muu luontoisetu (317)
 • Osakepalkkio (320)*
 • Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan sosiaalivakuutusmaksut (321)
 • Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksun (325)
 • Palkkio työsuhdekeksinnöstä (326)*
 • Puhelinetu (330)
 • Ravintoetu (334)
 • Työnantajakohtaisen sairaskassan maksama täydennyspäiväraha (337)
 • Työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä (palkkaa) (339)
 • Työsuhdematkalipun palkaksi katsottu osuus (342)
 • Urheilijarahastoon siirretty palkka (350)
 • Vakuutuspalkka (352)
 • Työsuhdeoptio, jonka merkintähinta on luovutusajankohtana alhaisempi kuin markkinahinta (361)
 • Polkupyöräedun palkaksi katsottu osuus (364)
 • Ehdollinen osakepalkkio (365)
 • Rahana maksettu osakepalkkio (367)*

Seuraavat palkkatietoilmoituksen 400-sarjan tulolajit vähennetään työnantajan sairausvakuutusmaksun alaisesta palkasta:

 • Autoedusta peritty korvaus (401)
 • Muista luontoiseduista peritty korvaus (407)
 • Vähennys ennen ennakonpidätystä (419)

Seuraavia tietoja ei lasketa mukaan työnantajan sairausvakuutusmaksun alaiseen palkkaan:

1. Tulolajit, joista maksaja on antanut jonkun näistä tiedoista:

 • Vakuuttamistiedon tyyppi ”Sairausvakuutusmaksujen alainen = Ei”
 • Vakuuttamistiedon tyyppi ”Sosiaalivakuutusmaksujen alainen = Ei”
 • Perusteeton etu = Kyllä

Esimerkki: Tulolajin yhteydessä on annettu tieto Perusteeton etu = Kyllä (eli aiempaa tietoa korjataan)

Työnantaja korjaa maaliskuussa antamaansa palkkatietoilmoitusta kesäkuussa. Hän antaa korvaavan ilmoituksen, johon lisää aiemmin ilmoittamaansa aikapalkkaan tiedon Perusteeton etu = Kyllä. Kyseinen tulo 1 000 e poistuu sairausvakuutusmaksun laskennasta tulon alkuperäiseltä maksukuukaudelta.

Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksupäivä 5.6.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä 1.3.20xx - 31.3.20xx
Aikapalkka 1000,00
Perusteeton etu: Kyllä

Työnantajan pitää korjata myös alkuperäisen maksukuukauden erillisilmoitusta, jotta verokaudelta maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu pienenee. Sairausvakuutusmaksun alaiset palkat pienenevät maaliskuulta 1 000 euroa.

 • Takaisinperintä = Kyllä (Takaisinperintä ei vaikuta/vähennä alkuperäisen palkanmaksukauden sairausvakuutuksenalaisten palkkojen määrään)

Esimerkki: Työnantaja antaa kesäkuussa takaisinperintäilmoituksen huhtikuussa maksetusta suorituksesta.

Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksupäivä 5.6.20xx
Aikapalkka 1000,00 euroa
Takaisinperintä: Kyllä

Takaisinperinnän lisätiedot
Alkuperäinen palkanmaksupäivä 15.4.20xx
Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys 200,00

 • Alkuperäinen palkanmaksukausi 1.3 - 31.3.20xx
 • Takaisinperintä ei vähennä alkuperäisen palkanmaksukauden (huhtikuu) eikä takaisinperintäkuukauden (kesäkuu) sairausvakuutuksen alaisten palkkojen määrää.

Työnantajan sairausvakuutusmaksun alaiseen palkkaan ei lasketa myöskään niitä tulolajeja (merkitty tähdellä *), joissa on oletusarvona "ei työnantajan sairausvakuutusmaksun alainen". 

Tulolajit lasketaan kuitenkin mukaan, jos ilmoituksessa on jompikumpi näistä tiedoista:

 • Vakuuttamistiedon tyyppi "Sosiaalivakuutusmaksujen alainen = Kyllä" 
 • "Sairausvakuutusmaksujen alainen = Kyllä"

2. Tulonsaajakohtaiset tiedot, jos maksaja on antanut myös jonkun näistä tiedoista 

 • ”Ei vakuuttamisvelvollisuutta (eläke-, sairaus, työttömyys- eikä työtapaturma- ja ammattivakuutus)"
 • ”Ei vakuuttamisvelvollisuutta (sairausvakuutus)”
 • "Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (eläke-, sairaus-, työttömyys- eikä työtapaturma-ja ammattitautivakuutus)"
 • "Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (sairausvakuuttaminen)"
 • "Toimii sijaismaksajana = Kyllä"
 • "Maksettu palkkaturvana = Kyllä"

3. Muut tapaukset

 • Maksajan tyyppi = Kansainvälinen erityisjärjestö
 • Maksajan tyyppi = Ulkomainen työnantaja
 • Saaja on muu kuin luonnollinen henkilö tai elinkeinonharjoittaja
 • Ravintoetua (334), ravintoetua ei lasketa mukaan, jos on annettu myös tieto "Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa = kyllä".

Vakuutuspalkka-tulolajiin liittyvät tapaukset

Vakuutuspalkka-tulolajiin liittyy tieto "Kuuden kuukauden sääntö soveltuu = Ei" tai kuuden kuukauden sääntöä ei ole ollenkaan ilmoitettu vakuutuspalkalle (kyseessä on esimerkiksi yleisesti verovelvollinen), vakuutuspalkka-tulolajia ei lasketa mukaan.

 • Huomaa: Jos vakuutuspalkka-tulolajiin liittyy tieto "Kuuden kuukauden sääntö soveltuu = Kyllä", silloin pelkkä vakuutuspalkka on työnantajan sairausvakuutusmaksun peruste eikä muita tulolajeja oteta huomioon.
 • Jos vakuutuspalkka-tulolajiin liittyy tulonsaajan lisätieto "EPPO-lain mukaista vakuutuspalkkaa saava henkilö", vakuutuspalkka on työnantajan sairausvakuutusmaksun peruste.

Rajoitetusti verovelvollisen vakuutuspalkka

Jos on ilmoitettu

 • Rajoitetusti verovelvollinen = Kyllä sekä Vakuutuspalkka, lasketaan sairausvakuutusmaksun alaiseksi palkaksi Vakuutuspalkka (352).
 • Rajoitetusti verovelvollinen = Kyllä sekä Vakuutuspalkkaa (352), ja lisäksi ilmoitettu muita palkan tulolajeja, Vakuutuspalkkaa ei lasketa sairausvakuutusmaksun alaiseksi palkaksi.
  • Sairausvakuutusmaksun alaiseksi palkaksi lasketaan tällaisessa tapauksessa vain muut palkan tulolajit.
Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024