Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Miten Verohallinto laskee työnantajan sairausvakuutusmaksun alaiset palkat

Vuodesta 2019 lähtien palkkatiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Kuukauden aikana maksettujen palkkojen perusteella laskettu työnantajan sairausvakuutusmaksujen yhteismäärä ja siitä mahdollisesti tehtävät vähennykset ilmoitetaan työnantajan erillisilmoituksella. 

Myös Verohallinto laskee asiakkaan tulorekisteriin ilmoittamien tietojen perusteella työnantajan sairausvakuutuksen alaiset palkat ja niiden perusteella määräytyvän sairausvakuutusmaksun määrän. Verohallinto vertaa asiakkaan erillisilmoituksella ilmoittamaa työnantajan sairausvakuutusmaksua Verohallinnon laskemaan sairausvakuutusmaksuun.

Jos asiakkaan ilmoittama sairausvakuutusmaksun määrä eroaa siitä, mitä Verohallinnon laskennallinen sairausvakuutusmaksu olisi, Verohallinto on tarvittaessa yhteydessä asiakkaaseen.

Tässä ohjeessa kuvataan laskentasäännöt, joiden perusteella Verohallinto laskee työnantajan sairausvakuutuksen alaiset palkat ja sairausvakuutusmaksun määrän. Säännöistä käy ilmi, mitkä asiakkaan tulorekisteriin ilmoittamat tiedot Verohallinto ottaa huomioon laskiessaan sairausvakuutusmaksun alaisten palkkojen yhteissumman verokaudelta.

Työnantajan sairausvakuutusmaksun alaisten palkkojen laskentasäännöt

Sairausvakuutusmaksun alaisten palkkojen yhteissumma muodostetaan verokausikohtaisesti.

Saman maksajan (tuottajan tunniste on sama) tulorekisteriin ilmoittamista tiedoista lasketaan yhteen ne tiedot, joissa "Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä (PaymentDate)" -tieto on laskettavaan verokauteen kohdistuva.

Seuraavat palkkatietoilmoituksen tulolajit lasketaan mukaan työnantajan sairausvakuutusmaksun alaiseen palkkaan:

 • Palkka yhteissumma (101)  
 • Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksun alainen (103) 
 • Palkkasumma, joka on sairausvakuutusmaksun alainen (104) 
 • Aikapalkka (201)
 • Aloitepalkkio (202)
 • Bonuspalkka (203)
 • Etuusajalta maksettu täydennyspalkka (204)
 • Hätätyökorvaus (205)
 • Iltatyökorvaus (206)
 • Iltavuorolisä (207)
 • Kilometrikorvaus (veronalainen) (209)
 • Kokouspalkkio (210)*
 • Lauantaityökorvaus (211)
 • Lisätyökorvaus (212)
 • Lomaraha (213)
 • Luentopalkkio (214)*
 • Luottamustoimipalkkio (215)
 • Muu maksettu lisä (216)
 • Olosuhdelisä (218)
 • Sairausajan osapalkka (219)
 • Provisiopalkka (220)
 • Sunnuntaityökorvaus (221)
 • Tulospalkkio (223)
 • Työaikapankin rahakorvaus (224)
 • Työajantasauskorvaus (225)
 • Työsuhteeseen perustuva osakeanti (226)*
 • Urakkapalkka (227)
 • Varallaolokorvaus (230)
 • Viikkolepokorvaus (232)
 • Voittopalkkio (233)*
 • Vuosilomakorvaus (234)
 • Ylityökorvaus (235)
 • Yötyökorvaus (236)
 • Yövuorolisä (237)
 • Asuntoetu (301)
 • Autoetu (304)
 • Hallintoelimen jäsenyydestä maksettu palkkio (308)*
 • Henkilöstölle annettu rahalahja (310)
 • Muu henkilöstölle suunnattu veronalainen etu (315)*
 • Muu luontoisetu (317)
 • Osakepalkkio (320)*
 • Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan sosiaalivakuutusmaksut (321)
 • Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksun (325)
 • Palkkio työsuhdekeksinnöstä (326)*
 • Puhelinetu (330)
 • Ravintoetu (334)
 • Työnantajakohtaisen sairaskassan maksama täydennyspäiväraha (337)
 • Työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä (palkkaa) (339)
 • Työsuhdematkalipun palkaksi katsottu osuus (342)
 • Urheilijarahastoon siirretty palkka (350)
 • Vakuutuspalkka (352)

Seuraavat palkkatietoilmoituksen 400-sarjan tulolajit vähennetään työnantajan sairausvakuutusmaksun alaisesta palkasta:

 • Autoedusta peritty korvaus (401)
 • Muista luontoiseduista peritty korvaus (407)
 • Vähennys ennen ennakonpidätystä (419)

Seuraavia tietoja ei lasketa mukaan työnantajan sairausvakuutusmaksun alaiseen palkkaan:

1. Maksajan ilmoittamat tulolajitiedot, joissa on tieto

 • Vakuuttamistiedon tyyppi ”Sairausvakuutusmaksujen alainen = Ei”
 • Vakuuttamistiedon tyyppi ”Sosiaalivakuutusmaksujen alainen = Ei”
 • Perusteeton etu = Kyllä
 • Takaisinperintä = Kyllä (Takaisinperintä ei vaikuta/vähennä alkuperäisen palkanmaksukauden sairausvakuutuksenalaisten palkkojen määrään)

Työnantajan sairausvakuutusmaksun alaiseen palkkaan ei lasketa myöskään niitä tulolajeja (merkitty tähdellä *), joissa on oletusarvona "ei työnantajan sairausvakuutusmaksun alainen". Tulolajit lasketaan kuitenkin mukaan, jos

 • ilmoituksella on tieto Vakuuttamistiedon tyyppi "Sosiaalivakuutusmaksujen alainen = Kyllä" tai
 • "Sairausvakuutusmaksujen alainen = Kyllä"

2. Tulonsaajakohtaiset tiedot, joissa on tieto 

 • ”Ei vakuuttamisvelvollisuutta (eläke-, sairaus, työttömyys- eikä työtapaturma- ja ammattivakuutus)"
 • ”Ei vakuuttamisvelvollisuutta (sairausvakuutus)”
 • "Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (eläke-, sairaus-, työttömyys- eikä työtapaturma-ja ammattitautivakuutus)"
 • "Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (sairausvakuuttaminen)"
 • "Toimii sijaismaksajana = Kyllä" tai "Maksettu palkkaturvana = Kyllä"

3. Seuraavat tiedot

 • jos Maksajan tyyppi = "Erityisjärjestö"
 • jos Maksajan tyyppi = " Ulkomainen työnantaja"
 • jos saaja on muu kuin luonnollinen henkilö tai elinkeinonharjoittaja
 • Ravintoetua (334), jos tulolajille on annettu tieto Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa = kyllä

4. Jos Vakuutuspalkka-tulolajiin liittyy tieto

 • Kuuden kuukauden sääntö soveltuu = Ei tai kuuden kuukauden sääntöä ei ole ollenkaan ilmoitettu vakuutuspalkalle (kyseessä on esimerkiksi yleisesti verovelvollinen), vakuutuspalkka-tulolajia ei lasketa mukaan.
 • Kuuden kuukauden sääntö soveltuu = Kyllä, vain vakuutuspalkka on työnantajan sairausvakuutusmaksun peruste. Muita tulolajitietoja ei tällaisessa tapauksessa huomioida

5. Jos on ilmoitettu

 • Rajoitetusti verovelvollinen = Kyllä sekä Vakuutuspalkka ja ilmoitettu lähdeveroa (404) tai ei ilmoitettu lähdeveroa (404) tai ennakonpidätystä (402) lainkaan, lasketaan sairausvakuutusmaksun alaiseksi palkaksi Vakuutuspalkka (352).
 • Rajoitetusti verovelvollinen = Kyllä sekä Vakuutuspalkkaa (352), ja lisäksi ilmoitettu muita palkan tulolajeja ja ennakonpidätystä, Vakuutuspalkkaa ei lasketa sairausvakuutusmaksun alaiseksi palkaksi.
  • Sairausvakuutusmaksun alaiseksi palkaksi lasketaan tällaisessa tapauksessa vain muut palkan tulolajit.