Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Miten Verohallinto laskee palkkojen ja työnantajasuoritusten yhteismäärät?

Palkat ja muut suoritukset sekä niistä toimitetut ennakonpidätykset ja perityt lähdeverot ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella.

Kun työnantaja tai muu maksaja on ilmoittanut maksetut palkat ja niistä pidätetyt verot, Verohallinto laskee yhteen ne tiedot, joiden perusteella verokaudelle kuuluvat työnantajavelvoitteet muodostuvat. Työnantajasuoritusten verokausi on joko kalenterikuukausi tai neljännesvuosi.

Tällä sivulla kuvataan säännöt, joiden mukaan laskemme yhteismäärät palkoista ja muista suorituksista sekä niistä toimitetuista ennakonpidätyksistä ja lähdeveroista. Laskentasäännöistä käy ilmi, mitkä tiedot otamme huomioon. Säännöt koskevat niitä suorituksia, jotka on maksettu vuonna 2022 tai myöhemmin.

Verohallinto muodostaa ensimmäisen kerran palkkojen ja muiden suoritusten sekä niistä toimitettujen ennakonpidätysten ja perittyjen lähdeverojen yhteismäärät verokautta seuraavan kuukauden 6. päivä tai sitä seuraavana arkipäivänä. Sen jälkeen annetuista uusista ja korjatuista tiedoista muodostetaan yhteismäärät samana arkipäivänä, jos ilmoitukset on annettu viimeistään kello 16.00. Muina kuin arkipäivinä annetuista tiedoista muodostetaan yhteismäärät seuraavana arkipäivänä.

OmaVerossa tiedot näkyvät aina yhteismäärien muodostamista seuraavana arkipäivänä. Jos ilmoitus jää Verohallinnossa selvitettäväksi, yhteismäärät muodostetaan sen jälkeen, kun ilmoitus on käsitelty. Jos ilmoitus jää käsiteltäväksi, tieto siitä näkyy OmaVerossa.

Jos maksaja antaa palkkatietoja tulorekisteriin kello 16.00–18.00, samalle verokaudelle annetut tiedot voivat jakautua eri päiville yhteismääriä muodostettaessa.

Työnantajien ilmoittamien palkkojen ja työnantajasuoritusten laskentasäännöt

Palkkojen ja muiden suoritusten sekä ennakonpidätysten ja lähdeverojen yhteismäärät muodostetaan verokausikohtaisesti.

Saman maksajan ilmoituksista lasketaan yhteen ne tiedot, joissa suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä kuuluu laskettavaan verokauteen. Laskettavalla verokaudella tarkoitetaan sitä kalenterikuukautta tai neljännesvuotta, jonka aikana suoritus on maksettu. Samana maksajana pidetään maksajaa, joka käyttää tulorekisteri-ilmoituksissaan samaa yksilöivää tunnistetta.

Jos tulolajiin liittyy tieto "Takaisinperintä: Kyllä" ja alkuperäinen palkanmaksukausi kuuluu laskettavaan verokauteen, takaisin peritty suoritus vähennetään palkkojen ja muiden suoritusten yhteismäärästä.

Jos alkuperäinen maksupäivä on ilmoitettu takaisinperinnän lisätiedoissa, takaisinperintä kohdistuu sen päivän mukaiselle verokaudelle.

Esimerkki: Työnantaja antaa kesäkuussa takaisinperintäilmoituksen saman vuoden huhtikuussa maksetusta suorituksesta. Alkuperäinen maksupäivä on ilmoitettu, ja alkuperäinen palkanmaksukausi on 1.3–31.3.

Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksupäivä 5.6.20xx
Aikapalkka 1000,00 euroa
Takaisinperintä: Kyllä

Takaisinperinnän lisätiedot
Alkuperäinen palkanmaksupäivä 1.4.20xx
Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys 200,00
Alkuperäinen palkanmaksukausi 1.3 - 31.3.20xx

Verohallinto kohdistaa takaisinperinnän huhtikuulle eli alkuperäisen maksupäivän mukaiselle verokaudelle.

Jos alkuperäistä maksupäivää ei ole ilmoitettu, takaisinperintä kohdistuu alkuperäisen palkanmaksukauden viimeisen päivän mukaiselle verokaudelle.

Esimerkki: Työnantaja antaa kesäkuussa 20xx takaisinperintäilmoituksen saman vuoden huhtikuussa maksetusta suorituksesta. Alkuperäistä maksupäivää (1.4.) ei ole ilmoitettu.

Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksupäivä 5.6.20xx
Aikapalkka 1000,00 euroa
Takaisinperintä:Kyllä

Takaisinperinnän lisätiedot
Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys 200,00
Alkuperäinen palkanmaksukausi 1.3-31.3.20xx

Verohallinto kohdistaa takaisinperinnän maaliskuulle eli alkuperäisen palkanmaksukauden loppupäivän mukaiselle verokaudelle.

Seuraavat palkkatietoilmoituksen tulolajit lasketaan mukaan palkkojen ja muiden suoritusten yhteismäärään:

 • Palkka yhteissumma (101)
 • Aikapalkka (201)
 • Aloitepalkkio (202)
 • Bonuspalkka (203)
 • Etuusajalta maksettu täydennyspalkka (204)
 • Hätätyökorvaus (205)
 • Iltatyökorvaus (206)
 • Iltavuorolisä (207)
 • Irtisanomisajan korvaus (208)
 • Kilometrikorvaus (veronalainen) (209)
 • Kokouspalkkio (210)
 • Lauantaityökorvaus (211)
 • Lisätyökorvaus (212)
 • Lomaraha (213)
 • Luentopalkkio (214)
 • Luottamustoimipalkkio (215)
 • Muu maksettu lisä (216)
 • Odotusajan korvaus (217)
 • Olosuhdelisä (218)
 • Sairausajan osapalkka (219)
 • Provisiopalkka (220)
 • Sunnuntaityökorvaus (221)
 • Synteettinen optio (222)
 • Tulospalkkio (223)
 • Työaikapankin rahakorvaus (224)
 • Työajantasauskorvaus (225)
 • Työsuhteeseen perustuva osakeanti (226)
 • Urakkapalkka (227)
 • Vahingonkorvaus päättämis- ja lomautustilanteissa (229)
 • Varallaolokorvaus (230)
 • Vapaaehtoinen korvaus päättämistilanteessa (231)
 • Viikkolepokorvaus (232)
 • Voittopalkkio (233)
 • Vuosilomakorvaus (234)
 • Ylityökorvaus (235)
 • Yötyökorvaus (236)
 • Yövuorolisä (237)
 • Muu säännöllinen lisä (238)
 • Vastikevapaan korvaus (239)
 • Asuntoetu (301)
 • Asuntolainan korkoetu (302)
 • Autoetu (304)
 • Hallintoelimen jäsenyydestä maksettu palkkio (308)
 • Henkilöstölle annettu rahalahja (310)
 • Henkilöstörahastosta nostettu rahasto-osuus ja ylijäämä (veronalainen 80 %) (309)
 • Käyttökorvaus ansiotuloa (313)
 • Käyttökorvaus pääomatuloa (314)
 • Muu henkilöstölle suunnattu veronalainen etu (315)
 • Muu veronalainen ansiotulo (316)
 • Muu luontoisetu (317)
 • Omaishoitajan palkkio (319)
 • Osakepalkkio (320)
 • Palkkio työsuhdekeksinnöstä (326)
 • Perhehoitajan palkkio (328)
 • Puhelinetu (330)
 • Pääomatuloa oleva suoritus (esim. palkkasaatavan korko ja takausprovisio) (332)
 • Ravintoetu (334)
 • Työkorvaukset (336)
 • Työnantajakohtaisen sairauskassan maksama täydennyspäiväraha (337)
 • Työnantajan maksama eläke (338)
 • Työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä (palkka) (339)
 • Työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä (työkorvaus) (340)
 • Työsuhdematkalipun palkaksi katsottu osuus (342)
 • Työsuhdeoptio (343)
 • Urheilijarahastosta maksettu palkka (351)
 • Vakuutuspalkka (352)
 • Yksityisen hoidon tuen kuntalisä (354)
 • Yksityisen hoidon tuki (palkka) (355)
 • Yksityisen hoidon tuki (työkorvaus) (356)
 • Perusteeton etu (359)
 • Työsuhdeoptio, jonka merkintähinta on luovutusajankohtana alhaisempi kuin markkinahinta (361)
 • Polkupyöräedun palkaksi katsottu osuus (364)
 • Ehdollinen osakepalkkio (365)
 • Tekijänoikeuskorvaus ansiotuloa (366)
 • Rahana maksettu osakepalkkio (367)
 • Rahana maksettu työsuhdeoptio (368)

Seuraavat palkkatietoilmoituksen 400-sarjan tulolajit vähennetään palkkojen ja muiden suoritusten yhteismäärästä:

 • Autoedusta peritty korvaus (401)
 • Muista luontoiseduista peritty korvaus (407)

Rajoitetusti verovelvolliset yhteisöt: palkkojen ja muiden suoritusten yhteismäärään laskettavat tiedot

 • työkorvaus (336)
 • käyttökorvaus ansiotuloa (313)
 • perhehoitajan palkkio (328).

Seuraavissa tilanteissa kaikkia tietoja ei lasketa mukaan palkkojen ja muiden suoritusten yhteismäärään:

 1. Maksaja on ilmoittanut tiedon "Takaisinperintä: Kyllä" ja takaisinperittyyn määrään kohdistuvaa ennakonpidätystä tai lähdeveroa (nettoperintä). Tulonsaaja on kuitenkin maksanut suorituksen takaisin liian myöhään, eli alkuperäistä maksupäivää seuraavan vuoden 30.4. jälkeen. Tällaisessa tilanteessa takaisin perittyä määrää ei vähennetä verokauden palkkojen ja muiden suoritusten yhteismäärästä. Verohallinto ottaa yhteyttä maksajaan, koska annettua ilmoitusta pitää korjata.
 2. Vakuutuspalkka-tulolajiin liittyy tieto
  • "Kuuden kuukauden sääntö soveltuu: Kyllä". Vain vakuutuspalkka lasketaan palkkojen ja muiden suoritusten yhteismäärään, muita tulolajeja ei huomioida.
   • Jos vakuutuspalkkaa ei ole ilmoitettu ja muun tulolajin yhteydessä on ilmoitettu "Kuuden kuukauden sääntö soveltuu: Kyllä", lasketaan yhteismäärään tulolaji Palkka yhteissumma (101) tai muu ilmoitettu tulolajitieto.
  • "Kuuden kuukauden sääntö soveltuu: Ei", tai kuuden kuukauden sääntöä ei ole ilmoitettu, Vakuutuspalkka-tulolajia ei lasketa yhteismäärään.
 3. Ilmoitukseen liittyy seuraavia tietoja: 
  • Maksajan tyyppi: Kansainvälinen erityisjärjestö
  • Tulonsaajan lisätiedon tyyppi: Rajakunnassa työskentelevä henkilö, Ulkomailla asuva vuokratyöntekijä tai Tulonsaaja on oleskellut Suomessa enintään 183 päivää verosopimuksessa tarkoitettuna ajanjaksona tai Diplomaattisen edustuston maksamaa palkkaa saava henkilö tai EPPO-lain mukaista vakuutuspalkkaa saava henkilö.
  • Ravintoetu (334), jos tulolajiin on liitetty tieto Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa: Kyllä.

Huomaa, että jos saaja on yleisesti verovelvollinen osakeyhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö, nämä saajan suoritukset ja ennakonpidätykset lasketaan yhteen omalle tililleen "Ennakonpidätys työ- ja käyttökorvauksesta yhteisölle" (näkyy OmaVerossa):

 • työkorvaus (336)
 • käyttökorvaus ansiotuloa (313)
 • perhehoitajan palkkio (328) ja
 • ennakonpidätys (402).

Ennakonpidätyksen yhteismäärän laskentasäännöt

Saman maksajan ilmoituksista lasketaan yhteen ne tiedot, joissa Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä kuuluu laskettavaan verokauteen. Laskettavalla verokaudella tarkoitetaan sitä kalenterikuukautta tai neljännesvuotta, jonka aikana suoritus on maksettu. Samana maksajana pidetään maksajaa, joka käyttää tulorekisteri-ilmoituksissaan samaa yksilöivää tunnistetta.

Palkkatietoilmoituksen tulolajeista yhteismäärään lasketaan Ennakonpidätys (402).

Jos saaja on osakeyhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö, tietoja ei lasketa ennakonpidätyksen yhteismäärään. Ilmoitetut ennakonpidätykset lasketaan yhteen omalle tililleen Ennakonpidätys työ- ja käyttökorvauksesta yhteisölle (näkyy OmaVerossa).

Ennakonpidätyksen yhteismäärästä vähennetään takaisinperintäilmoituksella ilmoitettu takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys, jos se kohdistuu laskettavaan verokauteen ja takaisinmaksupäivä on viimeistään verokautta seuraavan vuoden 30.4.

Jos maksaja on ilmoittanut takaisinperinnän lisätiedoissa suorituksen alkuperäisen maksupäivän, ennakonpidätyksen osuus vähennetään maksupäivän mukaiselta verokaudelta. Jos alkuperäistä maksupäivää ei ole ilmoitettu, ennakonpidätyksen osuus vähennetään alkuperäisen maksujakson loppupäivän mukaiselta verokaudelta.  

Jos maksaja on ilmoittanut palkkatietoilmoitukselle takaisinperintään kohdistuvaa ennakonpidätystä ja takaisinmaksupäivä on myöhempi kuin alkuperäistä maksuvuotta seuraavan verovuoden 30.4, ennakonpidätystä ei vähennetä.

Lähdeveron yhteismäärän laskentasäännöt

Saman maksajan ilmoituksista lasketaan yhteen ne tiedot, joissa Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä kuuluu laskettavaan verokauteen. Laskettavalla verokaudella tarkoitetaan sitä kalenterikuukautta tai verokautta, jonka aikana suoritus on maksettu. Samana maksajana pidetään maksajaa, joka käyttää tulorekisteri-ilmoituksissaan samaa yksilöivää tunnistetta.

Lähdeveroa (404) ei lasketa lähdeveron yhteismäärään, jos tulorekisteriin on ilmoitettu tulolaji Rajoitetusti verovelvolliselle maksettu rojalti (362) ja lisäksi on ilmoitettu Lähdeveroa (404). Sen sijaan tiedot lasketaan yhteen tilille Lähdevero rojalteista (rajoitetusti verovelvollisilta).

Yhteismäärään lasketaan ne tiedot, joissa saaja on osakeyhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö ja maksaja on ilmoittanut työkorvausta (336), käyttökorvausta (313) tai perhehoitajan palkkiota (328) sekä lähdeveroa (404).

Seuraavat palkkatietoilmoituksen tulolajit lasketaan yhteismäärään:

 • Lähdevero (404)
 • Työntekijän sairausvakuutusmaksu (412)

Seuraavat tiedot vähennetään yhteismäärästä:

Takaisinperittyyn määrään kohdistuva lähdevero, kun takaisinmaksupäivä on viimeistään verokautta seuraavan vuoden 30.4.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024