Miten Verohallinto laskee palkkojen ja työnantajasuoritusten yhteismäärät?

Palkat ja muut suoritukset sekä niistä toimitetut ennakonpidätykset ja perityt lähdeverot ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella.

Kun työnantaja tai muu maksaja on ilmoittanut maksetut palkat ja niistä pidätetyt verot, Verohallinto laskee yhteen ne tiedot, jotka muodostavat verokaudelle kuuluvat työnantajavelvoitteet.

Tällä sivulla kuvataan säännöt, joiden mukaan laskemme yhteismäärät palkoista ja muista suorituksista sekä niistä toimitetuista ennakonpidätyksistä ja lähdeveroista. Laskentasäännöistä käy ilmi, mitkä tiedot otamme huomioon. Säännöt koskevat vuoden 2020 alusta lähtien maksettujen suoritusten laskentaa.

Muodostamme palkkojen ja verojen yhteismäärät verokautta seuraavan kuun 6. päivä tai sitä seuraavana arkipäivänä. Tiedot näkyvät OmaVerossa aina yhteismäärien muodostamista seuraavana arkipäivänä.

Työnantajien ilmoittamien palkkojen ja työnantajasuoritusten laskentasäännöt

Palkkojen ja muiden suoritusten sekä ennakonpidätysten ja lähdeverojen yhteismäärät muodostetaan verokausikohtaisesti.

Saman maksajan ilmoituksista lasketaan yhteen ne tiedot, joissa Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä (PaymentDate) kuuluu laskettavaan verokauteen. Samana maksajana pidetään maksajaa, joka käyttää tulorekisteri-ilmoituksissaan samaa yksilöivää tunnistetta.

Jos tulolajiin liittyy tieto Takaisinperintä: Kyllä ja alkuperäinen palkanmaksukausi kuuluu laskettavaan verokauteen, takaisin peritty suoritus vähennetään palkkojen ja muiden suoritusten yhteismäärästä.

 • Jos alkuperäinen maksupäivä on ilmoitettu takaisinperinnän lisätiedoissa, takaisinperintä kohdistuu sen päivän mukaiselle verokaudelle.
 • Jos alkuperäistä maksupäivää ei ole ilmoitettu, takaisinperintä kohdistuu alkuperäisen palkanmaksukauden viimeisen päivän mukaiselle verokaudelle.

Seuraavat palkkatietoilmoituksen tulolajit lasketaan mukaan palkkojen ja muiden suoritusten yhteismäärään:

Taulukossa on sarakkeittain 100-, 200- ja 300-sarjan tulolajit.
100-sarjan tulolajit 200-sarjan tulolajit 300-sarjan tulolajit
 • Palkka yhteissumma (101)
 • Aikapalkka (201)
 • Aloitepalkkio (202)
 • Bonuspalkka (203)
 • Etuusajalta maksettu täydennyspalkka (204)
 • Hätätyökorvaus (205)
 • Iltatyökorvaus (206)
 • Iltavuorolisä (207)
 • Irtisanomisajan korvaus (208)
 • Kilometrikorvaus (veronalainen) (209)
 • Kokouspalkkio (210)
 • Lauantaityökorvaus (211)
 • Lisätyökorvaus (212)
 • Lomaraha (213)
 • Luentopalkkio (214)
 • Luottamustoimipalkkio (215)
 • Muu maksettu lisä (216)
 • Odotusajan korvaus (217)
 • Olosuhdelisä (218)
 • Provisiopalkka (220)
 • Sairausajan osapalkka (219)
 • Sunnuntaityökorvaus (221)
 • Synteettinen optio (222)
 • Tulospalkkio (223)
 • Työaikapankin rahakorvaus (224)
 • Työajantasauskorvaus (225)
 • Työsuhteeseen perustuva osakeanti (226)
 • Urakkapalkka (227)
 • Vahingonkorvaus päättämis- ja lomautustilanteissa (229)
 • Varallaolokorvaus (230)
 • Vapaaehtoinen korvaus päättämistilanteessa (231)
 • Viikkolepokorvaus (232)
 • Voittopalkkio (233)
 • Vuosilomakorvaus (234)
 • Ylityökorvaus (235)
 • Yötyökorvaus (236)
 • Yövuorolisä (237)
 • Muu säännöllinen lisä (238)
 • Vastikevapaan korvaus (239)
 • Asuntoetu (301)
 • Asuntolainan korkoetu (302)
 • Autoetu (304)
 • Hallintoelimen jäsenyydestä maksettu palkkio (308)
 • Henkilöstölle annettu rahalahja (310)
 • Henkilöstörahastosta nostettu rahasto-osuus ja ylijäämä (veronalainen 80 %)(309)
 • Käyttökorvaus ansiotuloa (313)
 • Käyttökorvaus pääomatuloa (314)
 • Muu henkilöstölle suunnattu veronalainen etu (315)
 • Muu veronalainen ansiotulo (316)
 • Muu luontoisetu (317)
 • Omaishoitajan palkkio (319)
 • Osakepalkkio (320)
 • Palkkio työsuhdekeksinnöstä (326)
 • Perhehoitajan palkkio (328)
 • Perusteeton etu (359)
 • Puhelinetu (330)
 • Pääomatuloa oleva suoritus (esim. palkkasaatavan korko ja takausprovisio) (332)
 • Ravintoetu (334)
 • Työkorvaukset (336)
 • Työnantajakohtaisen sairauskassan maksama täydennyspäiväraha (337)
 • Työnantajan maksama eläke (338)
 • Työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä (palkka) (339)
 • Työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä (työkorvaus) (340)
 • Työsuhdematkalipun palkaksi katsottu osuus (342)
 • Työsuhdeoptio (343)
 • Urheilijarahastosta maksettu palkka (351)
 • Vakuutuspalkka (352)
 • Yksityisen hoidon tuen kuntalisä (354)
 • Yksityisen hoidon tuki (palkka) (355)
 • Yksityisen hoidon tuki (työkorvaus) (356)
 • Polkupyöräedun palkaksi katsottu osuus (364)

Seuraavat palkkatietoilmoituksen 400-sarjan tulolajit vähennetään palkkojen ja muiden suoritusten yhteismäärästä:

 • Autoedusta peritty korvaus (401)
 • Luontoisedusta peritty korvaus (407)

Myös seuraavissa tilanteissa tiedot lasketaan mukaan palkkojen ja muiden suoritusten yhteismäärään:

 1. Saajaan liittyy tieto Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä, ja ilmoitetut tulolajit ovat Käyttökorvaus ansiotuloa (313) sekä Lähdevero (404) ja Ennakonpidätys (402). Huom: sääntö on voimassa 31.12.20 asti.
 2. Saajaan liittyy tieto Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä, ja ilmoitetut tulolajit ovat Käyttökorvaus ansiotuloa (313) sekä Lähdevero (404). Lisäksi on ilmoitettu Työskentelyvaltio. Huom: sääntö on voimassa 31.12.20 asti.
 3. Saajan yhtiömuoto on osakeyhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö, ja
  • tulorekisteriin on ilmoitettu Työkorvausta (336), Käyttökorvausta (313) tai Perhehoitajan palkkiota (328) sekä Lähdeveroa (404) tai lähdeveron määräksi on ilmoitettu 0
  • saajaan liittyy tieto Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä. Ilmoitetut tulolajit ovat Työkorvaus (336), Käyttökorvaus (313) tai Perhehoitajan palkkio (328), eikä veroa (402 tai 404) ole ilmoitettu lainkaan.

Seuraavissa tilanteissa tietoja ei lasketa mukaan palkkojen ja muiden suoritusten yhteismäärään:

 1. Saajan yhtiömuoto on osakeyhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö, ja
  • saaja ei ole rajoitetusti verovelvollinen. Ilmoitetut tiedot ovat Työkorvaus (336), Käyttökorvaus (313) tai Perhehoitajan palkkio (328), eikä veroa (402 tai 404) ole ilmoitettu lainkaan
  • ilmoitetut tiedot ovat Työkorvaus (336), Käyttökorvaus (313) tai Perhehoitajan palkkio (328) sekä Ennakonpidätys (402)
  • tulorekisteriin on ilmoitettu Ennakonpidätystä (402) tai ennakonpidätyksen määräksi on ilmoitettu 0 (402 = 0).
 2. Saajaan liittyy tieto Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä, ja maksaja on ilmoittanut ainoastaan Käyttökorvaus ansiotuloa (313) sekä Lähdeveroa (404). Huom: sääntö voimassa 31.12.20 asti.
 3. Maksaja on ilmoittanut tiedon Takaisinperintä: Kyllä mutta maksu on peritty takaisin liian myöhään eli alkuperäistä maksupäivää seuraavan vuoden 30.4. jälkeen. Silloin takaisin perittyä summaa ei vähennetä verokauden tiedoista.
 4. Vakuutuspalkka-tulolajiin liittyy tieto
  • Kuuden kuukauden sääntö soveltuu: Kyllä, vain vakuutuspalkka lasketaan yhteismäärään ja muita tulolajeja ei huomioida.
   • Jos vakuutuspalkkaa ei ole ilmoitettu ja muun tulolajin yhteydessä on ilmoitettu Kuuden kuukauden sääntö soveltuu: Kyllä, lasketaan yhteismäärään tulolaji Palkka yhteissumma (101) tai muu ilmoitettu tulolajitieto.
  • Kuuden kuukauden sääntö soveltuu: Ei, tai kuuden kuukauden sääntöä ei ole ilmoitettu, Vakuutuspalkka-tulolajia ei lasketa yhteismäärään.

Myöskään seuraavia tietoja ei lasketa yhteismäärään:

 • Maksajan tyyppi: Kansainvälinen erityisjärjestö
 • Tulonsaajan lisätiedon tyyppi: Rajakunnassa työskentelevä henkilö, Ulkomailla asuva vuokratyöntekijä tai Tulonsaaja on oleskellut Suomessa enintään 183 päivää verosopimuksessa tarkoitettuna ajanjaksona tai Diplomaattisen edustuston maksamaa palkkaa saava henkilö.
 • Ravintoetu (334), jos tulolajiin on liitetty tieto Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa: Kyllä.

Ennakonpidätyksen yhteismäärän laskentasäännöt

Saman maksajan ilmoituksista lasketaan yhteen ne tiedot, joissa Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä (PaymentDate) kuuluu laskettavaan verokauteen. Samana maksajana pidetään maksajaa, joka käyttää tulorekisteri-ilmoituksissaan samaa yksilöivää tunnistetta.

Jos tulorekisteriin ilmoitettujen tietojen saajan yhtiömuoto on osakeyhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö, tietoja ei lasketa ennakonpidätyksen yhteismäärään.

Palkkatietoilmoituksen tulolajeista yhteismäärään lasketaan Ennakonpidätys (402).

Ennakonpidätyksen yhteismäärästä vähennetään Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys, jos se liittyy laskettavaan verokauteen ja takaisinmaksupäivä on viimeistään verokautta seuraavan vuoden 30.4.

Lähdeveron yhteismäärän laskentasäännöt

Saman maksajan ilmoituksista lasketaan yhteen ne tiedot, joissa Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä (PaymentDate) kuuluu laskettavaan verokauteen. Samana maksajana pidetään maksajaa, joka käyttää tulorekisteri-ilmoituksissaan samaa yksilöivää tunnistetta.

Lähdeveroa (404) ei lasketa lähdeveron yhteismäärään, jos tulorekisteriin on ilmoitettu tulolaji Rajoitetusti verovelvolliselle maksettu rojalti (362) ja ilmoitettu Lähdeveroa (404)

Lähdeveroa (404) ei lasketa lähdeveron yhteismäärään, jos saajaan liittyy tieto Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä ja tulorekisteriin on ilmoitettu Käyttökorvaus ansiotuloa (313) sekä Lähdeveroa (404). Huom: sääntö voimassa 31.12.20 asti.

Lähdevero (404) lasketaan yhteismäärään, jos saajaan liittyy tieto Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä ja maksaja on ilmoittanut Käyttökorvaus ansiotuloa (313) sekä Lähdeveroa (404) ja Ennakonpidätystä (402). Huom: sääntö voimassa 31.12.20 asti.

Yhteismäärään lasketaan ne tiedot, joissa saajan yhtiömuoto on osakeyhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö ja maksaja on ilmoittanut Työkorvausta (336), Käyttökorvausta (313) tai Perhehoitajan palkkiota (328) sekä Lähdeveroa (404).

Seuraavat palkkatietoilmoituksen tulolajit lasketaan yhteismäärään:

 • Lähdevero (404)
 • Työntekijän sairausvakuutusmaksu (412)

Seuraavat tiedot vähennetään yhteismäärästä:

Takaisinperittyyn määrään kohdistuva lähdevero, kun takaisinmaksupäivä on viimeistään verokautta seuraavan vuoden 30.4.