Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Miten Verohallinto laskee eläkkeiden ja etuuksien yhteismäärät?

Eläkkeet ja etuudet sekä niiden ennakonpidätykset ja lähdeverot ilmoitetaan tulorekisteriin etuustietoilmoituksella.

Kun etuuden maksaja on ilmoittanut maksetut etuudet ja niistä pidätetyt verot, Verohallinto laskee yhteen ne tiedot, joiden perusteella verokaudelle kuuluvat ennakonpidätys- ja lähdeverovelvoitteet muodostuvat.

Tällä sivulla kuvataan säännöt, joiden mukaan laskemme yhteismäärät eläkkeistä ja etuuksista sekä niistä toimitetuista ennakonpidätyksistä ja lähdeveroista. Laskentasäännöistä käy ilmi, mitkä tiedot otamme huomioon. Säännöt koskevat niitä suorituksia, jotka on maksettu vuonna 2021 tai myöhemmin.

Etuuksien ja verojen yhteismäärät muodostuvat verokautta seuraavan kuun 6. päivä tai sitä seuraavana arkipäivänä. Tiedot näkyvät OmaVerossa aina yhteismäärien muodostamista seuraavana arkipäivänä.

Maksajien ilmoittamien eläkkeiden ja etuuksien laskentasäännöt

Eläkkeiden ja etuuksien sekä ennakonpidätysten ja lähdeverojen yhteismäärät muodostetaan verokausikohtaisesti.

Saman maksajan ilmoituksista lasketaan yhteen ne tiedot, joissa suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä kuuluu laskettavaan verokauteen. Laskettavalla verokaudella tarkoitetaan sitä kalenterikuukautta, jonka aikana suoritus on maksettu. Samana maksajana pidetään maksajaa, joka käyttää tulorekisteri-ilmoituksissaan samaa yksilöivää tunnistetta.

Jos tulolajiin liittyy tieto "Takaisinperintä: Kyllä", takaisin peritty suoritus ja siihen kohdistuva ennakonpidätys tai lähdevero vähennetään seuraavasti:

 • Jos alkuperäinen maksupäivä on ilmoitettu takaisinperinnän lisätiedoissa, takaisinperintä kohdistuu sen päivän mukaiselle verokaudelle.
 • Jos alkuperäistä maksupäivää ei ole ilmoitettu, takaisinperintä kohdistuu sille verokaudelle, johon alkuperäisen ansaintakauden viimeinen päivä kuuluu.

Jos tulolajiin liittyy tieto "Oma-aloitteinen palautus: Kyllä", oma-aloitteinen palautus ja siihen kohdistuva ennakonpidätys tai lähdevero vähennetään seuraavasti:

 • Jos alkuperäinen maksupäivä on ilmoitettu oma-aloitteisen palautuksen lisätiedoissa, oma-aloitteinen palautus kohdistuu sen päivän mukaiselle verokaudelle
 • Jos alkuperäistä maksupäivää ei ole ilmoitettu, oma-aloitteinen palautus kohdistuu sille verokaudelle, johon alkuperäisen ansaintakauden viimeinen päivä kuuluu.

Seuraavat etuustietoilmoituksen tulolajit lasketaan mukaan eläkkeiden ja etuuksien yhteismäärään:

Veronalaisten eläkkeiden ja etuuksien tulolajit
Tulolajit 1001 - 1432

1001 Vanhempainraha (ennen 1.8.2022)
1002 Erityisäitiysraha (ennen 1.8.2022)
1003 Isyysraha (ennen 1.8.2022)
1004 Äitiysraha (ennen 1.8.2022)
1005 Osittainen vanhempainraha (ennen 1.8.2022)
1006 Kotihoidon tuen hoitoraha
1007 Kotihoidon tuen hoitolisä
1008 Kotihoidon tuen kuntalisä
1009 Joustava hoitoraha
1010 Osittainen hoitoraha
1011 Yksityisen hoidon tuen hoitoraha vanhemmalle
1012 Yksityisen hoidon tuen hoitolisä vanhemmalle
1013 Yksityisen hoidon tuen kuntalisä vanhemmalle
1015 Työmarkkinatuki
1016 Lapsikorotus (työttömyysturvalaki)
1017 Korotusosa (työmarkkinatuki tai peruspäiväraha)
1020 Peruspäiväraha
1022 Vuorottelukorvaus (Kela)
1025 Opintoraha (opintotukilaki)
1026 Takuueläke
1029 Lesken jatkoeläkkeen perusmäärä (kansaneläkelaki)
1030 Lapseneläkkeen täydennysmäärä (kansaneläkelaki)
1031 Lesken alkueläke (kansaneläkelaki)
1032 Lapseneläkkeen perusmäärä (kansaneläkelaki)
1033 Työkyvyttömyyseläke (kansaneläkelaki)
1034 Vanhuuseläke (kansaneläkelaki)
1035 Kuntoutustuki (kansaneläkelaki)
1040 Eläketuki
1043 Kuntoutusraha (kuntoutuslaki)
1044 Eläkkeensaajan kuntoutusraha (kuntoutuslaki)
1045 Osakuntoutusraha (kuntoutuslaki)
1046 Harkinnanvarainen kuntoutusavustus (kuntoutuslaki)
1047 Nuoren kuntoutusraha (kuntoutuslaki)
1048 Päiväraha ansionmenetyksestä (Kela)
1049 Osasairauspäiväraha (sairausvakuutuslaki)
1050 Sairauspäiväraha (sairausvakuutuslaki)
1051 YEL-päiväraha (sairausvakuutuslaki)
1052 Erityishoitoraha (sairausvakuutuslaki)
1053 Tartuntatautipäiväraha (sairausvakuutuslaki)
1054 Ansiopäivärahan perusosa
1055 Ansiopäivärahan korotettu ansio-osa
1056 Ansiopäivärahan lapsikorotus
1058 Liikkuvuusavustus (työttömyysturvalaki)
1059 Vuorottelukorvaus (työttömyyskassat)
1060 Työttömyyskorvaus (vapaaehtoinen vakuutus)
1061 Tilapäisen työkyvyttömyyden tai sairausloman perusteella maksettava korvaus (vapaaehtoinen vakuutus)
1062 Eläke (yksityishenkilön ottama vapaaehtoinen yksilöllinen eläkevakuutus)
1063 Eläke (työnantajan ottama vapaaehtoinen yksilöllinen eläkevakuutus)
1064 Vanhuuseläke (ryhmäeläkevakuutus)
1065 Takaisinostosumma (yksityishenkilön ottama vapaaehtoinen yksilöllinen eläkevakuutus)
1067 Takaisinostosumma (työnantajan ottama vapaaehtoinen yksilöllinen eläkevakuutus)
1069 Työkyvyttömyyskorvaus (ryhmäeläkevakuutus)* vain jos veronalaisuustieto on Ansiotuloa
1070 Työkyvyttömyyspäiväraha (ryhmäeläkevakuutus)
1077 Perhe-eläke (lakisääteinen työeläkevakuutus)
1078 Työkyvyttömyyseläke (lakisääteinen työeläkevakuutus)
1079 Osatyökyvyttömyyseläke (lakisääteinen työeläkevakuutus)
1080 Osittainen varhennettu vanhuuseläke (lakisääteinen työeläkevakuutus)
1081 Vanhuuseläke (lakisääteinen työeläkevakuutus)
1082 Varhennettu vanhuuseläke (lakisääteinen työeläkevakuutus)
1083 Sopeutumiseläke (laki kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta)
1084 Sopeutumisraha (laki kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta)
1085 Edustajaeläke (laki kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta)
1086 Työuraeläke (lakisääteinen työeläkevakuutus)
1087 Osa-aikaeläke (lakisääteinen työeläkevakuutus)
1088 Vanhuuseläke (ulkomaan edustustojen työntekijöiden ylimääräiset eläkkeet)
1089 Ulkomaanedustuksen virkamiehen puolisolle maksettava erityiskorvaus
1091 Ylimääräinen urheilijaeläke
1092 Valtioneuvoston jäsenen eläke
1094 Kuntoutusraha (lakisääteinen työeläkevakuutus)
1095 Kuntoutustuki (lakisääteinen työeläkevakuutus)
1096 Kuntoutusavustus (lakisääteinen työeläkevakuutus)
1097 Kuntoutuskorotus (lakisääteinen työeläkevakuutus)
1098 Osakuntoutusavustus (lakisääteinen työeläkevakuutus)
1099 Osakuntoutusraha (lakisääteinen työeläkevakuutus)
1100 Osakuntoutustuki (lakisääteinen työelävakuutus)
1104 Aikuiskoulutustuki
1105 Perhe-eläke (vapaaehtoinen työeläkevakuutus)
1106 Työkyvyttömyyseläke (vapaaehtoinen työeläkevakuutus)
1107 Osatyökyvyttömyyseläke (vapaaehtoinen työeläkevakuutus)
1108 Vanhuuseläke (vapaaehtoinen työeläkevakuutus)
1109 Osavanhuuseläke (vapaaehtoinen työeläkevakuutus)
1110 Varhennettu vanhuuseläke (vapaaehtoinen työeläkevakuutus)
1111 Varhaiseläke (vapaaehtoinen työeläkevakuutus)
1112 Osa-aikaeläke (ryhmäeläkevakuutus)
1113 Työttömyyseläke (eläkekassat ja -säätiöt)
1114 Kuntoutustuki (vapaaehtoinen työeläkevakuutus)
1115 Osakuntoutustuki (vapaaehtoinen työeläkevakuutus)
1116 Sairausavustus tai -raha (eläkekassat ja -säätiöt)
1121 Mela-sairauspäiväraha (laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille)
1124 Tapaturmaeläke (työtapaturmavakuutus)
1125 Korvaus palkan menetyksestä fysikaalisen hoidon ajalta (työtapaturmavakuutus)
1126 Korvaus palkan menetyksestä tutkimusajalta (työtapaturmavakuutus)
1130 Päiväraha (työtapaturmavakuutus)
1131 Kuntoutusraha (työtapaturmavakuutus)
1134 Ansionmenetyskorvaus omaiselle sopeutumisvalmennuksesta (työtapaturmavakuutus)
1136 Elatuksenmenetyskorvaus (rikosvahinkolaki)
1137 Ansionmenetyskorvaus surmansa saaneen läheiselle (rikosvahinkolaki)
1138 Elatuksenmenetyskorvaus (laki valtion vahingonkorvaustoiminnasta)
1139 Ansionmenetyskorvaus läheiselle (laki valtion vahingonkorvaustoiminnasta)
1140 Elatuksenmenetyskorvaus (riistavahinkolaki)
1141 Ansionmenetyskorvaus (rikosvahinkolaki)
1145 Ansionmenetyskorvaus (laki valtion vahingonkorvaustoiminnasta)
1149 Ansionmenetyskorvaus (riistavahinkolaki)
1152 Ansionmenetyskorvaus vahingon kärsineen läheiselle (rikosvahinkolaki)
1153 Ansionmenetyskorvaus (laki syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta)
1154 Hyvitys elatuksen vähentymisestä (laki syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta)
1163 Ansionmenetyskorvaus (raideliikennevahingot)
1168 Korvaus palkan menetyksestä fysikaalisen hoidon ajalta (sotilassairaudet ja -tapaturmat)
1169 Korvaus palkan menetyksestä tutkimusajalta (sotilassairaudet ja -tapaturmat)
1173 Päiväraha (sotilassairaudet ja -tapaturmat)
1174 Tapaturmaeläke (sotilassairaudet ja -tapaturmat)
1175 Kuntoutusraha (sotilassairaudet ja -tapaturmat)
1177 Ansionmenetyskorvaus (sotilassairaudet ja -tapaturmat)
1179 Perhe-eläke (sotilassairaudet ja -tapaturmat)
1182 Perhe-eläke (liikennevakuutus)
1183 Työkyvyttömyyseläke (liikennevakuutus)
1184 Ansionmenetyskorvaus (liikennevakuutus)
1185 Korvaus ansiotulojen myöhentymisestä (liikennevakuutus)
1186 Ansionmenetyskorvaus läheiselle (liikennevakuutus)
1187 Ansionmenetyskorvaus kuntoutusajalta (liikennevakuutus)
1194 Ansionmenetyskorvaus (matkavakuutus)
1199 Ansionmenetyskorvaus (yksityistapaturmavakuutus)
1203 Ansionmenetyskorvaus (sairauskuluvakuutus)
1207 Ansionmenetyskorvaus ohimenevästä työkyvyttömyydestä (vastuuvakuutus)
1208 Ansionmenetyskorvaus pysyvästä työkyvyttömyydestä (vastuuvakuutus)
1209 Ansionmenetyskorvaus läheiselle (vastuuvakuutus)
1210 Ansionmenetyskorvaus saattajalle (vastuuvakuutus)
1211 Korvaus ansiotulojen myöhentymisestä (vastuuvakuutus)
1212 Elatuksenmenetyskorvaus (vastuuvakuutus)
1217 Pelastusopistossa koulutettavan korvaus (pelastuslaki)
1218 Starttiraha (laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta)
1219 Reserviläispalkka
1220 Täydennyspalveluspalkka (siviilipalveluslaki)
1221 Perhe-eläke (potilasvakuutus)
1222 Työkyvyttömyyseläke (potilasvakuutus)
1223 Ansionmenetyskorvaus (potilasvakuutus)
1224 Korvaus ansiotulojen myöhentymisestä (potilasvakuutus)
1225 Ansionmenetyskorvaus läheiselle (potilasvakuutus)
1226 Ansionmenetyskorvaus kuntoutusajalta (potilasvakuutus)
1232 Kotihoidon tuen perusosa (Ahvenanmaan maakunta)
1233 Korotettu kotihoidon tuki (Ahvenanmaan maakunta)
1234 Kotihoidon tuen sisaruslisä (Ahvenanmaan maakunta)
1235 Kotihoidon tuen lisäosa (Ahvenanmaan maakunta)
1236 Kotihoidon tuki monikkoperheelle (Ahvenanmaan maakunta)
1237 Sisaruksen kotihoidon tuki (Ahvenanmaan maakunta)
1238 Osittainen kotihoidon tuki (Ahvenanmaan maakunta)
1239 Opintoraha (Ahvenanmaan maakunta)
1240 Aikuisopintoraha (Ahvenanmaan maakunta)
1241 Erityinen opintolisä (Ahvenanmaan maakunta)
1243 Opintorahan huoltajakorotus (Ahvenanmaan maakunta)
1244 Ansionmenetyskorvaus ohimenevästä työkyvyttömyydestä (lääkevahinkovakuutus)
1245 Työkyvyttömyyseläke (lääkevahinkovakuutus)
1246 Elatuksenmenetyskorvaus (lääkevahinkovakuutus)
1247 Ansionmenetyskorvaus läheiselle (lääkevahinkovakuutus)
1253 Ansionmenetyskorvaus saattajalle (lääkevahinkovakuutus)
1254 Korvaus ansiotulojen myöhentymisestä (lääkevahinkovakuutus)
1255 Perhe-eläke (suora lisäeläkejärjestely)
1256 Työkyvyttömyyseläke (suora lisäeläkejärjestely)
1257 Osatyökyvyttömyyseläke (suora lisäeläkejärjestely)
1258 Vanhuuseläke (suora lisäeläkejärjestely)
1259 Varhennettu vanhuuseläke (suora lisäeläkejärjestely)
1263 Liikkuvuusavustuksen lapsikorotus (Työttömyysturvalaki)
1264 Korotettu liikkuvuusavustus (työttömyysturvalaki)
1265 Työkyvyttömyyseläke (ryhmäeläkevakuutus)
1270 Perusteeton etu
1271 Perhe-eläke (yksityishenkilön ottama vapaaehtoinen yksilöllinen eläkevakuutus)
1272 Tapaturmaeläke (lakisääteinen ammattiurheilijaturva)
1273 Tapaturmaeläke (vapaaehtoinen urheiluvakuutus)
1280 Perhe-eläke (lakisääteinen ammattiurheilijaturva)
1281 Perhe-eläke (vapaaehtoinen urheiluvakuutus)
1290 Vauvaraha (kunnat)
1291 Opiskelija-avustus (kunnat)
1293 Osatyökyvyttömyyseläke (ryhmäeläkevakuutus)
1294 Kuntoutustuki (ryhmäeläkevakuutus)
1295 Osakuntoutustuki (ryhmäeläkevakuutus)
1296 Perhe-eläke (ryhmäeläkevakuutus)
1297 Työkyvyttömyyseläke (henkivakuutus)
1298 Ansionmenetyskorvaus surmansa saaneen läheiselle (liikennevakuutus)
1299 Maatalousyrittäjän luopumistuen perusmäärä
1300 Maatalousyrittäjän luopumistuen täydennysosa
1301 Maatalousyrittäjän luopumistuen lapsikorotus
1303 Osakuntoutuskorotus (lakisääteinen työeläkevakuutus)
1307 Kotihoidon tuki EU- tai ETA-maissa tai Sveitsissä asuvalle (Ahvenanmaan maakunta)
1308 Tuki erityisen terveyssyyn takia (Ahvenanmaan maakunta)
1309 Päiväraha (Ahvenanmaan maakunta)
1310 Työllistämistuki (Ahvenanmaan maakunta)
1311 Peruspäiväraha (Ahvenanmaan maakunta)
1312 Peruspäivärahan korotusosa (Ahvenanmaan maakunta)
1313 Peruspäivärahan lapsikorotus (Ahvenanmaan maakunta)
1314 Työmarkkinatuki (Ahvenanmaan maakunta)
1315 Ansiopäivärahan ansio-osa
1318 Perhe-eläke (laki valtion virkamiesten perhe-eläkkeistä ja hautausavuista)
1319 Ylimääräinen perhe-eläke (Puolustusvoimien entiset viran tai toimen haltijat)
1320 Ylimääräinen puhelunvälittäjäeläke
1321 Ylimääräinen TEL-vakuutetun eläke
1322 Perhe-eläke (valtion leski- ja orpokassa)
1323 Työkyvyttömyyseläke (ulkomaanedustustojen työntekijöiden ylimääräiset eläkkeet)
1324 Perhe-eläke (ulkomaanedustustojen työntekijöiden ylimääräiset eläkkeet)
1331 Työttömyyseläke (ryhmäeläkevakuutus)
1332 Päiväraha lapsen vakavan sairauden ajalta (vapaaehtoinen vakuutus)
1334 Ansionmenetyskorvaus (lainaturvavakuutus)
1336 Työkyvyttömyyseläke (yksityishenkilön ottama vapaaehtoinen yksilöllinen eläkevakuutus)
1338 Kuntoutustuki (suora lisäeläkejärjestely)
1339 Osakuntoutustuki (suora lisäeläkejärjestely)
1342 Osa-aikaeläke (vapaaehtoinen työeläkevakuutus)
1345 Koululaiseläkkeen perusmäärä
1346 Vanhuuseläke (Ahvenanmaan maakunta)
1347 Varhennettu vanhuuseläke (Ahvenanmaan maakunta)
1348 Osittainen varhennettu vanhuuseläke (Ahvenanmaan maakunta)
1349 Osa-aikaeläke (Ahvenanmaan maakunta)
1350 Työkyvyttömyyseläke (Ahvenanmaan maakunta)
1351 Osatyökyvyttömyyseläke (Ahvenanmaan maakunta)
1352 Kuntoutustuki (Ahvenanmaan maakunta)
1353 Osakuntoutustuki (Ahvenanmaan maakunta)
1354 Kuntoutusraha (Ahvenanmaan maakunta)
1355 Perhe-eläke (Ahvenanmaan maakunta)
1356 Vanhuuseläke maakuntapäivien ja maakunnan hallituksen jäsenelle (Ahvenanmaan maakunta)
1357 Aikaistettu vanhuuseläke maakuntapäivien ja maakunnan hallituksen jäsenelle (Ahvenanmaan maakunta)
1358 Varhennettu vanhuuseläke maakuntapäivien ja maakunnan hallituksen jäsenelle (Ahvenanmaan maakunta)
1359 Työkyvyttömyyseläke maakuntapäivien ja maakunnan hallituksen jäsenelle (Ahvenanmaan maakunta)
1360 Perhe-eläke maakuntapäivien ja maakunnan hallituksen jäsenelle (Ahvenanmaan maakunta)
1361 Sopeutumisraha (Ahvenanmaan maakunta)
1362 Korotusosa (työmarkkinatuki) (Ahvenanmaan maakunta)
1363 Lapsikorotus (työmarkkinatuki) (Ahvenanmaan maakunta)
1364 Virkamiehelle maksettava toistuva korvaus
1368 Ansionmenetyskorvaus läheiselle jatkuvana (laki valtion vahingonkorvaustoiminnasta)
1369 Ansionmenetyskorvaus jatkuvana (rikosvahinkolaki)
1370 Ansionmenetyskorvaus jatkuvana (laki valtion vahingonkorvaustoiminnasta)
1371 Ansionmenetyskorvaus jatkuvana (riistavahinkolaki)
1372 Eroavustus (vakuutuskassalaki)
1374 Lisäpäiväraha (vakuutuskassalaki)
1376 Perhe-eläke (työnantajan ottama vapaaehtoinen yksilöllinen eläkevakuutus)
1377 Työkyvyttömyyseläke (työnantajan ottama vapaaehtoinen yksilöllinen eläkevakuutus)
1378 Työttömyyseläke (yksityishenkilön ottama vapaaehtoinen yksilöllinen eläkevakuutus)
1379 Työttömyyseläke (työnantajan ottama vapaaehtoinen yksilöllinen eläkevakuutus)
1385 Vanhuuseläke (urheilijaeläkevakuutus)
1387 Säästösumman tappio (säästöhenkivakuutus)
1388 Takaisinostosumman tappio (säästöhenkivakuutus)
1390 Kuntoutuksen ajalta maksettava ansionmenetyskorvaus, kun yli vuosi vahinkotapahtumasta
1391 Ansionmenetyskorvaus surmansa saaneen läheiselle (vastuuvakuutus)
1392 Kertakorvaus (ryhmäeläkevakuutus)
1396 Vakuutussopimuksen tappio
1397 Määräaikaisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tappio
1398 Ansionmenetyskorvaus, kun vahingosta yli vuosi (liikennevakuutus)
1399 Korvaus ansiotulojen myöhentymisestä, kun vahingosta on yli vuosi (liikennevakuutus)
1400 Ansionmenetyskorvaus läheiselle, kun vahingosta on yli vuosi (liikennevakuutus)
1401 Ansionmenetyskorvaus surmansa saaneen läheiselle, kun vahingosta on yli vuosi
1404 Ansionmenetyskorvaus pysyvästä työkyvyttömyydestä, kun vahingosta on yli vuosi (vastuuvakuutus)
1407 Korvaus ansiotulojen myöhentymisestä, kun vahingosta on yli vuosi (vastuuvakuutus)
1408 Korvaus pääomatulon menetyksestä
1417 Työuraeläke (vapaaehtoinen työeläkevakuutus)
1418 Työuraeläke (suora lisäeläkejärjestely)
1419 Osittainen varhennettu vanhuuseläke (vapaaehtoinen työeläkevakuutus)
1420 Osittainen varhennettu vanhuuseläke (suora lisäeläkejärjestely)
1421 Kertamaksullisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tuotto
1422 Raskausraha
1423 Vanhempainraha
1424 Osittainen vanhempainraha
1425 Erityisraskausraha
1426 Muutosturvaraha
1427 Tapaturmaeläke (laki valtion henkilöstölle etätyöstä johtuvissa olosuhteissa sattuneiden tapaturmien korvaamisesta)
1428 Päiväraha (laki valtion henkilöstölle etätyöstä johtuvissa olosuhteissa sattuneiden tapaturmien korvaamisesta)
1429 Kuntoutusraha (laki valtion henkilöstölle etätyöstä johtuvissa olosuhteissa sattuneiden tapaturmien korvaamisesta)
1432 Korvaus palkan menetyksestä fysikaalisen hoidon ajalta (laki valtion henkilöstölle etätyöstä johtuvissa olosuhteissa)

Eläkkeet ja etuudet lasketaan yhteismäärään, jos tulolajin yhteydessä ei ole ilmoitettu Veronalaisuus-tietona kumpaakaan seuraavista:

 • verotonta
 • verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto
Täytä tähän taulukon kuvaus, esteettömyyttä silmälläpitäen, ei näy kuin ruudunlukijoille
Tulolajit 1028 - 1395

1028 Lesken jatkoeläkkeen täydennysmäärä (kansaneläkelaki)
1066 Henkivakuutuskorvaus (vapaaehtoinen yksilöllinen eläkevakuutus)
1068 Henkivakuutuskorvaus (ryhmäeläkevakuutus)
1071 Säästösumma (säästöhenkivakuutus)
1072 Takaisinostosumma (säästöhenkivakuutus)
1073 Henkivakuutuskorvaus (säästöhenkivakuutus)
1074 Kapitalisaatiosopimuksesta maksettu suoritus
1075 Henkivakuutuskorvaus (riskihenkivakuutus)
1090 Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke
1101 Taloudellinen tuki (julkisten alojen eläkelaki)
1118 Kuolemantapauskorvaus (kuolemanvaravakuutus)
1119 Muu eläke
1120 Muu etuus
1122 Perhe-eläke (työtapaturmavakuutus)
1123 Huoltoeläke (tapaturmavakuutuslaki)
1132 Elinkorko (työtapaturmavakuutus)
1164 Taloudellisen tuen perussumma (valtion virka- ja työehtosopimus)
1165 Taloudellisen tuen lapsikorotus (valtion virka- ja työehtosopimus)
1166 Taloudellisen tuen tapaturmakorotus (valtion virka- ja työehtosopimus)
1195 Kuolemantapauskorvaus (matkavakuutus)
1200 Kuolemantapauskorvaus (yksityistapaturmavakuutus)1204 Kuolemantapauskorvaus (sairauskuluvakuutus)
1261 Eläke (Kertamaksullinen vapaaehtoinen eläkevakuutus)
1262 Luopumiseläke (luopumiseläkelaki)
1282 Hoitopäiväkorvaus (sairaalavakuutus)1284 Ryhmähenkivakuutuksen perussumma (työntekijäin ryhmähenkivakuutus)
1285 Ryhmähenkivakuutuksen lapsikorotus (työntekijäin ryhmähenkivakuutus)
1286 Ryhmähenkivakuutuksen tapaturmakorotus (työntekijäin ryhmähenkivakuutus)
1287 Ryhmähenkivakuutuksen lapsikorotus (maatalousyrittäjän eläkelaki)
1288 Ryhmähenkivakuutuksen tapaturmakorotus (maatalousyrittäjän eläkelaki)
1289 Taloudellinen tuki (työnantajan maksama)
1292 Muu etuus (kunnat)
1302 Ryhmähenkivakuutuksen perussumma (maatalousyrittäjän eläkelaki)
1317 Ylimääräinen sanomalehtimieseläke
1325 Perhe-eläke (ylimääräinen taiteilijaeläke)
1326 Takaisinostosumma (riskihenkivakuutus)
1327 Säästösumma (riskihenkivakuutus)
1328 Perhe-eläke (ylimääräinen sanomalehtimieseläke)
1375 Kuolemantapauskorvaus (urheilijaeläkevakuutus)
1389 Kapitalisaatiosopimuksen tappio
1394 Vakuutussopimuksen tuotto (nostettu)
1395 Vakuutussopimuksen laskennallinen tuotto (heti nostettavissa)

Seuraavat tiedot vähennetään eläkkeiden ja etuuksien yhteismäärästä:

Kohdassa "Vähennyksen määrä" ilmoitettu summa vähennetään, jos tulolajiin liittyy jokin seuraavista vähennyksen tyyppitiedoista:

 • Regressi veronalaiseen tuloon
 • Muu vähennys veronalaisesta tulosta
 • Palkansaajamaksujen vähennys
 • Maksun oikaisu veronalaisesta tulosta

Seuraavia tietoja ei vähennetä eläkkeiden ja etuuksien yhteismäärästä:

Jos tulolajiin liittyy jokin seuraavista vähennyksen tyyppitiedoista, kohdassa "Vähennyksen määrä" ilmoitettua summaa ei vähennetä:

 • Elatusapuvelan perintä
 • Maksun oikaisu nettotulosta
 • Maksuvaatimus (ei regressitilanne)
 • MATA- ja MYEL-perintä
 • muu vähennys nettotulosta
 • panttioikeuteen perustuva vähennys
 • regressi verottomaan tuloon
 • opintolainan takaussaatavan perintä
 • YEL-perintä

Seuraavia etuustietoilmoituksen tulolajeja ei lasketa mukaan eläkkeiden ja etuuksien yhteismäärään:

Verottomien eläkkeiden ja etuuksien tulolajit
Tulolajit 1014 - 1393
1014 Elatustuki
1018 Ulkomaan kulukorvaus (työttömyysetuus)
1019 Kulukorvaus (työttömyysetuus)
1021 Korotettu kulukorvaus (työttömyysetuus)
1023 Korkoavustus (opintotukilaki)
1024 Asumislisä (opintotukilaki)
1027 Lapsikorotus (kansaneläkelaki)
1036 Rintamalisä
1037 Ylimääräinen rintamalisä
1038 Ulkomaille maksettava rintamalisä
1041 Eläkkeensaajan asumistuki
1042 Yleinen asumistuki
1076 Sairauden, työkyvyttömyyden tai pysyvän haitan korvaus (vapaaehtoinen vakuutus)
1093 Tasavallan presidentin eläke
1102 Hautausavustus (lakisääteinen työeläkevakuutus)
1103 Ammattitutkintostipendi
1117 Hautausavustus (vapaaehtoinen työeläkevakuutus)
1127 Hoitotuki (työtapaturmavakuutus)
1128 Haittalisä (työtapaturmavakuutus)
1133 Haittaraha (työtapaturmavakuutus)
1135 Hautausapu (työtapaturmavakuutus)
1142 Haitan korvaus, tilapäinen (rikosvahinkolaki)
1143 Kärsimyksen korvaus (rikosvahinkolaki)
1144 Haitan korvaus, pysyvä (rikosvahinkolaki)
1146 Haitan korvaus, tilapäinen (laki valtion vahingonkorvaustoiminnasta)
1147 Kärsimyksen korvaus (laki valtion vahingonkorvaustoiminnasta)
1148 Haitan korvaus, pysyvä (laki valtion vahingonkorvaustoiminnasta)
1150 Haitan korvaus, tilapäinen (riistavahinkolaki)
1151 Haitan korvaus, pysyvä (riistavahinkolaki)
1155 Kärsimyksen korvaus (laki syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta)
1156 Haitan korvaus, pysyvä (laki valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta)
1157 Hautausavustus (laki valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta)
1158 Kuolemantapauskorvaus (laki valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta)
1159 Elinkorko (sotilasvammalaki)
1160 Täydennyskorko (sotilasvammalaki)
1161 Huoltoeläke (sotilasvammalaki)
1162 Hautausavustus (sotilasvammalaki)
1167 Hyvityskorvaus (laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä)
1170 Hoitotuki (sotilassairaudet ja -tapaturmat)
1171 Haittalisä (sotilassairaudet ja -tapaturmat)
1176 Haittaraha (sotilassairaudet ja -tapaturmat)
1178 Hautausavustus (sotilassairaudet ja -tapaturmat)
1180 Haitan korvaus, pysyvä (sotilassairaudet ja -tapaturmat, kriisinhallinta)
1181 Kuolemantapauskorvaus (sotilassairaudet ja -tapaturmat, kriisinhallinta)
1188 Haitan korvaus, tilapäinen (liikennevakuutus)
1189 Haitan korvaus, pysyvä (liikennevakuutus)
1192 Korvaus henkisestä kärsimyksestä läheiselle (liikennevakuutus)
1193 Hoitotuki (liikennevakuutus)
1196 Haitan korvaus, pysyvä (matkavakuutus)
1197 Haitan korvaus, tilapäinen (matkavakuutus)
1198 Hautausavustus (vapaaehtoinen vahinkovakuutus)
1201 Haitan korvaus, pysyvä (yksityistapaturmavakuutus)
1202 Haitan korvaus, tilapäinen (yksityistapaturmavakuutus)
1205 Haitan korvaus, pysyvä (sairauskuluvakuutus)
1206 Haitan korvaus, tilapäinen (sairauskuluvakuutus)
1213 Haitan korvaus, pysyvä (vastuuvakuutus)
1214 Haitan korvaus, tilapäinen (vastuuvakuutus)
1216 Hoitotuki (vastuuvakuutus)
1227 Haitan korvaus, tilapäinen (potilasvakuutus)
1228 Haitan korvaus, pysyvä (potilasvakuutus)
1231 Hoitotuki (potilasvakuutus)
1242 Opintotuen asumislisä (Ahvenanmaan maakunta)
1248 Haitan korvaus, tilapäinen (lääkevahinkovakuutus)
1249 Haitan korvaus, pysyvä (lääkevahinkovakuutus)
1252 Hoitotuki (lääkevahinkovakuutus)
1260 Hautausavustus (suora lisäeläkejärjestely)
1274 Haittaraha (lakisääteinen ammattiurheilijaturva)
1275 Haitan korvaus, pysyvä (vapaaehtoinen urheiluvakuutus)
1276 Hoitotuki (lakisääteinen ammattiurheilijaturva)
1277 Hoitotuki (vapaaehtoinen urheiluvakuutus)
1278 Hautausavustus (lakisääteinen ammattiurheilijaturva)
1279 Hautausavustus (vapaaehtoinen urheiluvakuutus)
1283 Päiväraha asevelvolliselle, reserviläiselle, pelastusopiston koulutettavalle tai siviilipalvelusvelvolliselle
1304 Yleinen asumistuki (Ahvenanmaan maakunta)
1305 Lapsilisä (Ahvenanmaan maakunta)
1306 Elatustuki (Ahvenanmaan maakunta)
1316 Kärsimyksen korvaus läheiselle (laki valtion vahingonkorvaustoiminnasta)
1330 Ulkomaalaisten vapaaehtoisten rintamaveteraanien rintama-avustus
1333 Perhe-eläke (laki tasavallan presidentin eläkeoikeudesta)
1337 Hautausavustus (TEL-lisäeläketurva)
1340 Hautausavustus (ryhmäeläkevakuutus)
1341 Haittalisä (lakisääteinen ammattiurheilijaturva)
1343 Sotilasavustus (sotilasavustuslaki)
1344 Lapsilisä (lapsilisälaki)
1365 Haitan korvaus, pysyvä (sotilassairaudet ja -tapaturmat)
1366 Kuolemantapauskorvaus (sotilassairaudet ja -tapaturmat)
1373 Hautausavustus (vakuutuskassalaki)
1383 Päiväraha oppisopimuskoulutettavalle
1384 Perheavustus oppisopimuskoulutettavalle
1386 Muu korvaus läheisen menehtymisen johdosta (vapaaehtoinen vakuutus)
1393 Korvaus henkisestä kärsimyksestä läheiselle (vastuuvakuutus)
 • Maksajan ilmoittamaa tulolajia ei lasketa mukaan suorituksen yhteismäärään myöskään silloin, jos tulolajiin liittyy tieto "Ei vaikuta verotukseen = Kyllä"

Myöskään seuraavissa tilanteissa tietoja ei lasketa mukaan eläkkeiden ja etuuksien yhteismäärään:

Maksaja on ilmoittanut tiedon Takaisinperintä: Kyllä mutta maksu on peritty takaisin liian myöhään eli alkuperäistä maksupäivää seuraavan vuoden 30.4. jälkeen. Silloin takaisin perittyä etuutta ei vähennetä alkuperäisen maksupäivän mukaisen verokauden tiedoista.

Maksaja on ilmoittanut tiedon Oma-aloitteinen palautus: Kyllä, mutta maksu on palautettu takaisin liian myöhään eli alkuperäistä maksupäivää seuraavan vuoden 30.4. jälkeen. Silloin oma-aloitteisesti palautettua etuutta ei vähennetä alkuperäisen maksupäivän mukaisen verokauden tiedoista.

Ennakonpidätyksen yhteismäärän laskentasäännöt

Saman maksajan ilmoituksista lasketaan yhteen ne tiedot, joissa Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä kuuluu laskettavaan verokauteen. Samana maksajana pidetään maksajaa, joka käyttää tulorekisteri-ilmoituksissaan samaa yksilöivää tunnistetta.

Etuustietoilmoituksen tulolajeista yhteismäärään lasketaan mukaan ennakonpidätys (1266).

 • Ennakonpidätyksen yhteismäärästä vähennetään takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys, jos se kohdistuu laskettavaan verokauteen ja takaisinmaksupäivä on viimeistään verokautta seuraavan vuoden 30.4.

Lähdeveron yhteismäärän laskentasäännöt

Saman maksajan ilmoituksista lasketaan yhteen ne tiedot, joissa Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä kuuluu laskettavaan verokauteen. Samana maksajana pidetään maksajaa, joka käyttää tulorekisteri-ilmoituksissaan samaa yksilöivää tunnistetta.

Etuustietoilmoituksen tulolajeista yhteismäärään lasketaan mukaan lähdevero (1267).

 • Lähdeveron yhteismäärästä vähennetään takaisinmaksuun kohdistuva lähdevero, jos se kohdistuu laskettavaan verokauteen ja takaisinmaksupäivä on viimeistään verokautta seuraavan vuoden 30.4.
[Missing text '/documentmetadata/PageModified' for 'Finnish'] 12.12.2022