Suomalainen työntekijä ulkomaille

Kun suomalainen työntekijä lähetetään ulkomaankomennukselle, työnantajan on selvitettävä, mihin valtioon työntekijä maksaa veronsa ja onko palkka Suomessa verovapaata ns. kuuden kuukauden säännön perusteella. Lisäksi työnantajan on selvitettävä, kuuluuko työntekijä edelleen Suomen sosiaaliturvaan.

Jos ulkomaankomennus kestää alle 6 kk

Lyhyet ulkomaankomennukset ovat yleensä verotuksen kannalta selkeitä. Jos Suomesta tuleva työntekijä on suomalaisen työnantajan palveluksessa ja työskentelee ulkomailla alle 6 kuukautta, palkka verotetaan Suomessa. Työnantaja toimittaa palkasta ennakonpidätyksen Suomeen verokortin mukaan, maksaa sosiaaliturvaan liittyvät maksut ja antaa vuosi-ilmoituksen normaalisti. Työskentelyvaltiolla ei yleensä ole verotusoikeutta palkkatuloon. Sen sijaan jos suomalaiselle yritykselle muodostuu työskentelyvaltioon kiinteä toimipaikka, työskentelyvaltio voi verottaa työntekijän palkan lyhyenkin oleskelun perusteella.

Jos työntekijä työskentelee toisessa Pohjoismaassa, työnantajan kannattaa täyttää Pohjoismaissa käytössä oleva lomake NT1 (Ilmoitus ennakonpidätyksen toimittamisesta Suomessa, kun työ tehdään muussa Pohjoismaassa) ja palauttaa se Verohallintoon. Lomakkeella varmistetaan, ettei toinen Pohjoismaa vaadi veron ennakkoa.

Täytä ja tulosta lomake NT1

Jos ulkomaankomennus kestää vähintään 6 kk

Kuuden kuukauden sääntö

Jos suomalainen yritys lähettää Suomesta olevan työntekijän toiseen valtioon vähintään kuuden kuukauden ajaksi, palkkaan saattaa soveltua ns. kuuden kuukauden sääntö. Jos työnantaja arvioi säännön soveltuvan, palkasta ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä Suomeen (lukuun ottamatta mahdollista ns. minipidätystä, josta on kerrottu jäljempänä kohdassa Sosiaaliturva). Vastuu säännön oikeasta soveltamisesta on työnantajalla. Jos ennakonpidätystä ei toimiteta, yrityksen tulee ilmoittaa asiasta Verohallinnolle lomakkeella NT2 (Ilmoitus ennakonpidätyksen toimittamatta jättämisestä Suomessa – ulkomaantyö).

Täytä ja tulosta lomake NT2

Milloin kuuden kuukauden sääntö soveltuu?

Palkka on kuuden kuukauden säännön perusteella Suomessa verovapaata, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

  1. verosopimus ei estä työskentelyvaltiota verottamasta palkkaa (tai verosopimusta ei ole)
  2. kyseessä on vähintään 6 kuukautta yhtäjaksoisesti kestävä ulkomaantyöskentely
  3. työntekijä ei oleskele Suomessa enempää kuin keskimäärin kuutena päivänä kuukautta kohden.

Sosiaaliturva

Työntekijän ulkomaille lähettävän yrityksen on syytä olla yhteydessä Eläketurvakeskukseen tai Kelaan ennen työn aloittamista. Eläketurvakeskus ja Kela selvittävät, säilyykö työntekijä ulkomaankomennuksen ajan Suomen sosiaaliturvan piirissä. Jos sosiaaliturva säilyy, suomalainen yritys maksaa edelleen työntekijän sosiaaliturvamaksut Suomeen

Jos kuuden kuukauden sääntö soveltuu, työnantajan sosiaaliturvamaksu maksetaan vakuutuspalkasta. Vakuutetun sairausvakuutusmaksua varten toimitetaan vakuutuspalkasta ns. minipidätys (2,1 % vuonna 2015).

Työskentelyvaltion verotus

Yrityksen kannattaa olla yhteydessä myös työskentelyvaltion veroviranomaisiin erityisesti silloin, kun kyse on rakennustoiminnasta tai pitkäaikaisesta työskentelystä.

Yleensä suomalaisella yrityksellä ei ole työskentelyvaltiossa verotukseen liittyviä työnantajavelvoitteita. Asia kannattaa kuitenkin aina varmistaa työskentelyvaltion viranomaisilta. Jos yritykselle muodostuu työskentelyvaltioon kiinteä toimipaikka, se tuo tavallisesti mukanaan normaalit työnantaja- ja verovelvoitteet työskentelyvaltiossa. Velvoitteet kannattaa selvittää ja hoitaa ajoissa. Laiminlyönneistä voi aiheutua yritykselle lisäkustannuksia.