Verotarkastuksen aloite- ja impulssirekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

 

REKISTERI Verotuksen tietojärjestelmä
OSAREKISTERI Verotarkastuksen aloite- ja impulssirekisteri
REKISTERINPITÄJÄ Verohallinto, Verontakastusyksikkö
PL 325, 00052 VERO
Valtakunnallinen puhelinvaihde: 029 512 000
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki
HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin tietoja käytetään verovalvontatoimenpiteiden kohdistamisessa, yksittäisen asiakkaan verotusasian tutkimisessa ja massatietona verotarkastuksen kohdevalinnassa.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää asiakkaan yksilöinnissä tarvittavia tietoja, impulssin tai aloitteen tiedot sekä käsittelytiedot.

Yksittäisen asiakkaan edellä mainittuihin tietoihin liitetään myös analysointia varten muita verotuksen tietojärjestelmien tietoja tai ulkopuolisilta tahoilta saatuja tietoja.

SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET
Rekisterillä ei ole säännönmukaisia tietolähteitä. Impulssit ja aloitteet tulevat spontaaneina ilmoituksina Verohallinnon sisältä ja ulkopuolisilta toimijoilta.
SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Rekisteri on Verohallinnon sisäistä käyttöä varten eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille ilman lakiin perustuvaa
oikeutta.  Rekisterin tietoja ei siirretä EU tai ETA alueen ulkopuolelle.
REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto saatetaan sähköiseen muotoon käsittelijöiden toimesta. Alkuperäiset manuaaliset aineistot tuhotaan tietosuojaperiaatteiden mukaisesti sähköisen tallennuksen jälkeen.

Tiedot on suojattu noudattaen Verohallinnon yleisiä tietojensuojausperiaatteita.

Aineistoon pääsy on kaikilla Verohallinnon verotustyöhön osallistuvilla henkilöillä.

Verohallinnon kohdevalintaa ja impulssien ja aloitteiden käsittelyä tekevät erikseen nimetyt Verohallinnon henkilöt.

Viranomaisaloitteet ja – liitteet voidaan tarvittaessa suojata siten, että vain impulssien ja aloitteiden käsittelyyn nimetyillä henkilöillä ja kohdevalinta-analyytikoilla on tietosisällön lukuoikeus.