Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Seloste henkilötietojen käsittelystä Verohallinnossa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 13 ja 14 artikla.

Verohallinnossa henkilötietojen käsittely perustuu lakiin. Verotustietojen käsittelystä säädetään verotusmenettelyä koskevan sääntelyn lisäksi eri verolaeissa sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetussa laissa. Verotuksen toimittamista koskevan sääntelyn mukaisesti eri verolajeja koskevat tiedot ovat käytettävissä myös muissa verolajeissa ja verotuksen kaikissa eri vaiheissa. Tietosuojaselosteella käyttötarkoituksena on yleisesti verotuksen toimittaminen, valmisteverotus ja autoverotus.

Verohallinto käsittelee henkilötietoja vain Verohallinnon lakisääteisissä tehtävissä. Verotustietoja annetaan muuhun tarkoitukseen vain silloin kun siitä säädetään laissa nimenomaisesti. Verotustietojen luovuttamisesta eri käyttötarkoituksiin säädetään lukuisissa säännöksissä, joten tietosuojaselosteessa ei kuvata yksityiskohtaisesti tietotasolla luovutettavia tietoja.

Verohallinto on rekisterinpitäjänä velvoitettu noudattamaan tietosuoja-asetuksen henkilötietojen turvallisuutta koskevia velvoitteita sekä valtion viranomaisena myös hyvää tiedonkäsittelytapaa ja tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa annetun asetuksen mukaista korotettua tietoturvatasoa.

Rekisterinpitäjä Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
puh. 029 512 000 (vaihde)
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki
Verohallinnon tietosuojavastaava Noora Kontro

Taito von Konow

PL 325, 00052 VERO
puh. 029 512 000 (vaihde)

Henkilötietojen käsittelijä Verohallinto käsittelee henkilötietoja pääasiassa itse. Verohallinto voi käyttää käsittelijää vain silloin, kun verotukseen liittyvä tehtävä on verohallintolain 2 b §:n nojalla ulkoistettu.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Verotuksen toimittaminen, verovalvonta, verojen ja maksujen kanto, perintä ja tilitys, veronsaajien oikeudenvalvonta sekä autoverotus ja valmisteverotus. Tämän lisäksi Verohallinnon tehtävänä on oikean ja yhdenmukaisen verotuksen sekä Verohallinnon palvelukyvyn kehittäminen.
Rekisteröityjen ryhmät Suomessa verovelvolliset henkilöt, verovastuussa olevat ja tiedonantovelvolliset kaikkien verolajien osalta.
Lisäksi Verohallinnon tehtäviin liittyvään sidosryhmäyhteistyöhön osallistuvat henkilöt.
Henkilötietojen ryhmät
 • yksilöinti- ja yhteystiedot, yritys- ja yhteisötietotunnus, perhesuhdetiedot, tieto turvakiellosta, tieto kuolinpäivästä
 • pankkiyhteystiedot
 • ansio- ja pääomatulotiedot (palkka, eläke, osingot, muut tulot)
 • verotuksen toimittamisessa tarpeelliset varallisuustiedot (esimerkiksi kiinteistö, osakkeet, ajoneuvot)
 • kiinteistön- ja rakennuksen yksilöintitiedot, tieto näiden omistamisesta tai hallinnasta sekä arvostamiseen liittyvät tiedot
 • verotuksen toimittamista varten tarpeelliset velkatiedot
 • tieto elinkeinotoiminnasta ja toimintaan liittyvistä rekisteröinneistä sekä tieto esimerkiksi maataloustoiminnasta, metsätaloudesta ja tulonhankkimistoiminnan harjoittamisesta
 • henkilön osakkuudet ja muut suhteet esimerkiksi osakeyhtiöihin, elinkeinoyhtymiin ja verotusyhtymiin
 • verotuksen toimittamiseen liittyvät lupatiedot
 • tieto ennakoista ja verojen ja maksujen määrästä
 • tieto maksun lykkäämisestä
 • verojen perintää koskevat tiedot
 • tieto perinnöstä tai lahjasta
 • tieto vakuudenantajasta ja vakuudesta
 • tieto vakuutuksesta ja vakuutuksen edunsaajasta
 • tiedot verovalvonnan impulssista tai aloitteesta
 • kansainvälisen tietojenvaihdon vertailutiedot
 • tieto EU tavara- ja palvelukaupasta
 • tieto veronumerosta
 • tieto asiakkaan yhteydenotosta, asiakkaan antamasta palautteesta, toiminnan kehittämiseksi kerätystä selvityksestä sekä palvelukanavaan tallennetut tiedot
 • tieto asiakkaan yhteystiedoista uutiskirjeen toimittamiseksi
 • tieto asiakkaan yhteystiedoista verkkoseminaarien seuraamista varten
 • tieto asiakkaan asiakaspalvelun ajanvarauksesta
 • toiminnan kehittämiseksi tehtävässä asiakastutkimustyössä käsiteltävät tiedot: nimi- ja yhteystiedot, tutkimukseen liittyvät taustatiedot henkilöstä, henkilön kokemus Verohallinnon palveluista ja toiminnasta, tiedot palkkion maksamista varten
Erityiset henkilötietojen ryhmät / rikostuomiot ja rikkomukset Verotuksen toimittamisessa käsitellään välttämättömiä tietoja henkilön:
 • terveydentilasta, kuten tieto invaliditeettiprosentista
 • ammattiliittoon kuulumisesta, kuten ammattiyhdistyksen jäsenmaksusta
 • uskonnollisesta vakaumuksesta, kuten tieto uskontokunnasta
 • syyllistymisestä vero- tai kirjanpitorikoksiin
Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät Verotustietoja voidaan antaa muuta käyttötarkoitusta varten vain silloin, kun luovuttamisesta säädetään laissa nimenomaisesti. Verotustietoja luovutetaan lainsäädännön nojalla viranomaisille ja muille laissa tiedonsaantiin oikeutetuille tahoille.
Tietojen luovuttaminen kolmansiin maihin Verohallinto luovuttaa tietoja Euroopan unionin ulkopuolelle vain silloin, kun siitä on sovittu kansainvälisellä vero- tai tietojenvaihtosopimuksella, joka on saatettu Suomessa voimaan lailla. Vero- ja tietojenvaihtosopimukset: Voimassa olevat verosopimukset
Tietoryhmien poistamisen määräajat Verotustietojen osalta henkilötietojen säilytysaika määräytyy verotusmenettelyn, verovalvonnan, verotusta koskevien muutoksenhakuaikojen ja muutoksenhakuprosessin sekä perintätoimenpiteiden vaatiman ajan perusteella.

Säilytysaika on pääasiassa 12 vuotta sen verovuoden tai verokauden päättymisestä, jota tieto tai asiakirja koskee (esimerkiksi veroilmoituksen ja verotuspäätöksen tiedot). Säilytysajat määräytyvät kuitenkin verolaji- ja asiakohtaisesti ja voivat olla myös 12 vuotta pidempiä. Säilytysajat voivat myös poiketa yksittäisissä tapauksissa muutoksenhaun, verojen perinnän tai verorikosasian käsittelyn johdosta, jolloin säilytysaika on pidempi.

Verotustietoja arkistoidaan myös yleisen edun mukaisesti, jolloin noudatetaan Arkistolaitoksen seulontapäätösten mukaista säilytysaikaa.

Sivu on viimeksi päivitetty 14.3.2024