Vakuutusetuuksien rekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

REKISTERI

Verotuksen tietojärjestelmä

OSAREKISTERI Perintö- ja lahjaverotusta varten ilmoitettujen vakuutusetuuksien rekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
puh. 029 512 000
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki

HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYN TARKOITUS

Perintö- ja lahjaverotuksen toimittaminen

SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET

Vakuutusyhtiöiltä perintö- ja lahjaverotuksessa huomioon otettavat vakuutussuoritukset (perintö- ja lahjaverolain 28 a §)

SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOJEN LUOVUTUKSET
Tietoja ei luovuteta Verohallinnon ulkopuolelle.

REKISTERÖITYJEN
RYHMÄT

Perinnönjättäjät ja lahjanantajat, perinnön- ja lahjansaajat

TIETORYHMÄT

Vakuutuksenottajan yksilöintitiedot

Edunsaajan yksilöintitiedot

Vakuutusta koskevat tiedot