Tietoa verotuksen tietojärjestelmästä

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Verohallinnon tehtävänä on verotuksen toimittaminen. Verotuksen toimittamista varten Verohallinto kerää, tallettaa ja käsittelee henkilötietoja sen mukaan kuin eri verolaeissa säädetään mm. tuloverotusta, kiinteistöverotusta, perintö- ja lahjaverotusta, varainsiirtoverotusta, arvonlisäverotusta sekä vuoden 2017 alusta lukien myös autoverotusta ja valmisteverotusta varten. Verotuksen toimittamisella tarkoitetaan paitsi verojen ja maksujen laskentaa myös veronkantoa, perintää ja verovalvontaa.

Rekisterinpitäjä

Verotuksen toimittamista varten ylläpidetyn henkilörekisterin ja sen osarekisterien rekisterinpitäjä on Verohallinto.

Autoverotuksen ja valmisteverotuksen osalta Verohallinto ja Tulli toimivat lakisääteisten tehtäviensä mukaisesti niiden autoverotusta ja valmisteverotusta koskevien henkilörekisterien rekisterinpitäjinä, jotka on otettu käyttöön ennen 1.1.2017. Tulli vastaa tietojärjestelmien teknisenä ylläpitäjänä rekisterien toimivuudesta ja tietoturvallisuudesta.

Verotuksen tietojärjestelmä

Verotuksen toimittamista varten annetut ja laaditut henkilötiedot talletetaan Verohallinnon tietojärjestelmään. Verotuksen tietojärjestelmä jakautuu osarekistereihin.

Säännönmukaiset tietolähteet

Verohallinto saa verotusta varten tietoja verovelvolliselta itseltään. Henkilöasiakkaat täydentävät esitäytettyä veroilmoitusta ja antavat muita selvityksiä verotusta varten.

Verohallinto saa verotusta varten tietoja myös laissa tiedonantovelvollisiksi säädetyiltä tahoilta. Tiedonantovelvollisia ovat esimerkiksi työnantajat, eläkkeenmaksajat, luotto- ja rahoituslaitokset, arvopaperivälittäjät sekä eri viranomaiset. Verohallinto voi myös yksittäistapauksittain pyytää tiedonantovelvollisilta tietoja verotusta varten. Esimerkiksi verotarkastuksen ja muutoksenhaun yhteydessä tietoja voidaan pyytää luottolaitoksilta ja eri viranomaisilta verotusmenettelylain (1558/1995) 19 §:n ja 20 §:n nojalla.

Säännönmukaiset tietolähteet on lueteltu rekisteriluettelossa osarekistereittäin.

Tietojen salassapito ja julkisuus

Verotustiedot ovat pääsääntöisesti salassa pidettäviä. Salassapito koskee kaikkea verotusta varten annettua ja laadittua tietoa kuten veroilmoituksia, verotarkastuskertomuksia, valitusasiakirjoja liitteineen ja lisäselvityksineen sekä työnantajien, eläkelaitosten ja muiden tiedonantovelvollisten verotusta varten antamia tietoja. Asianosaisella itsellään on oikeus saada tieto oman verotuksensa perusteista.

Julkisia ovat ainoastaan laissa erikseen luetellut asiakirjat ja rekisterit. Julkisia ovat mm. tuloverotuksen julkisten tietojen luettelo, kiinteistöverotuksen julkiset tiedot, ennakkoperintärekisteri ja arvonlisäverovelvollisten rekisteri sekä yritys- ja yhteisötietojärjestelmä. Tarkemmat säännökset sisältyvät lakiin verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta (1346/1999) sekä yritys- ja yhteisötietolakiin (244/&2001).

Autoverotuksessa ja valmisteverotuksessa sovelletaan omia erityissäännöksiä. Autoverolain (1482/1994) 86:n § mukaan autoverotuksessa ja valmisteverolain (1469/1994) 66 §:n mukaan valmisteverotuksessa annetut tai esitetyt tiedot on pidettävä salassa. Autoverolain 87 §:ssä ja valmisteverolain 67 §:ssä säädetään liiketoimien ja muiden verotusta koskevien tietojen vaitiolovelvollisuudesta.  

Yleisen vähittäismyyntiarvon perusteella verotettuja ajoneuvoja koskevat verotuspäätökset ovat julkisia laissa säädetyin poikkeuksin. Veroviranomaisen hallussa olevat käytetyn ajoneuvon arvoa koskevat tiedot ovat julkisia, jos tietoa on käytetty ajoneuvon verotuksessa. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Verotustietoja luovutetaan laissa säädettyihin käyttötarkoituksiin viranomaisille ja julkisyhteisöille. Tietoja annetaan mm. Kansaneläkelaitokselle, muille eläkelaitoksille sekä poliisi-, tulli- ja ulosottoviranomaisille.

Verotustietoja voidaan antaa Verohallinnon luvalla myös tieteellistä tutkimusta, tilastointia sekä viranomaisten suunnittelu- ja selvitystyötä varten.

Tietoja siirretään Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle verosopimusten nojalla.

Tietoja luovutetaan teknisen käyttöyhteyden avulla, teknisenä tallenteena sekä paperitulosteina ja kopioina.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset on lueteltu osarekistereittäin.

Asiakastietojen käyttö

Asiakastietokanta sisältää asiakkaan perustiedot kuten nimen, henkilötunnuksen, siviilisäädyn ja osoitteen. Asiakastietokannan ja muiden osarekistereiden tietoja käytetään eri verolajien mukaista verotusta toimitettaessa. Esimerkiksi tuloverotusta toimitettaessa käytetään verotuslaskennassa asiakastietokannan ja verotietokannan tietoja.

Verotuksen tietojärjestelmään sisältyy henkilötietolain 11 §:ssä tarkoitettuja arkaluonteisia tietoja. Näitä ovat invaliditeettiprosenttia, kirkkokuntaa ja ammattiyhdistyksen jäsenmaksuja koskevat tiedot. Lisäksi verotuksen tietojärjestelmässä on yksittäistapauksissa sosiaalihuollon etuuksia ja terveydentilaa koskevia tietoja sekä vero- ja muita rikoksia koskevia tietoja. 

Suojausperiaatteet

Rekisterin tiedot on suojattu asiattomalta katselulta, muuttamiselta ja hävittämiseltä. Suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen.

Tietojen katselu- ja muuttamisoikeudet on rajattu henkilöstön tehtävien mukaisesti, katselu ja muuttaminen kirjataan.

Tietojen oikeellisuus varmistetaan tietojärjestelmien koneellisilla ja manuaalisilla kontrolleilla tietojenkäsittelyn eri vaiheissa.

Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla ja fyysisillä turvamenettelyillä. Rekisteriin liittyvät paperilla olevat tiedot on suojattu kulunvalvonnalla ja lukituilla arkistoilla.

Autoverotuksen ja valmisteverotuksen osalta Verohallinto ja Tulli toimivat lakisääteisten tehtäviensä mukaisesti niiden autoverotusta ja valmisteverotusta koskevien henkilörekisterien rekisterinpitäjinä, jotka on otettu käyttöön ennen 1.1.2017. Tulli vastaa tietojärjestelmien teknisenä ylläpitäjänä rekisterien toimivuudesta ja tietoturvallisuudesta.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus saada asianosaisena tieto omaa verotustaan koskevista asiakirjoista. Verotusasiakirjat ovat Verohallinnon toimipisteessä.

Henkilötietolain mukaan jokaisella henkilöllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisterissä on tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Tiedon korjaaminen

Verotukseen haetaan muutosta käyttämällä verotuksen muutoksenhakukeinoja, esimerkiksi tekemällä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle tai valittamalla hallinto-oikeuteen.

Jos rekisterissä on virheellinen tieto, johon ei voida hakea muutosta verolaeissa säädetyin oikaisu- ja muutoksenhakukeinoin tai korjata hallintolain nojalla, voi tiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä pyytää henkilötietolain nojalla veroviranomaiselta.