Ilmiöselvitysrekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

REKISTERI

Selvitystietojärjestelmä

OSAREKISTERI

Ilmiöselvitysrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
puh. 029 512 000
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki

HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYN TARKOITUS

Ilmiöselvitysten laatiminen harmaan talouden tiedon tuottamiseksi ja jakamiseksi.

SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET

Kaupparekisteri

YTJ

Väestötietojärjestelmä

Verohallinnon rekisterit

Tullin rekisterit

Eläketurvakeskuksen rekisterit

Työttömyysvakuutusrahaston rekisterit

Ulosoton rekisterit

Poliisin rekisterit

Oikeusrekisterikeskuksen rekisterit

SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisteristä luovutetaan ilmiöselvitysraportteja viranomaisille ja julkisuuteen. Ilmiöselvitysraportin julkisuudesta on voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään.

Rekisteristä ei luovuteta muita tietoja.

REKISTERÖITYJEN
RYHMÄT

Organisaatiot ja organisaatiohenkilöt

TIETORYHMÄT

Ilmiöselvitysrekisteriin voidaan tallentaa Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 4 §:n perusteella viranomaiselta ilmiöselvityksen laatimiseksi saatuja tietoja henkilöstä ja organisaatiosta seuraavasti:

1) nimi, henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus taikka muut yksilöintitiedot

sekä yhteystiedot;

2) organisaatiohenkilön asemaa sekä organisaation omistus- ja hallintasuhteita kuvaavat tiedot;

3) taloudellista toimintaa ja taloudellista asemaa kuvaavat tiedot;

4) veroihin, lakisääteisiin eläke-, tapaturma- ja työttömyysvakuutus- sekä

tullin perimiin maksuihin liittyviä velvoitteita sekä niiden hoitamista

ja valvontaa kuvaavat tiedot;

5) maksuhäiriöitä kuvaavat tiedot;

6) 1 kohdassa tarkoitetut tiedot henkilöön tai organisaatioon takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain (758/1991) 3 §:ssä tarkoitetussa suhteessa olevista henkilöistä;

7) esitutkintaviranomaiselta esitutkintaa koskevat muutkin kuin 1–

6 kohdassa tarkoitetut tiedot, kun tieto liittyy rikokseen, jonka epäillään

tapahtuneen organisaation toiminnassa taikka organisaatiota hyväksi

käyttäen;

8) lukuun ottamatta oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain (370/2007) 9 §:ssä tarkoitettuja salassa pidettäviä oikeudenkäyntiasiakirjoja ja 10 §:ssä tarkoitettuja salassa pidettäviksi määrättyjä tietoja, tiedot oikeushallinnon rekistereissä olevista

syyteharkinnassa, syytteessä tai tuomioistuinkäsittelyssä olevista ja olleista asioista sekä rikosasioita koskevista tuomioista, kun syyteharkinta, syyte tai tuomioistuinkäsittely liittyy rikokseen, jonka epäillään tapahtuneen organisaation toiminnassa taikka organisaatiota hyväksi käyttäen.

Ilmiöselvitysrekisteriin voidaan tallentaa myös ilmiöselvityksen laatimiseksi julkisista lähteistä hankittuja tietoja organisaatioista ja henkilöistä.

Ilmiöselvitysrekisteriin tallennetaan lisäksi ilmiöselvitysraportit.