Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Maksupalveluntarjoajille tiedonantovelvollisuus rajat ylittävistä maksuista 1.1.2024 alkaen

EU:n alueella maksupalveluntarjoajille tulee voimaan 1.1.2024 alkaen uusi tiedonantovelvollisuus, joka koskee rajat ylittäviä maksutapahtumia. Maksupalveluntarjoajia ovat esimerkiksi pankit ja luottolaitokset. Tiedonantovelvollisuus perustuu EU:n maksutietodirektiivin (EU 2020/284) muutokseen, millä tavoitellaan kansainvälisen verkkokaupan arvonlisäveropetosten vähenemistä ja yritysten oikeudenmukaisen kilpailun turvaamista.

Maksupalveluntarjoajien on säilytettävä tiedot rajat ylittävistä maksuista ja ilmoitettava ne Verohallinnolle kultakin kalenterivuoden neljännekseltä. Verohallinto toimittaa tiedot edelleen komission ylläpitämään keskusrekisteriin (Central Electronic System of Payments, CESOP). Maksutapahtumatietoja voidaan hyödyntää verovalvonnassa.

Mitä maksupalveluntarjoajilla tarkoitetaan?

Maksupalveluntarjoajalla tarkoitetaan maksulaitosta tai luottolaitosta, jolla on yleensä toimintaan myönnetty toimilupa. Tällaisia ovat esimerkiksi pankit. Lisäksi maksupalveluntarjoajalla tarkoitetaan sähköisen rahan liikkeellelaskijaa sekä postiyritystä, jolla on yleispalveluvelvollisuus.

Maksupalvelulla tarkoitetaan esimerkiksi tilisiirtoa, suoraveloitusta, korttimaksua pankki- tai luottokortilla, rahanvälitystä sekä sähköisiä lompakkopalveluja.

Mihin maksuihin tiedonantovelvollisuus kohdistuu?

Tiedonantovelvollisuus koskee rajat ylittäviä maksuja, eli maksuja, joissa maksaja sijaitsee EU-valtiossa ja maksunsaaja joko toisessa EU-valtiossa tai EU:n ulkopuolella. Maksajan ja maksunsaajan sijainti tunnistetaan IBAN-tilinumeron tai muun vastaavan tunnisteen perusteella.

Maksulla tarkoitetaan toimenpidettä, jolla varoja siirretään, nostetaan tai asetetaan käytettäväksi tai rahanvälityspalvelua, jossa maksajalta vastaanotetut varat siirretään suoraan maksunsaajalle.

Tietojen ilmoittaminen ja säilyttäminen

Maksupalveluntarjoajien on ilmoitettava sähköisesti tiedot Suomessa tarjoamiensa maksupalveluiden osalta. Tiedot on myös säilytettävä sähköisessä muodossa kolmen vuoden ajan sen vuoden jälkeen, jona maksu on päivätty.

Maksunsaajan maksupalveluntarjoajan on ilmoitettava tiedot maksusta, kun maksu tapahtuu EU-valtioiden välillä. Kun maksu kohdistuu EU:n ulkopuolelle, ilmoitusvelvollinen on maksajan maksupalveluntarjoaja.

Ilmoitukset rajat ylittävistä maksuista annetaan neljännesvuosittain. Ilmoitus on annettava kuukauden kuluessa edellisen vuosineljänneksen päättymisestä. Lisäaikaa ilmoituksen antamiseen ei ole mahdollista saada. Määräpäivät ovat seuraavat:

 • Tammikuu – Maaliskuu: viimeistään 30.4.
 • Huhtikuu – Kesäkuu: viimeistään 31.7.
 • Heinäkuu – Syyskuu: viimeistään 31.10.
 • Lokakuu – Joulukuu: viimeistään 31.1.

Tiedot on ilmoitettava vain, jos rajat ylittäviä maksuja samalle maksunsaajalle on Suomessa kalenterivuosineljänneksen aikana yli 25 kappaletta.

Lue lisää komission julkaisemasta ohjeesta maksupalveluntarjoajille: Ohjeet maksupalveluntarjoajien säilyttämien maksutietojen ilmoittamisesta ja toimittamisesta maksutietojen sähköiseen keskusjärjestelmään (CESOP) (europa.eu)

Mitä tietoja ilmoitetaan?

Maksupalveluntarjoajan on ilmoitettava ja säilytettävä maksutapahtumista esimerkiksi seuraavat tiedot:

 • Maksunsaajan nimi tai toiminimi
 • Maksunsaajan IBAN-tilinumero tai muu yksilöivä tunniste
 • Maksusaajan puolesta toimivan maksupalveluntarjoajan yksilöivä BIC-koodi
 • Maksuja koskevat tiedot, kuten esimerkiksi maksun määrä ja ajankohta

Lisäksi maksupalveluntarjoajan tulee ilmoittaa tämän yksiselitteisesti yksilöivä BIC- tai muu tunnistekoodi, kuten Y-tunnus. Esimerkiksi yhteenliittymään kuuluvien pankkien käyttäessä vain yhtä yhteistä BIC-tunnistetta, yksilöinti tulee tehdä muulla koodilla.

Lue lisää Y-tunnuksesta ja sen hakemisesta YTJ-palvelusta.

Miten tiedot ilmoitetaan?

Ilmoitukset annetaan Ilmoitin.fi-palvelussa tai rajapinnan kautta, CESOP XML -skeemaan perustuvana tiedostona.

Aineistojen lähettämiseen vaaditaan sähköinen tunnistautuminen. Lue lisää tunnistautumisesta. Rajapinnan kautta ilmoittamiseen maksupalveluntarjoaja tarvitsee myös varmenteen. Lue lisää varmenteen hakemisesta.

Kun ilmoitus on annettu, maksupalveluntarjoaja saa palautteen siitä, onko ilmoitus ollut vaatimusten mukainen. Jos ilmoituksessa on ollut puutteita, se on annettava uudelleen. Palautteessa kerrotaan, miltä osin ilmoitusta on korjattava. Verohallinto voi olla korjaamisen osalta myös suoraan yhteydessä maksupalveluntarjoajaan.

Lue lisää ilmoittamisesta teknisestä soveltamisohjeesta. Ohjetta päivitetään jatkossa, joten kannattaa seurata ohjeen versiohistoriaa. Voit myös antaa palautetta ohjeesta osoitteeseen cesop(a)vero.fi.

Seuraamukset tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä

Jos maksupalveluntarjoaja laiminlyö tiedonantovelvollisuuden, seurauksena voi olla sivullisilmoittajan laiminlyöntimaksu. Jos ilmoitus jää antamatta kokonaan tai maksupalveluntarjoaja laiminlyö muuten tiedonantovelvollisuutta, voidaan tälle määrätä laiminlyöntimaksu. Maksu määräytyy laiminlyönnin vakavuuden mukaan 15 000 euroon asti.

Lisäksi laiminlyöntimaksu voidaan määrätä säilyttämisvelvollisuuden laiminlyönnistä.

Lue lisää: Sivullisilmoittajan laiminlyöntimaksu maksupalveluntarjoajien rajat ylittävistä maksuista 

Aikatauluja

 • Kansallinen lainsäädäntö voimaan 1.1.2024
 • Lakeja sovelletaan 1.1.2024 alkaen
 • Ensimmäinen ilmoitus tammi-maaliskuulta 2024 annettava viimeistään 30.4.2024

Aikataulut ohjelmistokehittäjille

Lisätietoja ja ajankohtaista

Lisätietoja voit kysyä tarvittaessa sähköpostitse osoitteesta:

cesop(a)vero.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 17.11.2023