Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Muutoksia verotukseen vuonna 2024

Sisällys:

Henkilöverotus

Kiinteistö- ja varainverotus

Yritysverotus

Työmatkakulujen vähennys pienenee

Asunnon ja työpaikan välisten matkojen vähennys pienenee vuonna 2024, koska omavastuu nousee 750 eurosta 900 euroon ja tilapäiset korotukset jäävät pois. Matkakuluvähennyksen enimmäismäärä on 7 000 euroa (8 400 euroa vuonna 2023).  

Jos on ollut osan vuotta työttömänä tai perhevapaalla, työmatkakulujen yleinen omavastuu pienenee 80 euroa jokaista täyttä etuuskuukautta kohti (70 euroa kuukautta kohti vuonna 2023). Omavastuu on aina kuitenkin vähintään 160 euroa.

Lisätietoa: Asunnon ja työpaikan väliset matkat

Verovapaat matkakustannusten korvaukset nousevat

Verovapaa kotimaan kokopäiväraha on 51 euroa (48 euroa vuonna 2023), osapäiväraha 24 euroa (22 euroa v. 2023) ja ateriakorvaus 12,75 euroa (12 euroa vuonna 2023).

Verovapaa kilometrikorvaus on 57 senttiä kilometriltä (53 senttiä vuonna 2023).

Lisätietoa:

Luontoisetujen arvot vuonna 2024

Verohallinto on antanut vuosittaisen päätöksen luontoisetujen arvoista. Luontoisetupäätöksessä on vahvistettu arvot yleisimmille luontoiseduille, joita ovat esimerkiksi asuntoetu, autoetu, ravintoetu ja puhelinetu. Työnantajalta saatu luontoisetu on työntekijälle palkkatuloa. Edun verotusarvo määräytyy luontoisetupäätöksen mukaan.

Päätöksen mukaan ravintoetua voi edelleen käyttää myös ruoan kuljetuskustannuksiin. Autoedun arvoja on muutettu korkotason ja ansiotasoindeksin nousun sekä sähkön hinnan alenemisen vuoksi. Päätökseen on tarkennettu, että puhelinetu kattaa myös tietoliikenneyhteyden kustannukset.

Lisätietoa:

Kotitalousvähennyksen korotuksia jatketaan, sähkövähennys jää pois

Kotitalous-, hoiva ja hoitotyöstä saa korotetun kotitalousvähennyksen myös vuonna 2024. Näissä töissä vähennyksen enimmäismäärä on 3 500 euroa. Vähennys on 60 % työkorvauksesta ja 30 prosenttia palkoista.

Vuodesta 2024 alkaen kotitalousvähennys laajenee fysioterapiaan ja toimintaterapiaan. Vähennyksen voi saada kotona annetusta fysioterapiasta tai toimintaterapiasta. Myös näistä palveluista saa korotetun kotitalousvähennyksen vuonna 2024.

Öljylämmityksestä luopumiseen saa korotettua kotitalousvähennystä vuoteen 2027 saakka.

Korotettua kotitalousvähennystä ei saa muista töistä, esimerkiksi remontoinnista. Muista töistä vähennyksen enimmäismäärä on edelleen 2 250 euroa ja vähennys on 40 % työkorvauksesta ja 15 % palkoista.  

Väliaikaista sähkövähennystä ei voi saada enää vuoden 2024 verotuksessa.

Lisätietoa:

Osakesäästötilin enimmäistalletus nousee 100 000 euroon

Vuodesta 2024 alkaen osakesäästötilille voi tallettaa enintään 100 000 euroa. Aiemmin talletuksen enimmäismäärä oli 50 000 euroa.

Lisätietoa:

Työtulovähennyksen ja perusvähennyksen enimmäismäärät nousevat

Työtulovähennyksen enimmäismäärä kasvaa 2 030 eurosta 2 140 euroon. Lisäksi vähennyksen tulorajat nousevat. Vähennystä ei saa, jos puhdas ansiotulo on noin 168 400 euroa tai enemmän.

Työtulovähennyksen enimmäismäärä on ollut muita korkeampi 60 vuotta täyttäneillä. Nyt tähän enimmäismäärän ikäkorotukseen tulee muutoksia. 65 vuotta täyttäneiden korotus kaksinkertaistetaan 600 eurosta 1 200 euroon, mutta 60–64-vuotiaiden saama korotus poistuu kokonaan.

Perusvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 3 870 eurosta 3 980 euroon. Perusvähennyksen saa täysimääräisenä, jos saa päivärahatuloa 3 980 euroa vuodessa, palkkatuloa noin 8 000 euroa vuodessa tai eläketuloa noin 13 600 euroa vuodessa.

Lisätietoa:

Varainsiirtoveron prosentit laskevat, ensiasunnon verovapaus poistuu

Kiinteistöjen varainsiirtovero alenee 4 prosentista 3 prosenttiin ja asunto- ja kiinteistöosakkeiden varainsiirtovero 2 prosentista 1,5 prosenttiin. Muiden arvopapereiden varainsiirtovero alenee 1,6 prosentista 1,5 prosenttiin.

Lakia sovelletaan takautuvasti jo kauppoihin, jotka on tehty 12.10.2023 tai sen jälkeen. Verohallinto palauttaa ylimääräisen varainsiirtoveron korkoineen niille asiakkaille, jotka ovat tehneet asunto- ja osakekauppoja loppuvuonna 2023. Palautukset maksetaan vuoden 2024 alkupuolella.

Hallitus esittää myös, että ensiasuntojen verovapaus poistuu 1.1.2024 alkaen. Vuonna 2023 tehdyt ensiasuntojen kaupat ovat vielä verottomia.

Varainsiirtoveron veroprosentti ja ensiasunnon verovapaus määräytyvät kauppakirjan allekirjoituspäivän perusteella.

Lisätietoa:

Muita muutoksia varainsiirtoverotukseen

  • Kuntien ja kuntayhtymien sote- ja pelastustoimen käytössä 31.12.2022 olleiden, hyvinvointialueille vuokrattujen kiinteistöjen ja toimitilojen yhtiöittäminen säädetään tietyin ehdoin vapaaksi varainsiirtoverosta. Muutosta sovelletaan takautuvasti jo 9.10.2023 ja sen jälkeen tehtyihin luovutuksiin.
  • Arvopaperin luovutuksen yhteydessä myydyistä lainasaamisisista on eräissä tilanteissa suoritettava varainsiirtoveroa.
  • Yrityksen liiketoimintasiirrossa kiinteistö tai arvopaperi voidaan jatkossa luovuttaa myös jo olemassa olevalle, toimintaa jatkavalle yhteisölle niin, ettei luovutuksesta tarvitse maksaa varainsiirtoveroa. Muutosta sovelletaan takautuvasti 9.10.2023 ja sen jälkeen tehtyihin luovutuksiin.
  • Välimiesmenettelyn yhteydessä luovutettujen vähemmistöosakkeiden luovutuksen verollisuutta täsmennetään eräiltä osin.
  • Lisäksi hallitus ehdottaa, että vuoden 2025 alusta alkaen yhtiö, joka luovuttaa osakkeita tai muita arvopapereita osinkona tai muuna voitonjakona, on velvollinen suorittamaan luovutuksesta varainsiirtoveron.

Lisätietoa: Hallituksen esitys HE 40/2023 (eduskunta.fi)

Maapohjan kiinteistöverotus kiristyy

Maapohjan ja rakennusten yleiset kiinteistöveroprosentit eriytetään. Maapohjan yleisen kiinteistöveroprosentin alarajaa korotetaan 0,93 prosentista 1,30 prosenttiin. Verotus siis kiristyy kunnissa, joissa veroprosentti on ollut alle uuden alarajan. Yläraja pysyy 2,00 prosentissa. Rakennusten yleinen kiinteistöveroprosentti on edelleen 0,93–2,00 prosenttia.

Muutos ei koske Ahvenanmaata.

Lisätietoa:

Perintöveron maksuaikaa pidennetään 2 vuodesta 10 vuoteen

Perintöveron maksuaika pitenee kahdesta vuodesta kymmeneen vuoteen. Muutos tarkoittaa sitä, että perintöveroa ei peritä ulosotossa, sen perusteella ei haeta verovelvollista konkurssiin eikä tietoa maksamatta olevasta perintöverosta merkitä verovelkarekisteriin, ennen kuin veron ensimmäisestä eräpäivästä on kulunut 10 vuotta.

Muutos koskee sellaisia perintöveroja, joiden ensimmäisen erän eräpäivä on 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Eräpäivän jälkeen maksetusta perintöverosta pitää kuitenkin maksaa viivästyskorkoa. Perintöveron viivästyskorko on 1.1.2024 alkaen alempi kuin muiden verojen viivästyskorko. Vuodelta 2024 perintöveron viivästyskorko on 7,5 % ja muiden verojen 11 %.

Muutokset tulevat voimaan 1.1.2024.

Lisätietoa:

Viivästyskorot ja hyvityskorko nousevat

Vuodelta 2024 myöhässä maksetuista veroista joutuu maksamaan aiempaa suurempaa viivästyskorkoa. Perintöveron viivästyskorko nousee 7,5 prosenttiin ja muiden verolajien korko 11 prosenttiin. Vuodelta 2023 viivästyskorko on 7 %.

Myös huojennettu viivästyskorko nousee vuonna 2024. Huojennettua viivästyskorkoa maksetaan jäännösverosta ja lisäennakosta niiden eräpäivään saakka. Korko nousee 2 prosentista 6 prosenttiin.

Veronpalautuksille maksettava hyvityskorko puolestaan nousee 0,5 prosentista 2 prosenttiin.

Vero.fi:n korkolaskuriin ja asiakasohjeisiin päivitetään uudet korkoprosentit loppuvuoden 2023 aikana.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta: ylimääräinen lisävähennys

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista voi saada verovuonna 2024 ylimääräisen lisävähennyksen. Tämän lisäksi on mahdollista saada yleistä lisävähennystä tai väliaikaista lisävähennystä.

Lisätietoa: Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan ylimääräinen lisävähennys

Sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaiset voittoverot ilmoitetaan omalla ilmoituksella

Sähköalaa ja fossiilisten polttoaineiden alaa koskevat voittoverot ovat kaksi itsenäistä ja väliaikaista veroa. Laki voittoveroista (363/2023) tuli voimaan 24.3.2023, ja sitä sovelletaan verovuoden 2023 verotuksessa. Jos yrityksellä ei pääty tilikautta kalenterivuoden 2023 aikana, lakia sovelletaan verovuoden 2024 verotuksessa.

Sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan voittoverot ilmoitetaan omalla ilmoituksellaan vuonna 2024. Voittoveroa ei siis ilmoiteta tuloveroilmoituksessa.

Lisätietoa: Sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaiset voittoverot

Maksupalvelun tarjoajille tulee tiedonantovelvollisuus rajat ylittävistä maksuista

EU:n alueella pankeille, luottolaitoksille ja muille maksupalvelun tarjoajille tulee 1.1.2024 alkaen uusi tiedonantovelvollisuus, joka koskee rajat ylittäviä maksuja. Tiedonantovelvollisuus perustuu EU:n maksutietodirektiivin (EU 2020/284) muutokseen. Sen tavoitteena on vähentää kansainvälisen verkkokaupan arvonlisäveropetoksia ja turvata yritysten oikeudenmukainen kilpailu.

Maksupalvelun tarjoajien on säilytettävä tiedot rajat ylittävistä maksuista ja ilmoitettava ne Verohallinnolle kultakin kalenterivuoden neljännekseltä. Verohallinto toimittaa tiedot edelleen komission ylläpitämään keskusrekisteriin (Central Electronic System of Payments, CESOP). Maksutapahtumatietoja voidaan hyödyntää verovalvonnassa.

Lisätietoa: Maksupalveluntarjoajille tiedonantovelvollisuus rajat ylittävistä maksuista

Yhteisöjen globaali minimiverotus (OECD:n pilari II)

Minimiverotuksen voimaantulo (OECD:n Pilari II) vaikuttaa kansainvälisten konsernien tuloverotukseen. Suurille konserneille tulee uusi täydennysvero, jolla pyritään varmistamaan vähintään minimitason mukainen verotus ympäri maailman riippumatta siitä, missä valtioissa konserniyhtiöiden kotipaikat ovat. Uusi vero nostaa matalasti verotettujen konserniyksiköiden verotason 15 %:iin. 

Lisätietoa: Yhteisöjen globaali minimiverotus (OECD:n pilari II)

Työnantaja: Sosiaalivakuutusmaksuihin muutoksia

Lisätietoa vuoden 2024 muutoksista ohjeessa: Sosiaalivakuutusmaksut

Maatalouden tasausvarauksen enimmäismäärä nousee

Maatalouden tulosta vähennettävän tasausvarauksen enimmäismäärä kasvaa nykyisestä 13 500 eurosta 25 000 euroon. Muutosta sovelletaan verovuodesta 2024 alkaen.

Lisätietoa:

Valmisteverotus: Viinien ja väkevien juomien alkoholivero nousee

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen HE 37/2023 alkoholiverolain liitteen muuttamisesta.

  • Alkoholia yli 5,5 tilavuusprosenttia sisältävien viinien ja muiden käymisteitse valmistettujen juomien alkoholivero nousee noin 8,3 prosenttia. 
  • Välituotteiden (esimerkiksi väkevöidyt viinit) alkoholivero nousee noin 12,7 prosenttia. 
  • Viinojen, muiden väkevien juomien, long drink -juomien ja muiden etyylialkoholipohjaisten juomasekoitusten vero nousee noin 8,8 prosenttia.
  • Oluen veroa alenee noin 4,9 prosentilla.  
  • Muiden alkoholijuomien vero ei muutu.

Keskimäärin alkoholijuomien valmistevero kiristyy noin 2 prosentilla. Veromuutosten seurauksena alkoholijuomien hintojen arvioidaan nousevan keskimäärin noin prosentin. 

Laki tulee voimaan 1.1.2024.  

Lisätietoa:

Valmisteverotus: Nikotiinipusseista pitää maksaa tupakkaveroa

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen HE 38/2023 tupakkaverolain muuttamisesta.

Tupakkaverolakiin lisätään uudet tuoteryhmät savuttomille nikotiinituotteille: muille kuin nestemäisille tuotteille (eli esimerkiksi nikotiinipusseille), sekä nestemäisille tuotteille. Muutoksen jälkeen tupakkaveroa pitää maksaa niin sanotuista nikotiinipusseista ja myös vastaavista tuotteista, joita markkinoille mahdollisesti tulee myöhemmin.  

Muista kuin nestemäisistä tuotteista pitää maksaa sekä arvoon perustuvaa veroa, joka on 10 prosenttia tuotteen vähittäismyyntihinnasta, että yksikkömäärään perustuvaa veroa, joka on 10 senttiä grammalta.  Vero on aina vähintään 14 senttiä grammaa kohti. 

Nestemäisistä savuttomista nikotiinituotteista maksetaan ainoastaan yksikkömäärään perustuvaa veroa, joka on 30 senttiä millilitralta. 

Tupakkavero esimerkiksi 12 gramman nikotiinipussirasiasta on noin 2 euroa. Hinta nousee noin 2,50 euroa rasiaa kohti.   

Laki tulee voimaan 1.1.2024. Kaikista lain voimaantulon jälkeen maahantuoduista ja Suomessa valmistetuista tuotteista pitää maksaa valmisteveroa. Valmisteveroa pitää lisäksi tietyissä tapauksissa maksaa sellaisista tuotteista, jotka on luovutettu kulutukseen 9.10.2023–31.12.2023 eli hallituksen esityksen antamisen jälkeen mutta ennen lain voimaantuloa. Näistä tuotteista valmisteveroa pitää maksaa, jos tuotteita on vielä myynnissä 1.7.2024. Valmisteverovelvollinen on tällaisissa tapauksissa myyjä, jonka hallussa tuotteet ovat 1.7.2024.

Lisätietoa:

Valmisteverotus: Liikennepolttoaineiden valmistevero alenee

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen HE 36/2023 nestemäisten polttoaineiden lain liitteen muuttamisesta.

Liikennepolttoaineiden hiilidioksidiveron laskentaperusteena oleva hiilidioksiditonnin arvo alenee 77 eurosta 62 euroon. Vuosina 2024–2027 bensiinin ja sitä korvaavien tuotteiden valmistevero alenee keskimäärin 3,9 senttiä litralta ja dieselöljyn ja sitä korvaavien polttoaineiden valmistevero keskimäärin 3,8 senttiä litralta.

Liikennepolttoaineiden valmisteveron alennuksella kompensoidaan uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen tason noususta aiheutuva pumppuhintojen nousu.

Laki tulee voimaan 1.1.2024.

Lisätietoa:

Ahvenanmaan muutokset 2024

Kunnallisverotuksen muutokset

Asunnon ja työpaikan välisten matkojen vähennys pienenee vuonna 2024, koska omavastuu nousee 600 eurosta 750 euroon. Matkakuluvähennyksen enimmäismäärä pysyy 6 000 eurossa.

Jos on ollut osan vuotta työttömänä, työmatkakulujen yleinen omavastuu pienenee 80 euroa jokaista täyttä etuuskuukautta kohti (70 euroa kuukautta kohti vuonna 2023). Vuodesta 2024 alkaen matkakulujen omavastuuta pienennetään myös vanhempainvapaan vuoksi. Omavastuuosuus on kuitenkin aina vähintään 160 euroa.

Perusvähennyksen enimmäismäärä nousee 3 500 eurosta 3 600 euroon.

Lisätietoa:   

Luonnonsuojelualueiden verovapaus

Ahvenanmaalla vapautetaan kiinteistöverosta luonnonsuojelualueet, jotka on suojeltu Ahvenanmaan luonnonsuojelulain perusteella (landskapslagen). Verovapaus ei koske luonnonsuojelualueella olevia rakennuksia ja rakennelmia eikä niiden rakennuspaikkoja.

Lisätietoa: Lakiehdotus 4/2023-2024

Sivu on viimeksi päivitetty 12.2.2024