Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Uusi kaivosmineraalivero 1.1.2024

Vuonna 2024 otetaan käyttöön Suomessa louhittuihin kaivosmineraaleihin kohdistuva vero. Kaivosmineraalien verotukseen sovelletaan pääosin valmisteverotuksen ja oma-aloitteisen verotuksen menettelysäännöksiä. Veron tavoitteena on ohjata yhteiskunnalle kohtuullinen korvaus uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä.  

Veroa maksetaan Suomessa louhituista, kaivoslaissa tarkoitetuista kaivosmineraaleista, pois lukien kullanhuuhdonnassa löydetyt kaivosmineraalit. Kaivosmineraaleista hopean, koboltin, kromin, kullan, kuparin, litiumin, nikkelin, palladiumin, platinan, sinkin, lyijyn ja uraanin vero on 0,6 prosenttia niiden sisältämän metallin verotusarvosta. Verohallinto vahvistaa verotusarvot kutakin vuotta varten kalenterivuoden alussa edellisen vuoden hintatietojen perusteella. Hintatiedot määritellään valtioneuvoston asetuksella. Muiden kaivosmineraalien vero on 0,20 euroa tonnilta louhittua malmia tai hyötykiveä. 

Kaivosyhtiön pitää maksaa kaivosmineraaliveroa

Veroa pitää maksaa sen, joka on louhinut kaivosmineraalin ja jolta edellytetään kaivoslainsäädännössä tarkoitettua lupaa kaivostoiminnan harjoittamiseen. Jos kaivostoiminnan harjoittaja siirtää luvan toiselle toimijalle, verovelvollisuus siirtyy luvan mukana. Verovelvollinen on tyypillisesti kaivosyhtiö.

Kaivostoiminnan harjoittajan on rekisteröidyttävä Verohallinnolle ennen kaivosmineraaliveron alaisen toiminnan aloittamista. Nykyisten toimijoiden on rekisteröidyttävä kaivostoiminnan harjoittajaksi viimeistään 1.3.2024.

Kaivosmineraaliveron verokausi on kalenterivuosi, ja verokauden vero pitää ilmoittaa ja maksaa oma-aloitteisesti. Ensimmäisen verokauden eli verokauden 2024 veroilmoitus on annettava ja vero maksettava viimeistään 12.3.2025.

Kaivosmineraaliverolaki ja siihen liittyvät lait tulevat voimaan 1.1.2024. 

Lue lisää:

Kaivosmineraalivero

Kaivosmineraaliverolaki 314/2023

HE 281/2022 vp (eduskunta.fi)

Sivu on viimeksi päivitetty 2.10.2023