Verotuksen muutoksia

Olemme koonneet tälle sivulle tietoa tulevista verotuksen muutoksista. 

Katso myös kooste vuoden 2021 lakimuutoksista.

Korotetut poistot

Elinkeinotoiminnan tai maatalouden käytössä olevista koneista voi tehdä korotettuja poistoja vuosien 2020–2023 verotuksessa. Lakimuutoksen myötä yritys tai maataloudenharjoittaja voi tehdä hankintamenosta 25 prosentin sijaan enintään 50 prosentin poiston. 

Pienhankinnat voi vähentää nopeammin

Yritykset sekä maa- ja metsätalouden harjoittajat voivat vähentää pienhankinnat sekä koneiden ja laitteiden pienet menojäännökset aiempaa nopeammin verovuodesta 2021 alkaen.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys 2021–2025

Vuodesta 2021 alkaen tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvistä alihankintakuluista voi tehdä verotuksessa lisävähennyksen. Lisävähennykseen ovat oikeutettuja kaikki elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavat, jotka tekevät tutkimusyhteistyötä tutkimusorganisaation kanssa. Lisävähennyksen perusteena on tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvä alihankintalasku, joka maksetaan tutkimusorganisaatiolle. Lisävähennys on 50 % laskusta.

Yhteisöjen tulolähdejako

Yhteisöjen tulolähdejako poistuu verovuodesta 2020 alkaen. Yhteisöjen tulo lasketaan pääsääntöisesti elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan yhteisön harjoittaman toiminnan luonteesta riippumatta.  

Uudet vuosi-ilmoitukset 2021

Vuosi-ilmoitus listaamattoman osakeyhtiön henkilöstöannista sekä vuosi ilmoitus muista ansio- tai pääomatuloa olevista suorituksista annetaan ensimmäisen kerran vuodelta 2021.  

Lähdeverolain muutos

Lähdeverolain muutos tulee muuttamaan hallintarekisteröityjen osakkeiden perusteella maksettujen osinkojen verotusta ja verotusmenettelyä.

Alv-raportointia kehitetään

Verohallinto kehittää lähivuosina arvonlisäveroilmoitusta ja arvonlisäveron raportointia. Alv-raportointiin tarvittavat tiedot voitaisiin saada tulevaisuudessa automaattisesti yritysten taloushallintojärjestelmistä lasku- ja kuittitietojen perusteella. Automaattisen raportoinnin avulla olisi myös mahdollista muodostaa esitäytetty alv-ilmoitus pienille yrityksille.

Arvonlisäveron erityisjärjestelmät 1.7.2021 alkaen

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä eli Mini One Stop Shop on laajentunut One Stop Shop -järjestelmäksi 1.7.2021.