Inkomstslag för löner

Inkomstregistrets inkomstslag

En prestation som inkomsttagaren erhållit, t.ex. lön, kan bestå av flera olika inkomstslag. Uppgifterna anmäls till inkomstregistret med inkomstslag.

Inkomstslagen är tresiffriga kodvärden. Inkomstslaget anger hurdan inkomst det är fråga om. Inkomstregistrets inkomstslag motsvarar de vanligaste inkomstslag som används i löneadministrationen.

Med anmälan om löneuppgifter kan man anmäla flera olika inkomstslag för samma inkomsttagare. De inkomstslag som anmäls med en anmälan ska emellertid ha samma betalningsdag.

Utöver penninglön kan även t.ex. naturaförmåner, kostnadsersättningar, provisioner eller övriga tillägg till den ordinarie lönen betalas till inkomsttagare. Inkomstslaget ska motsvara den faktiska betalningssituationen.

Anmälaren väljer det inkomstslag som används och anmäler förutom inkomstslagets kodvärde även prestationsbeloppet. Utbetalda prestationer anmäls till inkomstregistret i euro.

Inkomstslagen har indelats i fyra serier

Rekommendationen är att inkomsterna anmäls på ett heltäckande sätt med inkomstslagen i 200-, 300- och 400-serien.

Vill man använda penninglönerna som ett totalbelopp, ska man använda inkomstslagen i 100-serien.

Inkomstslagen har beskrivits i dokumentet Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna på webbsidorna Dokumentation.

Socialförsäkringsavgifterna kan variera inom olika inkomstslag

Tabellen nedan visar vilka socialförsäkringsavgifter som gäller för inkomstslaget. Om inkomsten betalas enligt det förvalda alternativet behöver man inte ta ställning till socialförsäkringsavgifterna. Socialförsäkringsavgifterna för vissa inkomstslag kan variera efter utbetalningssituationen.

Om en prestation som anmälts med ett inkomstslag avviker från det förvalda alternativet, t.ex. om inkomsttagaren inte står i anställningsförhållande till betalaren, anmäler prestationsbetalaren detta genom att dessutom ge en försäkringsuppgift i samband med inkomstslaget. 

Tabellen visar de förvalda alternativen för socialförsäkringsavgifterna för de olika inkomstslagen och de inkomstslag vilkas socialförsäkringsavgifter kan variera. Styrregler för inkomstslagen har beskrivits i dokumentet Löner – Koduppsättningar – Inkomstslag på webbsidorna Dokumentation.

Styrregler för inkomstslagen
Kod-värde Inkomstlagets namn

Underställd arbets-
pensions-
försäkringsavgift

Underställd
försäkrings-
premier
för
arbetsolycksfalls
och yrkes-
sjukdomsförsäk
ring
Underställd arbetslöshets-
försäkrings-
premie
Underställd sjukförsäkrings-
avgift
Försäkrings-
uppgiftens typ tillåten
101 Lön totalt Ja Ja Ja Ja Ja
102 Lönesumma som omfattas av arbetspensionsförsäkringsavgiften Ja Nej Nej Nej Nej
103 Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter Ja Ja Ja Ja Nej
104 Lönesumma som omfattas av sjukförsäkringsavgiften Nej Nej Nej Ja Nej
105 Lönesumma som omfattas av arbetslöshetsförsäkringsavgiften Nej Nej Ja Nej Nej
106 Lönesumma som omfattas av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgiften Nej Ja Nej Nej Nej
201 Tidlön Ja Ja Ja Ja Nej
202 Initiativarvode Ja Ja Ja Ja Ja
203 Bonuslön Ja Ja Ja Ja Nej
204 Kompletteringslön för förmånstid Ja Ja Ja Ja Nej
205 Ersättning för nödarbete Ja Ja Ja Ja Nej
206 Kvällsersättning Ja Ja Ja Ja Nej
207 Kvällsskiftstillägg Ja Ja Ja Ja Nej
208 Ersättning för uppsägningstid Nej Nej Nej Nej Nej
209 Kilometerersättning (skattepliktig) Ja Ja Ja Ja Ja
210 Mötesarvode Nej Nej Nej Nej Ja
211 Ersättning för lördagsarbete Ja Ja Ja Ja Nej
212 Ersättning för mertidsarbete Ja Ja Ja Ja Nej
213 Semesterpenning Ja Ja Ja Ja Nej
214 Föreläsningsarvode Nej Nej Nej Nej Ja
215 Arvode för förtroendeuppdrag Nej Nej Nej Ja Ja
216 Annat betalt tillägg Ja Ja Ja Ja Ja
217 Lön för väntetid Nej Nej Nej Nej Nej
218 Miljötillägg Ja Ja Ja Ja Nej
219 Dellön för sjuktiden Ja Ja Ja Ja Ja
220 Provisionslön Ja Ja Ja Ja Nej
221 Ersättning för söndagsarbete Ja Ja Ja Ja Nej
222 Syntetisk option Nej Nej Nej Nej Nej
223 Resultatpremie Ja Ja Ja Ja Nej
224 Penningersättning från arbetstidsbank Ja Ja Ja Ja Nej
225 Ersättning för arbetstidsutjämning Ja Ja Ja Ja Nej
226 Aktieemission som grundar sig på arbetsförhållande Nej Nej Nej Nej Ja
227 Ackordslön Ja Ja Ja Ja Nej
229 Skadestånd vid avslutande av ett anställningsförhållande eller permittering Nej Nej Nej Nej Nej
230 Beredskapsersättning Ja Ja Ja Ja Nej
231 Frivillig ersättning vid avslutande av ett anställningsförhållande Nej Nej Nej Nej Nej
232 Ersättning för veckovila Ja Ja Ja Ja Nej
233 Vinstarvode Nej Nej Nej Nej Ja
234 Semesterersättning Ja Ja Ja Ja Nej
235 Övertidsersättning Ja Ja Ja Ja Nej
236 Nattersättning Ja Ja Ja Ja Nej
237 Nattskiftstillägg Ja Ja Ja Ja Nej
238 Annat regelbundet tillägg Ja Ja Ja Ja Nej
239 Ersättning för kompensationsledighet Ja Ja Ja Ja Nej
301 Bostadsförmån Ja Ja Ja Ja Nej
302 Ränteförmån för bostadslån Nej Nej Nej Nej Nej
303 Måltidsersättning Nej Nej Nej Nej Nej
304 Bilförmån Ja Ja Ja Ja Nej
308 Arvode för medlemskap i förvaltningsorgan Nej Nej Nej Nej Ja
309 Fondandel och överskott som tagits ut ur en personalfond (skattepliktig till 80 %) Nej Nej Nej Nej Nej
310 Penninggåva till personalen Ja Ja Ja Ja Ja
311 Kilometerersättning (skattefri) Nej Nej Nej Nej Nej
312 Åtgärdsarvode för kommunalveterinär Ja Ja Ja Nej Nej
313 Bruksersättning som förvärvsinkomst Nej Nej Nej Nej Nej
314 Bruksersättning som kapitalinkomst Nej Nej Nej Nej Nej
315 Annan skattepliktig förmån till personalen Nej Nej Nej Nej Ja
316 Övriga skattepliktiga förvärvsinkomster Nej Nej Nej Nej Nej
317 Övriga naturaförmåner Ja Ja Ja Ja Ja
319 Arvode för närståendevårdare Ja Ja Nej Nej Nej
320 Aktiepremie Ja Nej Nej Nej Ja
321 Lön som betalats av ställföreträdande betalare för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- samt arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgift) Ja Ja Ja Ja Nej
322 Lön som ställföreträdande betalare betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens arbetspensionsförsäkringsavgift Ja Nej Nej Nej Nej
323 Lön som ställföreträdande betalare betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift Nej Nej Ja Nej Nej
324 Lön som ställföreträdande betalare betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsolycksfalls - och yrkessjukdomsförsäkringsavgift Nej Ja Nej Nej Nej
325 Lön som ställföreträdande betalare betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift Nej Nej Nej Ja Nej
326 Arvode för arbetstagaresuppfinning Nej Nej Nej Nej Ja
327 Kostnadsersättning för familjevårdare Nej Nej Nej Nej Nej
328 Arvode för familjevårdare Ja Ja Nej Nej Ja
329 Kostnadsersättning för familjedagvårdare Nej Nej Nej Nej Nej
330 Telefonförmån Ja Ja Ja Ja Nej
331 Dagtraktamente Nej Nej Nej Nej Nej
332 Prestation i form av kapitalinkomst Nej Nej Nej Nej Nej
334 Kostförmån Ja Ja Ja Ja Nej
335 Kostnadsersättning för medlare Nej Nej Nej Nej Nej
336 Arbetsersättning Nej Nej Nej Nej Ja
337 Kompletteringsdagpenning som betalats av en arbetsgivarspecifik sjukkassa Ja Ja Ja Ja Nej
338 Pension som arbetsgivaren betalat ut Nej Nej Nej Nej Nej
339 Dividend eller överskott (lön) som baserar sig på arbetsinsats Ja Ja Ja Ja Nej
340 Dividend eller överskott (arbetsersättning)som baserar sig på arbetsinsats Nej Nej Nej Nej Nej
341 Skattefri andel av personalbiljett Nej Nej Nej Nej Ja
342 Andel av personalbiljett som betraktas som lön Ja Ja Ja Ja Nej
343 Anställningsoption Nej Nej Nej Nej Nej
350 Lön som överförs till en idrottsfond Nej Nej Nej Ja Nej
351 Lön från en idrottsfond Nej Nej Nej Nej Nej
352 Försäkringslön Ja Ja Ja Ja Ja
353 Skattepliktig kostnadsersättning Nej Nej Nej Nej Nej
354 Kommuntillägg till stöd för privat vård Nej Ja Ja Nej Nej
355 Stöd för privat vård (lön) Nej Ja Ja Nej Nej
356 Stöd för privat vård (arbetsersättning) Nej Nej Nej Nej Nej
357 Kilometerersättning som betalats ut av ett allmännyttigt samfund Nej Nej Nej Nej Nej
358 Dagtraktamente som betalats utav ett allmännyttigt samfund Nej Nej Nej Nej Nej
359 Ogrundad förmån Nej Nej Nej Nej Nej
361 Anställningsoption vars teckningspris är lägre än marknadspriset vid överlåtelsetidpunkten Ja Ja Ja Ja Nej
362 Royalty som betalats till en begränsat skattskyldig Nej Nej Nej Nej Nej
363 Skattefri andel av cykelförmånen Nej Nej Nej Nej Ja
364 Andel av cykelförmånen som betraktas som lön Ja Ja Ja Ja Nej
365 Villkorlig aktiepremie Ja Ja Ja Ja Nej
366 Ersättning för upphovsrätt som förvärvsinkomst Nej Nej Nej Nej Ja
367 Aktiepremie som betalats ut i pengar Ja Nej Nej Nej Ja
368 Anställningsoption som betalats ut i pengar Nej Nej Nej Nej Nej
369 Förvärvsinkomst som en arbetsgivare som omfattas av OffPL betalat och som arbetets utförare har fakturerat via ett faktureringsföretag Ja Nej Nej Nej Nej
401 Ersättning för bilförmån Nej Nej Nej Nej Nej
402 Förskottsinnehållning Nej Nej Nej Nej Nej
403 Avgift för förtroendevald Nej Nej Nej Nej Nej
404 Källskatt Nej Nej Nej Nej Nej
405 Källskatteavdrag Nej Nej Nej Nej Nej
406 Lön som ska betalas ut Nej Nej Nej Nej Nej
407 Ersättning för andra naturaförmåner Nej Nej Nej Nej Ja
408 Övriga poster som ska dras av från nettolönen Nej Nej Nej Nej Nej
409 Nettolön Nej Nej Nej Nej Nej
410 Kollektiv tilläggspensionsförsäkringsavgift som betalats av arbetsgivaren Nej Nej Nej Nej Nej
411 Andel av kollektiv tilläggspensionsförsäkringsavgift som betalats av arbetsgivaren och som debiteras arbetstagaren Nej Nej Nej Nej Nej
412 Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift Nej Nej Nej Nej Nej
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare Nej Nej Nej Nej Nej
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift Nej Nej Nej Nej Nej
415 Ersättning för personalbiljett Nej Nej Nej Nej Nej
416 Skatt som betalats till utlandet Nej Nej Nej Nej Nej
417 Utmätning Nej Nej Nej Nej Nej
418 Försäkringsavgift för en individuell,frivillig pensionsförsäkring Nej Nej Nej Nej Nej
419 Avdrag före förskottsinnehållning Nej Nej Nej Nej Ja
420 Ersättning för cykelförmån Nej Nej Nej Nej Nej
Sidan har senast uppdaterats 8.1.2024