Inkomstslag för löner

Inkomstregistrets inkomstslag

En prestation som inkomsttagaren erhållit, t.ex. lön, kan bestå av flera olika inkomstslag. Uppgifterna anmäls till inkomstregistret med inkomstslag.

Inkomstslagen är tresiffriga kodvärden. Inkomstslaget anger hurdan inkomst det är fråga om. Inkomstregistrets inkomstslag motsvarar de vanligaste inkomstslag som används i löneadministrationen.

Med anmälan om löneuppgifter kan man anmäla flera olika inkomstslag för samma inkomsttagare. De inkomstslag som anmäls med en anmälan ska emellertid ha samma betalningsdag.

Utöver penninglön kan även t.ex. naturaförmåner, kostnadsersättningar, provisioner eller övriga tillägg till den ordinarie lönen betalas till inkomsttagare. Inkomstslaget ska motsvara den faktiska betalningssituationen.

Anmälaren väljer det inkomstslag som används och anmäler förutom inkomstslagets kodvärde även prestationsbeloppet. Utbetalda prestationer anmäls till inkomstregistret i euro.

Inkomstslagen har indelats i fyra serier

Rekommendationen är att inkomsterna anmäls på ett heltäckande sätt med
inkomstslagen i 200-, 300- och 400-serien.

  1. Med inkomstslagen i 200-serien anmäls penninglöner specificerade.
  2. Inkomstslagen i 300-serien är inkomstslag som ska anmälas separat. Dessa är obligatoriska uppgifter, om sådana inkomster betalas ut.
  3. Med inkomstslagen i 400-serien anmäls poster som ska dras av från lönen. Dessa är obligatoriska uppgifter, om avgiften har dragits av från lönen.

Vill man använda penninglönerna som ett totalbelopp, ska man använda inkomstslagen i 100-serien.

Inkomstslagen har beskrivits i anvisningen: Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna 2021 (pdf).

Tabellen nedan visar vilka socialförsäkringsavgifter som gäller för inkomstslaget.

Om inkomsten betalas enligt det förvalda alternativet behöver man inte ta ställning till socialförsäkringsavgifterna. Socialförsäkringsavgifterna för vissa inkomstslag kan variera efter utbetalningssituationen. Om betalningen avviker från det förvalda alternativet, t.ex. om inkomsttagaren inte står i anställningsförhållande till betalaren, har betalaren tillgång till uppgifterna om Typ av försäkring.

Tabellen visar de förvalda alternativen för socialförsäkringsavgifterna för de olika inkomstslagen och de inkomstslag vilkas socialförsäkringsavgifter kan variera.

Inkomstregistrets inkomstslag
Kod-värde Inkomstlagets
namn
Underställd arbets-
pensions-försäkrings-avgift
Underställd försäkrings-
premier
för arbetsolycks-
falls och yrkessjukdoms-
försäk
ring
Underställd arbetslöshets-försäkrings-premie Underställd sjukförsäk-ringsavgift Försäkringa-uppgiftens typ tillåten
101 Lön totalt Ja Ja Ja Ja Ja
102 Lönesumma som omfattas av
arbetspensionsförsäkringsavgiften
Ja Nej Nej Nej Nej
103 Lönesumma som omfattas av
socialförsäkringsavgifter
Ja Ja Ja Ja Nej
104 Lönesumma som omfattas av
sjukförsäkringsavgiften
Nej Nej Nej Ja Nej
105 Lönesumma som omfattas av
arbetslöshets-försäkringsavgiften
Nej Nej Ja Nej Nej
106 Lönesumma som omfattas av
arbetsolycksfalls- och
yrkessjukdomsförsäkringsavgiften
Nej Ja Nej Nej Nej
201 Tidlön Ja Ja Ja Ja Nej
202 Initiativarvode Ja Ja Ja Ja Ja
203 Bonuslön Ja Ja Ja Ja Nej
204 Kompletteringslön för förmånstid Ja Ja Ja Ja Nej
205 Ersättning för nödarbete Ja Ja Ja Ja Nej
206 Kvällsersättning Ja Ja Ja Ja Nej
207 Kvällsskiftstillägg Ja Ja Ja Ja Nej
208 Ersättning för uppsägningstid Nej Nej Nej Nej Nej
209 Kilometerersättning (skattepliktig) Ja Ja Ja Ja Ja
210 Mötesarvode Nej Nej Nej Nej Ja
211 Ersättning för lördagsarbete Ja Ja Ja Ja Nej
212 Ersättning för mertidsarbete Ja Ja Ja Ja Nej
213 Semesterpenning Ja Ja Ja Ja Nej
214 Föreläsningsarvode Nej Nej Nej Nej Ja
215 Arvode för förtroendeuppdrag Nej Nej Nej Ja Ja
216 Annat betalt tillägg Ja Ja Ja Ja Ja
217 Lön för väntetid Nej Nej Nej Nej Nej
218 Miljötillägg Ja Ja Ja Ja Nej
219 Dellön för sjuktiden Ja Ja Ja Ja Ja
220 Provisionslön Ja Ja Ja Ja Nej
221 Ersättning för söndagsarbete Ja Ja Ja Ja Nej
222 Syntetisk option Nej Nej Nej Nej Nej
223 Resultatpremie Ja Ja Ja Ja Nej
224 Penningersättning från arbets-
tidsbank
Ja Ja Ja Ja Nej
225 Ersättning för arbetstidsutjämning Ja Ja Ja Ja Nej
226 Aktieemission som grundar sig på
arbetsförhållande
Nej Nej Nej Nej Ja
227 Ackordslön Ja Ja Ja Ja Nej
229 Skadestånd vid avslutande av ett
anställningsförhållande eller
permittering
Nej Nej Nej Nej Nej
230 Beredskapsersättning Ja Ja Ja Ja Nej
231 Frivillig ersättning vid avslutande
av ett anställningsförhållande
Nej Nej Nej Nej Nej
232 Ersättning för veckovila Ja Ja Ja Ja Nej
233 Vinstarvode Nej Nej Nej Nej Ja
234 Semesterersättning Ja Ja Ja Ja Nej
235 Övertidsersättning Ja Ja Ja Ja Nej
236 Nattersättning Ja Ja Ja Ja Nej
237 Nattskiftstillägg Ja Ja Ja Ja Nej
238 Annat regelbundet tillägg Ja Ja Ja Ja Nej
239 Ersättning för kompensationsledighet Ja Ja Ja Ja Nej
301 Bostadsförmån Ja Ja Ja Ja Nej
302 Ränteförmån för bostadslån Nej Nej Nej Nej Nej
303 Måltidsersättning Nej Nej Nej Nej Nej
304 Bilförmån Ja Ja Ja Ja Nej
308 Arvode för medlemskap
i förvaltningsorgan
Nej Nej Nej Nej Ja
309 Fondandel och överskott som
tagits ut ur en personalfond
(skattepliktig till 80 %)
Nej Nej Nej Nej Nej
310 Penninggåva till personalen Ja Ja Ja Ja Ja
311 Kilometerersättning (skattefri) Nej Nej Nej Nej Nej
312 Åtgärdsarvode för kommunal
veterinär
Ja Ja Ja Nej Nej
313 Bruksersättning som
förvärvsinkomst
Nej Nej Nej Nej Nej
314 Bruksersättning som
kapitalinkomst
Nej Nej Nej Nej Nej
315 Annan skattepliktig förmån till personalen Nej Nej Nej Nej Ja
316 Övriga skattepliktiga
förvärvsinkomster
Nej Nej Nej Nej Nej
317 Övriga naturaförmåner Ja Ja Ja Ja Ja
319 Arvode för närståendevårdare Ja Ja Nej Nej Nej
320 Aktiepremie Ja Nej Nej Nej Ja
321 Lön som betalats av
ställföreträdande
betalare för vilken arbetsgivaren
betalar arbetsgivarens
socialförsäkringsavgifter
(arbetspensions -, sjuk -,
arbetslöshets
- samt arbetsolycksfalls -
och
yrkessjukdomsförsäkringsavgift)
Ja Ja Ja Ja Nej
322 Lön som ställföreträdande betalare
betalat
och för vilken arbetsgivaren
betalar
arbetsgivarens
arbetspensionsförsäkringsavgift
Ja Nej Nej Nej Nej
323 Lön som ställföreträdande betalare
betalat
och för vilken arbetsgivaren betalar
arbetsgivarens
arbetslöshetsförsäkringsavgift
Nej Nej Ja Nej Nej
324 Lön som ställföreträdande betalare
betalat
och för vilken arbetsgivaren betalar
arbetsolycksfalls - och
yrkessjukdomsförsäkringsavgift
Nej Ja Nej Nej Nej
325 Lön som ställföreträdande betalare
betalat
och för vilken arbetsgivaren betalar
arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift
Nej Nej Nej Ja Nej
326 Arvode för arbetstagares
uppfinning
Nej Nej Nej Nej Ja
327 Kostnadsersättning för
familjevårdare
Nej Nej Nej Nej Nej
328 Arvode för familjevårdare Ja Ja Nej Nej Nej
329 Kostnadsersättning för
familjedagvårdare
Nej Nej Nej Nej Nej
330 Telefonförmån Ja Ja Ja Ja Nej
331 Dagtraktamente Nej Nej Nej Nej Nej
332 Prestation i form av kapitalinkomst Nej Nej Nej Nej Nej
334 Kostförmån Ja Ja Ja Ja Nej
335 Kostnadsersättning för medlare Nej Nej Nej Nej Nej
336 Arbetsersättning Nej Nej Nej Nej Ja
337 Kompletteringsdagpenning som
betalats
av en arbetsgivarspecifik sjukkassa
Ja Ja Ja Ja Nej
338 Pension som arbetsgivaren
betalat ut
Nej Nej Nej Nej Nej
339 Dividend eller överskott (lön)
som baserar sig på arbetsinsats
Ja Ja Ja Ja Nej
340 Dividend eller överskott
(arbetsersättning)
som baserar sig på arbetsinsats
Nej Nej Nej Nej Nej
341 Skattefri andel av personalbiljett Nej Nej Nej Nej Nej
342 Andel av personalbiljett som
betraktas
som lön
Ja Ja Ja Ja Nej
343 Anställningsoption Nej Nej Nej Nej Nej
350 Lön som överförs till en idrottsfond Nej Nej Nej Ja Nej
351 Lön från en idrottsfond Nej Nej Nej Nej Nej
352 Försäkringslön Ja Ja Ja Ja Ja
353 Skattepliktig kostnadsersättning Nej Nej Nej Nej Nej
354 Kommuntillägg till stöd för privat
vård
Nej Ja Ja Nej Nej
355 Stöd för privat vård (lön) Nej Ja Ja Nej Nej
356 Stöd för privat vård
(arbetsersättning)
Nej Nej Nej Nej Nej
357 Kilometerersättning som betalats
ut av ett allmännyttigt samfund
Nej Nej Nej Nej Nej
358 Dagtraktamente som betalats ut
av ett allmännyttigt samfund
Nej Nej Nej Nej Nej
359 Ogrundad förmån Nej Nej Nej Nej Nej
361 Anställningsoption vars
teckningspris
är lägre än marknadspriset vid
överlåtelsetidpunkten
Ja Ja Ja Ja Nej
362 Royalty som betalats till en begränsat skattskyldig Nej Nej Nej Nej Nej
363 Skattefri andel av cykelförmånen Nej Nej Nej Nej Nej
364 Andel av cykelförmånen som betraktas som lön Ja Ja Ja Ja Nej
365 Villkorlig aktiepremie Ja Ja Ja Ja Nej
401 Ersättning för bilförmån Nej Nej Nej Nej Nej
402 Förskottsinnehållning Nej Nej Nej Nej Nej
403 Avgift för förtroendevald Nej Nej Nej Nej Nej
404 Källskatt Nej Nej Nej Nej Nej
405 Källskatteavdrag Nej Nej Nej Nej Nej
406 Lön som ska betalas ut Nej Nej Nej Nej Nej
407 Ersättning för andra
naturaförmåner
Nej Nej Nej Nej Ja
408 Övriga poster som ska dras av från
nettolönen
Nej Nej Nej Nej Nej
409 Nettolön Nej Nej Nej Nej Nej
410 Kollektiv tilläggspensions-
försäkringsavgift
som betalats av arbetsgivaren
Nej Nej Nej Nej Nej
411 Andel av kollektiv
tilläggspensionsförsäkringsavgift
som betalats av arbetsgivaren och
som debiteras arbetstagaren
Nej Nej Nej Nej Nej
412 Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift Nej Nej Nej Nej Nej
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift
för arbetstagare
Nej Nej Nej Nej Nej
414 Arbetstagarens
arbetslöshetsförsäkringsavgift
Nej Nej Nej Nej Nej
415 Ersättning för personalbiljett Nej Nej Nej Nej Nej
416 Skatt som betalats till utlandet Nej Nej Nej Nej Nej
417 Utmätning Nej Nej Nej Nej Nej
418 Försäkringsavgift för en individuell,
frivillig pensionsförsäkring
Nej Nej Nej Nej Nej
419 Avdrag före förskottsinnehållning Nej Nej Nej Nej Ja
420 Ersättning för cykelförmån Nej Nej Nej Nej Nej

Om tabellen inte syns, se den i sin helhet här (pdf).