Arbetsersättning

En arbetsersättning är en ersättning som betalas i en annan form än lön för arbete, ett uppdrag eller en tjänst. Arbetet utförs inom ramen för ett uppdragsförhållande, det vill säga att arbetstagaren inte står i ett anställningsförhållande till betalaren.

Till inkomstregistret anmäls arbetsersättningar när den som utför arbetet och får ersättningen inte är införd i förskottsuppbördsregistret. Uppgiften kan kontrolleras på www.ytj.fi/sv. Den som utför arbetet kan vara en fysisk person eller till exempel ett aktiebolag, en förening, ett öppet bolag eller ett kommanditbolag.

Arbetsersättning ska anmälas också då

  • betalaren enligt pensionslagen för den offentliga sektorn betalar arbetsersättningen till en inkomsttagare som är införd i förskottsuppbördsregistret, som saknar egen pensionsförsäkring för företagare
  • inkomsttagaren är en begränsat skattskyldig fysisk person
  • inkomsttagaren är ett begränsat skattskyldigt företag och källskatt har uppburits på arbetsersättningen.

Den momsandel som ingår i arbetsersättningen anmäls inte till inkomstregistret.

Om löneutbetalningsperioderna inte används, kan man som löneutbetalningsperiod ange de dagar då arbetet utförts. Som startdatum anmäls den första dagen då arbetet utförts och som slutdatum den sista dagen då arbetet utförts.

Anmäl arbetsersättning med inkomstslaget Arbetsersättning (336)

Anmäl inkomsttagaren som samfund, om inkomsttagaren är ett öppet bolag, ett kommanditbolag, ett aktiebolag, ett andelslag, en förening, en stiftelse eller en annan privaträttslig juridisk person.

En infograf om när ska arbetsersättning anmälas till inkomstregistret.

Kostnadsersättningar relaterade till arbetsersättningar

Till den som får arbetsersättning kan man inte samtidigt betala skattefria kostnadsersättningar. Lägg till kostnadsersättningar relaterade till arbetsersättningar till beloppet av arbetsersättningen och anmäl den totalbeloppet med inkomstslaget Arbetsersättning (336).

Undantagsfall: Kostnadsersättning som betalats i form av arbetsersättning som omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL) är inte arbetsinkomst som berättigar till pension. Om prestationsbetalaren som omfattas av OffPL betalar kostnadsersättningar i samband med arbetsersättning till en fysisk person som saknar försäkring i enlighet med lagen om pension för företagare och som inte är införd i förskottsuppbördsregistret, ska kostnadsersättningen anmälas till inkomstregistret. I så fall ska kostnadsersättningarna anmälas i en annan anmälan om löneuppgifter och i ett separat material än den betalade arbetsersättningen. Pensionsarrangemangsnumret och Kevas övriga obligatoriska uppgifter anmäls inte.

Arbetsersättning som betalats till en begränsat skattskyldig

Arbetsersättningar till ett begränsat skattskyldigt företag ska anmälas, om betalaren tagit ut källskatt på prestationen. Arbetsersättning till en begränsat skattskyldig fysisk person ska alltid anmälas oberoende av om källskatt debiterats.

Anmäl arbetsersättning och skatt på den med inkomstslagen Arbetsersättning (336) och Källskatt (404). Anmäl dessutom att inkomsttagaren är begränsat skattskyldig.

Betalare som omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn

En betalare som omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL) ska alltid anmäla arbetsersättning och förskottsinnehållning till inkomstregistret, om inkomsttagaren är en privatperson som inte har pensionsförsäkring för företagare (FöPL). Uppgifter om inkomsttagaren ska anmälas med en personbeteckning. Anmälan ska göras även när inkomsttagaren är införd i förskottsuppbördsregistret. Det finns ingen åldersgräns eller nedre gräns i euro för de uppgifter som ska anmälas till inkomstregistret. Samma åldersgräns för försäkring som gäller OffPL-anställningsförhållanden gäller även arbetsersättningar som en betalare som omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn. För ytterligare information se Kevas webbsida om inkomstregistret. Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift som tagits ut på arbetsersättning anmäls inte till inkomstregistret. För ytterligare information se inkomstregistrets anvisning för anmälan av arbetsersättning. Arbetsersättningar som betalats av en betalare som omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn behandlas i avsnitt 3.1.2.

Sidan har senast uppdaterats 28.10.2020