Arbetsgivare försäkrar sina arbetstagare

När du verkar som arbetsgivare, har du i allmänhet en skyldighet att försäkra dina arbetstagare och betala socialförsäkringsavgifter för löner och andra prestationer.

Socialförsäkringsavgifter är sjukförsäkringsavgift, arbetspensionsförsäkringsavgift och arbetslöshetsförsäkringsavgift samt försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring.

Försäkringen påverkas bland annat av arbetstagarens ålder och inkomstens belopp

Granska socialförsäkringsavgifternas belopp och procenttal på Skatteförvaltningens sidor.

Från följande anvisningar kan du granska i hurudana situationer du som arbetsgivare har en skyldighet att teckna en försäkring för arbetstagarna. Se också vilka uppgifter om olika försäkringar och avgifter som anmäls till inkomstregistret.

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift

Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift

 • Ingår i förskottsinnehållningen.
 • Anmäls inte separat till inkomstregistret.
 • Verkställ förskottsinnehållning på arbetstagarens lön och anmäl den till inkomstregistret med anmälan om löneuppgifter under inkomstslaget Förskottsinnehållning (402).

Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift i internationella arbetssituationer

1. Sjukförsäkringsavgift för arbetstagare som arbetar utomlands (så kallad miniinnehållning)
 • Om du har en arbetstagare som är försäkrad i Finland och arbetar utomlands och sexmånadersregeln är tillämplig på lönen, verkställ den så kallad miniinnehållningen utifrån försäkringslönen. Anmäl den till inkomstregistret under inkomstslaget Förskottsinnehållning (402).
2. Sjukförsäkringsavgift för begränsat skattskyldig
 • Om en arbetstagare har ett skattekort för en begränsat skattskyldig, ingår avgiften i förskottsinnehållningen. Anmäl sjukförsäkringsavgiftens andel till inkomstregistret under inkomstslaget Förskottsinnehållning (402).
 • Om du tar ut källskatt på lönen, ta ut sjukförsäkringsavgiften från lönen separat och anmäl den till inkomstregistret med anmälan om löneuppgifter
  • källskatt under inkomstslaget Källskatt (404)
  • arbetstagarens sjukförsäkringsavgift under inkomstslaget Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift (412).

Bekanta dig med gränser i euro och läs mer på Skatteförvaltningens anvisningar Sjukförsäkringspremier- och avgifter i internationella arbetssituationer

Teckna en arbetspensionsförsäkring, om

 • arbetstagaren är 17–68 år gammal
 • du betalar lön på åtminstone 65,26 euro till hen under månaden.

Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

 • Ta ut avgiften från arbetstagarens lön och anmäl den till inkomstregistret med anmälan om löneuppgifter under inkomstslaget Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (413).
 • Anmäl också Uppgift om arbetspensionsförsäkring, det vill säga information om enligt vilken pensionsslag inkomsttagaren är försäkrad:
  • Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring, Lantbruksföretagares pensionsförsäkring (LFöPL) eller Företagarens pensionsförsäkring (FöPL).
  • Anmäl vid behov även bolagskoden för arbetspensionsanstalten och pensionsarrangemangsnumret.

Arbetsgivarens arbetspensionsförsäkringsavgift

 • Anmäls inte till inkomstregistret.
 • Betala det totala beloppet till arbetspensionsanstalten, det vill säga såväl arbetsgivarens som arbetstagarens andelar av arbetspensionsförsäkringsavgiften. Arbetspensionsanstalten beräknar avgiftsandelarna på basis av de inkomster som anmälts till inkomstregistret.
Nedre gräns för arbetspensionsförsäkring per månad

Nedre gräns för arbetspensionsförsäkring per månad

år
65,26 euro 2023
62,88 euro 2022
61,37 euro 2021
60,57 euro 2020
59,36 euro 2019

Läs mer om arbetspensionsförsäkring

Arbetslöshetsförsäkringsavgiften ska betalas, om arbetstagaren är 18–64-år.

Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

 • Ta ut avgiften från arbetstagarens lön och anmäl den till inkomstregistret med anmälan om löneuppgifter under inkomstslaget Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (414).

Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

 • Anmäls inte till inkomstregistret.
 • Betala det totala beloppet till Sysselsättningsfonden, det vill säga såväl arbetsgivarens som arbetstagarens andelar av arbetslöshetsförsäkringsavgiften. Sysselsättningsfonden beräknar avgiftsbeloppet utifrån de uppgifter som anmälts till inkomstregistret.
 • Om beloppet på de löner som du betalat ut till alla arbetstagare under kalenderåret understiger 1 400 euro, behöver du inte redovisa arbetslöshetsförsäkringsavgifter till Sysselsättningsfonden.
Åldersgräns och nedre gräns för arbetslöshetsförsäkring
Åldersgräns för arbetslöshetsförsäkring Nedre gräns för arbetslöshetsförsäkring per år år
18–64 år gamla 1 400 euro 2023

18–64 år gamla (giltig fr.o.m. 1.8.2022)

17–64 år gamla (giltig t.o.m. 31.7.2022)

1 300 euro

2022
17–64 år gamla 1 300 euro 2019–2021

Läs mer om arbetslöshetsförsäkring

Teckna en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring, om

 • arbetstagaren står i ett arbetsförhållande, tjänsteförhållande eller något annat anställningsförhållande enligt arbetsavtalslagen till arbetsgivaren
 • du till alla sina arbetstagare betalar totalt över 1 400 euro i lön som är underställd arbetsolycksfallsförsäkringsavgiften under ett kalenderår.

I arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring finns det inte någon separat arbetstagaravgift och inte heller åldersgränser.

Försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring

 •  Anmäl till inkomstregistret med anmälan om löneuppgifter 
  • arbetstagarens yrkeskategorin
  • arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets bolagskod och försäkringsnumret för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen, om du har försäkrat dina arbetstagare med fler än en lagstadgad arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring.
 • Försäkringsavgiften anmäls inte till inkomstregistret.
  • Arbetsolycksfallsförsäkringsbolaget beräknar försäkringsavgiften utifrån de uppgifter som anmälts till inkomstregistret.
  • Betala försäkringsavgiften till arbetsolycksfallsförsäkringsbolaget efter att du fått fakturan.
Nedre gräns för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring per år
Nedre gräns för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring per år år
1 400 euro 2023
1 300 euro 2019–2022

Läs mer om arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring

Om du betalar lön till en företagare, som är försäkrad enligt lagen om pension för företagare (FöPL) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL):

Det är inte nödvändigt att ta ut följande avgifter från lönen:

 • arbetspensionsförsäkringsavgift
 • arbetslöshetsförsäkringspremie
 • försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring.

Anmäl Ingen försäkringsskyldighet -uppgifter för dessa försäkringar.

Läs mer om anmälan av företagarlön

Beakta därtill följande pensionsförsäkringssituationer:

Om du betalar ut lön, men inte ingått ett pensionsförsäkringsavtal med ett pensionsbolag, är du en tillfällig arbetsgivare.

Du kan verka som tillfällig arbetsgivare, om

 • du inte har fast anställda arbetstagare
 • du betalar ut löner under sex månader till ett belopp på sammanlagt högst 9 348 euro
 • du inte ingått något pensionsförsäkringsavtal med en arbetspensionsanstalt.

Anmäl uppgifter om en tillfällig arbetsgivare till inkomstregistret

 • Anmäl betalartypen Tillfällig arbetsgivare (inget ArPL-försäkringsavtal).
  • I gränssnittet anmäls uppgiften som en del av betalaruppgifterna.
  • I e-tjänsten anmäls uppgifterna i samband med uppgifter om arbetspensionsförsäkringar på sidan Inkomsttagare.
 • Ange även betalarens adress och adressens landskod.

Det är inte nödvändigt att anmäla uppgifter om en tillfällig arbetsgivare, om du betalar enbart arbetsersättning, skattefria kilometerersättningar eller annan sådan inkomst, som inte ligger till grund för pension. Anmäl inte heller uppgifter då du betalar lön till en FöPL-försäkrad person.

Om du ingått ett pensionsförsäkringsavtal trots att lönegränsen inte överskrids, anmäl inte betalartypen Tillfällig arbetsgivare. Anmäl då med anmälan om löneuppgifter uppgifterna om din pensionsanstalt och pensionsarrangemangsnumret för ditt avtal. 

Lönegräns för tillfällig arbetsgivare för sex månader.
Lönegräns för tillfällig arbetsgivare för sex månader år
9 348 euro 2023
9 006 euro 2022
8 790 euro 2021
8 676 euro 2020
8 502 euro 2019

När en arbetstagare går i ålderdomspension, anmäl följande uppgifter i anmälan om löneuppgifter

 • anställningsförhållandets start- och slutdatum
 • orsakskoden för anställningsförhållandets upphörande enligt inkomstregistrets koduppsättning: 6 Pensionering.

Arbetspensionsanstalten får informationen från inkomstregistret.

Om pensionsförsäkraren är Keva eller Finlands Bank, ange även orsakskoden för anställningsförhållandets upphörande enligt Kevas eller Finlands Banks koduppsättning. 

Om arbetstagare fortsätter att arbeta under ålderdomspensionen, anmäls de utbetalda lönerna normalt till inkomstregistret. Arbetstagaren brukar i regel också försäkras.

Läs mer om pensionering

Försäkringsskyldigheten börjar i början av den månad som följer efter att den nedre åldersgränsen uppnåtts. Försäkringsskyldigheten slutar vid utgången av den månad då inkomsttagaren uppnått den övre åldersgränsen.

Om försäkringsskyldighet inte föreligger, ska också detta anmälas. Läs mer om undantagssituationer i försäkringen och försäkringsuppgifterna för inkomstslaget.

Detaljerade anvisningar och exempel

Ta del av exemplen och läs mer om försäkring:

 Anmälan av information till inkomstregistret: uppgifter i anslutning till försäkrande

Anmälan av information till inkomstregistret: internationella situationer

Sidan har senast uppdaterats 27.1.2023