Arbetsgivare försäkrar sina arbetstagare

När du verkar som arbetsgivare, har du i allmänhet en skyldighet att försäkra dina arbetstagare och betala socialförsäkringsavgifter för löner och andra prestationer.

Socialförsäkringsavgifter är sjukförsäkringsavgift, arbetspensionsförsäkringsavgift och arbetslöshetsförsäkringsavgift samt försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring.

Försäkringen påverkas bland annat av arbetstagarens ålder och inkomstens belopp

Granska socialförsäkringsavgifternas belopp och procenttal på Skatteförvaltningens sidor

Från följande anvisningar kan du granska i hurudana situationer du som arbetsgivare har en skyldighet att teckna en försäkring för arbetstagarna. Se också vilka uppgifter om olika försäkringar och avgifter som anmäls till inkomstregistret.

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift

Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift

 • Ingår i förskottsinnehållningen.
 • Anmäls inte separat till inkomstregistret.
 • Verkställ förskottsinnehållning på arbetstagarens lön och anmäl den till inkomstregistret med anmälan om löneuppgifter under inkomstslaget Förskottsinnehållning (402).

Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift i internationella arbetssituationer

Sjukförsäkringsavgift för arbetstagare som arbetar utomlands (så kallad miniinnehållning)
 • Om du har en arbetstagare som är försäkrad i Finland och arbetar utomlands och sexmånadersregeln är tillämplig på lönen, verkställ den så kallad miniinnehållningen utifrån försäkringslönen. Anmäl den till inkomstregistret under inkomstslaget Förskottsinnehållning (402).
Sjukförsäkringsavgift för begränsat skattskyldig
 • Om en arbetstagare har ett skattekort för en begränsat skattskyldig, ingår avgiften i förskottsinnehållningen. Anmäl sjukförsäkringsavgiftens andel till inkomstregistret under inkomstslaget Förskottsinnehållning (402).
 • Om du tar ut källskatt på lönen, ta ut sjukförsäkringsavgiften från lönen separat och anmäl den till inkomstregistret med anmälan om löneuppgifter
  • källskatt under inkomstslaget Källskatt (404)
  • arbetstagarens sjukförsäkringsavgift under inkomstslaget Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift (412).

Bekanta dig med gränser i euro och läs mer på Skatteförvaltningens anvisningar Sjukförsäkringspremier- och avgifter i internationella arbetssituationer

Teckna en arbetspensionsförsäkring, om

 • arbetstagaren är 17–68 år gammal
 • du betalar lön på åtminstone 68,57 euro till hen under månaden.

Försäkringsskyldigheten upphör när arbetstagaren fyller

 • 68 år, om hen är födda år 1957 eller tidigare
 • 69 år, om hen är födda åren 1958–61
 • 70 år, om hen är födda år 1962 eller senare.

Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift

 • Ta ut avgiften från arbetstagarens lön och anmäl den till inkomstregistret med anmälan om löneuppgifter under inkomstslaget Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (413).
 • Anmäl också Uppgift om arbetspensionsförsäkring, det vill säga information om enligt vilken pensionsslag inkomsttagaren är försäkrad:
  • Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring, Lantbruksföretagares pensionsförsäkring (LFöPL) eller Företagarens pensionsförsäkring (FöPL).
  • Anmäl vid behov även bolagskoden för arbetspensionsanstalten och pensionsarrangemangsnumret.

Arbetsgivarens arbetspensionsförsäkringsavgift

 • Anmäls inte till inkomstregistret.
 • Betala det totala beloppet till arbetspensionsanstalten, det vill säga såväl arbetsgivarens som arbetstagarens andelar av arbetspensionsförsäkringsavgiften. Arbetspensionsanstalten beräknar avgiftsandelarna på basis av de inkomster som anmälts till inkomstregistret.
 • Du får betalningsuppgifterna från din egen arbetspensionsanstalt.
Nedre gräns för arbetspensionsförsäkring per månad

Nedre gräns för arbetspensionsförsäkring per månad

år
68,57 euro 2024
65,26 euro 2023
62,88 euro 2022
61,37 euro 2021
60,57 euro 2020
59,36 euro 2019

Läs mer om arbetspensionsförsäkring

Arbetslöshetsförsäkringspremien ska betalas, om arbetstagaren är 18–64-år. Försäkringsskyldigheten upphör när arbetstagaren fyller 65 år.

Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie

 • Ta ut avgiften från arbetstagarens lön och anmäl den till inkomstregistret med anmälan om löneuppgifter under inkomstslaget Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (414).

Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie

 • Anmäls inte till inkomstregistret.
 • Betala det totala beloppet till Sysselsättningsfonden, det vill säga såväl arbetsgivarens som arbetstagarens andelar av arbetslöshetsförsäkringspremien. Sysselsättningsfonden beräknar avgiftsbeloppet utifrån de uppgifter som anmälts till inkomstregistret.
 • Om beloppet på de löner som du betalat ut till alla arbetstagare under kalenderåret understiger 1 500 euro, behöver du inte redovisa arbetslöshetsförsäkringspremier till Sysselsättningsfonden.
Åldersgräns och nedre gräns för arbetslöshetsförsäkring
Åldersgräns för arbetslöshetsförsäkring Nedre gräns för arbetslöshetsförsäkring per år år
18–64 år gamla 1 500 euro 2024
18–64 år gamla 1 400 euro 2023

18–64 år gamla (giltig fr.o.m. 1.8.2022)

17–64 år gamla (giltig t.o.m. 31.7.2022)

1 300 euro

2022
17–64 år gamla 1 300 euro 2019–2021

Läs mer om arbetslöshetsförsäkring

Teckna en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring, om

 • arbetstagaren står i ett arbetsförhållande, tjänsteförhållande eller något annat anställningsförhållande enligt arbetsavtalslagen till arbetsgivaren
 • du till alla sina arbetstagare betalar totalt över 1 500 euro i lön som är underställd arbetsolycksfallsförsäkringsavgiften under ett kalenderår.

Vid arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring finns det inte någon separat arbetstagaravgift och inga motsvarande åldersgränser som i andra försäkringar.

Försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring

 •  Anmäl till inkomstregistret med anmälan om löneuppgifter 
  • arbetstagarens yrkeskategorin
  • arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets bolagskod och försäkringsnumret för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen, om du har försäkrat dina arbetstagare med fler än en lagstadgad arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring.
 • Försäkringsavgiften anmäls inte till inkomstregistret.
  • Arbetsolycksfallsförsäkringsbolaget beräknar försäkringsavgiften utifrån de uppgifter som anmälts till inkomstregistret.
  • Betala försäkringsavgiften till arbetsolycksfallsförsäkringsbolaget efter att du fått fakturan.
Nedre gräns för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring per år
Nedre gräns för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring per år år
1 500 euro 2024
1 400 euro 2023
1 300 euro 2019–2022

Läs mer om arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring

Om du betalar lön till en företagare, som är försäkrad enligt lagen om pension för företagare (FöPL) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL):

Det är inte nödvändigt att ta ut följande avgifter från lönen:

 • arbetspensionsförsäkringsavgift
 • arbetslöshetsförsäkringspremie
 • försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring.

Anmäl Ingen försäkringsskyldighet -uppgifter för dessa försäkringar.

Läs mer om anmälan av företagarlön

Försäkringsskyldigheterna som beskrivs på denna sida gäller även hushåll. Ett undantag är sjukförsäkring.

 • Om du betalar ut högst 1 500 euro i lön till samma person under ett år, behöver du inte verkställa förskottsinnehållning och betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter.
 • Om du betalar ut över 1 500 euro i lön till samma person under ett år, ska du verkställa förskottsinnehållningen och anmäla totalbeloppet för arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift till inkomstregistret med arbetsgivarens separata anmälan. Se instruktioner under punkten för sjukförsäkring.

Beakta därtill följande pensionsförsäkringssituationer:

Om du betalar ut lön, men inte ingått ett pensionsförsäkringsavtal med ett pensionsbolag, är du en tillfällig arbetsgivare.

Du kan verka som tillfällig arbetsgivare, om

 • du inte har fast anställda arbetstagare
 • du betalar ut löner under sex månader till ett belopp på sammanlagt högst 9 822 euro
 • du inte ingått något pensionsförsäkringsavtal med en arbetspensionsanstalt.

Anmäl uppgifter om en tillfällig arbetsgivare till inkomstregistret

 • Anmäl betalartypen Tillfällig arbetsgivare (inget ArPL-försäkringsavtal).
  • I gränssnittet anmäls uppgiften som en del av betalaruppgifterna.
  • I e-tjänsten anmäls uppgifterna i samband med uppgifter om arbetspensionsförsäkringar på sidan Inkomsttagare.
 • Ange bolagskoden för det pensionsbolag som du valt. I gränssnittet ange också det generiska pensionsarrangemangsnummer för tillfällig arbetsgivare som du fått av bolaget.

 • Ange även betalarens adress och adressens landskod.

Det är inte nödvändigt att anmäla uppgifter om en tillfällig arbetsgivare, om du betalar enbart arbetsersättning, skattefria kilometerersättningar eller annan sådan inkomst, som inte ligger till grund för pension. Anmäl inte heller uppgifter då du betalar lön till en FöPL-försäkrad person.

Om du ingått ett pensionsförsäkringsavtal trots att lönegränsen inte överskrids, anmäl inte betalartypen Tillfällig arbetsgivare. Anmäl då med anmälan om löneuppgifter uppgifterna om din pensionsanstalt och pensionsarrangemangsnumret för ditt avtal. 

Lönegräns för tillfällig arbetsgivare för sex månader.
Lönegräns för tillfällig arbetsgivare för sex månader år
9 822 euro 2024
9 348 euro 2023
9 006 euro 2022
8 790 euro 2021
8 676 euro 2020
8 502 euro 2019

När en arbetstagare går i ålderdomspension, anmäl följande uppgifter i anmälan om löneuppgifter

 • anställningsförhållandets start- och slutdatum
 • orsakskoden för anställningsförhållandets upphörande enligt inkomstregistrets koduppsättning: 6 Pensionering.

Arbetspensionsanstalten får informationen från inkomstregistret.

Om pensionsförsäkraren är Keva eller Finlands Bank, ange även:

 • orsakskoden för anställningsförhållandets upphörande enligt Kevas eller Finlands Banks koduppsättning
 • grunden för registreringen av anställningsförhållandet
 • yrkesklass och övriga uppgifter om yrket.

Om arbetstagare fortsätter att arbeta under ålderdomspensionen, anmäls de utbetalda lönerna normalt till inkomstregistret. Arbetstagaren brukar i regel också försäkras.

Läs mer om pensionering

 

Olika försäkringar har olika åldersgränser. I alla dem börjar försäkringsskyldigheten i början av månaden efter den månad då åldersgränsen har uppnåtts. Skyldigheten upphör i utgången av den månad då inkomsttagaren fyller 68 år (sjukförsäkring och arbetspensionsförsäkring) eller 65 år (arbetslöshetsförsäkring).

Om försäkringsskyldighet inte föreligger, ska också detta anmälas.

Läs mer om undantagssituationer i försäkringen och försäkringsuppgifterna för inkomstslaget

Detaljerade anvisningar och exempel

Ta del av exemplen och läs mer om försäkring:

 Anmälan av information till inkomstregistret: uppgifter i anslutning till försäkrande

Anmälan av information till inkomstregistret: internationella situationer

Sidan har senast uppdaterats 6.2.2024