Arbetsgivare är skyldiga att försäkra sina arbetstagare

Arbetsgivare är i regel skyldiga att försäkra sina arbetstagare och betala socialförsäkringsavgifterna på de löner och övriga prestationer som de betalat ut. 

Socialförsäkringsavgifter är arbetspensionsförsäkringsavgift, arbetslöshetsförsäkringspremie och sjukförsäkringsavgifter samt försäkringspremien för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring.

Arbetsgivare är skyldiga att betala både arbetstagarens och arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter. Arbetsgivaren tar ut arbetstagarens andel från den inkomst som betalas till arbetstagaren och redovisar den vidare till den aktör som sköter socialförsäkringen. Arbetsgivaren behöver inte ta ut några avgifter, om

  • den utbetalda inkomsten inte är underställd socialförsäkringsavgifter
  • inkomsttagaren inte omfattas av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd
  • betalaren inte är skyldig att försäkra inkomsttagaren t.ex. p.g.a. inkomsttagarens ålder eller om den utbetalda inkomsten understiger den nedre gränsen för försäkring.

Vid behov ska arbetsgivaren kontrollera hos försäkrare om prestationen är underställd försäkringsavgifter och hos Skatteförvaltningen om prestationen är underställd sjukförsäkringsavgifter.

Läs mer:

Arbetspensionsförsäkring

Sjukförsäkringsavgift

Arbetsolycksfallsförsäkring