Inkomstregisterminologi

Anställningsförhållande

Ett anställningsförhållande är ett juridiskt förhållande mellan en arbetsgivare och en anställd. Enligt Ordlistan för löneadministrationen utgörs anställningsförhållanden av såväl arbetsförhållanden som tjänsteförhållanden.

Begreppet ”anställningsförhållande” är bredare i pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL): Anställningsförhållanden enligt OffPL utgörs av arbets- och tjänsteförhållanden, men också av uppdrag, förtroendeuppdrag och -uppgifter samt avtal som ingåtts med närståendevårdare och familjevårdare. Som anställningsförhållande anmäls till inkomstregistret också en sådan atypisk och kortvarig anställning som nödvändigtvis inte är föremål för ett skriftligt arbetsavtal, till exempel anställning av en barnskötare eller renoverare.

Betalningsdagen

Den dag då lön, förmån eller pension är tillgänglig för inkomsttagare, t.ex. på mottagarens konto.

Betalare ska anmäla uppgifter om utbetalda prestationer till inkomstregistret inom 5 dagar från betalningsdagen. Om den 5:e dagen infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, kan du anmäla uppgifterna följande vardag.

Certifikat

Med certifikat avses ett elektroniskt intyg. Med hjälp av certifikatet identifieras en organisation som producerar eller använder uppgifter samt säkerställs materialets integritet. Certifikaten som behövs vid användningen av de tekniska gränssnitten beviljas av certifikattjänsten för inkomstregistret.

Egentlig arbetsgivare

En part som har en juridisk skyldighet att utbetala löner till och försäkra en arbetstagare. Den egentliga arbetsgivaren är en part som har anställt en arbetstagare och för vars räkning arbetstagaren utför arbete.

E-tjänst

I inkomstregistrets e-tjänst kan man till exempel anmäla uppgifter på webblankett, söka och granska uppgifter ur inlämnade anmälningar samt skicka filer till inkomstregistret via laddningstjänsten. Inloggningen i inkomstregistrets e-tjänst sker med Suomi.fi-identifikation.

Fullmakt

Rätt att uträtta ärenden för någon annan. Prestationsbetalare beviljar fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Informationsanvändarens huvudanvändare befullmäktigar arbetstagarna i den egna organisationen för informationsanvändares roller.

Förmånstagare

Med förmånstagare avses en fysisk person eller ett dödsbo till vilket en pension eller en förmån utbetalas. Även benämningen inkomsttagare kan användas för förmånstagaren. Förmånstagaren kan också vara ett utländskt dödsbo, som anses som ett samfund i beskattningen. I anmälan om förmånsuppgifter anges som förmånstagare den person som är berättigad att erhålla förmånen, även om prestationen skulle betalas till en ställföreträdande mottagare.

Grundroll

Grundrollen fastställer med vilka sökvillkor informationsanvändaren kan söka anmälningar i inkomstregistrets e-tjänst.

Informationsanvändare

Inkomstregistrets informationsanvändare är organisationer och myndigheter som med stöd av lagen om inkomstdatasystemet har rätt att söka och granska uppgifter som anmälts till inkomstregistret. De får använda uppgifterna endast i den omfattning och för det ändamål som fastställs i lagen.

Informationsanvändarna ger råd till arbetsgivare och andra informationsproducenter om arbetsgivarskyldigheter och avgifter. Dessutom regleras informationsanvändarna av sin specifika lagstiftning vid tolkningen.

Informationsanvändarens huvudanvändare

En person som informationsanvändarorganisationen utsett. Sköter administrativa uppgifter i inkomstregistret, bl.a. befullmäktigar den egna organisationens personer att verka i valda informationsanvändarens roller.

Informationsanvändarens roll

Informationsanvändarens roll bildas av en åtkomstprofil och en grundroll. Informationsanvändarens huvudanvändare befullmäktigar personerna i den egna organisationen för informationsanvändares roller. Grundrollen fastställer, med vilka sökvillkor användaren kan söka anmälningar i inkomstregistrets e-tjänst. Åtkomstprofilen fastställer, vilken information som visas på anmälan.

Informationsproducent

Informationsproducenter är alla företag och andra aktörer som enligt lagen om inkomstdatasystemet är skyldiga att anmäla uppgifter till inkomstregistret. Informationsproducenter är till exempel arbetsgivare, förmånsbetalare och ställföreträdande betalare.

Inkomstregisterenhet

Skatteförvaltningens enhet som svarar för inkomstregistrets funktion.

Inkomstregistret

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas. Det innehåller omfattande information om löner, pensioner och förmåner på individnivå.

Inkomsttagare

Inkomsttagare är alla lön-, pensions- eller förmånstagare.

Internationell specialorganisation

En specialorganisation som inrättats genom ett internationellt avtal. Exempel på sådana specialorganisationer är Kemikalieverket ECHA, Helsingforskommissionen HELCOM, Wider-institutet och Internationella Organisationen för Migration IOM.

Lönegaranti

System som tryggar utbetalningen av arbetstagarens fordringar som grundar sig på anställningsförhållande om arbetsgivaren blir insolvent.

Löner som den egna organisationen betalat - specialroll

Om personen beviljats specialrollen Löner som den egna organisationen betalat, visas även de löner som informationsanvändarens egen organisation betalat i sökresultaten. Specialrollen ingår inte i informationsanvändarens roll.

Regelbunden arbetsgivare

Betalaren är en regelbunden arbetsgivare  då denne

    • betalar ut lån regelbundet till minst två arbetstagare
    • betalar ut lön regelbundet till en arbetstagare och dessutom betalar ut lön till minst en arbetstagare i en anställning som är temporär eller avsedd att vara kortvarig
    • betalar ut lön samtidigt till minst sex arbetstagare i temporära anställningar som är avsedda att vara kortvariga.

En arbetsgivare som betalar ut löner regelbundet ska anmäla sig till Skatteförvaltningens arbetsgivarregister innan löneutbetalningarna inleds. En regelbunden arbetsgivare ska inlämna arbetsgivarens separata anmälan till inkomstregistret månadsvis. 

Ställföreträdande betalare

En betalare som med sina egna medel betalar lön eller någon annan prestation för en part som har den egentliga betalningsskyldigheten (egentlig arbetsgivare). Som ställföreträdande betalare verkar i allmänhet utsökningsverken, välfärdsområdena, städerna, FPA, Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) och konkursbon.

Ställföreträdande mottagare

Med ställföreträdande mottagare avses en prestationsmottagare till vilken förmånen eller någon del av förmånen betalas i stället för till den egentliga förmånstagaren.

Den ställföreträdande mottagaren anmäls till inkomstregistret, om prestationen utifrån regressrätt betalas till en annan förmånsbetalare (regressprestation) eller om förmånen av en annan orsak betalas till någon annan än den egentliga förmånstagaren.

Tekniskt gränssnitt

Ett tekniskt gränssnitt är en integration som byggs mellan olika system. En elektronisk förbindelse kan byggas till exempel mellan löneförvaltningsprogrammet och inkomstregistret, vilket innebär att uppgifter överförs mellan två program. Det finns tre gränssnitt i inkomstregistret: realtidsgränssnittet Web Service, asynkroniska gränssnittet Web Service och SFTP. Användningen av gränssnittet kräver certifikat.

Tillfällig arbetsgivare (Skatteförvaltningens arbetsgivarregister)

Betalaren är en tillfällig arbetsgivare om denne har antingen

    • endast en fastanställd arbetstagare, eller
    • högst fem arbetstagare vars anställningar är kortare än ett kalenderår.

En arbetsgivare som betalar ut löner tillfälligt är inte skyldig att anmäla sig till arbetsgivarregistret. En tillfällig arbetsgivare ska inlämna arbetsgivarens separata anmälan till inkomstregistret endast för de månader då denne betalar ut lön eller kostnadsersättningar.

En tillfällig arbetsgivare kan emellertid anmäla sig till arbetsgivarregistret om denne så önskar. I så fall behandlas arbetsgivaren som en regelbunden arbetsgivare och arbetsgivarens separata anmälan ska inlämnas för varje månad.

Tillfällig arbetsgivare (arbetspensionsförsäkring)

Tillfällig arbetsgivare är ett begrepp som används av arbetspensionsförsäkringsbolagen. Med detta begrepp anges om prestationsbetalaren har slutit ett avtal om arbetspensionsförsäkring med ett arbetspensionsförsäkringsbolag eller inte. Arbetsgivaren anordnar pensionsskyddet för sin arbetstagare antingen som en tillfällig arbetsgivare eller en avtalsarbetsgivare.

Uppgiftstillstånd

Inkomstregisterenhetens beslut om förmedling och utlämnande av uppgifter till en viss informationsanvändare. Uppgiftstillståndet består av ett administrativt beslut och dess bilagor, i vilka åtkomstprofilerna, informationsanvändarens roller och tjänster fastställs.

Åtkomstprofil

En beskrivning om uppgifter som utlämnas ur inkomstregistret till informationsanvändaren för ett visst användningsändamål. Fastställandet av åtkomstprofilen grundar sig på lagen om inkomstdatasystemet. Åtkomstprofilen för en organisation fastställs i samarbete med Inkomstregisterenheten.

Åtkomsträttighet

En på lag baserad rätt att få vissa uppgifter ur inkomstregistret för ett visst användningsändamål. Om utlämnande av uppgifter föreskrivs det i 13 § i lagen om inkomstdatasystemet.

Ordlista för löneadministration

Ordlista för löneadministration innehåller 342 begrepp som har termer och definitioner på finska. För att terminologin inom löneadministration skulle förenas har liknande begrepp getts sammanfallande termer även om några av rekommendationerna avviker från de termer som har använt hittills.

Ytterligare information och ordlista finns på Terminologicentralens webbplats

Sidan har senast uppdaterats 14.11.2023