Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Momsplikten för statliga ämbetsverk och inrättningar

I momsbeskattningen likställs statliga ämbetsverk och inrättningar med staten. Staten är momsskyldig för sin verksamhet av neutralitetsskäl. Detta innebär att staten ska betala moms på den försäljning av varor och tjänster som bedrivs rörelsemässigt.

Projekt som statliga ämbetsverk och inrättningar genomför är ofta momsfria

Statliga ämbetsverk och inrättningar genomför ofta projekt som inte inkluderar försäljning av varor eller tjänster, och vilka inte heller skapar någon annan inkomst för den som genomför projektet. Statliga ämbetsverk och inrättningar är inte momsskyldiga för sådana projekt. Om det är oklart om verksamheten inom projektet avses som rörelsemässig försäljning av varor eller tjänster kan ämbetsverket eller inrättningen ansöka om skriftlig handledning i ärendet från Skatteförvaltningen.

Momsen som ingår i projektets kostnader får inte dras av

Statliga ämbetsverk och inrättningar får inte dra av den moms som ingår i anskaffningarna (MomsL 116 §).

Om finansiären för projektet ber ämbetsverket eller inrättningen om en redogörelse för just avdragsrätten i fråga om moms, kan ämbetsverket eller inrättningen först självständigt lämna en utredning av att den som statligt ämbetsverk eller statlig inrättning inte har avdragsrätt. Därefter kan ämbetsverket eller inrättningen vid behov be om en skriftlig bekräftelse i ärendet från Skatteförvaltningen.

Vanliga frågor

Med rörelsemässig verksamhet avses sådan verksamhet som bedrivs i förvärvssyfte kontinuerligt, utåtriktat, självständigt och som inkluderar sedvanlig företagarrisk. Försäljning som staten bedriver avses ske i förvärvssyfte också när försäljningen sker till självkostnadspris förutsatt att det inte är fråga om myndighetsverksamhet.

Statliga affärsverk, Försörjningsberedskapscentralen, Finlands Bank och Folkpensionsanstalten är separat skattskyldiga och på dem tillämpas inte de bestämmelser i mervärdesskattelagen som gäller staten.

Sidan har senast uppdaterats 4.1.2023