Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Inkomstbeskattningen av offentliga samfund

Ett samfund kan vara helt eller delvis skattskyldigt i inkomstbeskattningen. I vissa situationer kan ett samfund också vara helt befriat från skatter.

Befriade från statens inkomstskatt är

 • staten och dess inrättningar
 • kommunerna, samkommunerna, välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna
 • Landskapet Åland
 • pensionsanstalter, pensionsstiftelser eller pensionskassor grundade för anställda hos kommuner, samkommuner, landskap.
 • Evangelisk-lutherska kyrkan
 • ortodoxa kyrkosamfundet
 • annat religionssamfund och dess församlingar
 • pensionsanstalter, pensionsstiftelser eller pensionskassor som är grundade för anställda hos den evangelisk-lutherska kyrkan, det ortodoxa kyrkosamfundet, ett annat religiöst samfund eller församlingen i dessa.

Dessa betalar skatt endast till kommunen. Skattesatsen för 2023 är 4,78 och för 2024 är den 4,74. Läs mer om skattesatserna.

Bolag som ägs av offentliga samfund är självständiga skattskyldiga. Därför tillämpas inte skattelagstiftningen om delvis skattskyldiga samfund i beskattningen av dessa bolag.

Inkomstskatt betalas i huvudsak som förskottsskatt. Ansök vid behov om förskottsskatt eller ändra den.

Staten och dess inrättningar

Staten och dess inrättningar betalar skatt på inkomst av jordbruksenheter eller jämförbara fastigheter. Skatt ska också betalas på inkomst av andra fastigheter som inte används för allmänna ändamål samt på inkomst av industriföretag eller andra företag som kan jämföras med privata företag.

Staten och dess inrättningar behöver dock inte betala skatt på inkomst av sådana affärs- eller produktionsverk, fartygs-, flyg- eller fordonstrafik, järnvägar, kanaler, hamnar, tele- och radioverk som i huvudsak tillgodoser behoven hos de statliga verken.

Kommuner, samkommuner, välfärdsområden, välfärdssammanslutningar och landskapet Åland

Kommuner, samkommuner, välfärdsområden, välfärdssammanslutningar och landskapet Åland betalar skatt på inkomst av näringsverksamhet och på inkomst av fastighet eller del därav som används för annat än ett allmänt eller allmännyttigt ändamål. En kommun behöver inte betala skatt på inkomst av näringsverksamhet som bedrivs inom det egna området och inte heller på inkomst av en fastighet som finns inom det egna området. Som kommunal näringsverksamhet betraktas inte skötseln av kommunens lagstadgade uppgifter.

Om skötseln av kommunens lagstadgade uppgifter ordnas i samarbete mellan olika kommuner i form av en samkommun, är det inte fråga om skattepliktig näringsverksamhet. Om en samkommun ordnar någon annan än kommunens lagstadgade verksamhet kan den vara skattepliktig. Till skillnad från kommunerna ska samkommunerna även betala skatt på inkomst av näringsverksamhet som bedrivs inom det egna området och på inkomst av fastigheter inom det egna området. Till exempel arbetskraftspolitisk utbildning och beställningsutbildning som bedrivs av en utbildningssamkommun betraktas i allmänhet alltid som näringsverksamhet.

Kyrka, församling och religiöst samfund

Den evangelisk-lutherska kyrkan, det ortodoxa kyrkosamfundet samt dessas församlingar och andra religiösa samfund är skattskyldiga endast för inkomst av den näringsverksamhet som de bedriver och för inkomst av en fastighet eller del därav som används för något annat än ett allmänt eller allmännyttigt ändamål.  I beskattningen behandlas kyrkliga samfälligheter så som församlingar.

Skötseln av de uppgifter som fastställs i kyrkolagen för församlingar utgör inte näringsverksamhet. Försäljning av sedvanliga produkter eller tjänster, till exempel blommor och gravstenar, kan betraktas som församlingarnas näringsverksamhet.

Näringsinkomst

Skattepliktig näringsverksamhet bedöms fallspecifikt i beskattningen. Ett tecken på näringsverksamhet är bland annat att sedvanliga handelsvaror eller tjänster säljs i ett konkurrensläge och att personal har anställts för försäljningen. Även verksamhetens omfattning och kontinuitet samt försäljningen av varor och tjänster till marknadspris tyder på att verksamheten betraktas som näringsverksamhet. Verksamhet i liten skala eller av engångskaraktär betraktas i allmänhet inte som näringsverksamhet i beskattningen.

Om verksamheten är lagstadgad eller i väsentlig grad stöds med offentliga medel, är det i allmänhet inte fråga om näringsverksamhet. Verksamhet som i lag föreskrivs som det aktuella samfundets uppgift är lagstadgad.

Från inkomst av näringsverksamhet kan de utgifter och förluster som hänför sig till förvärvande och bevarande av näringsinkomsten dras av i beskattningen.

Samfundets dividendinkomster, bidrag, vederlag för överlåtelse av egendom eller gåvor är i allmänhet skattefria inkomster. Men om dessa inkomster hänför sig till näringsverksamheten, anses inkomsterna vara skattepliktiga inkomster av näringsverksamheten.

Inkomst av fastighet

Med fastighet avses mark i ens ägo och byggnaderna på marken. Bestämmelserna om fastigheter tillämpas även på byggnader, konstruktioner eller andra anordningar på en fastighet i någon annans ägo, om dessa och besittningsrätten till marken kan överlåtas till tredje part utan att höra markägaren (så kallat överlåtbart hyresavtal).

Inkomst av fastighet omfattar löpande inkomster av en fastighet, såsom hyresinkomster.  Även kapitalinkomster av skogsbruk (till exempel inkomster av virkesförsäljning eller försäkringsersättningar för skog) utgör inkomster av fastighet. En överlåtelsevinst av en fastighet utgör skattefri inkomst, om fastigheten inte huvudsakligen använts i näringsverksamhet. En aktielägenhet betraktas inte som en fastighet, och därför utgör inkomster av en aktielägenhet inte inkomster av en fastighet.

En fastighet kan användas för tre olika ändamål. En fastighet kan

 • vara i allmän eller allmännyttig användning (skattefri fastighetsinkomst)
 • vara i annan än allmän eller allmännyttig användning (skattepliktig fastighetsinkomst)
 • användas helt eller huvudsakligen i näringsverksamhet (inkomst av näringsverksamhet).

En fastighet är i allmän användning om fastigheten exempelvis används som offentlig skola, offentligt bibliotek eller kyrka. En fastighet är i allmännyttig användning till exempel när den hyrs ut till ett allmännyttigt samfund för allmännyttig verksamhet.

En fastighet i annan än allmän eller allmännyttig användning omfattar till exempel uthyrning av en fastighet för privata tillställningar, boende, rekreation eller näringsverksamhet som bedrivs av någon annan. Skog anses i allmänhet vara i annan än allmän eller allmännyttig användning.

Om mer än hälften av fastigheten används för egen näringsverksamhet, utgör inkomsten av fastigheten näringsinkomst.

I beskattningen går det att från inkomsten av en fastighet dra av utgifterna för förvärvande eller bevarande av inkomsten.

Indelningen av användningen av en fastighet i allmän eller allmännyttig och annan användning bedöms i allmänhet utifrån fastighetens areal eller användningsperiod.

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2024