Så här beställer kommunen fastighetsskatteuppgifter från Skatteförvaltningen för skatteåret 2021

Kommunerna kan beställa fastighetsskatteuppgifterna för 2021 från Skatteförvaltningen. Var snäll och beställ fastighetsskatteuppgifterna senast den 4 juni 2021.

Skatteförvaltningen har bett om att Kommunförbundet och Ålands landskapsförbund till kommunerna förmedlar en länk till den elektroniska beställningsblanketten samt den kod som behövs vid beställningen. Om kommunen inte via Kommunförbundet eller Ålands landskapsförbund har fått anvisningar om beställningen kan de begäras på adressen YHT.Kivekunnat_TIPA(at)vero.fi.

Obs! Fastighetsskatteuppgifter lämnas inte ut 1 juli–1 augusti 2021.

Flexibelt slutförande av fastighetsbeskattningen och kommunernas rätt att söka ändring

Fastighetsbeskattningen slutförs nuförtiden flexibelt vid olika tidpunkter för olika skattskyldiga. För de flesta fysiska personer och samfund slutförs fastighetsbeskattningen redan i juni. Fastighetsbeskattningen slutförs dock senast i slutet av oktober.

Fastighetsskatteuppgifterna lämnas ut till kommunerna i tre omgångar så att kommunerna vid behov hinner använda sin rätt att söka ändring. Skattetagarnas tid på fyra (4) månader för att söka ändring räknas från den skattskyldigspecifika dag då beskattningen slutförs för respektive skattskyldige. Ändring i till exempel fastighetsbeskattningen som slutförs i juni ska sökas senast i oktober.

En beställning, tre utlämningsomgångar

Det räcker med en beställning för alla dessa tre utlämnanden. Den tredje omgången innehåller alla fastighetsskatteuppgifter som redan lämnats ut i omgångarna 1 och 2 samt eventuella uppdateringar i fastighetsskattebesluten i omgångarna 1 och 2.

Utlämningstidpunkterna för fastighetsbeskattningsuppgifterna för 2021 är:

  • omgången vecka 24 (14.-18.6.2021)
  • omgången vecka 34 (23.-27.8.2021)
  • omgången vecka 46 (15.-19.11.2021)

Att anmäla om en ändring av kontaktpersonen

Alla utlämningar överlåts till den kontaktpersons tjänste-e-postadress som kommunen angett i sin beställning. Sålunda är det mycket viktigt att eventuella ändringar i kontaktuppgifterna anmäls till Skatteförvaltningen i god tid innan fastighetsskatteuppgifterna lämnas ut (YHT.Kivekunnat_TIPA@vero.fi).

Spärrmarkeringsutredning

Följande uppgifter har tagits bort från fastighetsskatteuppgifterna för de spärrmarkerade kundernas del: fastighetsbeteckningen, kommunen där fastigheten ligger, numret på kommunen där fastigheten ligger och namnet på fastigheten. Utlämnandet till kommunen av dessa uppgifter som omfattas av spärrmarkering förutsätter att en separat spärrmarkeringsutredning lämnas i samband med beställningen. Spärrmarkeringsutredningen behöver inte lämnas om kommunen redan tidigare har skickat den till Skatteförvaltningen.

Säker e-post kan öppnas endast under 30 dygn

En fil som lämnas ut med säker e-post kan läsas och öppnas endast under 30 dygn. Anvisningen för att öppna säker e-post skickas till kommunerna i samband med att fastighetsskatteuppgifterna lämnas ut.

Läsanvisning till filen 2021

Läsanvisning till filen 2020

Så här anmäler kommunen byggnader som saknas från fastighetsskatteuppgifterna till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (tidigare Befolkningsregistercentralen)

Anvisning: Anmäl till BRC 2021 (docx)

Se anvisningarna för anmälan: Byggnader-som-kommuner-anmäler-och-som-saknas-i-skateförvaltningens-databas-2020.xlsx

Så här anmäler kommunen obebyggda byggplatser

Anvisning: Lämna uppgifter om obebyggda byggplatser

Lämna uppgifterna via Ilmoitin.fi.

Ange i heltal den areal och byggrätt som planlagts för varje användningsändamål för den fastighet som är giltig vid tidpunkten för fastställandet av planen.

Så här anmäler kommunen planuppgifter 

Anvisning: Anmälan om planuppgifter till Skatteförvaltningen

Lämna uppgifterna via Ilmoitin.fi.

Statistiken över fastighetsskatt

Statistiken över fastighetsskatterna hittar du i Skatteförvaltningens statistikdatabas.

Obs! Som följd av systemändringarna publiceras inte följande statistikvyer i fortsättningen:

  • Debiterad fastighetsskatt: beloppet av raten och ratnumret enligt kundens juridiska form
  • Markspecifik kalkylmässig fastighetsskattestatistik
  • Kalkylmässiga beskattningsvärden på mark enligt tomttyp
  • Ändringen i de kalkylmässiga beskattningsvärdena på mark enligt tomttyp
  • De kalkylmässiga beskattningsvärdena på mark i relation till målvärdet enligt tomttyp

Därtill visas uppgifterna om följande statistikvy i fortsättningen i statistikvyn 1.1:

  • Debiterad fastighetsskatt: fastighetsskattebeloppet för kunden enligt den juridiska formen, storleken på skatten och kommunen för den skattskyldige

Statistiktal beträffande de statistikvyer som tagits bort för 2014–2019 kan frågas på adressen verotilastot(at)vero.fi.

Tjänsten för skattetagare

I tjänsten för skattetagare hittar du uppgifter om bland annat skattetagarnas skatteinkomster och de skatter på vilka inkomsterna baserar sig.