Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Så här beställer kommunen fastighetsskatteuppgifter från Skatteförvaltningen för skatteåret 2024

Kommunerna kan beställa fastighetsskatteuppgifterna för år 2024 från Skatteförvaltningen. Var snäll och beställ fastighetsskatteuppgifterna senast den 30.5.2024.

Skatteförvaltningen har via Kommunförbundet och Ålands kommunförbund förmedlat en länk till den elektroniska beställningsblanketten samt den kod som behövs vid beställningen. Om kommunen inte fått anvisningen kan anvisningen begäras från adressen: YHT.Kivekunnat_TIPA@vero.fi.

Flexibelt slutförande av fastighetsbeskattningen och kommunernas rätt att söka ändring

Fastighetsbeskattningen slutförs vid olika tidpunkter för olika skattskyldiga. För de flesta fysiska personer och samfund slutförs fastighetsbeskattningen redan i juni. Fastighetsbeskattningen slutförs dock senast i slutet av oktober.

En beställning, tre utlämningsomgångar

Fastighetsskatteuppgifterna lämnas ut till kommunerna i tre omgångar så att kommunerna vid behov hinner använda sin rätt att söka ändring. Det räcker med en beställning för alla dessa tre utlämnanden. Den tredje posten innehåller alla fastighetsskatteuppgifter som redan lämnats ut i post 1 och 2 samt eventuella uppdateringar i fastighetsskattebesluten i post 1 och 2.

Fastighetsskatteuppgifterna för 2024 lämnas ut till kommunerna enligt följande:

  • under veckan 25 (17.–21.6.2024)
  • under veckan 34 (19.–23.8.2024)
  • under veckan 47 (18.–22.11.2024)

Skattetagarnas tidsfrist för begäran om omprövning är fyra månader och räknas från den dag då fastighetsbeskattningen slutförs för respektive fastighetsskattskyldig. Fastighetsbeskattningen slutförs vid olika tidpunkter för olika skattskyldiga men dock senast före utgången av oktober under skatteåret.

Kommunen gör en fritt formulerad begäran om omprövning. Kommunen ska alltid ange följande uppgifter i sin omprövningsbegäran:

  • ändringssökanden är kommunen som skattetagare
  • fastighetsbeteckningen
  • den skattskyldiges namn om uppgiften finns
  • vilket skatteår fastighetsskatten hänför sig till
  • vilka ändringar i beskattningen som yrkas
  • de grunder på vilka ändring yrkas.

Kommunen kan med samma begäran om omprövning söka ändring i fastighetsbeskattningen av flera fastigheter. Returadressen för omprövningsbegäranden är Skatteförvaltningen, PB 650, 00052 SKATT.

Att anmäla om en ändring av kontaktpersonen

Alla utlämningar skickas till den kontaktpersons tjänste-e-postadress som kommunen angett i sin beställning. Sålunda är det mycket viktigt att eventuella ändringar i kontaktuppgifterna anmäls till Skatteförvaltningen i god tid innan fastighetsskatteuppgifterna lämnas ut (YHT.Kivekunnat_TIPA@vero.fi).

Spärrmarkeringsutredning

Följande uppgifter har tagits bort från fastighetsskatteuppgifterna för de spärrmarkerade kundernas del: fastighetsbeteckningen, kommunen där fastigheten ligger, numret på kommunen där fastigheten ligger och namnet på fastigheten. Utlämnandet av uppgifter som omfattas av spärrmarkering till kommunen förutsätter att en separat spärrmarkeringsutredning lämnas i samband med beställningen. Spärrmarkeringsutredningen behöver inte lämnas om kommunen redan tidigare har skickat den till Skatteförvaltningen.

Säker e-post kan öppnas endast under 30 dygn

En fil som lämnas ut med säker e-post kan läsas och öppnas endast under 30 dygn. Anvisningen för att öppna säker e-post skickas till kommunerna i samband med att fastighetsskatteuppgifterna lämnas ut.

Läsanvisning till filen 2024

Videoinstruktioner

Postbeskrivningen (YouTube)

Fastighetsskattefilen (YouTube)

Att läsa fastighetsskattefilen (YouTube)

Ägaruppgifter (YouTube)

Så här anmäler kommunen byggnader som saknas från fastighetsskatteuppgifterna till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Anvisning: Anmälan av byggnadsbeteckningarna till MDB 2024 (pdf)

Lämna uppgifterna med den här blanketten: Byggnader som kommuner anmäler och som saknas i Skatteförvaltningens databas 2024 (xlsx)

Så här anmäler kommunen obebyggda byggplatser

Anvisning: Lämna uppgifter om obebyggda byggplatser

Lämna uppgifterna via Ilmoitin.fi.

Ange i heltal den areal och byggrätt som planlagts för varje användningsändamål för den fastighet som är giltig vid tidpunkten för fastställandet av planen.

Så här anmäler kommunen planuppgifter 

Anvisning: Anmälan om planuppgifter till Skatteförvaltningen

Lämna uppgifterna via Ilmoitin.fi.

Statistiken över fastighetsskatt

Statistiken över fastighetsskatterna hittar du i Skatteförvaltningens statistikdatabas.

Mer information kan frågas på adressen verotilastot@vero.fi.

Tjänsten för skattetagare

I tjänsten för skattetagare hittar du uppgifter om bland annat skattetagarnas skatteinkomster och de skatter på vilka inkomsterna baserar sig.

Sidan har senast uppdaterats 7.5.2024