Företags- och organisationskundernas viktiga datum

Samfunden inlämnar sina skattedeklarationer inom 4 månader från det att räkenskapsperiodens sista kalendermånad har gått ut. Dagen då beskattningen slutförs står i beskattningsbeslutet. Beskattningen slutförs dock senast tio månader efter att räkenskapsperiodens sista kalendermånad har gått ut. Kvarskatterna ska betalas senast den 3:e dagen i den månad som följer på slutförandet av beskattningen, och skatteåterbäringen utbetalas den 5:e dagen i den andra månaden efter slutförandet av beskattningen.

Förskottskompletteringen för samfund har slopats. Från och med november 2017 kan alla samfund och samfällda förmåner komplettera sin förskottsuppbörd i en månads tid efter skatteårets utgång utan dröjsmålsränta (s.k. nedsatt dröjsmålsränta) genom att betala tilläggsförskott.

För skatter på eget initiativ, exempelvis moms och arbetsgivarprestationer, visar kalendern förfallodagarna för skattedeklarationen och betalning av skatter. Kalendern anger också bland annat de datum då ett sammandrag levereras till MinSkatt.

Om man är införd i registret över mervärdesskattskyldiga anmäls moms på all import till Skatteförvaltningen fr.o.m. 1.1.2018.


2018

Januari

I januari används ännu 2017 års skattekort, men i löneuträkningen börjar man inkomstuppföljningen från början.

Postandet av skattedeklarationerna för jord- och skogsbruk (blanketterna 2 och 2C) inleds i början av januari

Postandet av skattedeklarationerna (blanketterna 2, 2C och 36) för beskattningssammanslutningar (t.ex. jordbruks-, skogsbruks- eller fastighetssammanslutningar) inleds i början av januari

3.1.

Förskottsskattens giroblanketter för år 2018 för kunder med 12 betalningsrater.

5.1.

Uppgifter om byggande för november 2017 ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

12.1.

 • Förfallodagen för skatt på eget initiativ: förfallodagen för skattedeklarationen och betalningen av skatter.
  Moms och lotteriskatt för november 2017 och arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för december 2017.

22.1.

 • Sammandragsdeklaration för december 2017 (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)
 • Förfallodag för betalningsuppmaning för skatter på eget initiativ

23.1.

Förskottsskattens förfallodag

31.1.

 • Förskottskompletteringens sista räntefria betalningsdag (gäller inte samfund).
 • Den sista dagen då årsanmälningarna ska lämnas in
  Obs! Om arbetsgivarens årsanmälan, årsanmälan om dividender, årsanmälan om överskott från andelslag eller årsanmälan om förmedlade utländska dividender lämnas elektroniskt är den sista inlämningsdagen 3.2.2018. 
 • Observera undantagen: Årsanmälan om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst ska lämnas in senast 15.2.2018, Årsanmälan om fackföreningsavgifter, arbetslöshetskassaavgifter och arbetslösas ersättningsdagar ska lämnas in senast 20.2.2018, Årsanmälan om delägarlån ska lämnas in senast 24.2.2018.

 

Sammandraget skapas och överförs till MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

 • Betalningsuppmaningar för skatter på eget initiativ skapas
 • Uppgifterna i skatteskuldsregistret uppdateras
 • Skatter som i december har fått en anmärkning om utsökning skickas till utsökning
 • Skatter som i december har fått en anmärkning om protest skickas för publicering på protestlistan

Februari

1.2.

 • 2018 års skattekort tas i bruk.
 • Den 2 förfallodagen för 2016 års kvarskatt (gäller inte samfund).

3.2.

Den sista inlämningsdagen för arbetsgivarens årsanmälan, överskott från andelslag eller årsanmälan om utbetalda dividender som lämnats in elektroniskt är  

5.2.

 • Uppgifter om byggande för december 2017 ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.
 • Förskottsskattens giroblanketter för år 2018 för kunder med färre än 12 betalningsrater.
 • Blankettpaketet för rörelseidkare och yrkesutövare senast hos kunderna (blankett 5).
 • Blankettpaketet för näringssammanslutningar senast hos kunderna (blankett 6A).

12.2.

 • Förfallodagen för skatt på eget initiativ: förfallodagen för skattedeklarationen och betalningen av skatter.
  Moms och lotteriskatt för december 2017 och arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för januari 2018.
 • Moms, arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter för oktober-december 2017, som deklareras per kvartal: förfallodag för skattedeklaration samt för skattebetalning.

15.2.

Årsanmälan om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst, sista inlämningsdag.

20.2.

 • Sammandragsdeklaration för januari (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder).
 • Årsanmälan om medlemsavgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassor samt arbetslösas ersättningsdagar; sista inlämningsdag.

22.2.

Förfallodag för betalningsuppmaning för skatter på eget initiativ.

23.2.

Förskottsskattens förfallodag

26.2.

Årsanmälan om delägarlån; sista inlämningsdag

28.2.

 • Momsskyldiga som omfattas av årsförfarandet, t.ex. primärproducenter och bildkonstnärer, lämnar in sin periodskattedeklaration och betalar momsen för 2017
 • Den sista dagen då jordbruksidkare ska lämna in sin skattedeklaration
 • Den sista returneringsdagen för skogsbrukets skattedeklaration hos momspliktiga kunder.
 • Den sista dagen då skattedeklaration för fastighetssammanslutningar och för jord- och skogsbrukssammanslutningar (blankett 36, 2, 2C, 7) ska lämnas in
 • Ansökan om återbäring av accis på energiprodukter i fråga om andra än samfund ska lämnas in senast 28.2.2018.

Sammandraget skapas och överförs till MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

 • Betalningsuppmaningar för skatter på eget initiativ skapas
 • Uppgifterna i skatteskuldsregistret uppdateras
 • Skatter som i januari har fått en anmärkning om utsökning skickas till utsökning
 • Skatter som i januari har fått en anmärkning om protest skickas för publicering på protestlistan

Mars

3.3.

Fastighetsbeskattningsbeslut postas till kunderna.

5.3.

Uppgifter om byggande för januari ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

8.3.

Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet öppnas för alla kunder kl. 12:00. Fastighetsuppgifter behöver inte korrigeras eller lämnas in om de uppgifter som ligger till grund för fastighetsbeskattningsbeslutet stämmer.

12.3.

 • Förfallodagen för skatt på eget initiativ: förfallodagen för skattedeklarationen och betalningen av skatter.
  Moms och lotteriskatt för januari och arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för februari.
 • Rörelseidkare och yrkesutövare får sina förhandsifyllda skattedeklarationer.

16.3.

Korrigeringarna till årsanmälningarna för 2017 ska göras senast 16.3.2018 - då hinner korrigeringarna med i de förhandsifyllda skattedeklarationerna. Efter 16.3.2018 ska felen korrigeras strax efter att man upptäckt dem. Om korrigeringar skickas in senast 11.10.2018, hinner uppgifterna med i den ordinarie beskattningen.

20.3.

Sammandragsdeklaration för februari (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)

22.3.

Förfallodag för betalningsuppmaning för skatter på eget initiativ.

23.3.

Förskottsskattens förfallodag

31.3.

Sammandraget skapas och överförs till MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

 • Betalningsuppmaningar för skatter på eget initiativ skapas
 • Uppgifterna i skatteskuldsregistret uppdateras
 • Skatter som i februari har fått en anmärkning om utsökning skickas till utsökning.
 • Skatter som i februari har fått en anmärkning om protest skickas för publicering på protestlistan.

April

Personkunder (också de som verkar som närings- jord- och skogsbruksidkare) får sina förhandsifyllda skattedeklarationer.

3.4.

 • Rörelseidkare och yrkesutövare lämnar in näringsverksamhetens skattedeklaration, förhandsifylld skattedeklaration samt eventuella bilageblanketter (inlämningsdagen kan även vara 9.5. eller 16.5., kontrollera inlämningsdagen på blanketten). Förhandsifylld skattedeklaration returneras endast om uppgifterna är bristfälliga eller felaktiga.
 • Webbtjänsten NSD stängs för näringsidkare som lämnar in sin skattedeklaration.
 • Den sista dagen då skattedeklaration för näringssammanslutningar ska lämnas in.

5.4.

Uppgifter om byggande för februari ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

12.4.

Förfallodagen för skatt på eget initiativ: förfallodagen för skattedeklarationen och betalningen av skatter.
Moms och lotteriskatt för februari och arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för mars.

20.4.

Sammandragsdeklaration för mars (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)

23.4.

 • Förskottsskattens förfallodag
 • Förfallodag för betalningsuppmaning för skatter på eget initiativ.

30.4.

Den sista dagen då samfundets skattedeklaration ska lämnas in, om räkenskapsperioden har utgått 31.12.2017

Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet stängs för alla samfund, oavsett räkenskapsperiod. Fastighetsuppgifter behöver inte korrigeras eller lämnas in om de uppgifter som ligger till grund för fastighetsbeskattningsbeslutet stämmer.

Sammandraget skapas och överförs till MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

 • Betalningsuppmaningar för skatter på eget initiativ skapas.
 • Uppgifterna i skatteskuldsregistret uppdateras.
 • Skatter som i mars har fått en anmärkning om utsökning skickas till utsökning.
  Skatter som i mars har fått en anmärkning om protest skickas för publicering på protestlistan.

Maj

2.5.

Den sista dagen då samfundens ansökningar om återbäring av energiaccis ska lämnas in

 

7.5.

Uppgifter om byggande för mars ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

8.5.

 • Den sista inlämningsdagen för personkunders förhandsifylld skattedeklaration i fråga om dem i vars blankett står 8.5. Förhandsifylld skattedeklaration returneras endast om det har funnits något att tillägga eller korrigera. Om uppgifterna är rätta, behöver skattedeklarationen inte returneras.
 • Den sista inlämningsdagen för skattedeklaration för skogsbruk i fråga om de kunder som inte är momsskyldiga och i vars blankett står 8.5. som returdag.
 • Rörelseidkare och yrkesutövare lämnar in näringsverksamhetens skattedeklaration, förhandsifylld skattedeklaration samt eventuella bilageblanketter (om inlämningsdagen på blanketten är 8.5.). Förhandsifylld skattedeklaration returneras endast om uppgifterna är bristfälliga eller felaktiga.
 • Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet stängs för de kunder som ska lämna in sin skattedeklaration senast den 8 maj. Fastighetsuppgifter behöver inte korrigeras eller lämnas in om de uppgifter som ligger till grund för fastighetsbeskattningsbeslutet stämmer.

14.5.

 • Förfallodagen för skatt på eget initiativ: förfallodagen för skattedeklarationen och betalningen av skatter.
  Moms och lotteriskatt för mars och arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för april.
 • Moms, arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter för januari - mars 2018, som deklareras per kvartal: förfallodag för skattedeklaration samt för skattebetalning.

15.5.

 • Den sista inlämningsdagen för personkunders förhandsifylld skattedeklaration i fråga om dem i vars blankett står 15.5. Förhandsifylld skattedeklaration returneras endast om det har funnits något att tillägga eller korrigera. Om uppgifterna är rätta, behöver skattedeklarationen inte returneras.
 • Den sista inlämningsdagen för skattedeklaration för skogsbruk i fråga om de kunder som inte är momsskyldiga och i vars blankett står 15.5. som returdag.
 • Rörelseidkare och yrkesutövare lämnar in näringsverksamhetens skattedeklaration, förhandsifylld skattedeklaration samt eventuella bilageblanketter (om inlämningsdagen på blanketten är 15.5.). Förhandsifylld skattedeklaration returneras endast om uppgifterna är bristfälliga eller felaktiga.
 • Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet stängs för näringsidkarna och näringssammanslutningarna och för de kunder som ska lämna in sin skattedeklaration senast den 15 maj. Fastighetsuppgifter behöver inte korrigeras eller lämnas in om de uppgifter som ligger till grund för fastighetsbeskattningsbeslutet stämmer.

21.5.

Sammandragsdeklaration för april (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)

22.5.

Förfallodag för betalningsuppmaning för skatter på eget initiativ.

23.5.

Förskottsskattens förfallodag

31.5.

Sammandraget skapas och överförs till MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

 • Betalningsuppmaningar för skatter på eget initiativ skapas
 • Uppgifterna i skatteskuldsregistret uppdateras
 • Skatter som i april har fått en anmärkning om utsökning skickas till utsökning
 • Skatter som i april har fått en anmärkning om protest skickas för publicering på protestlistan

Juni

5.6.

Uppgifter om byggande för april ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

12.6.

Förfallodagen för skatt på eget initiativ: förfallodagen för skattedeklarationen och betalningen av skatter.
Moms och lotteriskatt för april och arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för maj.

20.6.

Sammandragsdeklaration för maj (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)

25.6.

 • Förskottsskattens förfallodag
 • Förfallodag för betalningsuppmaning för skatter på eget initiativ.

30.6.

Sammandraget skapas och överförs till MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

 • Betalningsuppmaningar för skatter på eget initiativ skapas.
 • Uppgifterna i skatteskuldsregistret uppdateras.
 • Skatter som i maj har fått en anmärkning om utsökning skickas till utsökning
 • Skatter som i maj har fått en anmärkning om protest skickas för publicering på protestlistan

Juli

5.7.

Uppgifter om byggande för maj ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

12.7.

Förfallodagen för skatt på eget initiativ: förfallodagen för skattedeklarationen och betalningen av skatter. Moms och lotteriskatt för maj och arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för juni.

20.7.

Sammandragsdeklaration för juni (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)

23.7.

 • Förskottsskattens förfallodag
 • Förfallodag för betalningsuppmaning för skatter på eget initiativ.

31.7.

Sammandraget skapas och överförs till MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

 • Betalningsuppmaningar för skatter på eget initiativ skapas.
 • Uppgifterna i skatteskuldsregistret uppdateras.
 • Skatter som i juni har fått en anmärkning om utsökning skickas till utsökning
 • Skatter som i juni har fått en anmärkning om protest skickas för publicering på protestlistan

Augusti

6.8.

Uppgifter om byggande för juni ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

13.8.

 • Förfallodagen för skatt på eget initiativ: förfallodagen för skattedeklarationen och betalningen av skatter. Moms och lotteriskatt för juni och arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för juli.
 • Moms, arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter för april - juni 2018, som deklareras per kvartal: förfallodag för skattedeklaration samt för skattebetalning
 • Korrigeringar av årsanmälningar ska göras senast 13.8.2018 för att de korrigerade uppgifterna ska fås i tid till de beskattningsbeslut som skickas till personkunder. Efter detta gör varje korrigering av uppgifterna att man får ett nytt korrigerat beskattningsbeslut.

20.8.

Sammandragsdeklarationen för juli (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)

22.8.

Förfallodag för betalningsuppmaning för skatter på eget initiativ.

23.8.

Förskottsskattens förfallodag

28.8.

Postningen av beskattningsbeslut börjar och fortgår ända till utgången av oktober (gäller inte samfund).

31.8.

Sammandraget skapas och överförs till MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

 • Betalningsuppmaningar för skatter på eget initiativ skapas.
 • Uppgifterna i skatteskuldsregistret uppdateras.
 • Skatter som i juli har fått en anmärkning om utsökning skickas till utsökning
 • Skatter som i juli har fått en anmärkning om protest skickas för publicering på protestlistan.

September

Besluten om återbäring av punktskatt på energiprodukter och besluten om skogsvårdsavgift på Åland skickas till kunderna.

3.9.

Förfallodagen för fastighetsskattens 1. rat

5.9.

Uppgifter om byggande för juli ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

12.9.

Förfallodagen för skatt på eget initiativ: förfallodagen för skattedeklarationen och betalningen av skatter. Moms och lotteriskatt för juli och arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för augusti.

20.9.

Sammandragsdeklaration för augusti (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)

24.9.

 • Förskottsskattens förfallodag
 • Förfallodag för betalningsuppmaning för skatter på eget initiativ

30.9.

Sista betalningsdagen för förskottskompletteringen för år 2017

Sammandraget skapas och överförs till MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

 • Betalningsuppmaningar för skatter på eget initiativ skapas.
 • Uppgifterna i skatteskuldsregistret uppdateras.
 • Skatter som i augusti har fått en anmärkning om utsökning skickas till utsökning
  Skatter som i augusti har fått en anmärkning om protest skickas för publicering på protestlistan

Oktober

5.10.

Uppgifter om byggande för augusti ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

11.10.

Den korrigerade årsanmälan ska vara framme på Skatteförvaltningen för att uppgifterna ska hinna med iden ordinarie beskattningen.

12.10.

 • Förfallodagen för skatt på eget initiativ: förfallodagen för skattedeklarationen och betalningen av skatter.
 • Moms och lotteriskatt för augusti och arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för september.

 

15.10.

Förfallodagen för fastighetsskattens 2. rat

22.10.

 • Sammandragsdeklaration för september (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)
 • Förfallodag för betalningsuppmaning för skatter på eget initiativ

23.10.

Förskottsskattens förfallodag

31.10.

 • Även de sista beskattningsbeslut för år 2017 har skickats till kunderna.
 • Beskattningen för år 2017 blir färdig.
 • Den sista tidpunkten för komplettering av förskottsskatter med förskottskomplettering är 31.10.

Sammandraget skapas och överförs till MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

 • Betalningsuppmaningar för skatter på eget initiativ skapas.
 • Uppgifterna i skatteskuldsregistret uppdateras.
 • Skatter som i september har fått en anmärkning om utsökning skickas till utsökning.
  Skatter som i september har fått en anmärkning om protest skickas för publicering på protestlistan.

November

1.11.

2017 års beskattningsuppgifter blir offentliga och läggs till påseende i skattebyråerna.

5.11.

Uppgifter om byggande för september ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

12.11.

 • Förfallodagen för skatt på eget initiativ: förfallodagen för skattedeklarationen och betalningen av skatter.
  Moms och lotteriskatt för september och arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för oktober.
 • Moms, arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter för juli-september 2018, som deklareras per kvartal: förfallodag för skattedeklaration samt för skattebetalning.

20.11.

Sammandragsdeklaration för oktober (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)

22.11.

Förfallodag för betalningsuppmaning för skatter på eget initiativ.

23.11.

Förskottsskattens förfallodag

30.11.

Sammandraget skapas och överförs till MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

 • Betalningsuppmaningar för skatter på eget initiativ skapas.
 • Uppgifterna i skatteskuldsregistret uppdateras.
 • Skatter som i oktober har fått en anmärkning om utsökning skickas till utsökning.
  Skatter som i oktober har fått en anmärkning om protest skickas för publicering på protestlistan.

December

3.12.

Kvarskattens första rat ska betalas.
Förfallodagen för kvarskattens 2. rat är 1.2.2019.

5.12.

Uppgifter om byggande för oktober ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

Samfunds förskottsåterbäringar betalas på bankkonton (räkenskapsperioden har gått ut 31.12.2017 och beskattningen slutförs 31.10.2018).

11.12.

2017 års skatteåterbäringar inbetalas på bankkonton (gäller inte samfund). Om något kontonummer inte har anmälts till Skatteförvaltningen, betalas återbäringen i form av betalningsanvisning via OP. Skatteåterbäringar i form av betalningsanvisningar börjar betalas 19.12. En skatteåterbäring på under 15 euro betalas som en betalningsanvisning endast på kundens begäran.

12.12.

Förfallodagen för skatt på eget initiativ: förfallodagen för skattedeklarationen och betalningen av skatter. Moms och lotteriskatt för oktober och arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för november.

20.12.

Sammandragsdeklaration för november (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)

27.12.

 • Förskottsskattens förfallodag
 • Förfallodag för betalningsuppmaning för skatter på eget initiativ.

31.12.

Sammandraget skapas och överförs till MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

 • Betalningsuppmaningar för skatter på eget initiativ skapas.
 • Uppgifterna i skatteskuldsregistret uppdateras.
 • Skatter som i november har fått en anmärkning om utsökning skickas till utsökning.
  Skatter som i november har fått en anmärkning om protest skickas för publicering på protestlistan.

Obs! Om förfallodagen infaller på en lördag eller en helgdag, får avgiften betalas ännu på den första vardagen därefter.