Företags- och organisationskundernas viktiga datum

Samfunden inlämnar sina skattedeklarationer inom 4 månader från det att räkenskapsperiodens sista kalendermånad har gått ut. Dagen då beskattningen slutförs står i beskattningsbeslutet. Beskattningen slutförs dock senast tio månader efter att räkenskapsperiodens sista kalendermånad har gått ut. Kvarskatterna ska betalas senast den 3:e dagen i den månad som följer på slutförandet av beskattningen, och skatteåterbäringen utbetalas den 5:e dagen i den andra månaden efter slutförandet av beskattningen.

Alla kunder kan komplettera sin förskottsuppbörd i en månads tid efter skatteårets utgång utan nedsatt dröjsmålsränta genom att betala tilläggsförskott i MinSkatt.

För skatter på eget initiativ, exempelvis moms och arbetsgivarprestationer, visar kalendern förfallodagarna för skattedeklarationen och betalning av skatter. Kalendern anger också bland annat de datum då ett sammandrag levereras till MinSkatt.

Uppgifter om löner och arbetsgivarprestationer som betalats 1.1.2019 eller senare ska lämnas till inkomstregistret. Läs mer inkomstregistret.fi

 • Löner och förskottsinnehållningar som betalas 2019 ska anmälas till inkomstregistret inom 5 dagar från löneutbetalningsdagen (betalningsdag + 5 dagar).
 • Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift ska anmälas till inkomstregistret den 5 dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden.

Förfallodagen för arbetsgivarprestationer förändras inte. Förfallodagarna finns antecknade i den månatliga kalendern.


2019

Januari

I januari används ännu 2018 års skattekort, men i löneuträkningen börjar man inkomstuppföljningen från början.

Postandet av skattedeklarationerna för jord- och skogsbruk (blanketterna 2 och 2C) inleds i början av januari.

Postandet av skattedeklarationerna (blanketterna 2, 2C och 36) för beskattningssammanslutningar (t.ex. jordbruks-, skogsbruks- eller fastighetssammanslutningar) inleds i början av januari.

Uppgifter om löner och förskottsinnehållningar som betalas ut 1.1.2019 eller senare ska lämnas till inkomstregistret senast inom 5 dagar från löneutbetalningen. Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift ska anmälas till inkomstregistret den 5 dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden. Läs mer om att anmäla löner och arbetsgivarprestationer till inkomstregistret.

4.1.

Förskottsskattens giroblanketter för år 2019 för kunder med 12 betalningsrater.

7.1.

Uppgifter om byggande för november 2018 ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

14.1.

 • Förfallodagen för skatt på eget initiativ: förfallodagen för skattedeklarationen och betalningen av skatter.
  Moms och lotteriskatt för november 2018 och arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för december 2018.

21.1.

 • Sammandragsdeklaration för december 2018 (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)

 

22.1.

 • Förfallodag för betalningsuppmaning för skatter på eget initiativ

23.1.

Förskottsskattens förfallodag

31.1.

 • Den sista dagen då årsanmälningarna ska lämnas in
  Obs! Om arbetsgivarens årsanmälan, årsanmälan om prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga, årsanmälan om dividender, årsanmälan om överskott från andelslag eller årsanmälan om förmedlade utländska dividender lämnas elektroniskt är den sista inlämningsdagen 4.2.2019. 
 • Observera undantagen: Årsanmälan om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst ska lämnas in senast 15.2.2019, Årsanmälan om fackföreningsavgifter, arbetslöshetskassaavgifter och arbetslösas ersättningsdagar ska lämnas in senast 20.2.2019, Årsanmälan om delägarlån ska lämnas in senast 25.2.2019.

 

Sammandraget skapas och överförs till MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

 • Betalningsuppmaningar för skatter på eget initiativ skapas
 • Uppgifterna i skatteskuldsregistret uppdateras
 • Skatter som i december har fått en anmärkning om utsökning skickas till utsökning
 • Skatter som i december har fått en anmärkning om protest skickas för publicering på protestlistan

Februari

Uppgifter om löner och förskottsinnehållningar som betalas ut 1.1.2019 eller senare ska lämnas till inkomstregistret senast inom 5 dagar från löneutbetalningen. Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift ska anmälas till inkomstregistret den 5 dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden. Läs mer om att anmäla löner och arbetsgivarprestationer till inkomstregistret.

1.2.

 • 2019 års skattekort tas i bruk.
 • Den 2 förfallodagen för 2017 års kvarskatt (gäller inte samfund).

4.2.

Den sista inlämningsdagen för arbetsgivarens årsanmälan, årsanmälan om prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga, överskott från andelslag eller årsanmälan om utbetalda dividender som lämnats in elektroniskt är 4.2.2019

5.2.

 • Uppgifter om byggande för december 2018 ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

 

12.2.

 • Förfallodagen för skatt på eget initiativ: förfallodagen för skattedeklarationen och betalningen av skatter. Momsen och lotteriskatten för december 2018 samt förskottsinnehållningar och källskatt för januari 2019 på de prestationer som inte anmäls till inkomstregistret (exempelvis på räntor, dividender och överskott) samt försäkringspremieskatt för januari.
 • Förfallodag för arbetsgivarprestationer.

 • Moms, arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter för oktober-december 2018, som deklareras per kvartal: förfallodag för skattedeklaration samt för skattebetalning.

15.2.

Årsanmälan om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst, sista inlämningsdag.

20.2.

 • Sammandragsdeklaration för januari (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder).
 • Årsanmälan om medlemsavgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassor samt arbetslösas ersättningsdagar; sista inlämningsdag.

22.2.

Förfallodag för betalningsuppmaning för skatter på eget initiativ.

25.2.

Förskottsskattens förfallodag
Årsanmälan om delägarlån; sista inlämningsdag

28.2.

 • Momsskyldiga som omfattas av årsförfarandet, t.ex. primärproducenter och bildkonstnärer, lämnar in sin periodskattedeklaration och betalar momsen för 2018
 • Den sista returneringsdagen för skogsbrukets skattedeklaration
 • Den sista dagen då skattedeklaration för fastighetssammanslutningar och för jord- och skogsbrukssammanslutningar (blankett 2Y, 2C, 7) ska lämnas in
 • Ansökan om återbäring av accis på energiprodukter i fråga om andra än samfund ska lämnas in senast 28.2.2019.

Sammandraget skapas och överförs till MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

 • Betalningsuppmaningar för skatter på eget initiativ skapas
 • Uppgifterna i skatteskuldsregistret uppdateras
 • Skatter som i januari har fått en anmärkning om utsökning skickas till utsökning
 • Skatter som i januari har fått en anmärkning om protest skickas för publicering på protestlistan

Mars

Uppgifter om löner och förskottsinnehållningar som betalas ut 1.1.2019 eller senare ska lämnas till inkomstregistret senast inom 5 dagar från löneutbetalningen. Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift ska anmälas till inkomstregistret den 5 dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden. Läs mer om att anmäla löner och arbetsgivarprestationer till inkomstregistret.

5.3.

Fastighetsbeskattningsbeslut postas till kunderna.

Uppgifter om byggande för januari ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

7.3.

Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet öppnas för alla kunder kl. 12:00. Fastighetsuppgifter behöver inte korrigeras eller lämnas in om de uppgifter som ligger till grund för fastighetsbeskattningsbeslutet stämmer.

12.3.

 • Förfallodagen för skatt på eget initiativ: förfallodagen för skattedeklarationen och betalningen av skatter.  Momsen och lotteriskatten för januari samt förskottsinnehållningar och källskatt för februari på de prestationer som inte anmäls till inkomstregistret (exempelvis på räntor, dividender och överskott) samt försäkringspremieskatt för februari.
 • Förfallodag för arbetsgivarprestationer.

 

15.3.

Korrigeringarna till årsanmälningarna för 2018 ska göras senast 15.3.2019 - då hinner korrigeringarna med i de förhandsifyllda skattedeklarationerna. Efter 15.3.2019 ska felen korrigeras strax efter att man upptäckt dem. Om korrigeringar skickas in senast 30.4.2019, hinner uppgifterna med i den ordinarie beskattningen.

20.3.

Sammandragsdeklaration för februari (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)

22.3.

Förfallodag för betalningsuppmaning för skatter på eget initiativ.

25.3.

Förskottsskattens förfallodag

31.3.

Sammandraget skapas och överförs till MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

 • Betalningsuppmaningar för skatter på eget initiativ skapas
 • Uppgifterna i skatteskuldsregistret uppdateras
 • Skatter som i februari har fått en anmärkning om utsökning skickas till utsökning.
 • Skatter som i februari har fått en anmärkning om protest skickas för publicering på protestlistan.

April

Uppgifter om löner och förskottsinnehållningar som betalas ut 1.1.2019 eller senare ska lämnas till inkomstregistret senast inom 5 dagar från löneutbetalningen. Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift ska anmälas till inkomstregistret den 5 dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden. Läs mer om att anmäla löner och arbetsgivarprestationer till inkomstregistret.

Personkunder (också de som verkar som närings- jord- och skogsbruksidkare) får sina förhandsifyllda skattedeklarationer.

2.4.

 • Inlämningsdagen för rörelseidkares och yrkesutövares skattedeklaration för näringsverksamhet (5).
 • Den sista dagen då skattedeklaration för näringssammanslutningar ska lämnas in.
 • Sista inlämningsdagen för skattedeklarationen för jordbruk (2)
 • Inlämningsdagen för skattedeklarationen för skogsbruk (2C) för dem som dessutom ska lämna in skattedeklarationen för jordbruk (2) eller skattedeklarationen för näringsverksamhet (5)
 • De privatpersoner som har 2.4 antecknad som sista inlämningsdag i den förhandsifyllda skattedeklarationen ska komplettera sin skattedeklaration senast 2.4.  Den sista inlämningsdagen för dig finns i MinSkatt och i skattedeklarationen. Om uppgifterna stämmer behöver du inte göra någonting. 2.4 är den sista inlämningsdagen för dem som lämnar in skattedeklarationen för jordbruk (2) och/eller skattedeklarationen för näringsverksamhet (5)
 • Den sista inlämningsdagen för den förhandsifyllda skattedeklaration för dem som dessutom lämnar in skattedeklarationen för jordbruk (2) och/eller skattedeklarationen för näringsverksamhet (5)

5.4.

Uppgifter om byggande för februari ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

12.4.

 • Förfallodagen för skatt på eget initiativ: förfallodagen för skattedeklarationen och betalningen av skatter.  Momsen och lotteriskatten för februari samt förskottsinnehållningar och källskatt för mars på de prestationer som inte anmäls till inkomstregistret (exempelvis på räntor, dividender och överskott) samt försäkringspremieskatt för mars.
 • Förfallodag för arbetsgivarprestationer.

23.4.

 • Sammandragsdeklaration för mars (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)
 • Förskottsskattens förfallodag
 • Förfallodag för betalningsuppmaning för skatter på eget initiativ.

25.4.

Tjänsten Fastighetsuppgifter på nätet är öppen för sista dagen idag. Fastighetsuppgifter behöver inte korrigeras eller lämnas in om de uppgifter som ligger till grund för fastighetsbeskattningsbeslutet stämmer.

30.4.

Den sista dagen då samfundets skattedeklaration ska lämnas in, om räkenskapsperioden har utgått 31.12.2018

Den sista dagen då samfundens ansökningar om återbäring av energiaccis ska lämnas in

Sammandraget skapas och överförs till MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

 • Betalningsuppmaningar för skatter på eget initiativ skapas.
 • Uppgifterna i skatteskuldsregistret uppdateras.
 • Skatter som i mars har fått en anmärkning om utsökning skickas till utsökning.
  Skatter som i mars har fått en anmärkning om protest skickas för publicering på protestlistan.

Maj

Uppgifter om löner och förskottsinnehållningar som betalas ut 1.1.2019 eller senare ska lämnas till inkomstregistret senast inom 5 dagar från löneutbetalningen. Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift ska anmälas till inkomstregistret den 5 dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden. Läs mer om att anmäla löner och arbetsgivarprestationer till inkomstregistret.

6.5.

Uppgifter om byggande för mars ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

7.5.

 • De privatpersoner som har 7.5 antecknad som den sista inlämningsdagen i den förhandsifyllda skattedeklarationen ska komplettera sin skattedeklaration senast 7.5.  Den sista inlämningsdagen för dig finns i MinSkatt och i din skattedeklaration. Om uppgifterna stämmer behöver du inte göra någonting.

 

13.5.

 • Förfallodagen för skatt på eget initiativ: förfallodagen för skattedeklarationen och betalningen av skatter. Momsen och lotteriskatten för mars samt förskottsinnehållningar och källskatt för april på de prestationer som inte anmäls till inkomstregistret (exempelvis på räntor, dividender och överskott) samt försäkringspremieskatt för april.

 

 • Förfallodag för arbetsgivarprestationer.
 • Moms, förskottsinnehållningar och källskatt på de prestationer som inte anmäls till inkomstregistret (exempelvis på räntor, dividender och överskott) samt försäkringspremieskatt som deklareras kvartalsvis för januari-mars 2019.
 • Förfallodag för januari-mars 2019 för de arbetsgivarprestationer som betalas kvartalsvis.

 

14.5.

 • De privatpersoner som har 14.5 antecknad som den sista inlämningsdagen i den förhandsifyllda skattedeklarationen ska komplettera sin skattedeklaration senast 14.5.  Den sista inlämningsdagen för dig finns i MinSkatt och i din skattedeklaration. Om uppgifterna stämmer behöver du inte göra någonting.

 

20.5.

Sammandragsdeklaration för april (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)

22.5.

Förfallodag för betalningsuppmaning för skatter på eget initiativ.

23.5.

Förskottsskattens förfallodag

31.5.

Sammandraget skapas och överförs till MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

 • Betalningsuppmaningar för skatter på eget initiativ skapas
 • Uppgifterna i skatteskuldsregistret uppdateras
 • Skatter som i april har fått en anmärkning om utsökning skickas till utsökning
 • Skatter som i april har fått en anmärkning om protest skickas för publicering på protestlistan

Juni

Uppgifter om löner och förskottsinnehållningar som betalas ut 1.1.2019 eller senare ska lämnas till inkomstregistret senast inom 5 dagar från löneutbetalningen. Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift ska anmälas till inkomstregistret den 5 dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden. Läs mer om att anmäla löner och arbetsgivarprestationer till inkomstregistret.

5.6.

Uppgifter om byggande för april ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

12.6.

 • Förfallodagen för skatt på eget initiativ: förfallodagen för skattedeklarationen och betalningen av skatter. Momsen och lotteriskatten för april samt förskottsinnehållningar och källskatt för maj på de prestationer som inte anmäls till inkomstregistret (exempelvis på räntor, dividender och överskott) samt försäkringspremieskatt för maj.
 • Förfallodag för arbetsgivarprestationer.

20.6.

Sammandragsdeklaration för maj (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)

24.6.

 • Förskottsskattens förfallodag
 • Förfallodag för betalningsuppmaning för skatter på eget initiativ.

30.6.

Sammandraget skapas och överförs till MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

 • Betalningsuppmaningar för skatter på eget initiativ skapas.
 • Uppgifterna i skatteskuldsregistret uppdateras.
 • Skatter som i maj har fått en anmärkning om utsökning skickas till utsökning
 • Skatter som i maj har fått en anmärkning om protest skickas för publicering på protestlistan

Juli

Uppgifter om löner och förskottsinnehållningar som betalas ut 1.1.2019 eller senare ska lämnas till inkomstregistret senast inom 5 dagar från löneutbetalningen. Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift ska anmälas till inkomstregistret den 5 dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden. Läs mer om att anmäla löner och arbetsgivarprestationer till inkomstregistret.

5.7.

Uppgifter om byggande för maj ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

12.7.

 • Förfallodagen för skatt på eget initiativ: förfallodagen för skattedeklarationen och betalningen av skatter. Momsen och lotteriskatten för maj samt förskottsinnehållningar och källskatt för juni på de prestationer som inte anmäls till inkomstregistret (exempelvis på räntor, dividender och överskott) samt försäkringspremieskatt för juni.
 • Förfallodag för arbetsgivarprestationer.

22.7.

 • Sammandragsdeklaration för juni (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)
 • Förfallodag för betalningsuppmaning för skatter på eget initiativ.

23.7.

 • Förskottsskattens förfallodag

31.7.

Sammandraget skapas och överförs till MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

 • Betalningsuppmaningar för skatter på eget initiativ skapas.
 • Uppgifterna i skatteskuldsregistret uppdateras.
 • Skatter som i juni har fått en anmärkning om utsökning skickas till utsökning
 • Skatter som i juni har fått en anmärkning om protest skickas för publicering på protestlistan

Augusti

Uppgifter om löner och förskottsinnehållningar som betalas ut 1.1.2019 eller senare ska lämnas till inkomstregistret senast inom 5 dagar från löneutbetalningen. Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift ska anmälas till inkomstregistret den 5 dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden. Läs mer om att anmäla löner och arbetsgivarprestationer till inkomstregistret.

1.8.

Om personkundens beskattning har slutförts i juni är förfallodagen för kvarskattens första rat 1.8. Den andra ratens förfallodag är 1.10.

5.8.

Uppgifter om byggande för juni ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

6.8.

Om personkundens beskattning har slutförts i juni betalas skatteåterbäringen på kontot 6.8.

12.8.

 • Förfallodagen för skatt på eget initiativ: förfallodagen för skattedeklarationen och betalningen av skatter.
  Momsen och lotteriskatten för juni samt förskottsinnehållningar och källskatt för juli på de prestationer som inte anmäls till inkomstregistret (exempelvis på räntor, dividender och överskott) samt försäkringspremieskatt för juli.
 • Förfallodag för arbetsgivarprestationer. 
 • Moms, förskottsinnehållningar och källskatt på de prestationer som inte anmäls till inkomstregistret (exempelvis på räntor, dividender och överskott) samt försäkringspremieskatt som deklareras kvartalsvis för april-juni 2019.
 • Förfallodag för april-juni 2019 för de arbetsgivarprestationer som betalas kvartalsvis.

 

20.8.

Sammandragsdeklarationen för juli (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)

22.8.

Förfallodag för betalningsuppmaning för skatter på eget initiativ.

23.8.

Förskottsskattens förfallodag

31.8.

Sammandraget skapas och överförs till MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

 • Betalningsuppmaningar för skatter på eget initiativ skapas.
 • Uppgifterna i skatteskuldsregistret uppdateras.
 • Skatter som i juli har fått en anmärkning om utsökning skickas till utsökning
 • Skatter som i juli har fått en anmärkning om protest skickas för publicering på protestlistan.

September

Besluten om återbäring av punktskatt på energiprodukter och besluten om skogsvårdsavgift på Åland skickas till kunderna.

Uppgifter om löner och förskottsinnehållningar som betalas ut 1.1.2019 eller senare ska lämnas till inkomstregistret senast inom 5 dagar från löneutbetalningen. Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift ska anmälas till inkomstregistret den 5 dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden. Läs mer om att anmäla löner och arbetsgivarprestationer till inkomstregistret.

2.9.

Om personkundens beskattning har slutförts i juli är förfallodagen för kvarskattens första rat 2.9. Den andra ratens förfallodag är 1.11

3.9.

Förfallodagen för fastighetsskattens 1. rat

4.9.

Om personkundens beskattning har slutförts i juli betalas skatteåterbäringen på kontot 4.9.

5.9.

Uppgifter om byggande för juli ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

12.9.

 • Förfallodagen för skatt på eget initiativ: förfallodagen för skattedeklarationen och betalningen av skatter. Momsen och lotteriskatten för juli samt förskottsinnehållningar och källskatt för augusti på de prestationer som inte anmäls till inkomstregistret (exempelvis på räntor, dividender och överskott) samt försäkringspremieskatt för augusti.
 • Förfallodag för arbetsgivarprestationer.

20.9.

Sammandragsdeklaration för augusti (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)

23.9.

 • Förskottsskattens förfallodag
 • Förfallodag för betalningsuppmaning för skatter på eget initiativ

30.9.

Sammandraget skapas och överförs till MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

 • Betalningsuppmaningar för skatter på eget initiativ skapas.
 • Uppgifterna i skatteskuldsregistret uppdateras.
 • Skatter som i augusti har fått en anmärkning om utsökning skickas till utsökning
  Skatter som i augusti har fått en anmärkning om protest skickas för publicering på protestlistan

Oktober

Uppgifter om löner och förskottsinnehållningar som betalas ut 1.1.2019 eller senare ska lämnas till inkomstregistret senast inom 5 dagar från löneutbetalningen. Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift ska anmälas till inkomstregistret den 5 dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden. Läs mer om att anmäla löner och arbetsgivarprestationer till inkomstregistret.

1.10.

 • Om personkundens beskattning har slutförts i augusti är förfallodagen för kvarskattens första rat 1.10. Den andra ratens förfallodag är 2.12.
 • Om personkundens beskattning har slutförts i juni är förfallodagen för kvarskattens andra rat 1.10.

4.10.

Om personkundens beskattning har slutförts i augusti betalas skatteåterbäringen på kontot 4.10.

7.10.

Uppgifter om byggande för augusti ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

14.10.

 • Förfallodagen för skatt på eget initiativ: förfallodagen för skattedeklarationen och betalningen av skatter. Momsen och lotteriskatten för augusti samt förskottsinnehållningar och källskatt för september på de prestationer som inte anmäls till inkomstregistret (exempelvis på räntor, dividender och överskott) samt försäkringspremieskatt för september.
 • Förfallodag för arbetsgivarprestationer.

 

 

15.10.

Förfallodagen för fastighetsskattens 2. rat

21.10.

Sammandragsdeklaration för september (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)

22.10.

Förfallodag för betalningsuppmaning för skatter på eget initiativ

23.10.

Förskottsskattens förfallodag

31.10.

 • Även de sista beskattningsbeslut för år 2018 har skickats till kunderna.
 • Beskattningen för år 2018 blir färdig.

 

Sammandraget skapas och överförs till MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

 • Betalningsuppmaningar för skatter på eget initiativ skapas.
 • Uppgifterna i skatteskuldsregistret uppdateras.
 • Skatter som i september har fått en anmärkning om utsökning skickas till utsökning.
  Skatter som i september har fått en anmärkning om protest skickas för publicering på protestlistan.

November

Uppgifter om löner och förskottsinnehållningar som betalas ut 1.1.2019 eller senare ska lämnas till inkomstregistret senast inom 5 dagar från löneutbetalningen. Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift ska anmälas till inkomstregistret den 5 dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden. Läs mer om att anmäla löner och arbetsgivarprestationer till inkomstregistret.

1.11.

 • Om personkundens beskattning har slutförts i september är förfallodagen för kvarskattens första rat 1.11. Den andra ratens förfallodag är 2.1.
 • Om personkundens beskattning har slutförts i juli är förfallodagen för kvarskattens andra rat 1.11.

4.11.

2018 års beskattningsuppgifter blir offentliga och läggs till påseende i skattebyråerna.

5.11.

 • Uppgifter om byggande för september ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.
 • Om personkundens beskattning har slutförts i september betalas skatteåterbäringen på kontot 5.11.

12.11.

 • Förfallodagen för skatt på eget initiativ: förfallodagen för skattedeklarationen och betalningen av skatter. Momsen och lotteriskatten för september samt förskottsinnehållningar och källskatt för oktober på de prestationer som inte anmäls till inkomstregistret (exempelvis på räntor, dividender och överskott) samt försäkringspremieskatt för oktober. 

 

 • Förfallodag för arbetsgivarprestationer.
 • Moms, förskottsinnehållningar och källskatt på de prestationer som inte anmäls till inkomstregistret (exempelvis på räntor, dividender och överskott) samt försäkringspremieskatt som deklareras kvartalsvis för juli-september 2019.
 • Förfallodag för juli-september 2019 för de arbetsgivarprestationer som betalas kvartalsvis.

 

20.11.

Sammandragsdeklaration för oktober (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)

22.11.

Förfallodag för betalningsuppmaning för skatter på eget initiativ.

23.11.

Förskottsskattens förfallodag

30.11.

Sammandraget skapas och överförs till MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

 • Betalningsuppmaningar för skatter på eget initiativ skapas.
 • Uppgifterna i skatteskuldsregistret uppdateras.
 • Skatter som i oktober har fått en anmärkning om utsökning skickas till utsökning.
  Skatter som i oktober har fått en anmärkning om protest skickas för publicering på protestlistan.

December

Uppgifter om löner och förskottsinnehållningar som betalas ut 1.1.2019 eller senare ska lämnas till inkomstregistret senast inom 5 dagar från löneutbetalningen. Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift ska anmälas till inkomstregistret den 5 dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden. Läs mer om att anmäla löner och arbetsgivarprestationer till inkomstregistret.

2.12.

 • Om personkundens beskattning har slutförts i oktober är förfallodagen för kvarskattens första rat 2.12. Den andra ratens förfallodag är 3.2.
 • Om personkundens beskattning har slutförts i augusti är förfallodagen för kvarskattens andra rat 2.12.

4.12.

Om personkundens beskattning har slutförts i oktober betalas skatteåterbäringen på kontot 4.12.

5.12.

Sista inlämningsdag: anmälningar om byggande som gäller oktober. På grund av avbrottet i Ilmoitin.fi kan anmälningar om byggande för september-december undantagsvis lämnas senast 5.2.2020.

Samfunds förskottsåterbäringar betalas på bankkonton (räkenskapsperioden har gått ut 31.12.2018 och beskattningen slutförs 31.10.2019).

12.12.

 • Förfallodagen för skatt på eget initiativ: förfallodagen för skattedeklarationen och betalningen av skatter. Momsen och lotteriskatten för oktober samt förskottsinnehållningar och källskatt för november på de prestationer som inte anmäls till inkomstregistret (exempelvis på räntor, dividender och överskott) samt försäkringspremieskatt för november.
 • Förfallodag för arbetsgivarprestationer.

20.12.

Sammandragsdeklaration för november (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)

23.12.

 • Förskottsskattens förfallodag
 • Förfallodag för betalningsuppmaning för skatter på eget initiativ.

31.12.

Sammandraget skapas och överförs till MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

 • Betalningsuppmaningar för skatter på eget initiativ skapas.
 • Uppgifterna i skatteskuldsregistret uppdateras.
 • Skatter som i november har fått en anmärkning om utsökning skickas till utsökning.
  Skatter som i november har fått en anmärkning om protest skickas för publicering på protestlistan.

Obs! Om förfallodagen infaller på en lördag eller en helgdag, får avgiften betalas ännu på den första vardagen därefter.