Perinnön arvo

Perinnön arvona pidetään perintöverotuksessa sitä omaisuuden käypää arvoa, joka omaisuudella oli vainajan kuolinhetkellä. Käyvällä arvolla tarkoitetaan omaisuuden todennäköistä myyntihintaa.

Perinnön arvo määräytyy perintöosuuden laskennallisen suuruuden perusteella

Verotettavan perintöosuuden suuruus määräytyy perukirjan (ja testamentin) perusteella. Perintöveron määrä ei riipu siitä, mitä perinnönsaaja lopulta saa perinnönjaossa, vaan se lasketaan perintöosuuden laskennallisen suuruuden perusteella. Koska omaisuutta ei ole perintöveroa määrättäessä yleensä vielä jaettu tai myyty, käytetään omaisuuden käyvän arvon määrittämisessä hyväksi muun vastaavanlaisen omaisuuden kauppahintatietoja. Jos jostain tietystä omaisuudesta on määrätty testamentilla, määräytyy testamentinsaajan perintövero juuri kyseisen omaisuuden käyvän arvon perusteella.

Esimerkki: Vainajalla on kolme aikuista lasta. Hän oli määrännyt testamentilla, että ystävä saa 90 000 euron omaisuudesta omakseen 4 500 euron arvoisen auton. Ystävän ei tarvitse maksaa perintöveroa, koska omaisuuden arvo on alle 20 000 euroa. Lapset maksavat perintöveroa kukin 28 500 eurosta.

Kuolinpesän omaisuuden arvosta voidaan vähentää velat ja kuluja

Kuolinpesän omaisuuden arvosta voidaan vähentää velkojen lisäksi esimerkiksi hautaamisesta ja perunkirjoituksesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Osakkaiden matkakulut perunkirjoitukseen ja ansionmenetykset eivät ole vähennyskelpoisia perunkirjoituksesta aiheutuneita kuluja.

Vähennyskelpoisia ovat vainajan elinaikaan kohdistuvat, mutta kuolinhetkellä maksamatta olleet velat esimerkiksi

  • asunto-, osamaksu- ja luottokorttivelka
  • vainajan elinaikaan kohdistuva verovelka
  • vesi-, sähkö- ja puhelinlaskut
  • maksamattomat sairauskulut

Jos omaisuuden hallinnasta on määrätty testamentilla tai leski vetoaa oikeuteensa pitää kotina käytetty asunto hallinnassaan, vähennetään omaisuuden arvosta hallintaoikeuden arvo. Verohallinto laskee arvon perukirjassa annettujen tietojen perusteella. Arvo määritellään samoin kuin lahjaverotuksessa.

Lue lisää hallintaoikeusvähennyksestä.

Perittävän nimissä olevan opintolainan osalta perukirjaan on merkittävä arvoksi 0 euroa, koska kuolinpesällä ei ole takaisinmaksuvelvollisuutta valtion takaamasta opintolainasta.

Puolisovähennys ja alaikäisyysvähennys

Perinnönjättäjän puoliso saa tehdä perintöverotuksessa 90 000 euron (60 000 euroa ennen 1.1.2017) puolisovähennyksen. Suoraan alenevassa polvessa oleva alle 18-vuotias perillinen saa tehdä 60 000 euron (40 000 euroa ennen 1.1.2017) alaikäisyysvähennyksen, jos hän on perimysjärjestyksessä lähinnä perittävää.

Esimerkki: Vainajalla on puoliso ja kaksi alaikäistä lasta. Omaisuuden arvo on kuolinpesän kulujen jälkeen 230 000 euroa. Puoliso perii testamentin perusteella 90 000 euroa. Lapset perivät loput 140 000 euroa puoliksi, eli 70 000 euroa kumpikin. Puolison saaman perinnön arvosta vähennetään puolisovähennyksenä 90 000 euroa. Puolison ei tarvitse maksaa ollenkaan perintöveroa. Alaikäiset lapset saavat vähentää perinnön arvosta 60 000 euroa kumpikin. Vähennyksen jälkeen jää verotettavan omaisuuden arvoksi 10 000. Alle 20 000 euron perinnöstä ei tarvitse maksaa veroa.

Vakuutukset

1.1.2018 alkaen vakuutuskorvaus on kokonaan veronalaista perintöverotuksessa.

Perintöverotuksesta voi hakea ennakkoratkaisua

Verohallinnolta voi hakea perinnönjättäjän kuoleman jälkeen ennakkoratkaisua perintöverotuksesta. Ennakkoratkaisua voi hakea kysymyksiin, jotka koskevat esimerkiksi perinnöstä luopumista, toimitettavaa ositusta tai perinnönjakoa. Hakemuksen voi tehdä kuolinpesän osakas, erityistestamentin saaja ja leski. Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Lähetä hakemuksesi kansilehtenä erillinen saatelomake:

Lomakkeessa on mainittu osoite, johon ennakkoratkaisuhakemus ja saatelomake lähetetään.

Lainvoimaista ennakkoratkaisua on verovelvollisen vaatimuksesta noudatettava verotuksessa siten kuin ennakkoratkaisussa määrätään. Ennakkoratkaisu on maksullinen.

Avainsanat: