Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Vähennys määräaikaisen vuokrasopimuksen perusteella

Kun ajoneuvoa on tarkoitus käyttää Suomessa enintään 5 vuoden ajan ja käyttö perustuu määräaikaiseen vuokrasopimukseen, voi verovelvollinen vaatia verosta tehtäväksi vientipalautusta vastaavan vähennyksen. Näin verovelvollisen maksettavaksi jää vain ajoneuvon Suomessa tapahtuvaan käyttöaikaan suhteutettu osa verosta. Vähennyksen hyväksymisen jälkeen ajoneuvosta ei myönnetä vientipalautusta.

Voit vaatia määräaikaisen vuokrasopimuksen perusteella tehtävää vähennystä autoveroilmoituksella. Rekisteröity autoveroilmoittaja ei voi vaatia tätä vähennystä.

Tee vaatimus vähennyksestä OmaVerossa autoveroilmoituksella

Jos olet henkilöasiakas, esitä vaatimus liitteenä kohdassa Yksilölliset ominaisuudet. Ilmoita vaatimuksessasi vuokralle antajan nimi ja Y-tunnus, sekä vuokrakäytön alkamispäivä ja päättymispäivä Suomessa.

Saat päätöksen OmaVeroon. Päätös tulee myös postitse kotiin, ellet ole ottanut käyttöön Suomi.fi-viestejä eli luopunut paperipostista.

Jos vaadit vähennystä autoveroilmoitukseen lomakkeella, käytä lomaketta Autoveroilmoitus (1200).

Vähennyksen edellytykset

Määräaikaisen vuokrasopimuksen perusteella tehtävän vähennyksen edellytyksenä on, että

 • ajoneuvosta voidaan myöntää vientipalautus ajankohtana, jona määräaikainen vuokrasopimus päättyy ja ajoneuvo viedään ulkomaille.
 • ajoneuvo otetaan käyttöön Suomessa ensimmäistä kertaa.
 • ajoneuvoa on tarkoitus käyttää Suomessa enintään 5 vuotta määräaikaisen vuokrasopimuksen perusteella.
 • vuokranantaja harjoittaa ETA-alueella ajoneuvojen säännöllistä vuokrausta.

Vähennyksen määrä

Autoverosta vähennetään määrä, joka palautettaisiin vientipalautuksena ajoneuvon viennin jälkeen. Lue lisää vientipalautuksesta.

Vähennystä ei tehdä, jos sen määrä on alle 500 euroa. Vähennystä ei tehdä siinäkään tapauksessa, että käytön päättymispäivän jälkeen selviää, että vähennys jäisi alle 500 euron. Tällöin Verohallinto oikaisee verotusta verovelvollisen vahingoksi.

Ilmoita ajoneuvon vuokrasopimuksen muutoksista

Ilmoita muutoksista Verohallinnolle, jos tehdyssä vuokrasopimuksessa tapahtuu muutoksia. Jos laiminlyöt ilmoitusvelvollisuuden tai annat ilmoituksen myöhässä tai puutteellisena, seuraamuksena on laiminlyöntimaksu.

Anna ilmoitus vuokrasopimuksen muutoksesta vapaamuotoisesti paperisena tai Verohallinnon kanssa erikseen sovittavalla tavalla sähköisesti. Toimita ilmoitus postiosoitteeseen PL 20, 00052 Vero.

Kun ilmoitat vuokrasopimuksen muutoksista Verohallinnolle, anna seuraavat tiedot:

 • Ilmoittajan nimi, henkilö- tai Y-tunnus ja osoite Suomessa
 • Vuokralle antajan nimi ja y-tunnus
 • Ajoneuvon valmistenumero ja verotuspäätöksen päätösnumero
 • Päivämäärä, jolloin ajoneuvon käyttö Suomessa päättyy uuden sopimuksen mukaan.

Kun määräaikainen vuokrasopimus päättyy

Ajoneuvon käyttö Suomessa pitää lopettaa viimeistään määräaikaisen vuokrasopimuksen päättymispäivänä.

 • Ajoneuvo on poistettava liikennekäytöstä Suomessa.
 • Ajoneuvo on vietävä pysyvästi ulkomailla käytettäväksi 30 päivän kuluessa määräaikaisen vuokrasopimuksen päättymisestä.
 • Ajoneuvon on oltava vientipäivänä liikennekelpoisessa kunnossa.

Verohallinto oikaisee verotusta tarvittaessa

Jos verosta tehty vähennys poikkeaa ajoneuvon viennin jälkeen vientipalautuksena myönnettävästä määrästä, Verohallinto voi oikaista verotusta verovelvollisen hyväksi tai vahingoksi. Lisäksi Verohallinto voi oikaista verotusta verovelvollisen vahingoksi, jos vähennyksen edellytykset tai ajoneuvon käytön päättymiseen liittyvät vaatimukset eivät täyty. Verohallinto voi kuitenkin jättää verotuksen oikaisun verovelvollisen vahingoksi toimittamatta, jos ajoneuvo on romutettu tai muuten tuhoutunut ja tätä koskeva merkintä on tehty liikennerekisteriin.

Viennistä ilmoittaminen

Jos ajoneuvosta on myönnetty vähennys määräaikaisen vuokrasopimuksen perusteella, verovelvollisen ei tarvitse ilmoittaa ajoneuvon viennistä Verohallinnolle.

Verovelvollisen on kuitenkin Verohallinnon pyynnöstä annettava tiedot ja selvitykset sekä esitettävä tositteet, jotka saattavat olla tarpeen verotuksen oikaisua käsiteltäessä.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2021